Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017
Nr 11/2017 [146]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201711  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Marcin Sokołowski
 • Stosowanie rozporządzenia nr 2016/1103 przez polskie sądy - nowe majątkowe prawo małżeńskie Unii Europejskiej a sytuacja obywateli polskich
 • str. 4

  Monika Tomaszewska, Michał Szypniewski
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika delegowanego - kilka uwag krytycznych
 • str. 13

  Barbara Nita-Światłowska
 • Nakaz uwzględnienia w postępowaniu karnym wyroku skazującego zapadłego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • str. 20

  Karolina Sztobryn
 • Niekonwencjonalne znaki towarowe. Część 2 - dźwięk, kolor per se i kolory
 • str. 31

  PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
 • Dyskryminacja ze względu na wiek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (przegląd wybranych rozstrzygnięć z lat 2014-2016)
 • str. 37

  GLOSY

  Paweł Dzienis
 • Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa do życia i szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza poza służbą
  - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.12.2016 r. w sprawie Gerasimenko i inni przeciwko Rosji (skargi połączone nr 5821/10 i 65523/12)
 • str. 46

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Ewa Laskowska-Litak
 • Egzekwowanie praw własności intelektualnej w sieci internetowej
  - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 24.11.2011 r., C-70/10, Scarlet Extended SA przeciwko Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)
 • str. 52

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 59

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61
  Marcin Sokołowski
  Stosowanie rozporządzenia nr 2016/1103 przez polskie sądy - nowe majątkowe prawo małżeńskie Unii Europejskiej a sytuacja obywateli polskich
  W czerwcu 2016 r. Rada Unii Europejskiej na wniosek 18 państw członkowskich przyjęła dwa nowe rozporządzenia regulujące sprawy prawa właściwego i jurysdykcji sądowej w odniesieniu do spraw majątkowych małżonków oraz innych osób pozostających w zarejestrowanych związkach partnerskich. Są to rozporządzenia nr 2016/1103 oraz nr 2016/1104. Grupa 10 państw członkowskich, w tym także Polska, nie przystąpiła do tych rozporządzeń, więc obowiązują one w ramach wzmocnionej współpracy wyłącznie pomiędzy 18 państwami. Jednak analiza przepisów rozporządzenia nr 2016/1103 pozwala na przyjęcie, że będzie ono i tak przedmiotem szczegółowej analizy polskich sądów w związku z ich działalnością orzeczniczą dotyczącą spraw majątkowych obywateli polskich będących małżonkami obywateli innych państw uczestniczących we wzmocnionej współpracy.

  Początek strony


  Monika Tomaszewska, Michał Szypniewski
  Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika delegowanego - kilka uwag krytycznych
  Prawo Unii Europejskiej nie dąży do ujednolicenia w sposób kompleksowy prawa pracy, koncertując się raczej na harmonizacji wybranych fragmentów stosunków społecznych związanych z pracą i warunkami jej wykonywania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie powiązań pomiędzy dyrektywą Rady 91/533/EWG z 14.10.1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy a dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, które w sposób istotny wpływają na sferę indywidualnych stosunków pracy. Pomimo upływu tylu lat od uchwalenia przedmiotowych dyrektyw, blisko pół miliona polskich pracowników delegowanych jest wciąż narażonych na dezinformację w zakresie warunków pracy za granicą. Stanowiło to odpowiedni asumpt do poszukiwania właściwych podstaw prawnych dla obowiązków informacyjnych pracodawcy.

  Początek strony


  Barbara Nita-Światłowska
  Nakaz uwzględnienia w postępowaniu karnym wyroku skazującego zapadłego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
  Artykuł 114a Kodeksu karnego przewiduje, że prawomocny wyrok skazujący, który został wydany w innym państwie członkowskim UE, co do zasady, pociąga za sobą dla oskarżonego/ skazanego takie same konsekwencje, jakie wywołuje uprzednie skazanie przez sąd polski. Wskazany przepis został dodany do Kodeksu karnego ustawą z 20.01.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy. Jego pierwotne brzmienie zostało następnie zmienione ustawą z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Zarówno dodanie do Kodeksu karnego jednostki redakcyjnej oznaczonej jako art. 114a, jak i jego późniejsza modyfi kacja wiązała się z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego decyzji ramowej Rady nr 2008/675/WSiSW z 24.07.2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Artykuł 114a k.k., pozornie prosty, nasuwa jednak liczne wątpliwości interpretacyjne, które są przedmiotem poniższych rozważań.

  Początek strony


  Karolina Sztobryn
  Niekonwencjonalne znaki towarowe. Część 2 - dźwięki, kolor per se i kolory
  Rozporządzenie nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej stanowiące ujednoliconą wersję rozporządzenia 207/2009 oraz dyrektywa 2015/2436 zbliżająca ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych, która zastąpi dyrektywę 2008/95, wprowadziła do katalogu przykładowych oznaczeń, które mogą stanowić znaki towarowe, dwa nowe rodzaje znaków. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 2017/1001 oraz art. 3 dyrektywy 2015/2436 znak towarowy może się składać z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, a także, co jest nowością, z kolorów lub dźwięków. Dźwięki i kolory nie zostały wymienione w rozporządzeniu nr 207/2009 w wersji sprzed ostatniej zmiany wprowadzonej rozporządzeniem nr 2015/2424 oraz w dyrektywie 2008/95 jako oddzielne rodzaje znaków, choć ochrona na takie znaki nie była też wyłączona. W bazach znaków towarowych można odnaleźć zarejestrowane znaki dźwiękowe oraz przedstawiające kolory, a nawet kolor per se. Wielu tak zgłoszonym znakom ochrona została jednak także odmówiona. Głównym zarzutem stawianym przez urzędy znakom przedstawiającym kolory, kolor jako taki oraz stanowiącym dźwięki, podobnie jak w przypadku innych znaków niekonwencjonalnych, w tym w szczególności zapachu i smaku, jest brak odpowiedniego przedstawienia znaku w sposób grafi czny. W świetle rezygnacji z wymogu takiego przedstawienia znaku oraz zmiany katalogu oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, nasuwa się pytanie o to, czy kryteria rejestracji znaków dźwiękowych oraz składających się wyłącznie z koloru lub kolorów zostaną złagodzone w stosunku do obecnego stanu.

  Początek strony


  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Dyskryminacja ze względu na wiek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (przegląd wybranych rozstrzygnięć z lat 2014-2016)
  Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek przewidziany jest zarówno w prawie pierwotnym Unii Europejskiej (w szczególności w art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej), jak i w prawie wtórnym. W ramach tego ostatniego na uwagę zasługują zwłaszcza postanowienia dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Wskazane regulacje prawne mają dość ogólny charakter. Dlatego też ważnym ich uzupełnieniem są rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości (TS), wydawane głównie w ramach procedury prejudycjalnej, a zatem w odpowiedzi na pytania zadane przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

  Początek strony


  Paweł Dzienis
  Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa do życia i szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza poza służbą - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.12.2016 r. w sprawie Gerasimenko i inni przeciwko Rosji (skargi połączone nr 5821/10 i 65523/12)
  Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) wydał 1.12.2016 r. wyrok w sprawie Gerasimenko i inni przeciwko Rosji (skargi połączone nr 5821/10 i 65523/12), w którym uznał odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone w wyniku strzelaniny w centrum handlowym przez funkcjonariusza niebędącego na służbie. Nieprawidłowość po stronie państwa polegała na brakach w kontroli dostępu do broni funkcjonariuszy organów ścigania. Orzeczenie to jest niewątpliwie znakiem czasów zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, co świadczy o jego aktualności. Pokazuje, w jaki sposób prawo Rady Europy znajduje remedium na niwelowanie skutków takich zdarzeń. W glosowanym orzeczeniu ETPCz stwierdził, że państwo dopuściło się naruszenia prawa do życia skarżących.

  Początek strony


  Ewa Laskowska-Litak
  Egzekwowanie praw własności intelektualnej w sieci internetowej - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 24.11.2011 r., C-70/10, Scarlet Extended SA przeciwko Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)
  Intensywność działań pirackich w internecie w kontekście prawa własności intelektualnej doprowadziła do pewnego zwrotnego punktu w historii prawa autorskiego: możliwości powzięcia takich środków, jakie poważnie mogłyby naruszyć prawa podstawowe użytkowników, ale które mogłyby co najmniej poważnie zakłócić łatwość i częstotliwość naruszeń praw wyłącznych. Jednym z wyroków Trybunału Sprawiedliwości (TS), który mierzy się z tym problemem, jest wyrok w sprawie Scarlet Extended, kluczowy dla dalszej dyskusji nad egzekwowaniem prawa autorskiego w sieci internetowej.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201711 Miejsce wydania: Warszawa