Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2006:

Prawo penitencjarne Kodeks karny wykonawczy z przepisami wykonawczymi i związkowymi [EBOOK PDF]

Kodeks karny wykonawczy z przepisami wykonawczymi i związkowymi

Stan prawny na 1 stycznia 2006 r. Okładka miękka z tworzywa. Hasła do każdego artykułu !

więcej


Seria:  Przepisy Zakamycza
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2001 r.
Kod: KAM-0754  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 39,20 zł. ( Oszczędzasz: 9,80 zł. )

Spis treści: 

Wprowadzenie
str. 5


Krótki rys historyczny
str. 8

Podstawowe standardy "międzynarodowego" prawa karnego wykonawczego"
str. 12

Struktura publikacji
str. 18

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
str. 21


CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział I. Zakres obowiązywania
str. 21
Rozdział II. Organy postępowania wykonawczego
str. 22
Rozdział III. Skazany
str. 23
Rozdział IV. Postępowanie wykonawcze
str. 25
Oddział 1. Wykonywanie orzeczeń
str. 25
Oddział 2. Postępowanie przed sądem
str. 29
Oddział 3. Postępowanie egzekucyjne
str. 31
Rozdział V. Nadzór penitencjarny
str. 34
Rozdział VI. Zatarcie skazania
str. 35
Rozdział VII. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych
str. 36

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
Rozdział VIII. Grzywna
str. 39
Rozdział IX. Kara ograniczenia wolności
str. 42
Rozdział X. Kara pozbawienia wolności
str. 48
Oddział 1. Cele wykonywania kary
str. 48
Oddział 2. Zakłady karne
str. 49
Oddział 3. Wykonywanie kary i jej indywidualizacja
str. 53
Oddział 4. Prawa i obowiązki skazanego
str. 68
Oddział 5. Zatrudnienie
str. 82
Odział 6. Nauczanie
str. 88
Oddział 7. Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe
str. 90
Oddział 8. Nagrody i ulgi
str. 91
Oddział 9. Kary dyscyplinarne
str. 95
Oddział 10. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności
str. 100
Oddział 11. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
str. 102
Oddział 12. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy
str. 104
Oddział 13. Informowanie pokrzywdzonego o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego
str. 107
Rozdział XI. Wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary
str. 108
Oddział 1. Dozór
str. 108
Oddział 2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
str. 111
Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
str. 112
Rozdział XII. Środki karne
str. 112
Oddział 1. Pozbawienie praw publicznych
str. 112
Oddział 2. Zakazy i obowiązek
str. 113
Oddział 3. Przepadek
str. 115
Oddział 4. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne
str. 118
Oddział 5. Podanie wyroku do publicznej wiadomości
str. 119
Rozdział XIII. Środki zabezpieczające
str. 120
Rozdział XIV. Należności sądowe
str. 124
Rozdział XV. Tymczasowe aresztowanie
str. 125

CZĘŚĆ WOJSKOWA
str. 138
Rozdział XVI. Przepisy ogólne
str. 138
Rozdział XVII. Kara ograniczenia wolności
str. 139
Rozdział XVIII. Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego
str. 140
Rozdział XIX. Środki karne
str. 141
Rozdział XX. Tymczasowe aresztowanie
str. 142

CZĘŚĆ KOŃCOWA
Rozdział XXI. Objaśnienie wyrażeń ustawowych
str. 143
Rozdział XXII. Przepisy przejściowe i końcowe
str. 144

PRZEPISY WYKONAWCZE

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego
str. 155
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem
str. 161
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym
str. 165
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej
str. 170
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
str. 173
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych
str. 179
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek
str. 186
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
str. 195
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych
str. 198
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
str. 203
Rozporządzenie. Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
str. 216
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu współdziałania zakładów opieki zdrowotnej ze służbą zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności
str. 226
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych
str. 229
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych
str. 240
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru
str. 253
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
str. 258
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów
str. 279
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności
str. 283
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
str. 349
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych
str. 355
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności
str. 412
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
str. 435
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
str. 512
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
str. 529
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
str. 543
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
str. 566
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
str. 582

PRZEPISY ZWIĄZKOWE

Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej
str. 591
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczególowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych
str. 604
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie
str. 611
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
str. 636
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
str. 642
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych
str. 644
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
str. 645
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności
str. 649
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
str. 651
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
str. 656
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
str. 683
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
str. 689
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
str. 696
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych
str. 701
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
str. 706
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego
str. 707
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
str. 710
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości
str. 712
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
str. 715
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
str. 716
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 718
Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
str. 720
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 722
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 724
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 726
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 728
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 730
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 732
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 734
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 735
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 737
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 739
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
str. 741

Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej
str. 743
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1992 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
str. 749

Indeks rzeczowy
str. 751

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1 stycznia 2006 r.

Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie tych przepisów prawa, które wywierają bezpośredni wpływ nie tylko na sytuację osób pozbawionych wolności (tymczasowo aresztowanych), ale również mają praktyczne znaczenie w codziennej pracy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, studentów, pracowników nauki, instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych i osób zajmujących się szeroko pojętą problematyką penitencjarną.

Część pierwsza opracowania zawiera kodeks karny wykonawczy wraz z większością rozporządzeń wydanych na jego podstawie, które zostały umieszczone zgodnie z porządkiem występowania w strukturze kodeksu poszczególnych delegacji ustawowych.

W drugiej części znajdują się wybrane przepisy związkowe, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego i praworządnego wykonywania kar i środków karnych skutkujących pozbawieniem wolności.

Szczegóły towaru


, Format: Ebook , 768
Rodzaj: kodeks , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo wykroczeń
Kod: KAM-0754 Miejsce wydania: Kraków