Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Iwona Sierpowska,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2011 r.
Kod: KAM-0763:W04D04  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Geneza pomocy społecznej
str. 13


1.1. Dobroczynność, opieka społeczna, pomoc społeczna
str. 13

1.2. Przekształcenia pomocy społecznej w drugiej połowie XX w.
str. 19

Rozdział 2
Pomoc społeczna w systemie prawa
str. 27


2.1. Ogólna charakterystyka prawnej regulacji pomocy społecznej
str. 27

2.2. Miejsce pomocy społecznej w systemie prawa
str. 29

2.2.1. Pomoc społeczna a ubezpieczenia społeczne
str. 29

2.2.2. Pomoc społeczna a prawo administracyjne
str. 32

2.2.3. Pomoc społeczna a prawo socjalne
str. 35

2.3. Stosunki prawne pomocy społecznej
str. 36

Rozdział 3
Pojęcie i cele pomocy społecznej
str. 39

Rozdział 4
Zasady pomocy społecznej
str. 46


4.1. Zasady organizacji administracji publicznej
str. 47

4.2. Zasady postępowania administracyjnego
str. 53

4.3. Zasady charakterystyczne dla systemu pomocy społecznej
str. 59

Rozdział 5
Administrowanie pomocą społeczną
str. 66


5.1. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego
str. 66

5.1.1. Reformy samorządowe w Polsce
str. 66

5.1.2. Kategorie zadań samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej
str. 69

5.1.3. Zadania gminy
str. 71

5.1.4. Zadania powiatu
str. 77

5.1.5. Zadania województwa samorządowego
str. 80

5.1.6. Samorząd terytorialny wobec problemów polityki socjalnej i pomocy społecznej
str. 81

5.2. Kompetencje administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej
str. 83

5.2.1. Uprawnienia wojewody
str. 83

5.2.2. Kompetencje ministra
str. 86

5.2.3. Rada Pomocy Społecznej
str. 87

5.3. Uprawnienia podmiotów niepublicznych w sferze pomocy społecznej
str. 88

Rozdział 6
Organizacja pomocy społecznej
str. 93


6.1. Systematyzacja jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
str. 93

6.2. Organizacja pomocy społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego
str. 94

6.2.1. Ośrodki pomocy społecznej
str. 94

6.2.2. Powiatowe centra pomocy rodzinie
str. 96

6.2.3. Regionalne ośrodki polityki społecznej
str. 98

6.3. Ośrodki wsparcia
str. 98

6.4. Ośrodki interwencji kryzysowej
str. 102

6.5. Domy pomocy społecznej
str. 103

6.5.1. Zadania i zasady funkcjonowania
str. 103

6.5.2. Dom pomocy społecznej jako zakład administracyjny
str. 110

6.6. Kwalifikacje osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
str. 112

6.7. Prywatyzacja zadań publicznych w sferze pomocy społecznej
str. 113

Rozdział 7
Świadczenia z pomocy społecznej
str. 118


7.1. Pozycja prawna świadczeniobiorcy
str. 118

7.2. Kryteria ustalania uprawnień do świadczeń
str. 120

7.3. System świadczeń
str. 124

7.3.1. Świadczenia pieniężne
str. 124

7.3.2. Świadczenia niepieniężne
str. 135

7.4. Postępowanie w sprawie świadczeń
str. 146

7.5. Zwrot świadczeń
str. 160

Rozdział 8
Opieka nad rodziną i dzieckiem
str. 163


8.1. Pozycja rodziny w prawie pomocy społecznej
str. 163

8.1.1. Rodzina jako podmiot ochrony i świadczeniobiorca
str. 163

8.1.2. Ochrona rodziny a zasada pomocniczości
str. 165

8.2. Formy pomocy społecznej związane z ochroną dziecka i rodziny
str. 168

8.2.1. Świadczenia pieniężne
str. 168

8.2.2. Świadczenia niepieniężne
str. 171

8.3. Zasady funkcjonowania rodzin zastępczych
str. 172

8.4. Typy i zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych
str. 177

8.4.1. Istota i rodzaje placówek
str. 177

8.4.2. Organizacja i zasady działania
str. 181

8.4.3. Pobyt w placówkach i standardy usług
str. 185

8.5. Rola ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
str. 189

Rozdział 9
Status prawny pracownika socjalnego
str. 194


9.1. Kwalifikacje i kształcenie pracowników socjalnych
str. 194

9.2. Uprawnienia i obowiązki pracowników socjalnych
str. 199

9.3. Pracownik socjalny w administracji publicznej
str. 203

9.4. Pracownik socjalny jako funkcjonariusz publiczny
str. 206

Rozdział 10
Formy pomocy przewidziane w przepisach odrębnych
str. 211


10.1. Świadczenia rodzinne
str. 211

10.1.1. Świadczenia rodzinne na tle regulacji poświęconych ochronie rodziny
str. 211

10.1.2. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
str. 214

10.1.3. Świadczenia opiekuńcze
str. 219

10.1.4. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń
str. 220

10.2. Państwowy system świadczeń alimentacyjnych
str. 222

10.2.1. Zarys kształtowania się instytucji świadczeń alimentacyjnych
str. 222

10.2.2. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów
str. 229

10.3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
str. 233

10.4. Pomoc w sytuacji bezrobocia
str. 236

10.4.1. Sytuacja prawna osoby bezrobotnej
str. 236

10.4.2. Pomoc w postaci zatrudnienia socjalnego
str. 242

10.5. Pomoc dla osób niepełnosprawnych
str. 247

10.6. Dodatek mieszkaniowy
str. 251

10.7. Inne formy pomocy
str. 254

Bibliografia
str. 259

Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompleksową analizę zagadnienia prawnej regulacji pomocy społecznej. Przedstawia jej ewolucję, strukturę organizacyjną, zadania i perspektywy oraz system świadczeń i tryb postępowania w udzielaniu pomocy. .. W czwartym wydaniu uwzględniono w szczególności zmiany dotyczące zadań jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, a także trybu ich zlecania podmiotom niepublicznym. Przedstawiony został aktualny katalog ośrodków wsparcia oraz nowe zasady funkcjonowania, tworzenia i fi nansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Autorka przybliża zweryfi kowane procedury przyznawania niektórych dotychczasowych form pomocy. W sposób kompleksowy omówiono również wszystkie zmiany przepisów regulujących warunki zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego. .. Problematyka pomocy społecznej przedstawiona jest na tle poglądów doktryny i orzecznictwa sądowego, z uwzględnieniem zaktualizowanych ustaw i najnowszych aktów wykonawczych. .. Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla studentów wielu kierunków akademickich i absolwentów uzupełniających swoje wykształcenie w ramach specjalizacji, szkoleń i studiów podyplomowych, lecz także dla pracowników urzędów administracji i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, osób zajmujących się pracą socjalną i poradnictwem, pedagogów, psychologów, kuratorów sądowych oraz pracowników służby zdrowia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1508-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 264
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Pomoc społeczna
Kod: KAM-0763:W04D04 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów