Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaSeria:  Teksty Ustaw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  18 stycznia 2018 r.
Kod: KAM-0340:W31P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 24,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 22,41 zł. ( Oszczędzasz: 2,49 zł. )

Spis treści: 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego | str. 11

Dział I. Przepisy ogólne | str. 13
Rozdział 1. Zakres obowiązywania | str. 13
Rozdział 2. Zasady ogólne | str. 16
Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne | str. 20
Rozdział 4. Właściwość organów | str. 21
Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu | str. 23
Rozdział 6. Strona | str. 25
Rozdział 7. Załatwianie spraw | str. 28
Rozdział 8. Doręczenia | str. 31
Rozdział 9. Wezwania | str. 38
Rozdział 10. Terminy | str. 41
Dział II. Postępowanie | str. 43
Rozdział 1. Wszczęcie postępowania | str. 43
Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje | str. 47
Rozdział 3. Udostępnianie akt | str. 49
Rozdział 4. Dowody | str. 50
Rozdział 5. Rozprawa | str. 57
Rozdział 5a. Mediacja | str. 59
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania | str. 63
Rozdział 7. Decyzje | str. 66
Rozdział 8. Ugoda | str. 70
Rozdział 8a. Milczące załatwienie sprawy | str. 73
Rozdział 9. Postanowienia | str. 76
Rozdział 10. Odwołania | str. 77
Rozdział 11. Zażalenia | str. 82
Rozdział 12. Wznowienie postępowania | str. 83
Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji | str. 87
Rozdział 14 Postępowanie uproszczone | str. 91
Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych | str. 92
Dział IV. Udział prokuratora | str. 93
Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne | str. 95
Dział V-VI. (uchylone) | str. 102
Dział VII. Wydawanie zaświadczeń | str. 102
Dział VIII. Skargi i wnioski | str. 104
Rozdział 1. Postanowienia ogólne | str. 104
Rozdział 2. Skargi | str. 106
Rozdział 3. Wnioski | str. 110
Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych | str. 111
Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków | str. 112
Rozdział 6. Nadzór i kontrola | str. 113
Dział VIIIa. Europejska współpraca administracyjna | str. 115
Dział IX. Opłaty i koszty postępowania | str. 117
Dział X. Przepisy końcowe | str. 119

Skorowidz | str. 121

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych | str. 133

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 135
Rozdział 2. Wojewódzkie sądy administracyjne | str. 140
Rozdział 3. Naczelny Sąd Administracyjny | str. 148
Rozdział 4. Przepis końcowy | str. 155

Skorowidz | str. 157

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 163

Dział I. Przepisy wstępne | str. 165
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 165
Rozdział 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych | str. 172
Rozdział 3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 173
Rozdział 4. Skład sądu | str. 174
Rozdział 5. Wyłączenie sędziego | str. 174
Dział II. Strony | str. 177
Rozdział 1. Zdolność sądowa i procesowa | str. 177
Rozdział 2. Strony i uczestnicy postępowania | str. 179
Rozdział 3. Pełnomocnicy | str. 180
Dział III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym | str. 184
Rozdział 1. Pisma w postępowaniu sądowym | str. 184
Rozdział 2. Skarga | str. 188
Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania | str. 197
Rozdział 3a. Sprzeciw od decyzji | str. 197
Rozdział 4. Doręczenia | str. 199
Rozdział 5. Terminy | str. 206
Rozdział 6. Uchybienie i przywrócenie terminu | str. 207
Rozdział 7. Posiedzenia sądowe | str. 209
Rozdział 8. Postępowanie mediacyjne i uproszczone | str. 215
Rozdział 9. Zawieszenie i podjęcie postępowania | str. 219
Rozdział 10. Orzeczenia sądowe | str. 223
Rozdział 11. Prawomocność orzeczeń | str. 235
Dział IV. Środki odwoławcze | str. 236
Rozdział 1. Skarga kasacyjna | str. 236
Rozdział 2. Zażalenie | str. 244
Dział V. Koszty postępowania | str. 246
Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania między stronami | str. 246
Rozdział 2. Koszty sądowe | str. 249
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 249
Oddział 2. Wpis | str. 254
Oddział 3. Opłata kancelaryjna | str. 255
Oddział 4. Wydatki | str. 257
Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 258
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 258
Oddział 2. Prawo pomocy | str. 259
Dział VI. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 266
Dział VII. Wznowienie postępowania | str. 268
Dział VIIa. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 273
Dział VIII. Wykonywanie orzeczeń sądowych | str. 276
Dział IX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt | str. 277
Dział X. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym | str. 280
Dział XI. Przepis końcowy | str. 281

Skorowidz | str. 283

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 293

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 295
Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 296
Rozdział 3. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str. 327

Skorowidz | str. 335

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 341

Dział I. Przepisy ogólne | str. 343
Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 343
Rozdział 1a. Rejestr Należności Publicznoprawnych | str. 365
Rozdział 2. Organy egzekucyjne | str. 376
Rozdział 3. Zasady prowadzenia egzekucji | str. 381
Rozdział 4. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego | str. 405
Rozdział 5. Zbieg egzekucji | str. 408
Rozdział 6. Koszty egzekucyjne | str. 412
Rozdział 7. (uchylony) | str. 425
Dział II. Egzekucja należności pieniężnych | str. 426
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 426
Rozdział 2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str. 437
Rozdział 3. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej | str. 439
Rozdział 4. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych | str. 440
Rozdział 5. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych | str. 446
Oddział 1. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych | str. 446
Oddział 2. Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych | str. 448
Oddział 3. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych | str. 451
Oddział 4. Egzekucja z weksla | str. 452
Oddział 5. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej | str. 454
Oddział 6. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 456
Oddział 7. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych | str. 457
Rozdział 6. Egzekucja z ruchomości | str. 458
Oddział 1. Zajęcie | str. 458
Oddział 2. Sprzedaż | str. 461
Rozdział 7. Egzekucja z nieruchomości | str. 471
Oddział 1. Zasady ogólne | str. 471
Oddział 2. Zajęcie | str. 472
Oddział 3. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości | str. 477
Oddział 4. Obwieszczenie o licytacji | str. 481
Oddział 5. Wadium | str. 484
Oddział 6. Licytacja | str. 485
Oddział 7. Przybicie | str. 489
Oddział 8. Przyznanie własności | str. 491
Rozdział 8. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 493
Rozdział 9. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji | str. 496
Oddział 1. Zasady ogólne | str. 496
Oddział 2. Zasady szczególne dotyczące podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości | str. 499
Dział III. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym | str. 502
Rozdział 1. Przepisy wspólne | str. 502
Rozdział 2. Grzywna w celu przymuszenia | str. 503
Rozdział 3. Wykonanie zastępcze | str. 505
Rozdział 4. Odebranie rzeczy ruchomej | str. 508
Rozdział 5. Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń | str. 510
Rozdział 6. Przymus bezpośredni | str. 512
Dział IV. Postępowanie zabezpieczające | str. 515
Rozdział 1. Przepisy wspólne | str. 515
Rozdział 2. Zabezpieczenie należności pieniężnych | str. 521
Rozdział 3. Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym | str. 524
Dział IVa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str. 525
Rozdział 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 525
Rozdział 2. Odpowiedzialność porządkowa | str. 526
Rozdział 3. Odpowiedzialność karna | str. 528
Dział V. Przepisy wprowadzające i końcowe | str. 529

Skorowidz | str. 531

Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 18.01.2018 r.

  • W wydaniu 31. uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw: z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych; z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, a także z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
  • Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem . W książce znajdują się skorowidze rzeczowe pomocne w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.
  • W celu ułatwienia Czytelnikowi zapoznania się z nowymi przepisami zmiany wchodzące w życie po 18 stycznia 2018 r. oznaczono kursywą.
  • Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów i praktyków prawa oraz innych osób, którym niezbędna jest znajomość tych przepisów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-459-6 , Oprawa: miękka , Format: B6 , 544
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-0340:W31P01 Miejsce wydania: Warszawa