Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017
Nr 10/2017 [145]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201710  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Leszek Mitrus
 • Modernizacja rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego w ramach strategii Unii Europejskiej „Europa 2020”
 • str. 4

  Martyna Kusak
 • Ochrona danych osobowych w sprawach karnych – rekomendacje na tle transpozycji dyrektywy 2016/680/UE
 • str. 10

  Karolina Sztobryn
 • Niekonwencjonalne znaki towarowe. Część 1 – zapach i smak
 • str. 20

  Ilona Przybojewska
 • Rozwiązania promujące odnawialne źródła energii a zwalczanie smogu
 • str. 25

  PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

  Kamil Dobosz
 • W stronę unifi kacji systemów prawa konkurencji Unii Europejskiej i państw członkowskich – uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie spraw o charakterze czysto krajowym
 • str. 32

  GLOSY

  Jacek Szajnar
 • Czy austriacki „Planender Baumeister” może być wpisany na listę architektów w Bawarii
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.04.2015 r., C-477/13, Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer przeciwko Hansowi Angererowi
 • str. 37

  Helena Szewczyk
 • Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.03.2017 r., C-157/15, Samira Achbita i Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko G4S Secure Solutions NV
 • str. 42

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Ewa Laskowska-Litak
 • Zryczałtowane odszkodowanie w prawie autorskim
  - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25.01.2017 r., C-367/15, Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” przeciwko Stowarzyszeniu Filmowców Polskich
 • str. 50

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 57

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 59
  Leszek Mitrus
  Modernizacja rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego w ramach strategii Unii Europejskiej „Europa 2020”
  Dominującą cechą współczesnego rynku pracy, nie tylko w Polsce, jest jego głęboka segmentacja. Z jednej strony, mamy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony, która gwarantuje ochronę przed wypowiedzeniem oraz pełną ochronę socjalną. Z drugiej natomiast strony, występują inne formy aktywności zarobkowej, które nie gwarantują żadnej stabilizacji ani adekwatnej ochrony w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Zagadnienia te stanowią przedmiot zainteresowania Unii Europejskiej, czego wyrazem jest zwłaszcza strategia „Europa 2020”. Niniejsze opracowanie dotyczy tych elementów działań zaproponowanych przez Komisję Europejską (dalej Komisja), które koncentrują się na modernizacji rynków pracy oraz systemów zabezpieczenia społecznego, a także ich znaczeniu dla sytuacji w Polsce.

  Początek strony


  Martyna Kusak
  Ochrona danych osobowych w sprawach karnych – rekomendacje na tle transpozycji d yrektywy 2016/680/UE
  Państwa członkowskie UE stoją u progu rewolucji w zakresie ochrony danych osobowych, którą wprowadzają rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW. Wysunięcie przed nawias dyrektywy 2016/680 nie jest przypadkowe. Unia Europejska uznała bowiem, że organy ścigania, z uwagi na charakter ich działań, mają szczególny dostęp do gromadzenia danych, z przetwarzaniem których może się wiązać ryzyko naruszenia praw i wolności jednostki, takich jak m.in. szkody gospodarcze, społeczne, naruszenie tajemnicy służbowej czy dobrego imienia. Koniecznością stało się zatem opracowanie odrębnego instrumentu, który zapewni jednakowy stopień ochrony osób fi zycznych poprzez wprowadzenie jednolitego i efektywnego systemu ochrony danych osobowych, oraz zniweluje różnice utrudniające ich wymianę między właściwymi organami ścigania. Termin transpozycji dyrektywy 2016/680 upływa 6.05.2018 r. Celem niniejszego artykułu jest więc przybliżenie podstawowych założeń przedmiotowego instrumentu oraz ich zestawienie ze standardami krajowymi, a także zaproponowanie zmian w zakresie pożądanych kierunków transpozycji.

  Początek strony


  Karolina Sztobryn
  Niekonwencjonalne znaki towarowe. Część 1 – zapach i smak
  Uzyskanie ochrony na znaki niekonwencjonalne, tj. smak, zapach, dźwięk, kolor jako taki lub poruszający się obraz, jest znacznie trudniejsze niż w przypadku znaków konwencjonalnych, tj. przedstawionych jako słowo albo grafi ka. Przesłanki zdolności rejestrowej znaków konwencjonalnych i niekonwencjonalnych są jednak takie same, a ograniczenia w możliwości uzyskania prawa na znaki niekonwencjonalne nie wynikają z obowiązującego prawa w zakresie znaków towarowych, lecz z jego interpretacji dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości (TS) oraz urzędy rozpatrujące zgłoszenia znaków. Orzecznictwo w zakresie znaków niekonwencjonalnych ma zatem wyjątkowe znaczenie w procedurze zgłaszania takich oznaczeń. Celem cyklu niniejszych artykułów będzie analiza wybranych wyroków TS i Sądu (d. SPI, dalej Sąd) oraz decyzji Urzędu Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej (EUIPO lub Urząd) w zakresie znaków niekonwencjonalnych, która będzie zmierzać do sformułowania ogólnych wniosków dotyczących zasad rejestrowania takich znaków z uwzględnieniem zmian przepisów, które wejdą w życie od 1.10.2017 r. w odniesieniu do znaków Unii Europejskiej oraz najpóźniej do 14.01.2019 r. w odniesieniu do znaków krajowych w UE. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wnioski dotyczące znaków zapachowych i smakowych. Analiza kolejnych części będzie dotyczyć innych znaków niekonwencjonalnych, w tym dźwiękowych, składających się z kolorów i stanowiących kolor per se.

  Początek strony


  Ilona Przybojewska
  Rozwiązania promujące odnawialne źródła energii a zwalczanie smogu
  Jakkolwiek promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez dyrektywę unijną jest przez prawodawcę unijnego uznawane wprost za działanie nakierowane na redukcję emisji gazów cieplarnianych, pojawia się pytanie o możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kontekście zwalczania zanieczyszczeń powietrza, a zwłaszcza nasilającego się problemu smogu. Pod tym kątem warto poddać analizie istniejące regulacje unijne i polskie, biorąc pod uwagę, że obecnie obowiązująca dyrektywa dostarcza jedynie ramowej regulacji, pozostawiając znaczny zakres swobody państwom członkowskim w kreowaniu mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii.

  Początek strony


  Kamil Dobosz
  W stronę unifi kacji systemów prawa konkurencji Unii Europejskiej i państw członkowskich – uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie spraw o charakterze czysto krajowym
  Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przyniosło w ostatnich latach odpowiedzi na wiele nurtujących zarówno doktrynę, jak i praktykę pytań o ramy relacji pomiędzy organami konkurencji państw członkowskich UE a Komisją Europejską (dalej Komisja) w zdecentralizowanym systemie prawa konkurencji. Niezależnie bowiem od wskazówek zawartych w rozporządzeniu nr 1/2003, aktach prawa miękkiego czy dotychczasowego dorobku Komisji i TSUE, niektóre kwestie wciąż jeszcze wymagają wyjaśnienia. Wprawdzie wydawałoby się, że relewantnymi z perspektywy prawa Unii Europejskiej są wyłącznie sprawy, w których przesłanka wpływu na handel między państwami członkowskimi została spełniona, to jednak zaczyna zacierać się granica pomiędzy sprawami stricte krajowymi a tymi, w których art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej może i powinien zostać zastosowany.

  Początek strony


  Jacek Szajnar
  Czy austriacki „Planender Baumeister” może być wpisany na listę architektów w Bawarii – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.04.2015 r., C-477/13, Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer przeciwko Hansowi Angererowi
  Przedmiotem niniejszej glosy jest spór prawny dotyczący odmowy dostępu do zawodu architekta obywatelowi niemieckiemu zamieszkałemu zarówno w Austrii, jak i w Bawarii (Niemcy), który prowadził w Austrii działalność w charakterze „mistrza budownictwa/planowanie i obliczenia techniczne”, przy czym osoba ta nie miała prawa do wpisania na listę architektów w Austrii. Autor rozpatruje problem, czy architekt musi mieć wykształcenie i doświadczenie projektowania artystycznego, planowania przestrzeni miejskiej, zarządzania oraz ewentualnie konserwacji zabytków, podkreśla zawodowy charakter austriackiego tytułu, zauważa różnice, jakie istnieją przy uznawaniu w Unii Europejskiej wykonywania zawodu prawnika a zawodami medycznymi i zawodem architekta, zwraca uwagę na nadużycia prawa w procesie nostryfi kacji dyplomów, jakie zachodziły przed członkostwem Polski w UE. W glosie omówiono również problem, czy osoba posiadająca austriacki tytuł mogłaby być wpisana na listę architektów w Polsce.

  Początek strony


  Helena Szewczyk
  Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.03.2017 r., C-157/15, Samira Achbita i Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko G4S Secure Solutions NV
  Wykładni art. 2 ust. 2 lit. a dyrektywy Rady 2000/78/WE należy dokonywać w ten sposób, że zakaz noszenia chusty islamskiej, wprowadzony w postanowieniu regulaminu pracy przedsiębiorstwa sektora prywatnego i przewidujący całkowity zakaz noszenia w miejscu pracy widocznych symboli politycznych, światopoglądowych lub religijnych, nie stanowi przejawu bezpośredniej dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w rozumieniu tej dyrektywy. Postanowienie regulaminu pracy przedsiębiorstwa sektora prywatnego może natomiast stanowić przejaw dyskryminacji pośredniej w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. b dyrektywy 2000/78/WE, jeżeli zostanie wykazane, że pozornie neutralny obowiązek w rzeczywistości stawia osoby wyznające określoną religię lub mające określone przekonania w niekorzystnej sytuacji, chyba że takie postanowienie jest obiektywnie uzasadnione zgodnym z prawem celem, takim jak realizowanie przez pracodawcę polityki neutralności politycznej, światopoglądowej i religijnej w relacjach z jego klientami, zaś środki mające służyć realizacji tego celu są właściwe i konieczne, czego zbadanie należy do sądu krajowego.

  Początek strony


  Ewa Laskowska-Litak
  Zryczałtowane odszkodowanie w prawie autorskim – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25.01.2017 r., C-367/15, Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” przeciwko Stowarzyszeniu Filmowców Polskich
  Ustalenie wysokości powstałej szkody w wyniku naruszenia praw autorskich jest sprawą niezwykle trudną, zmierzającą niekiedy do odpowiedzi na pytanie, ile warta jest informacja zawarta w twórczym opracowaniu autora. Prawodawca unijny podjął próbę wyjścia naprzeciw tym trudnościom, ustawodawca polski zaś – implementował to rozwiązanie w bardzo kontrowersyjny sposób. Przedstawiane rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości (dalej TS lub Trybunał) z 25.01.2017 r., C-367/15, Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” przeciwko Stowarzyszeniu Filmowców Polskich1 miało tę dyskusję zakończyć, ale niestety – rozpoczęło ją na nowo.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201710 Miejsce wydania: Warszawa