Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017
Nr 12/2017 [147]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201712  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jacek Skrzydło
 • Granice kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń prejudycjalnych
 • str. 4

  Ilona Przybojewska
 • Ocena mechanizmu rezerwy stabilności rynkowej w świetle unijnego systemu handlu emisjami
 • str. 11

  Katarzyna Szepelak
 • Nowa ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury – paradoksy transpozycji przepisów unijnych do prawa polskiego
 • str. 21

  GLOSY

  Izabela Wróbel
 • Tymczasowy mechanizm relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową jako gwarancja prawa do azylu w Unii Europejskiej
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2017 r., sprawy połączone C-643/15 i C-647/15, Republika Słowacka i Węgry przeciwko Radzie Unii Europejskiej
 • str. 27

  Katarzyna Strąk
 • Charakter prawny art. 78 ust. 3 TFUE
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2017 r., sprawy połączone C-643/15 i C-647/15, Republika Słowacka i Węgry przeciwko Radzie Unii Europejskiej
 • str. 38

  Ariel Mucha
 • O transgranicznym przekształceniu spółki na przykładzie jej "wrogiego przejęcia" przez państwo członkowskie Unii Europejskiej
  - glosa do orzeczenia niemieckiego Oberlandesgericht Frankfurt am Main z 3.01.2017 r. (20 W 88/15)
 • str. 44

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Ewa Laskowska-Litak
 • Jurysdykcja, naruszenie praw autorskich a internet
  - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3.10.2013 r., C-170/12, Peter Pinckney przeciwko KDG Mediatech AG oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 22.1.2015 r., C-441/13, Pez Hejduk przeciwko EnergieAgentur.NRW GmbH
 • str. 50

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 59

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61
  Jacek Skrzydło
  Granice kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń prejudycjalnych
  Współpraca Trybunału Sprawiedliwości (TS) z sądami państw członkowskich UE to jedno z największych osiągnięć z dorobku acquis communautaire. Prawidłowe funkcjonowanie tego mechanizmu wymaga jednak poszanowania granic jurysdykcji. Obowiązek ten obciąża nie tylko sądy krajowe względem TS, ale także sam TS wobec krajowego wymiaru sprawiedliwości. Doktrynalnie i orzeczniczo znacznie lepiej opisane są granice jurysdykcji sądów krajowych (np. niedopuszczalność samodzielnego stwierdzenia nieważności aktu unijnego prawa pochodnego lub obowiązek wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym przez sąd, którego orzeczenia nie są zaskarżalne i wynikający z tego zakaz samodzielnego rozstrzygania kwestii wykładni prawa UE przez sąd krajowy). Celem niniejszego artykułu jest analiza sytuacji, w której to TS, udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, wkracza w nieuprawniony sposób w wyłączne kompetencje sądu krajowego.

  Początek strony


  Ilona Przybojewska
  Ocena mechanizmu rezerwy stabilności rynkowej w świetle unijnego systemu handlu emisjami
  W październiku 2015 r. została przyjęta decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814, która w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami utworzyła tzw. rezerwę stabilności rynkowej. Rezerwa zaostrza reżim prawny obowiązujący w ramach wspomnianego systemu, poprzez zmniejszenie ilości uprawnień emisyjnych dostępnych na rynku począwszy od 2019 r. Instrument ten wpisuje się we wzrastający rygoryzm unijnej polityki klimatycznej, lecz jednocześnie budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z prawem pierwotnym Unii Europejskiej oraz możliwych negatywnych skutków jego wdrożenia.

  Początek strony


  Katarzyna Szepelak
  Nowa ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury - paradoksy transpozycji przepisów unijnych do prawa polskiego
  Dnia 25.05.2017 r. została uchwalona ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury. Ustawa ta stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego postanow ień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z 15.05.2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego. Wspomniany akt zastąpił dyrektywę Rady 93/7/EWG z 15.03.1993 r., którą ustanowiony został na terytorium Unii Europejskiej autonomiczny system restytucyjny. Procedura zwrotu wprowadzona dyrektywą 93/7/EWG, pomimo że oceniana jako instrument przydatny w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego państw członkowskich, nie była często stosowana. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatrywać można w zbyt ścisłych limitach czasowych określonych w dyrektywie, jej wąskim zakresie przedmiotowym, czy w popularności metody polubownego rozwiązywania sporów w dziedzinie ochrony dóbr kultury. Na gruncie nowej dyrektywy wprowadzono szereg zmian mających na celu usprawnienie i uelastycznienie stosowania europejskiego systemu restytucyjnego6. Wobec wcześniejszego szczątkowego wdrożenia przepisów dyrektywy 93/7/EWG, wdrożenie przepisów dyrektywy 2014/60/UE stanowi pierwszy przypadek pełnej transpozycji do polskiego systemu prawnego europejskiego systemu restytucyjnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tego, w jaki sposób wspomniana transpozycja wpłynęła na proces restytucji polskich narodowych dóbr kultury.

  Początek strony


  Izabela Wróbel
  Tymczasowy mechanizm relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową jako gwarancja prawa do azylu w Unii Europejskiej - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2017 r., sprawy połączone C-643/15 i C-647/15, Republika Słowacka i Węgry przeciwko Radzie Unii Europejskiej
  Trybunał Sprawiedliwości (TS) w glosowanym wyroku potwierdził legalność decyzji Rady przewidującej relokację 120.000 osób wnioskujących o ochronę międzynarodową z Grecji i Włoch do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, dokonał po raz pierwszy wykładni będącego podstawą tej decyzji art. 78 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz scharakteryzował tymczasowy mechanizm relokacji jako integralną część dorobku prawnego Unii w dziedzinie wspólnego systemu azylowego i środek zarządzania kryzysowego służący zapewnieniu możliwości skutecznego skorzystania z prawa podstawowego do azylu. W ten sposób TS przypomniał o celu wspólnego europejskiego systemu azylowego, jakim jest przyznanie odpowiedniego statusu każdemu obywatelowi państwa trzeciego wymagającemu ochrony międzynarodowej.

  Początek strony


  Katarzyna Strąk
  Charakter prawny art. 78 ust. 3 TFUE - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2017 r., sprawy połączone C-643/15 i C-647/15, Republika Słowacka i Węgry przeciwko Radzie Unii Europejskiej
  W wyroku w sprawach C-643/15 i C-647/15, Trybunał Sprawiedliwości oddalił wszystkie zarzuty przedłożone przez Słowację i Węgry. Przy tej okazji dokonał po raz pierwszy wykładni pojęć zawartych w art. 78 ust 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiącym tzw. klauzulę sytuacji nadzwyczajnych w ramach unijnej polityki azylowej, w kontekście kryzysu uchodźczego w 2015 r. Wypowiedź Trybunału, bezwzględna w swoim brzmieniu, a szczególnie uznanie, że Rada posiada szeroki margines uznania przy stanowieniu instrumentów opartych na tym przepisie, będzie z pewnością determinować sposób, w jaki art. 78 ust. 3 TFUE będzie stosowany w przyszłości.

  Początek strony


  Ariel Mucha
  O transgranicznym przekształceniu spółki na przykładzie jej "wrogiego przejęcia" przez państwo członkowskie Unii Europejskiej - glosa do orzeczenia niemieckiego Oberlandesgericht Frankfurt am Main z 3.01.2017 r. (20 W 88/15)
  Niemieckie prawo spółek restrykcyjnie podchodzi do kwestii transgranicznej mobilności spółek rozumianej jako możliwość wyboru przez wspólników prawa właściwego dla spółki (lex societatis). W związku z tym stanowisko wyrażone przez Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem (Oberlandesgericht Frankfurt am Main, dalej OLG Frankfurt) w orzeczeniu z 3.01.2017 r. może się wydać co najmniej zaskakujące. Sąd ten uznał w nim przekształcenie się niemieckiej spółki z o.o. (GmbH) we włoską spółkę z o.o. (Srl) za skuteczne, pomimo braku spełnienia przez spółkę przekształcaną jakichkolwiek warunków przewidzianych w prawie niemieckim. Co do zasady, stanowisko to zasługuje na pozytywną ocenę. Trzeba jednak dodać, że wynika ono nie tylko z treści przepisów prawa niemieckiego w powiązaniu z prawem unijnym, na czym oparł się tamtejszy sąd, ale przede wszystkim bezpośrednio z prawa UE. Ta ostatnia konstatacja może mieć istotne znaczenie dla tworzącej się w Polsce i Europie praktyki transgranicznych przekształceń spółek.

  Początek strony


  Ewa Laskowska-Litak
  Jurysdykcja, naruszenie praw autorskich a internet - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3.10.2013 r., C-170/12, Peter Pinckney przeciwko KDG Mediatech AG oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 22.01.2015 r., C-441/13, Pez Hejduk przeciwko EnergieAgentur.NRW GmbH
  Zakres praw autorskich skonstruowany jest w sposób bardzo szeroki, ułatwiający uprawnionemu możliwie najpełniejszą eksploatację rezultatów swojej pracy twórczej. Jednocześnie realizacja tych gwarancji bez solidnych podstaw dla egzekwowania swoich praw w postępowaniu sądowym uderzałaby nie tylko w system prawa autorskiego, ale też stanowiłaby poważną przeszkodę w ustanowieniu i funkcjonowaniu rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Nawet jednak stworzenie doskonałego i kompletnego systemu egzekwowania praw własności intelektualnej zmierzyć się musi z największą gorączką prawa autorskiego: naruszeniem w internecie.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201712 Miejsce wydania: Warszawa