Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo cywilne. Zarys wykładu

Publikacja zawiera zwięzłe omówienie najważniejszych instytucji prawa cywilnego, które stanowią materię jego podstawowych działów: części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego.

więcej

Autorzy: Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel (red. naukowy),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 maja 2016 r.
Kod: KAM-0548:W04P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów | str. 21

Słowo wstępne | str. 23

Część pierwsza
PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA


Rozdział pierwszy
Prawo cywilne - zagadnienia wprowadzające | str. 27

1. Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego | str. 27
1.1. Znaczenie prawa cywilnego w stosunkach społeczno-gospodarczych | str. 27
1.2. Cechy prawa cywilnego | str. 28
1.3. Definicja prawa cywilnego | str. 29
2. Zakres i systematyka prawa cywilnego | str. 29
2.1. Prawo cywilne jako gałąź prawa | str. 29
2.2. Systematyka prawa cywilnego | str. 30
2.3. Prawo cywilne materialne a prawo cywilne procesowe | str. 31
2.4. Znaczenie części ogólnej prawa cywilnego | str. 32
3. Źródła i przepisy prawa cywilnego | str. 32
3.1. Źródła prawa cywilnego | str. 32
3.2. Polskie prawo cywilne a prawo Unii Europejskiej | str. 33
3.3. Znaczenie i struktura kodeksu cywilnego | str. 34
3.4. Zasady prawa cywilnego | str. 34
3.5. Przepisy prawa cywilnego | str. 35
3.6. Zasady współżycia społecznego | str. 37

Rozdział drugi
Stosunek cywilnoprawny | str. 38

1. Pojęcie i elementy stosunku cywilnoprawnego | str. 38
1.1. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego | str. 38
1.2. Elementy stosunku cywilnoprawnego | str. 39
2. Zdarzenia cywilnoprawne | str. 40

Rozdział trzeci
Prawo podmiotowe | str. 42

1. Stosunek cywilnoprawny a prawo podmiotowe | str. 42
2. Normatywne postacie prawa podmiotowego | str. 43
3. Klasyfikacja praw podmiotowych | str. 43
4. Nabycie, zmiana i utrata prawa podmiotowego | str. 45
4.1. Nabycie prawa podmiotowego | str. 45
4.2. Zmiana i utrata prawa podmiotowego | str. 47
5. Wykonywanie i ochrona praw podmiotowych | str. 47
5.1. Wykonywanie praw podmiotowych | str. 47
5.2. Czasowe granice realizacji praw podmiotowych | str. 48
5.3. Ochrona praw podmiotowych | str. 49
6. Nadużycie prawa podmiotowego | str. 51

Rozdział czwarty
Podmioty stosunku cywilnoprawnego | str. 52

1. Uwagi ogólne o podmiotach | str. 52
2. Zdolność prawna osoby fizycznej | str. 53
2.1. Początek zdolności prawnej i jej zakres | str. 53
2.2. Koniec zdolności prawnej | str. 53
3. Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej | str. 54
3.1. Zakres zdolności do czynności prawnych | str. 54
3.2. Brak zdolności do czynności prawnych | str. 55
3.3. Ograniczona zdolność do czynności prawnych | str. 56
3.4. Pełna zdolność do czynności prawnych | str. 57
4. Inne elementy statusu cywilnoprawnego osoby fizycznej | str. 57
4.1. Indywidualizacja osoby fizycznej | str. 57
4.2. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej | str. 57
5. Dobra osobiste osoby fizycznej | str. 58
5.1. Pojęcie dóbr osobistych | str. 58
5.2. Przesłanki ochrony dóbr osobistych | str. 59
5.3. Środki ochrony dóbr osobistych | str. 59
6. Pojęcie i klasyfikacja osób prawnych | str. 60
6.1. Pojęcie osoby prawnej | str. 60
6.2. Klasyfikacja osób prawnych | str. 61
7. Powstanie i ustanie osób prawnych | str. 63
7.1. Powstanie osoby prawnej | str. 63
7.2. Ustanie osoby prawnej | str. 64
8. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób prawnych | str. 65
8.1. Zdolność prawna | str. 65
8.2. Zdolność do czynności prawnych | str. 65
9. Inne elementy statusu cywilnoprawnego osoby prawnej | str. 66
10. Podmioty profesjonalnych stosunków cywilnoprawnych | str. 66

Rozdział piąty
Przedmiot stosunku cywilnoprawnego | str. 68

1. Uwagi ogólne o przedmiocie | str. 68
2. Rzeczy | str. 68
2.1. Pojęcie rzeczy | str. 68
2.2. Klasyfikacja rzeczy | str. 69
2.3. Część składowa rzeczy | str. 70
2.4. Przynależność | str. 71
2.5. Pożytki | str. 72
3. Inne przedmioty stosunku cywilnoprawnego | str. 72

Rozdział szósty
Czynności prawne | str. 75

1. Istota czynności prawnej. Oświadczenie woli | str. 75
2. Klasyfikacja czynności prawnych | str. 76
2.1. Czynności jednostronne, dwustronne i wielostronne | str. 76
2.2. Czynności konsensualne i realne | str. 77
2.3. Czynności na wypadek śmierci i między żyjącymi | str. 77
2.4. Czynności prawne zobowiązujące, rozporządzające
oraz o podwójnym skutku | str. 77
2.5. Czynności kauzalne i abstrakcyjne | str. 78
3. Zasady składania oświadczeń woli | str. 78
3.1. Sposób złożenia | str. 78
3.2. Chwila złożenia | str. 79
3.3. Zastępcze oświadczenie woli | str. 80
3.4. Wykładnia oświadczenia woli | str. 80
4. Sposoby zawierania umów | str. 80
4.1. Negocjacje | str. 81
4.2. Oferta i jej przyjęcie | str. 81
4.3. Aukcja i przetarg | str. 83
5. Treść czynności prawnej. Warunek i termin | str. 84
5.1. Zasady kształtowania treści czynności prawnej | str. 84
5.2. Elementy treści czynności prawnej | str. 85
5.3. Warunek i termin | str. 86
6. Forma czynności prawnej | str. 87
7. Wadliwość czynności prawnej | str. 89
7.1. Przyczyny wadliwości czynności prawnych | str. 89
7.2. Wady oświadczenia woli | str. 90
7.3. Sankcje wadliwej czynności prawnej | str. 92
8. Przedstawicielstwo | str. 93
8.1. Istota i rodzaje przedstawicielstwa | str. 93
8.2. Pełnomocnictwo | str. 94

Część druga
PRAWO RZECZOWE


Rozdział pierwszy
Zagadnienia ogólne | str. 99

1. Pojęcie prawa rzeczowego | str. 99
1.1. Prawo rzeczowe jako prawo podmiotowe | str. 99
1.2. Zasada numerus clausus praw rzeczowych | str. 100
1.3. Zasada jawności | str. 101
1.4. Zasada szczegółowości | str. 101
1.5. Źródła prawa rzeczowego | str. 101
2. Podziały praw rzeczowych | str. 102

Rozdział drugi
Własność | str. 104

1. Pojęcie własności | str. 104
2. Pozytywna i negatywna strona własności | str. 104
3. Granice treści prawa własności | str. 105
4. Granice przestrzenne prawa własności | str. 105
4.1. Ruchomości | str. 105
4.2. Nieruchomości gruntowe | str. 106
4.3. Nieruchomości budynkowe i lokalowe | str. 106
5. Granice czasowe własności | str. 106
6. Prawo sąsiedzkie | str. 106
6.1. Problematyka immisji | str. 107
6.2. Zakazane roboty ziemne | str. 108
6.3. Droga konieczna | str. 108
6.4. Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budowli | str. 108
6.5. Korzystanie z przygranicznych pasów gruntu | str. 109
6.6. Stosunki dotyczące granicy | str. 109
7. Nabycie i utrata własności | str. 110
7.1. Ogólna charakterystyka sposobów nabycia | str. 110
7.2. Nabycie pierwotne i pochodne | str. 111
7.3. Przeniesienie własności | str. 111
7.4. Nabycie własności ruchomości na podstawie umowy z osobą nieuprawnioną | str. 113
7.5. Zasiedzenie | str. 115
7.6. Zrzeczenie się własności | str. 116
7.7. Znalezienie | str. 116
7.8. Inne sposoby | str. 117
8. Współwłasność | str. 118
8.1. Pojęcie | str. 118
8.2. Rodzaje współwłasności | str. 119
8.3. Treść i wykonywanie uprawnień oraz obowiązków współwłaściciela | str. 119
8.4. Zniesienie współwłasności | str. 121
9. Własność lokali | str. 122
9.1. Istota, funkcja i charakter prawny | str. 122
9.2. Ustanowienie własności lokali | str. 124
9.3. Szczególny tryb ustanowienia własności lokalu | str. 125
9.4. Wspólnota mieszkaniowa | str. 126
9.5. Uprawnienia i obowiązki właścicieli lokali | str. 126
9.6. Zarząd nieruchomością wspólną | str. 127
10. Ochrona własności | str. 128
10.1. Środki ochrony prawa własności w ogólności | str. 128
10.2. Roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) i negatoryjne (actio negatoria) | str. 129
10.3. Roszczenia rozliczeniowe | str. 130

Rozdział trzeci
Użytkowanie wieczyste | str. 133

1. Funkcje i charakter prawny | str. 133
2. Źródła prawa | str. 133
3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy | str. 134
4. Ustanowienie użytkowania wieczystego | str. 135
5. Inne sposoby nabycia użytkowania wieczystego | str. 135
6. Treść użytkowania wieczystego | str. 136
6.1. Uprawnienia użytkownika wieczystego | str. 136
6.2. Czas użytkowania wieczystego | str. 136
6.3. Odrębna własność budynków i urządzeń | str. 136
7. Wygaśnięcie | str. 137

Rozdział czwarty
Ograniczone prawa rzeczowe | str. 138

1. Zagadnienia ogólne | str. 138
1.1. Istota i katalog ograniczonych praw rzeczowych | str. 138
1.2. Powstanie, zmiana treści oraz przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych | str. 138
1.3. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych | str. 139
1.4. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych | str. 140
2. Użytkowanie | str. 141
2.1. Ogólne cechy użytkowania | str. 141
2.2. Przedmiot | str. 142
2.3. Użytkowanie przez osoby fizyczne i inne wypadki użytkowania | str. 142
3. Służebności | str. 143
3.1. Pojęcie | str. 143
3.2. Rodzaje służebności | str. 143
3.3. Służebność gruntowa | str. 144
3.3.1. Treść | str. 144
3.3.2. Podmioty i przedmiot | str. 144
3.3.3. Powstanie | str. 145
3.3.4. Zakres służebności i sposób jej wykonywania | str. 145
3.3.5. Zmiana treści | str. 146
3.3.6. Wygaśnięcie | str. 147
3.4. Służebność osobista | str. 147
3.5. Służebność przesyłu | str. 148
4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | str. 149
4.1. Istota i treść | str. 149
4.2. Powstanie i przedmiot | str. 150
4.3. Wygaśnięcie | str. 150
5. Hipoteka | str. 150
5.1. Istota i społeczno-gospodarcze przeznaczenie hipoteki | str. 150
5.2. Przedmiot hipoteki | str. 151
5.3. Treść hipoteki | str. 152
5.4. Zabezpieczona wierzytelność | str. 152
5.5. Powstanie hipoteki | str. 154
5.5.1. Hipoteka umowna | str. 154
5.5.2. Hipoteka przymusowa | str. 154
5.6. Hipoteka łączna | str. 155
5.7. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej | str. 156
5.8. Ochrona hipoteki | str. 156
5.9. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego | str. 157
5.10. Wygaśnięcie hipoteki i rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym | str. 157
6. Zastaw | str. 158
6.1. Istota i porównanie z hipoteką | str. 158
6.2. Rodzaje zastawu | str. 159
6.3. Wygaśnięcie zastawu | str. 161

Rozdział piąty
Posiadanie | str. 162

1. Natura prawna posiadania | str. 162
2. Elementy posiadania | str. 162
3. Rodzaje posiadania | str. 162
4. Domniemania związane z posiadaniem | str. 163
5. Dzierżenie | str. 163
6. Nabycie i utrata posiadania | str. 163
7. Ochrona posiadania | str. 164

Rozdział szósty
Księgi wieczyste | str. 166

1. Źródła prawa i pojęcie ksiąg wieczystych | str. 166
2. Funkcje ksiąg wieczystych | str. 166
3. Ustrój ksiąg wieczystych | str. 167
4. Jawność ksiąg wieczystych | str. 169
5. Domniemania związane z wpisem w księdze wieczystej | str. 169
6. Prawa i roszczenia osobiste | str. 169
7. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych | str. 170

Część trzecia
PRAWO ZOBOWIĄZAŃ - CZĘŚĆ OGÓLNA


Rozdział pierwszy
Zobowiązanie | str. 175

1. Uwagi wprowadzające | str. 175
1.1. Przedmiot regulacji prawa zobowiązań | str. 175
1.2. Struktura stosunku zobowiązaniowego | str. 175
1.3. Źródła stosunków zobowiązaniowych | str. 176
2. Podmioty stosunku zobowiązaniowego | str. 177
2.1. Uwagi ogólne | str. 177
2.2. Wielość dłużników lub wierzycieli | str. 177
2.3. Zmiana podmiotów zobowiązania | str. 179
3. Przedmiot stosunku zobowiązaniowego | str. 181
3.1. Uwagi ogólne | str. 181
3.2. Rodzaje świadczeń | str. 182
3.3. Świadczenia pieniężne | str. 183
3.4. Odsetki | str. 186
4. Treść stosunku zobowiązaniowego | str. 187
4.1. Wierzytelność | str. 187
4.2. Dług i odpowiedzialność | str. 188
4.3. Rodzaje odpowiedzialności | str. 189
5. Zobowiązania niezupełne | str. 189
6. Szkoda i jej naprawienie | str. 190
6.1. Pojęcie i rodzaje szkody | str. 190
6.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 191
6.3. Przesłanki powstania odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 192
6.4. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 192
6.5. Podstawowe sposoby naprawienia szkody | str. 193

Rozdział drugi
Podstawowe źródła zobowiązań | str. 194

1. Umowy | str. 194
1.1. Uwagi ogólne | str. 194
1.2. Rodzaje umów | str. 194
1.3. Zasada swobody umów | str. 195
1.4. Zawieranie umów | str. 195
1.5. Zawieranie umów z udziałem konsumentów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość | str. 200
1.6. Dodatkowe zastrzeżenia umowne | str. 202
2. Bezpodstawne wzbogacenie | str. 204
2.1. Uwagi ogólne | str. 204
2.2. Przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia | str. 205
2.3. Skutki bezpodstawnego wzbogacenia | str. 205
2.4. Nienależne świadczenie | str. 206
2.5. Świadczenie niegodziwe | str. 206
3. Czyny niedozwolone | str. 207
3.1. Uwagi ogólne | str. 207
3.2. Klasyfikacja czynów niedozwolonych | str. 207
3.2.1. Odpowiedzialność za własne czyny (art. 415 k.c.) | str. 208
3.2.2. Odpowiedzialność za cudze czyny | str. 210
3.2.2.1. Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru (art. 427 k.c.) | str. 211
3.2.2.2. Odpowiedzialność osób powierzających wykonanie czynności innej osobie | str. 212
3.2.3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (art. 417-421 k.c.) | str. 214
3.2.3.1. Uwagi ogólne | str. 214
3.2.3.2. Ogólne reguły odpowiedzialności (art. 417 k.c.) | str. 214
3.2.3.3. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem akty normatywne, prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje (art. 4171 k.c.) | str. 216
3.2.4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta (art. 431 k.c.) | str. 218
3.2.5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez rzeczy | str. 219
3.2.6. Odpowiedzialność związana z użyciem sił przyrody | str. 220
3.2.7. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny (art. 4491 k.c.) | str. 222
3.3. Naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym | str. 224
3.3.1. Wielość podmiotów odpowiedzialnych | str. 224
3.3.2. Naprawienie majątkowej szkody na osobie | str. 224
3.3.3. Naprawienie niemajątkowej szkody na osobie | str. 227
3.4. Przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych (art. 4421 k.c.) | str. 228

Rozdział trzeci
Wykonanie zobowiązań | str. 230

1. Sposób wykonania zobowiązania | str. 230
2. Podmioty wykonania zobowiązania | str. 231
2.1. Dłużnik | str. 231
2.2. Wierzyciel | str. 231
3. Przedmiot wykonania zobowiązania | str. 231
4. Miejsce wykonania zobowiązania | str. 232
5. Termin wykonania zobowiązania | str. 233
6. Wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych | str. 234
7. Dowód wykonania zobowiązania | str. 234
7.1. Pokwitowanie | str. 235
7.2. Dokument stwierdzający zobowiązanie | str. 235
8. Wpływ nadzwyczajnej zmiany stosunków na wykonanie zobowiązania umownego | str. 236

Rozdział czwarty
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania | str. 238

1. Uwagi wprowadzające | str. 238
1.1. Przesłanki odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej | str. 239
1.2. Zasada odpowiedzialności dłużnika | str. 239
2. Niemożliwość świadczenia | str. 240
3. Opóźnienie i zwłoka dłużnika | str. 241
4. Zwłoka wierzyciela | str. 243
5. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika | str. 243
5.1. Uwagi ogólne | str. 243
5.2. Przesłanki ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika | str. 244
5.3. Środki ochrony pokrzywdzonego wierzyciela | str. 245

Rozdział piąty
Wygaśnięcie zobowiązania | str. 246

1. Uwagi ogólne | str. 246
2. Sposoby zaspokojenia wierzyciela | str. 246

Część czwarta
PRAWO ZOBOWIĄZAŃ - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA


Rozdział pierwszy
Uwagi wprowadzające | str. 251

1. Przedmiot regulacji części szczegółowej prawa zobowiązań | str. 251
2. Szczegółowe stosunki zobowiązaniowe powstałe z umów | str. 252
2.1. Uwagi ogólne | str. 252
2.2. Umowy jako źródło złożonych relacji zobowiązaniowych | str. 253

Rozdział drugi
Stosunki zobowiązaniowe regulujące przeniesienie praw | str. 254

1. Uwagi ogólne | str. 254
2. Sprzedaż | str. 255
2.1. Pojęcie, cechy i przedmiot umowy | str. 255
2.2. Prawa i obowiązki sprzedawcy | str. 255
2.3. Prawa i obowiązki kupującego | str. 257
2.4. Przedawnienie roszczeń | str. 259
2.5. Rękojmia za wady | str. 259
2.5.1. Uwagi ogólne | str. 259
2.5.2. Pojęcie i rodzaje wad | str. 260
2.5.3. Uprawnienia z tytułu rękojmi | str. 262
2.5.4. Akty staranności | str. 263
2.5.5. Terminy związane z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi | str. 263
2.6. Gwarancja jakości | str. 264
2.7. Szczególne rodzaje sprzedaży | str. 265
2.7.1. Uwagi ogólne | str. 265
2.7.2. Szczególne rodzaje sprzedaży według kodeksu cywilnego | str. 266
3. Darowizna | str. 267
3.1. Pojęcie i cechy | str. 267
3.2. Forma umowy | str. 268
3.3. Prawa i obowiązki stron | str. 268
3.4. Odwołanie darowizny | str. 270
4. Inne umowy nazwane regulujące przeniesienie praw - przegląd | str. 270

Rozdział trzeci
Stosunki zobowiązaniowe regulujące korzystanie z cudzej rzeczy | str. 272

1. Uwagi ogólne | str. 272
2. Najem | str. 272
2.1. Pojęcie i cechy | str. 272
2.2. Forma umowy | str. 273
2.3. Prawa i obowiązki wynajmującego | str. 273
2.4. Prawa i obowiązki najemcy | str. 274
2.5. Zakończenie stosunku najmu | str. 276
3. Dzierżawa | str. 277
3.1. Pojęcie i cechy | str. 277
3.2. Prawa i obowiązki stron | str. 277
4. Leasing - ogólna charakterystyka | str. 278
5. Użyczenie | str. 279
5.1. Pojęcie i cechy | str. 279
5.2. Prawa i obowiązki stron | str. 280
5.3. Zakończenie stosunku użyczenia | str. 281

Rozdział czwarty
Stosunki kredytowe | str. 282

1. Uwagi ogólne | str. 282
2. Pożyczka | str. 282
2.1. Pojęcie i cechy | str. 282
2.2. Prawa i obowiązki stron | str. 283
3. Rachunek bankowy | str. 283
3.1. Pojęcie i cechy | str. 283
3.2. Forma umowy | str. 284
3.3. Prawa i obowiązki stron | str. 284
3.4. Zakończenie stosunku rachunku bankowego i przedawnienie roszczeń | str. 285
4. Pozakodeksowe źródła stosunków kredytowych - umowa kredytu | str. 286
4.1. Uwagi ogólne | str. 286
4.2. Pojęcie i cechy | str. 286
4.3. Tryb zawarcia i forma umowy | str. 286
4.4. Prawa i obowiązki stron | str. 287
4.5. Kredyt konsumencki | str. 287
5. Zabezpieczenie zwrotu wartości majątkowej - poręczenie | str. 288
5.1. Uwagi ogólne | str. 288
5.2. Pojęcie i cechy | str. 288
5.3. Forma umowy | str. 289
5.4. Prawa i obowiązki stron | str. 289

Rozdział piąty
Stosunki zobowiązaniowe regulujące świadczenie usług | str. 291

1. Uwagi ogólne | str. 291
2. Umowa o dzieło | str. 292
2.1. Pojęcie, cechy i przedmiot umowy | str. 292
2.2. Prawa i obowiązki przyjmującego zamówienie | str. 292
2.3. Prawa i obowiązki zamawiającego | str. 294
2.4. Zakończenie stosunku prawnego | str. 296
3. Umowa zlecenia | str. 296
3.1. Pojęcie, cechy i konstrukcja prawna umowy | str. 296
3.2. Prawa i obowiązki przyjmującego zlecenie | str. 297
3.3. Prawa i obowiązki dającego zlecenie | str. 298
3.4. Zakończenie stosunku zlecenia | str. 299
4. Wyspecjalizowane postacie umowy o dzieło i umowy zlecenia - przegląd | str. 299
5. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia | str. 301
5.1. Pojęcie | str. 301
5.2. Przesłanki wystąpienia | str. 302
5.3. Prawa i obowiązki stron | str. 302

Rozdział szósty
Stosunki zobowiązaniowe regulujące świadczenia losowe | str. 304

1. Uwagi ogólne | str. 304
2. Umowa ubezpieczenia | str. 304
2.1. Istota i rodzaje ubezpieczeń | str. 304
2.2. Pojęcie i cechy umowy | str. 306
2.3. Tryb zawarcia i forma umowy | str. 306
2.4. Prawa i obowiązki stron | str. 307
2.5. Zakończenie stosunku ubezpieczenia i przedawnienie roszczeń | str. 310
3. Umowa o grę albo zakład | str. 311

Rozdział siódmy
Stosunki zobowiązaniowe regulujące dostarczanie środków utrzymania | str. 313

1. Uwagi ogólne | str. 313
2. Renta | str. 313
3. Dożywocie | str. 314

Rozdział ósmy
Stosunek spółki | str. 316

1. Uwagi ogólne | str. 316
2. Rodzaje spółek | str. 316
3. Spółka cywilna | str. 317
4. Spółki handlowe - przegląd | str. 319

Rozdział dziewiąty
Stosunki zobowiązaniowe wynikające z przekazu i papierów wartościowych | str. 323

1. Przekaz | str. 323
2. Papiery wartościowe | str. 324
2.1. Pojęcie i funkcje | str. 324
2.2. Powstanie papieru wartościowego | str. 325
2.3. Klasyfikacje papierów wartościowych | str. 325
2.4. Umarzanie papierów wartościowych | str. 326
2.5. Wybrane rodzaje papierów wartościowych - przegląd | str. 326
2.6. Znaki legitymacyjne | str. 328

Rozdział dziesiąty
Stosunki powstałe z innych kodeksowych instytucji zobowiązaniowych | str. 329

1. Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady | str. 329
2. Przyrzeczenie publiczne | str. 330
3. Ugoda | str. 331

Część piąta
PRAWO SPADKOWE


Rozdział pierwszy
Pojęcie i funkcje prawa spadkowego | str. 335

1. Prawo spadkowe w znaczeniu przedmiotowym | str. 335
2. Podmiotowe prawo do spadku | str. 336
3. Funkcje prawa spadkowego | str. 337

Rozdział drugi
Spadek i dziedziczenie | str. 338

1. Pojęcie spadku | str. 338
2. Pojęcie dziedziczenia | str. 340
3. Przesłanki nabycia spadku | str. 340
3.1. Otwarcie spadku | str. 340
3.2. Powołanie do spadku | str. 341
3.3. Zdolność do dziedziczenia | str. 341
4. Brak okoliczności wyłączających skuteczność powołania do spadku | str. 342
4.1. Niegodność | str. 342
4.2. Oświadczenie o odrzuceniu spadku | str. 343
4.3. Zrzeczenie się dziedziczenia | str. 345
5. Umowy dotyczące spadku | str. 345
6. Znaczenie stwierdzenia nabycia spadku (poświadczenia dziedziczenia) i nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 346

Rozdział trzeci
Dziedziczenie ustawowe | str. 349

1. Zasada subsydiarności | str. 349
2. Krąg spadkobierców i wielkość udziałów | str. 349
3. Dziedziczenie przez gminę i Skarb Państwa | str. 351

Rozdział czwarty
Rozrządzenia na wypadek śmierci | str. 352

1. Pojęcie testamentu | str. 352
2. Przesłanki ważności testamentu | str. 352
3. Treść testamentu | str. 354
3.1. Ustanowienie spadkobiercy | str. 354
3.2. Inne rozrządzenia | str. 355
4. Formy testamentu | str. 358
5. Wykładnia testamentu | str. 361
6. Odwołanie testamentu | str. 361
7. Otwarcie i ogłoszenie testamentu | str. 362

Rozdział piąty
Odpowiedzialność za długi spadkowe | str. 363

1. Wprowadzenie | str. 363
2. Odpowiedzialność przed przyjęciem spadku | str. 363
3. Okres od przyjęcia spadku | str. 364
4. Odpowiedzialność po dziale spadku | str. 365
5. Zasady spłaty długów przez spadkobiercę | str. 366

Rozdział szósty
Szczególne instytucje ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy | str. 367

1. Zachowek | str. 367
1.1. Zagadnienia ogólne | str. 367
1.2. Uprawnieni i zobowiązani z tytułu zachowku | str. 367
1.3. Obliczanie i realizacja roszczeń z tytułu zachowku | str. 368
1.4. Wydziedziczenie | str. 370
2. Uprawnienie do otrzymania przedmiotów urządzenia domowego | str. 370
3. Uprawnienie do korzystania z mieszkania i urządzenia domowego | str. 371
4. Uprawnienie dziadków spadkodawcy | str. 371

Rozdział siódmy
Wspólność majątku spadkowego i dział spadku | str. 372

1. Wspólność majątku spadkowego | str. 372
2. Pojęcie i tryby działu spadku | str. 373
2.1. Umowny dział spadku | str. 373
2.2. Sądowy dział spadku | str. 374

Część szósta
PRAWO RODZINNE


Rozdział pierwszy
Prawo rodzinne - zagadnienia wprowadzające | str. 379

1. Przedmiot prawa rodzinnego | str. 379
2. Cechy prawa rodzinnego | str. 380
3. Źródła prawa rodzinnego | str. 381
4. Zasady prawa rodzinnego | str. 382
5. Pojęcie pokrewieństwa i powinowactwa | str. 383

Rozdział drugi
Małżeństwo | str. 385

1. Zawarcie małżeństwa | str. 385
1.1. Czynność prawna zawarcia małżeństwa | str. 385
1.2. Przesłanki warunkujące zawarcie małżeństwa | str. 385
1.3. Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa | str. 386
1.4. Tryb i forma zawarcia małżeństwa | str. 387
2. Prawa i obowiązki małżonków | str. 388
2.1. Klasyfikacja praw i obowiązków | str. 388
2.2. Wzajemne prawa i obowiązki małżonków | str. 389
2.3. Prawa i obowiązki małżonków względem rodziny | str. 390
2.4. Nazwisko małżonków | str. 392
3. Małżeńskie ustroje majątkowe | str. 392
3.1. Ogólna charakterystyka stosunków majątkowych między małżonkami | str. 392
3.2. Podstawowe założenia ustroju wspólności ustawowej | str. 393
3.3. Umowne ustroje majątkowe | str. 398
3.4. Przymusowy ustrój majątkowy | str. 400
4. Ustanie małżeństwa oraz separacja | str. 401
4.1. Przyczyny ustania małżeństwa | str. 401
4.2. Unieważnienie małżeństwa | str. 401
4.3. Rozwód | str. 403
4.3.1. Przesłanki rozwodu | str. 403
4.3.2. Skutki rozwodu | str. 404
4.4. Separacja | str. 405

Rozdział trzeci
Rodzice i dzieci | str. 407

1. Pochodzenie dziecka | str. 407
1.1. Uwagi ogólne o pochodzeniu dziecka | str. 407
1.2. Macierzyństwo | str. 408
1.3. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki | str. 409
1.4. Uznanie ojcostwa | str. 410
1.5. Sądowe ustalenie ojcostwa | str. 412
1.6. Dowody przyrodnicze w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka | str. 413
1.7. Nazwisko i imię dziecka | str. 413
2. Władza rodzicielska oraz inne stosunki prawne między rodzicami a dziećmi | str. 415
2.1. Uwagi ogólne o stosunkach między rodzicami a dziećmi | str. 415
2.2. Treść i wykonywanie władzy rodzicielskiej | str. 416
2.3. Powstanie i ustanie władzy rodzicielskiej | str. 418
2.4. Ingerencja sądu opiekuńczego w sprawowanie władzy rodzicielskiej | str. 419
2.5. Kontakty z dzieckiem | str. 422
3. Stosunki prawne zbliżone do stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 423
3.1. Uwagi ogólne | str. 423
3.2. Przysposobienie | str. 424
3.3. Opieka nad małoletnim | str. 428
3.4. Piecza zastępcza nad dzieckiem oraz kuratela | str. 431

Rozdział czwarty
Obowiązek alimentacyjny | str. 434

1. Funkcja, charakter i treść obowiązku | str. 434
1.1. Istota, funkcja i cechy obowiązku | str. 434
1.2. Treść i postacie obowiązku | str. 435
2. Podmioty, przesłanki i zakres obowiązku | str. 436
2.1. Źródła i podmioty obowiązku | str. 436
2.2. Przesłanki obowiązku | str. 436
2.3. Zakres obowiązku | str. 437
3. Kolejność obowiązku oraz jego realizacja | str. 439
3.1. Kolejność obowiązku | str. 439
3.2. Realizacja obowiązku alimentacyjnego oraz ochrona prawa do alimentów | str. 440

Bibliografia | str. 445

Ukryj

Opis:

Mieczysław Goettel – profesor tytularny na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie kieruje Zakładem Prawa Cywilnego; współpracuje także z Instytutem Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Adam Bieranowski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członek zespołów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (2008–2015); redaktor naczelny miesięcznika „Rejent”.

Piotr Bogdalski – doktor nauk prawnych oraz doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie; inspektor Policji; komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Publikacja zawiera zwięzłe omówienie najważniejszych instytucji prawa cywilnego, które stanowią materię jego podstawowych działów: części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego. Czwarte wydanie podręcznika uwzględnia ostatnie nowelizacje kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak również przepisów szczególnych odnoszących się do zagadnień cywilnoprawnych. Na uwagę zasługują przede wszystkim zmiany stanu prawnego w zakresie:
– form czynności prawnych,
– nabycia własności przez znalezienie,
– ochrony praw konsumenta,
– odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej,
– odpowiedzialności za długi spadkowe,
– europejskiego poświadczenia spadkowego,
– rozstrzygnięć w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w wyroku rozwodowym,
– sposobów ustalenia ojcostwa w następstwie wydania przepisów dotyczących tzw. metody zapłodnienia in vitro,
– zasad umieszczania dziecka w pieczy zastępczej.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków administracji na wydziałach prawa i administracji uniwersytetów oraz na innych wydziałach lub uczelniach, a także dla studentów studiów podyplomowych (absolwentów kierunków nieprawniczych), których programy zawierają podstawy prawa cywilnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-342-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 448
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-0548:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów