Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book


Spis treści: 

Przedmowa do wydania II
USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, póz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109,
póz. 1031)
USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, póz. 1149)
KOMENTARZ DO USTAWY - KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA
Wykaz skrótów
DZIAŁ I ZASADY OGÓLNE
Art. 1. Zakres obowiązywania
Art.2. Orzekanie
Art. 3. Sygnalizacja
Art. 4. Zasada prawa do obrony
Art. 5. Warunki dopuszczalności procesu
Art. 6. Ściganie na żądanie pokrzywdzonego
Art. 7. Rola Policji i innych organów niesądowych
Art. 8. Recepcja przepisów k.p.k.
DZIAŁ II. SĄD
ROZDZIAŁ 1. WŁAŚCIWOŚĆ I SKŁAD SĄDU
Art. 9. Właściwość funkcjonalna sądu rejonowego
Art. 10. Właściwość sądów wojskowych
Art. 11. Recepcja przepisów k.p.k. Właściwość z delegacji
Art. 12. Spory o właściwość
Art. 13. Skład sądu
Art. 14. Właściwość sądu okręgowego. Sąd odwoławczy. Skład sądu
Art. 15. Właściwość sądu apelacyjnego i Sądu Najwyższego
ROZDZIAŁ 2. WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO
Art. 16. Zasady wyłączania. Recepcja przepisów k.p.k.
DZIAŁ III. STRONY, OBROŃCY I PEŁNOMOCNICY
ROZDZIAŁ 3. OSKARŻYCIEL PUBLICZNY
Art. 17. Podmioty oskarżające
Art. 18. Uprawnienia prokuratora
Art. 19. Wyłączenie oskarżyciela publicznego
ROZDZIAŁ 4. OBWINIONY I JEGO OBROŃCA
Art. 20. Pojęcie obwinionego
Art. 21. Obrona obowiązkowa
Art. 22. Obrona z urzędu ze względu na niezamożność
Art. 23. Wyznaczanie obrońcy z urzędu
Art. 24. Osoby realizujące funkcję obrońcy
ROZDZIAŁ 5. POKRZYWDZONY, OSKARŻYCIEL POSIŁKOWY
I PEŁNOMOCNICY
Art. 25. Pojęcie pokrzywdzonego. Oskarżyciel posiłkowy
Art. 26. Uboczny oskarżyciel posiłkowy
Art. 27. Konkurencyjny i subsydiarny oskarżyciel posiłkowy
Art. 28. Odstąpienie oskarżciela posiłkowego od oskarżania
Art. 29. Niestawiennictwo oskarżyciela posiłkowego
Art. 30. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
Art. 31. Śmierć oskarżyciela posiłkowego
DZIAŁ IV. CZYNNOŚCI PROCESOWE
Art. 32. Rodzaje rozstrzygnięć
Art. 33. Udział stron w posiedzeniach sądu
Art. 34. Podstawa faktyczna orzeczenia
Art. 35. Uzasadnianie i doręczanie wyroków
Art. 36. Uzasadnianie postanowień i zarządzeń oraz orzeczeń odwoławczych
Art. 37. Protokoły
Art. 38. Recepcja przepisów k.p.k.
DZIAŁV. DOWODY
ROZDZIAŁ 6. PRZEPISY OGÓLNE
Art. 39. Ogólne zasady przeprowadzania dowodów
Art. 40. Zeznania i wyjaśnienia pisemne
ROZDZIAŁ 7. PRZEPROWADZANIE POSZCZEGÓLNYCH
DOWODÓW. PRZESZUKANIE
Art. 41. Dowód z zeznań świadka
Art. 42. Biegli, tłumacze i specjaliści
Art. 43. Oględziny i eksperyment procesowy
Art. 44. Przeszukanie
DZIAŁ VI. ŚRODKI PRZYMUSU
ROZDZIAŁ 8. ZATRZYMANIE
Art, 45. Podstawy zatrzymania
Art. 46. Tryb zatrzymywania. Prawa zatrzymanego
Art. 47. Zażalenie na zatrzymanie
ROZDZIAŁ 9. ZABEZPIECZENIE I ZAJĘCIE PRZEDMIOTÓW
Art. 48. Zabezpieczenie i tymczasowe zajęcie; tryb dokonywania
ROZDZIAŁ 10. KARY PORZĄDKOWE I POZOSTAŁE ŚRODKI
PRZYMUSU
Art. 49. Pieniężne kary porządkowe
Art. 50. Przymusowe doprowadzenie. Przymusowe odebranie rzeczy
Art. 51. Organy stosujące porządkowe środki przymusu
Art. 52. Specjalne uprawnienia Policji
Art. 53. Poszukiwania
DZIAŁ VII. CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE
Art. 54. Cel, termin i przedmiotowy zakres czynności
Art. 55. Czynności uzupełniające i ich termin
Art. 56. Podmioty uprawnione do dokonywania czynności
Art. 56a. Zażalenie do organu nadrzędnego
DZIAŁ VIII. POSTĘPOWANIE ZWYCZAJNE
ROZDZIAŁ 11. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA. ORZEKANIE
PRZED ROZPRAWĄ
Art. 57. Wniosek o ukaranie; wymogi formalne
Art. 58. Wniosek o skazanie bez rozprawy
Art. 59. Kontrola formalna wniosku o ukaranie. Wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania
Art. 60. Posiedzenia sądu przed rozprawą
Art. 61. Odmowa wszczęcia ze względu na niecelowość orzekania
Art. 62. Stwierdzenie przeszkód procesowych
Art. 63. Rozpoznawanie wniosku oskarżyciela o skazanie bez rozprawy
Art. 64. Rozpoznawanie wniosku obwinionego o skazanie go bez
rozprawy
ROZDZIAŁ 12. PRZYGOTOWANIE DO ROZPRAWY
Art. 65. Zasady zawiadamiania uczestników postępowania
Art. 66. Zawiadamianie osób objętych immunitetem zakrajowości
Art. 67. Zawiadamianie obwinionego i oskarżyciela posiłkowego
Art. 68. Pomoc prawna
Art. 69. Recepcja przepisów k.p.k.
ROZDZIAŁ 13. ROZPRAWA
Art. 70. Jawność i ustność rozprawy; wyłączenia jawności
Art. 71. Rozpoczęcie rozprawy. Skutki niestawiennictwa stron
Art. 72. Otwarcie przewodu sądowego
Art. 73. Wniosek obwinionego o skazanie go bez postępowania dowodowego
Art. 74. Odczytywanie protokołów wyjaśnień obwinionego
Art. 75. Odczytywanie protokołów zeznań świadków
Art. 76. Odczytywanie innych protokołów i dokumentów
Art. 77. Tryb przesłuchiwania na rozprawie
Art. 78. Zmiana obrońcy podczas przewodu sądowego
Art. 79. Przerwa i odroczenie rozprawy
Art. 80. Prowadzenie rozprawy przerwanej lub odroczonej
Art. 81. Recepcja przepisów k.p.k. o rozprawie
Art. 82. Treść wyroku. Natychmiastowa wykonalność
Art. 83. Konsekwencje niedoręczenia wyroku zaocznego
Art. 84. Uzupełnienie wyroku po rozprawie
ROZDZIAŁ 14. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH OSÓB PODLEGAJĄCYCH
ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH
Art. 85. Podstawowe odrębności postępowania wobec żołnierzy
Art. 86. Powiadamianie o wykroczeniu żołnierza
Art. 87. Przekazywanie sprawy dowódcy wojskowemu
Art. 88. Oskarżyciel posiłkowy
DZIAŁ IX. POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE
ROZDZIAŁ 15. POSTĘPOWANIE PRZYSPIESZONE
Art. 89. Odesłanie do przepisów trybu zwyczajnego
Art. 90. Przesłanki dopuszczalności
Art. 91. Ujęcie i doprowadzenie sprawcy jako warunek trybu
Art. 92. Uproszczenia postępowania
ROZDZIAŁ 16. POSTĘPOWANIE NAKAZOWE
Art. 93. Przesłanki trybu
Art. 94. Treść nakazu; recepcja przepisów k.p.k.
ROZDZIAŁ 17. POSTĘPOWANIE MANDATOWE
Art. 95. Organy trybu mandatowego
Art. 96. Wysokość mandatów. Przesłanki ujemne trybu

Art. 97. Przesłanki dodatnie postępowania mandatowego
Art. 98. Rodzaje mandatów karnych
Art. 99. Konsekwencje odmowy przyjęcia mandatu
Art. 100. Egzekwowanie mandatów
Art. 101. Uchylanie prawomocnych mandatów
Art. 102. Nadzór nad trybem mandatowym
DZIAŁ X. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
Art. 103. Rodzaje środków i zasady ich wnoszenia
Art. 104. Bezwzględne przyczyny odwoławcze. Reguła nepeius
Art. 105. Termin dla wniesienia apelacji
Art. 106. Udział stron w postępowaniu apelacyjnym
Art. 106a.Uzupełnienie przewodu sądowego
Art. 107. Uzasadnianie wyroku sądu odwoławczego
Art. 108. Wnoszenie zażalenia
Art. 109. Odesłanie i recepcja przepisów k.p.k.
DZIAŁKI. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA
ROZDZIAŁ 18. KASACJA
Art. 110. Podmioty uprawnione do kasacji. Zasady wnoszenia kasacji
Art. 111. Podstawy kasacyjne
Art. 112. Recepcja przepisów k.p.k.
ROZDZIAŁ 19. WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
Art. 113. Ogólne zasady wznawiania. Recepcja przepisów k.p.k.
DZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA
ROZDZIAŁ 20. ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNE UKARANIE
LUB ZATRZYMANIE
Art. 114. Powody odszkodowawcze
Art. 115. Zgłaszanie, rozpoznawanie i przedawnienie roszczenia
Art. 116. Recepcja przepisów k.p.k.
DZIAŁ XIII. KOSZTY POSTĘPOWANIA
Art. 117. Wykładanie kosztów
Art. 118. Obciążanie kosztami
Art. 119. Recepcja przepisów k.p.k.
KOMENTARZ DO USTAWY - PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA
ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1. Data wejścia w życie k.p.w.
Art. 2. Utrata mocy prawnej regulacji dotychczasowej
Art. 3. Nakaz stosowania nowego k.p.w. i czasowe stosowanie d.k.p.w.
Art. 4. Sytuacja dotychczasowych radców ds. kolegiów
ROZDZIAŁ 2. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH
Art. 5. § 1. Zmiany w kodeksie wykroczeń
§ 2. Zmiany w u.s.p.
§ 3. Zmiany w ustawie o Policji
§ 4. Zmiany w ustawie o UOP
§5. Zmiany w ustawie o Straży Granicznej
§ 6. Zmiany w ustawie o Służbie Więziennej
§ 7. Zmiany wk.p.k.
§8. Zmiany w przepisach wprowadzających k.p.k.
§ 9. Zmiany w prawie o ruchu drogowym
§ 10. Zmiany w ustawie o imprezach masowych
§11. Zmiany w k.k.s.
§ 12. Zmiany w przepisach o BÓR
ROZDZIAŁ 3. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Art. 6. Rozpoznawanie spraw niezakończonych w kolegium i środków
zaskarżenia od orzeczeń kolegiów
Art. 7. Rozpoznawanie spraw sądowych w toku
Art. 8. Wnioski o nieważność i o uchylenie rozstrzygnięcia kolegium
Art. 9. Właściwość sądów wojskowych
Art. 10. Skuteczność dotychczasowych czynności
Art. 11. Utrzymanie mocy niektórych uchylonych przepisów
Art. 12. Termin na wydanie przepisów wykonawczych do kodeksu
Art. 13. Prymat przepisów nowego kodeksu
Art. 14. Wejście w życie przepisów wprowadzających
Literatura
Skorowidz rzeczowy

Ukryj

Opis:

Piąte wydanie komentarza uwzględnia ostatnie zmiany kodeksu, w tym dotyczące: - nowej postaci trybu przyspieszonego - rozprawy prowadzonej na odległość, - możliwości nałożenia grzywny mandatem karnym w wysokości do 2000 zł za wykroczenia z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, - obowiązku zbierania danych osobopoznawczych o podejrzanym. Ponadto książka prezentuje zmiany zakładane w przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego i niektórych innych ustaw, w tym kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 9 maja 2012 r. W opracowaniu uwzględniono najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i ważniejsze publikacje dotyczące procedury w sprawach o wykroczenia, które ukazały się od ostatniego wydania tego komentarza. Komentarz adresowany jest do sędziów, adwokatów, prokuratorów. Będzie też pomocny dla aplikantów i studentów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 83-7284-987-0 , Oprawa: twarda , s. 432
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo wykroczeń
Kod: ABC-0175:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów