Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Tom I: Komentarz do art. 1-424 k.p.k., Tom II: Komentarz do art. 425-673 k.p.k.

więcej

Autorzy: Jan Grajewski, Lech Krzysztof Paprzycki (red. nauk.), Sławomir Steinborn,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2013 r.
Kod: KAM-0394:W03P01  Ilość w paczce: 4

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

TOM I
Wykaz skrótów
str. 7

Wprowadzenie
str. 21

Do wydania drugiego
str. 24

Do wydania trzeciego
str. 25

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
str. 27


Dział I. Przepisy wstępne
str. 29

Dział II. Sąd
str. 145

Rozdział 1. Właściwość i skład sądu
str. 148

Rozdział 2. Wyłączenie sędziego
str. 181

Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny
str. 206

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny
str. 207

Rozdział 4. Pokrzywdzony
str. 217

Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy
str. 239

Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny
str. 257

Rozdział 7. Powód cywilny
str. 264

Rozdział 8. Oskarżony
str. 281

Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy
str. 316

Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny
str. 332

Dział IV. Czynności procesowe
str. 335

Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia
str. 336

Rozdział 12. Narada i głosowanie
str. 386

Rozdział 13. Porządek czynności procesowych
str. 403

Rozdział 14. Terminy
str. 431

Rozdział 15. Doręczenia
str. 456

Rozdział 16. Protokoły
str. 493

Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów
str. 528

Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt
str. 553

Dział V. Dowody
str. 563

Rozdział 19. Przepisy ogólne
str. 563

Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego
str. 593

Rozdział 21. Świadkowie
str. 599

Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści
str. 660

Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy
str. 709

Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego
str. 714

Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie
str. 720

Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów
str. 745

Dział VI. Środki przymusu
str. 765

Rozdział 27. Zatrzymanie
str. 767

Rozdział 28. Środki zapobiegawcze
str. 784

Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
str. 846

Rozdział 30. List żelazny
str. 849

Rozdział 31. Kary porządkowe
str. 854

Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe
str. 862

Dział VII. Postępowanie przygotowawcze
str. 890

Rozdział 33. Przepisy ogólne
str. 895

Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa
str. 903

Rozdział 35. Przebieg śledztwa
str. 920

Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa
str. 939

Rozdział 36a. Dochodzenie
str. 951

Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym
str. 970

Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym
str. 977

Rozdział 39. Akt oskarżenia
str. 987

Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
str. 1004

Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia
str. 1006

Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej
str. 1046

Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej
str. 1060

Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej
str. 1071

Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej
str. 1096

Rozdział 45. Przewód sądowy
str. 1099

Rozdział 46. Głosy stron
str. 1156

Rozdział 47. Wyrokowanie
str. 1160TOM II
Wykaz skrótów
str. 9

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
str. 23


Dział IX. Postępowanie odwoławcze
str. 25

Rozdział 48. Przepisy ogólne
str. 25

Rozdział 49. Apelacja
str. 131

Rozdział 50. Zażalenie
str. 161

Dział X. Postępowania szczególne
str. 178

Rozdział 51. Postępowanie uproszczone
str. 182

Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
str. 194

Rozdział 53. Postępowanie nakazowe
str. 213

Rozdział 54. (skreślony)
str. 234

Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone
str. 234

Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia
str. 296

Rozdział 55. Kasacja
str. 296

Rozdział 56. Wznowienie postępowania
str. 368

Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
str. 406

Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
str. 406

Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
str. 418

Rozdział 59. Ułaskawienie
str. 460

Rozdział 60. Wyrok łączny
str. 476

Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
str. 517

Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
str. 518

Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych
str. 543

Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
str. 609

Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
str. 632

Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego
str. 664

Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów
str. 704

Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
str. 734

Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
str. 780

Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
str. 865

Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego
str. 999

Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania
str. 1018

Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
str. 1049

Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
str. 1104

Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
str. 1126

Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
str. 1154

Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
str. 1174

Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
str. 1211

Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
str. 1233

Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
str. 1288

Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego
str. 1350

Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie
str. 1380

Rozdział 67. Przepisy końcowe
str. 1422

Dział XIV. Koszty procesu
str. 1437

Rozdział 68. Przepisy ogólne
str. 1440

Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych
str. 1499

Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu
str. 1509

Rozdział 71. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu
str. 1564

Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
str. 1570

Rozdział 72. Przepisy ogólne
str. 1573

Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze
str. 1597

Rozdział 74. Postępowanie przed sądem
str. 1601

Rozdział 75. (skreślony)
str. 1608

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
str. 1609

Skorowidz
str. 1623


Ukryj

Opis:

Trzecie wydanie komentarza do kodeksu postępowania karnego zawiera omówienie najnowszych wszystkich zmian w kodeksie, w tym dotyczących:

  • udzielania informacji polskim sądom przez sądy państw UE o toczących się w nich postępowaniach, gdy zachodzi przypuszczenie, że wszczęto już postępowanie karne wobec tej samej osoby co do tego samego czynu;
  • wystąpienia polskiego sądu do państwa członkowskiego UE o wykonywanie środka zapobiegawczego;
  • wystąpienia państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia w celu zapewniania prawidłowego toku postępowania;
  • doręczeń - wynikających z nowej ustawy - Prawo pocztowe.
Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę nowych rozwiązań proceduralnych ujętych w ustawach nowelizujących kodeks postępowania karnego. Autorzy - wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki - odnoszą się do skutków, jakie wywołała każda z nich i to nie tylko w stosunku do bezpośrednio zmienionych, ale również do pozostałych, związanych z nimi przepisów kodeksu, wskazując możliwe drogi interpretacji nowych uregulowań.

Obowiązujące regulacje prawne przedstawione zostały w kontekście poglądów doktryny, jak i tendencji orzecznictwa sądowego, przy uwzględnieniu współczesnych standardów międzynarodowych z zakresu postępowania karnego. Prezentując poszczególne instytucje procesowe, autorzy nie stronią również od ocen krytycznych i postulatów de lege ferenda.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla osób zajmujących się profesjonalnie prawem karnym procesowym (zwłaszcza sędziów, prokuratorów i adwokatów), jak również dla aplikantów tych zawodów prawniczych oraz studentów prawa. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

Szczegóły towaru


ISSN: 1.03.2013 r.ISBN: 978-83-264-4127-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , Tom I: 1213; Tom II: 1672
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-0394:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów