Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017
Nr 8/2017 [143]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201708  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jędrzej Maśnicki
 • Metody transpozycji dyrektyw
 • str. 4

  Maria Lewandowicz
 • Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o grach hazardowych w świetle prawa unijnego
 • str. 14

  Katarzyna Parchimowicz
 • Dyrektywa 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i trudności z jej implementacją na przykładzie Polski i Niemiec
 • str. 22

  GLOSA

  Ewa Prejs
 • Zakres zastosowania obniżonej stawki podatku od wartości dodanej dla dostaw książek, gazet i czasopism
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7.03.2017 r., C-390/15, postępowanie zainicjowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przy udziale Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratora Generalnego
 • str. 34

  Michał Romanowski, Anne-Marie Weber-Elżanowska
 • Prawo członka organu spółki kapitałowej do "bycia zapomnianym"
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 9.03.2017 r., C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce przeciwko Salvatore Manniemu
 • str. 40

  Małgorzata Król-Bogomilska
 • Zastosowanie konwencyjnych standardów praw do naruszeń penalizowanych w prawie krajowym niemających ściśle prawnokarnego charakteru
  - glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 27.08. 2015 r., III CZP 62/15, dotyczącej naruszenia z art. 594 k.s.h.
 • str. 46

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Ewa Laskowska-Litak
 • Parodia a prawo autorskie
  - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3.09.2014 r., C-201/13, Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW przeciwko Helena Vandersteen i inni
 • str. 53

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 60

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61
  Jędrzej Maśnicki
  Metody transpozycji dyrektyw
  Przedmiotem artykułu jest opisanie głównych metod wykorzystywanych przy transpozycji dyrektyw. Na potrzeby dalszego opisu wyróżniono: transpozycję dosłowną (copy-out), transpozycję przez odesłanie, transpozycję przez przerobienie (elaboration), czyli dostosowanie do konstrukcji prawa krajowego oraz transpozycję za pomocą stosowania klauzul generalnych. Wybór jednej z możliwych metod transpozycji jest zawsze uwarunkowany specyfiką transponowanego aktu prawa pochodnego. Należy się natomiast zastanowić nad optymalną - z perspektywy polskiej struktury źródeł prawa - metodą transpozycji, której przyjęcie powinno być w każdym przypadku co najmniej rozważone. Z przedstawionych poniżej ustaleń wynika, że taką metodą jest transpozycja dosłowna - "jeden do jednego".

  Początek strony


  Maria Lewandowicz
  Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o grach hazardowych w świetle prawa unijnego
  Dnia 1.04.2017 r. weszła w życie ustawa z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Zainicjowane w niej zmiany dotyczące reorganizacji funkcjonowania rynku hazardowego w Polsce mają najwyższy, od czasu uchwalenia ustawy z 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, potencjał minimalizacji negatywnych zjawisk społecznych związanych z hazardem.

  Początek strony


  Katarzyna Parchimowicz
  Dyrektywa 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i trudności z jej implementacją na przykładzie Polski i Niemiec
  Dyrektywa 2014/26/UE ma zharmonizować system zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w Unii Europejskiej i pomóc organizacjom zbiorowego zarządzania (o.z.z., organizacje) w sprostaniu wyzwaniom środowiska cyfrowego. Termin jej transpozycji minął 10.04.2016 r., lecz poszczególne państwa członkowskie UE bardzo odmiennie podchodzą do tego obowiązku implementacyjnego. W Niemczech obowiązuje już akt prawny wdrażający przepisy unijne. Z kolei Polska nie przedstawiła jeszcze nawet projektu ustawy transponującej. Zastanowienia wymagają przyczyny takiego opóźnienia. Analizie warto poddać także konsekwencje, jakie niesie ze sobą zaniedbanie implementacji, oraz możliwe środki zaradcze, które mogłyby złagodzić wpływ tego zaniechania na system ochrony prawnoautorskiej.

  Początek strony


  Ewa Prejs
  Zakres zastosowania obniżonej stawki podatku od wartości dodanej dla dostaw książek, gazet i czasopism - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 7.03.2017 r., C-390/15, postępowanie zainicjowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przy udziale Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratora Generalnego
  Analiza pytań prejudycjalnych nie wykazała żadnego elementu mogącego wpłynąć na ważność pkt 6 załącznika III do dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2009/47/WE z 5.05.2009 r. lub art. 98 ust. 2 tej dyrektywy w zw. z pkt 6 załącznika III do niej.

  Początek strony


  Michał Romanowski, Anne-Marie Weber-Elżanowska
  Prawo członka organu spółki kapitałowej do "bycia zapomnianym" - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 9.03.2017 r., C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce przeciwko Salvatore Manniemu
  Trybunał Sprawiedliwości (TS) wydał 9.03.2017 r. wyrok w sprawie C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce przeciwko Salvatore Manniemu, w którym orzekł, że członek organu spółki kapitałowej nie ma "prawa do bycia zapomnianym" w rozumieniu bezwzględnym (absolutnym) i wykluczył tym samym ustanowienie przez prawodawców krajowych regulacji ograniczających czas udostępniania w publicznych rejestrach podmiotów gospodarczych danych osobowych członków organów spółek kapitałowych wykreślonych z tych rejestrów. Jednocześnie, TS nie wykluczył istnienia "prawa do bycia zapomnianym" o charakterze incydentalnym, w szczególnie uzasadnionych i ściśle wyjątkowych sytuacjach, jeśli krajowe przepisy przewidują stosowny tryb wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Początek strony


  Małgorzata Król-Bogomilska
  Zastosowanie konwencyjnych standardów praw do naruszeń penalizowanych w prawie krajowym niemających ściśle prawnokarnego charakteru - glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 27.08.2015 r., III CZP 62/15, dotyczącej naruszenia z art. 594 k.s.h.
  Naruszenia z art. 594 Kodeksu spółek handlowych, za które sąd rejestrowy może nałożyć grzywnę, trudno zakwalifi kować do którejś z wykształconych kategorii penalizowanych naruszeń, takich jak np. przestępstwa, wykroczenia, delikty administracyjne, naruszenia porządkowe czy przewinienia dyscyplinarne. Tym ważniejsze staje się znalezienie odpowiedzi na pytanie o zasady odpowiedzialności, które miałyby mieć zastosowanie w tego rodzaju sprawach. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w wielu już orzeczeniach wskazywał na zasadność odnoszenia standardów praw właściwych dla prawa karnego sensu stricto do rozmaitych naruszeń penalizowanych w prawie krajowym, niemieszczących się w kategorii przestępstw albo wykroczeń w ścisłym znaczeniu. W orzecznictwie polskiego Sądu Najwyższego (SN) nawiązanie do tej linii orzecznictwa strasburskiego wciąż jeszcze jest rzadkie. Niestety uchwała SN z 27.08.2015 r., III CZP 62/15 - mimo że dotyczy określenia istoty (charakteru) naruszeń z art. 594 k.s.h. - zdaje się ledwie dotykać problematyki zasad, według których odpowiedzialność ta ma być stosowana. Po latach sporów wokół tej problematyki SN - w oderwaniu od znaczenia, jakie niesie ze sobą przewidziana w tym przepisie penalizacja - skupił się wyłącznie na kwestii formalnoprawnej związanej z zakwalifikowaniem tych naruszeń do określonej kategorii (i poza tym jeszcze jedynie na kwestii winy) i uznał bez głębszego uzasadnienia prawnego, że art. 594 k.s.h. reguluje odpowiedzialność cywilną za zaniechanie wykonania z winy umyślnej wymienionych w nim obowiązków. Niezależnie od kierunku tego rozstrzygnięcia analiza naruszeń z art. 594 k.s.h. wymaga jednak uwzględnienia kierunków orzecznictwa ETPCz odnoszącego się do kwestii stosowania standardów praw właściwych dla prawa karnego także w postępowaniach dotyczących naruszeń penalizowanych na podstawie uregulowań pozaprawnokarnych.

  Początek strony


  Ewa Laskowska-Litak
  Parodia a prawo autorskie - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3.09.2014 r., C-201/13, Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW przeciwko Helena Vandersteen i inni
  Przyznanie twórcy monopolu prawnego na pewne dzieło artystyczne implikuje, że staje się jego wyłączną domeną decydowanie o zakresie i sposobie eksploatacji tak powstałego utworu. Nie jest natomiast zupełnie nowym konstatacja, że nieograniczone w żaden sposób prawo podmiotowe bezwzględne nie działa na korzyść, lecz na szkodę społeczeństwa. Eliminuje to bowiem z obiegu dopuszczalność tworzenia odpowiedzi na rozpowszechnione już dzieła artystyczne, w szczególności, jeśli mają one wydźwięk karykaturalny lub parodystyczny. Dlatego też potrzeba wprowadzenia dopuszczalności parodii, satyry czy karykatury wydaje się być tak istotna, zaś rozstrzygnięcia sądowe w tej kwestii - niezwykle interesujące.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201708 Miejsce wydania: Warszawa