Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017
Nr 9/2017 [144]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201709  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Paweł Marcisz
 • Sąd obowiązany do zadania pytania prejudycjalnego w polskim postępowaniu cywilnym
 • str. 4

  Maciej Taborowski
 • Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym jako środek zaskarżenia na potrzeby ustalenia obowiązku zadania pytania prejudycjalnego przez sąd krajowy
 • str. 11

  Iwona Parchimowicz
 • Prawo do wystąpienia z Unii Europejskiej na przykładzie Brexitu
 • str. 18

  Dominika Czerniak
 • Prawo podejrzanego do kontaktu z adwokatem (art. 6 ust. 3 lit. c EKPCz) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • str. 28

  GLOSY

  Justyna Łacny
 • Korekty finansowe nakładane na instytucje zamawiające za naruszenia prawa zamówień publicznych
  - uwagi do wyroków Trybunału Sprawiedliwości w połączonych sprawach C-260/14 i C-261/14, Judeţul Neamţ i Judeţul Bacău przeciwko Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice oraz w sprawie C 406/14, Wrocław – Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju
 • str. 40

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Ewa Laskowska-Litak
 • O godziwym wynagrodzeniu w prawie autorskim
  - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21.10.2010 r. w sprawie C-467/08 Padawan SL przeciwko Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE)
 • str. 50

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 60

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 62
  Paweł Marcisz
  Sąd obowiązany do zadania pytania prejudycjalnego w polskim postępowaniu cywilnym
  Niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości (TS) w sprawie Partner stwierdza, że w polskiej sprawie cywilnej o charakterze kasacyjnym obowiązek zadania pytania prejudycjalnego ciąży wyłącznie na Sądzie Najwyższym (SN). Pozornie stanowi to potwierdzenie wniosku, który można było wysnuć już z orzeczeń w sprawach Lyckeskog i Cartesio. Bliższa analiza przekonuje jednak, że TS oparł swoje rozstrzygnięcie na założeniach, które nie zawsze mają pokrycie w polskim postępowaniu cywilnym. W rezultacie, zdaniem autora, należy raczej podzielić pogląd, że w sprawach kasacyjnych obowiązek zadania pytania prejudycjalnego ciąży zarówno na SN, jak i na sądzie drugiej instancji. Pozwala to w szczególności uniknąć problemów, które taki obowiązek stwarzałby w związku z instytucją przedsądu.

  Początek strony


  Maciej Taborowski
  Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym jako środek zaskarżenia na potrzeby ustalenia obowiązku zadania pytania prejudycjalnego przez sąd krajowy
  Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości (TS) w sprawie Partner w zakresie, w jakim odnosi się do rejestru klauzul niedozwolonych, będzie miało ograniczone znaczenie praktyczne z uwagi na przeprowadzone w międzyczasie zmiany legislacyjne. Wyrok ten będzie miał jednak znaczenie w części, w której potwierdza słuszność stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy (SN) w 2008 r., że w postępowaniu cywilnym sądem obowiązanym do zadania pytania prejudycjalnego będzie SN, jeżeli w sprawie przysługuje skarga kasacyjna.

  Początek strony


  Iwona Parchimowiczz
  Prawo do wystąpienia z Unii Europejskiej na przykładzie Brexitu
  Celem niniejszego opracowania jest ustalenie charakteru art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej przede wszystkim poprzez zidentyfikowanie, w jaki sposób zawarte tam przepisy skutkują niepewnością prawną. Niepewność powodowana przez przepisy gwarantujące prawo do jednostronnego wystąpienia z Unii stanowi – zdaniem autorki – słowo kluczowe w wykładni tego prawa.

  Początek strony


  Dominika Czerniak
  Prawo podejrzanego do kontaktu z adwokatem (art. 6 ust. 3 lit. c EKPCz) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Prawo do kontaktu z adwokatem od pierwszego przesłuchania w postępowaniu karnym i możliwość legalnego limitowania tego uprawnienia są często przedmiotem rozważań Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz). Najnowsze orzecznictwo strasburskie kształtujące się na gruncie wyroków Wielkiej Izby w sprawach Ibrahim i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu oraz Simeonovi przeciwko Bułgarii, nie daje jednak jednoznacznych odpowiedzi, co w sytuacji, gdy – zwłaszcza w początkowym etapie postępowania karnego – ograniczono prawo podejrzanego z art. 6 ust. 3 lit. c Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jak wpływa to na ocenę ogólnej rzetelności postępowania. Stwierdzenie, że postępowanie jako całość spełnia wymagania z art. 6 ust. 1 EKPCz, jeżeli podejrzany nie korzystał z pomocy adwokata, zależy m.in. od tego, czy zrzekł się prawa do milczenia i złożył samoobciążające oświadczenia dowodowe, czy stanowiły one podstawę wyroku skazującego, w jakich okolicznościach nastąpiło zrzeczenie się prawa do milczenia, czy organy procesowe działały w dobrej wierze, a także czy istniały dostateczne powody, uzasadnione wagą interesu publicznego, przemawiające za legalną ingerencją w prawo z art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji albo pozwalające zaakceptować nieuzasadnione w świetle prawa krajowego ograniczenie prawa do kontaktu z adwokatem. Analizując rozstrzygnięcia ETPCz, warto rozważyć, czy istnieje strasburski standard dopuszczalnej ingerencji w prawo podejrzanego do kontaktu z adwokatem, a jeżeli tak, to czy standard ten jest satysfakcjonujący z perspektywy ochrony praw oskarżonego w procesie karnym.

  Początek strony


  Justyna Łacny
  Korekty finansowe nakładane na instytucje zamawiające za naruszenia prawa zamówień publicznych – uwagi do wyroków Trybunału Sprawiedliwości w połączonych sprawach C-260/14 i C-261/14, Judeţul Neamţ i Judeţul Bacău przeciwko Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice oraz w sprawie C-406/14, Wrocław – Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju
  W 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości (dalej TS lub Trybunał) rozstrzygnął dwie sprawy dotyczące korekt finansowych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego korzystające z funduszy UE, które w toku ich wydatkowania naruszyły prawo zamówień publicznych. W obydwu sprawach – w wyroku z 26.05.2016 r. w połączonych sprawach C-260/14 i C-261/14, Judeţul Neamţ i Judeţul Bacău przeciwko Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice i w wyroku z 14.07.2016 r. w sprawie C-406/14 Wrocław – Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju – Trybunał odniósł się do kwalifi kacji naruszeń prawa zamówień publicznych jako nieprawidłowości uzasadniających nałożenie korekt fi nansowych, do sposobu ustalania wysokości tych korekt oraz ich charakteru prawnego. Artykuł ten przedstawia i komentuje te wyroki oraz wskazuje problemy prawne powstające w tym obszarze.

  Początek strony


  Ewa Laskowska-Litak
  O godziwym wynagrodzeniu w prawie autorskim - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21.10.2010 r., C-467/08, Padawan SL przeciwko Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE)
  Prawo własności intelektualnej – jako punkt graniczny w systemie każdego kraju członkowskiego UE – ma chronić zarówno interes prywatny, jak i publiczny związany z dostępem do dzieł kultury i nauki oraz wykorzystywaniem ich na dalsze potrzeby twórczości. W tym kontekście wprowadzanie wyjątków od praw wyłącznych wymaga szczególnej wrażliwości i przede wszystkim wyważenia interesów wszystkich uczestników obrotu. Wyrok TS w sprawie Padawan, mimo swojej kontrowersyjności, wydaje się potwierdzać tę tezę.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201709 Miejsce wydania: Warszawa