Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2006:

Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy

Monografia stanowi wszechstronną analizę mechanizmów oddziaływania regulacji wspólnotowych na rozwiązania polskiego prawa pracy. Zawiera merytoryczną ocenę wdrożenia dyrektyw dotyczących problematyki zatrudnienia; prezentuje rezultat procesu implementacji wspólnotowego prawa pracy w Polsce, jak również metody zagwarantowania skuteczności jego norm.

więcej

Autorzy: Leszek Mitrus,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2006 r.
Kod: KAM-0757  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 39,20 zł. ( Oszczędzasz: 9,80 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Część I. Szczególny charakter wspólnotowego prawa pracy

Rozdział l. Geneza wspólnotowego prawa pracy

1. Uwagi wprowadzające
2. Traktaty założycielskie
3. Jednolity Akt Europejski
4. Traktat z Maastricht
5. Traktat Amsterdamski
6. Traktat Nicejski oraz projekt Traktatu Konstytucyjnego

Rozdział 2. Wspólnotowa koncepcja regulacji stosunków pracy
1. Założenia regulaqi stosunków pracy w prawie wspólnotowym
2. Kompetencje Wspólnoty do stanowienia prawa pracy
2.1. Zakres kompetencji Wspólnoty
2.2. Kompetencje Wspólnoty do harmonizaqi systemów krajowych
2.3. Kompetencje Wspólnoty do koordynowania działań państw członkowskich
3. Przesłanki warunkujące stanowienie wspólnotowego prawa pracy
4. Instrumenty wspólnotowego prawa pracy
4.1. Rodzaje instrumentów wspólnotowego prawa pracy
4.2. Wiążące instrumenty prawa wtórnego
4.3. Autonomiczne wspólnotowe prawo pracy
4.4. Niewiążące instrumenty wspólnotowego prawa pracy

Rozdział 3. Prawo pracy w systemie prawa wspólnotowego
1. Zakres wspólnotowego prawa pracy
2. Podstawowe zasady wspólnotowego prawa pracy
3. Wspólnotowe indywidualne prawo pracy
4. Wspólnotowe zbiorowe prawo pracy
5. Europejska strategia zatrudnienia

Rozdział 4. Szczególny charakter wspólnotowego prawa pracy - podsumowanie

Część II. Proces dostosowywania polskiego prawa pracy do prawa wspólnotowego


Rozdział 5. Charakter prawny obowiązku zapewnienia zgodności polskiego prawa pracy z prawem wspólnotowym
1. Uwagi wprowadzające
2. Zbliżanie prawa polskiego do wspólnotowego w okresie przedakcesyjnym
5. Uregulowania traktatu o przystąpieniu
4. Obowiązki w zakresie implementacji wspólnotowego prawa pracy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej

Rozdział 6. Etapy dostosowywania polskiego prawa pracy do prawa wspólnotowego
1. Prawo wspólnotowe jako czynnik determinujący zmiany polskiego prawa pracy
2. Technika legislacyjna wdrażania wspólnotowego prawa pracy w Polsce
3. Roxpowszechnianie informaq'i o wspólnotowym prawie pracy jako przesłanka prawidłowości implementacji

Rozdział 7. Rola partnerów społecznych we wdrażaniu wspólnotowego prawa pracy w Polsce
1. Przesłanki prawidłowej implementacji dyrektyw za pomocą instrumentów autonomicznego prawa pracy
2. Możliwości udziału związków zawodowych i organizaq'i pracodawców we wdrażaniu wspólnotowego prawa pracy w Polsce
Rozdział 8. Proces dostosowywania polskiego prawa pracy do prawa wspólnotowego - podsumowanie

Część III. Prawo wspólnotowe jako wyznacznik rozwiązań polskiego prawa pracy


Rozdział 9. Kryteria oceny zgodności polskiego prawa pracy z prawem wspólnotowym

Rozdział 10. Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

1. Zakres regulacji
2. Definicja i rodzaje dyskryminacji
3. Kryteria objęte zakazem dyskryminacji
4. Zakres przedmiotowy zakazu dyskryminacji
5. Odstępstwa od zasady równego traktowania pracowników
6. Programy wyrównywania szans

Rozdział 11. Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dotyczących stosunku pracy
1. Zakres regulacji
2. Informowanie pracowników o warunkach zatrudnienia
2.1. Zakres przekazywanych informacji
2.2. Procedura przekazywania informacji
3. Atypowe formy zatrudnienia
3.1. Cechy charakterystyczne zatrudnienia atypowego
3.2. Promowanie dobrowolnej pracy atypowej
3.3. Ochrona przed nadużyciami

Rozdział 12. Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dotyczących czasu pracy i urlopów wypoczynkowych
1. Zakres regulacji
2. Czas pracy
2.1. Wspólnotowa koncepqa "czasu pracy"
2.2. Organizacja czasu pracy
3. Urlopy wypoczynkowe

Rozdział 13. Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dotyczących ochrony pracy
1. Zakres regulacji
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3. Ochrona macierzyństwa
3.1. Ochrona kobiet w ciąży i po porodzie
3.2. Ochrona trwałości stosunku pracy
3.3. Urlop macierzyński
4. Ochrona młodocianych

Rozdział 14. Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw
1. Zakres regulacji
2. Zwolnienia grupowe 2.1. Pojęcie zwolnienia grupowego
2.2. Procedura dokonywania zwolnień grupowych
3. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
3.1. Pojęcie przejścia zakładu pracy
3.2. Ochrona praw pracowników w razie transferu przedsiębiorstwa
3.3. Obowiązki informacyjne zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa
4. Niewypłacalność pracodawcy
4.1. Pojęcie niewypłacalności pracodawcy
4.2. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Rozdział 15. Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dotyczących informowania i konsultacji pracowników
1. Zakres regulacji
2. Informacja i konsultaq'a w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym
2.1. Europejskie rady zakładowe
2.2. Spółka europejska
3. Informacja i konsultacja w przedsiębiorstwach działających na terytorium jednego państwa członkowskiego

Rozdział 16. Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dotyczących swobody przemieszczania się pracowników
1. Zakres regulacji
2. Zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo
3. Zatrudnienie w administraq'i publicznej

Rozdział 17. Prawo wspólnotowe jako wyznacznik rozwiązań polskiego prawa pracy - podsumowanie

Część IV. Efektywność wspólnotowego prawa pracy w Polsce

Rozdział 18. Skutek bezpośredni wspólnotowego prawa pracy w Polsce

1. Uwagi wprowadzające
2. Przesłanki bezpośredniej skuteczności norm prawa wspólnotowego
3. Skutek bezpośredni norm traktatowych oraz rozporządzeń
3.1. Regulacje z zakresu prawa pracy wywierające skutek bezpośredni
3.2. Bezpośredni skutek norm traktatowych i rozporządzeń na gruncie polskiego prawa pracy
4. Skutek bezpośredni dyrektyw
4.1. Możliwość wywarcia skutku bezpośredniego przez dyrektywy
4.2. Skutek wertykalny i horyzontalny dyrektyw
4.3. Bezpośredni skutek dyrektyw na gruncie polskiego prawa pracy

Rozdział 19. Prowspólnotowa wykładnia polskiego prawa pracy
1. Założenia prowspólnotowej wykładni prawa krajowego
2. Zakres prowspólnotowej wykładni polskiego prawa pracy

Rozdział 20. Sankcje za nieprzestrzeganie wspólnotowego prawa pracy
1. Sankcje jako przesłanka efektywności wspólnotowego prawa pracy
2. Sankcje za nieprzestrzeganie wspólnotowego prawa pracy w Polsce

Rozdział 21. Efektywność wspólnotowego prawa pracy w Polsce - podsumowanie

Część V. Podsumowanie

Wykaz aktów prawnych wykorzystanych w pracy
Wykaz orzecznictwa wykorzystanego w pracy
Bibliografia
Indeks rzeczowy

Ukryj

Opis:

Monografia stanowi wszechstronną analizę mechanizmów oddziaływania regulacji wspólnotowych na rozwiązania polskiego prawa pracy. Zawiera merytoryczną ocenę wdrożenia dyrektyw dotyczących problematyki zatrudnienia; prezentuje rezultat procesu implementacji wspólnotowego prawa pracy w Polsce, jak również metody zagwarantowania skuteczności jego norm. Przedmiotem szczegółowej analizy są przepisy prawa polskiego ustanowione lub znowelizowane w celu zapewnienia zgodności ustawodawstwa krajowego z regulacjami ponadnarodowymi. Książka przedstawia ponadto znaczenie rozwiązań wspólnotowych dla rekodyfikacji polskiego prawa pracy.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 456
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-0757 Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów