Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017
Nr 7/2017 [142]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201707  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Barbara Iwańska
 • Ochrona powietrza w systemie prawa ochrony środowiska
 • str. 4

  Mariusz Baran
 • Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz jej implementacja w prawie polskim
 • str. 15

  Marek Górski
 • Kształtowanie emisji ze źródeł punktowych z emitorów przemysłowych
 • str. 28

  Ilona Przybojewska
 • Problem niskiej emisji i dostępne rozwiązania prawne
 • str. 39

  Zbigniew Bukowski
 • Prawne uwarunkowania ochrony przed smogiem pochodzącym z emisji ze źródeł liniowych na przykładzie transportu drogowego
 • str. 50

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Ewa Laskowska
 • Kiedy użytek prywatny jest dozwolony?
  - wprowadzenie i wyrok TS z 10.04.2014 r., C-435/12, ACI Adam BV i inni przeciwko Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding
 • str. 58
  Barbara Iwańska
  Ochrona powietrza w systemie prawa ochrony środowiska
  Jednym z kierunków (działów) prawnej ochrony środowiska jest prawo ochrony powietrza. U jego podstaw leży ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska jako całości. W celu umożliwienia efektywnego urzeczywistniania ochrony powietrza prawo ochrony powietrza zawiera bogaty zbiór środków prawnych ukierunkowanych na ochronę jakości powietrza i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. Są one w istotnym stopniu ukształtowane przez mocno rozbudowane regulacje unijne, które mogą pomóc w walce o czyste powietrze w Europe, jeśli państwa członkowskie UE zapewnią ich pełną skuteczność. W przeciwnym razie jakość powietrza będzie stanowić poważny problem tak jak w Polsce, gdzie normy jakości powietrza przekraczane są w wielu strefach i aglomeracjach. W następstwie utrzymującego się istotnego naruszenia norm jakości powietrza (dla PM10 i NO2), które mają poważny, negatywny wpływ na zdrowie i środowisko Komisja Europejska (dalej Komisja) wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia jej zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

  Początek strony


  Mariusz Baran
  Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz jej implementacja w prawie polskim
  Jak wskazują badania, stan jakości powietrza ma istotne znaczenie dla naszego zdrowia. Ustawodawca unijny przyjmując dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21.05.2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywa CAFE), czerpiąc z doświadczeń wcześniejszych aktów prawnych, wprowadził rozwiązania, które w założeniu mają się przełożyć na osiągnięcie celu w postaci utrzymania jakości powietrza, tam gdzie jest ona dobra oraz jej poprawę w pozostałych przypadkach, tak aby zostały osiągnięte i nie były przekraczane "wartości dopuszczalne" i "pułap stężenia ekspozycji" występujących w powietrzu substancji. W świetle przepisów dyrektywy CAFE na państwach członkowskich UE spoczywa obowiązek osiągnięcia zgodności w zakresie wartości dopuszczalnych, a w razie ich przekroczenia opracowania planów, które mają stanowić instrument podejmowania działań w przypadku bądź przekroczenia progów alarmowych lub prawdopodobieństwa ich przekroczenia (plany działań krótkoterminowych), bądź przekroczenia wartości dopuszczalnych lub wartości docelowych powiększonych o odpowiednie marginesy tolerancji (programy ochrony powierza).

  Początek strony


  Marek Górski
  Kształtowanie emisji ze źródeł punktowych z emitorów przemysłowych
  Artykuł analizuje regulacje prawne dotyczące emisji substancji i pyłów do powietrza z instalacji przemysłowych, w tym instalacji spalania paliw dla celów energetycznych. Regulacje te wywodzą się z prawa unijnego; w polskim prawie wewnętrznym zawarte są przede wszystkim w ustawie - Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Ograniczanie emisji do powietrza opiera się na założeniu, że taka emisja nie może naruszać prawnie ustalonych wymagań jakości powietrza (standardów jakości), musi być zgodna z obowiązującymi normami emisji z poszczególnych typów źródeł emisji; źródło emisji musi także być skonstruowane i działać zgodnie z wymaganiami "najlepszej dostępnej techniki"; prowadzący instalację musi uzyskać zgodę na emisję. Regulacje te są obecnie uważane za poprawne, dające możliwość realizacji celów ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

  Początek strony


  Ilona Przybojewska
  Problem niskiej emisji i dostępne rozwiązania prawne
  W ostatnich latach coraz częściej w dyskusjach pojawia się problem smogu w kontekście jednej z jego głównych przyczyn, tj. niskiej emisji, w szczególności ogrzewania gospodarstw domowych paliwami niewłaściwej jakości, spalanymi w przestarzałych urządzeniach - co generuje znaczne zanieczyszczenie powietrza. Pomimo to zarówno prawodawca unijny, jak i prawodawca krajowy de lege lata nie formułują dostatecznie skutecznej recepty na rozwiązanie tego narastającego problemu, choć sytuacja w tym zakresie ulega stopniowej poprawie. Analiza stanu prawnego pozwala na postawienie tezy, że mogłyby się do tego przyczynić instrumenty z wielu różnych dziedzin prawa, także te spoza prawa ochrony powietrza. Wydaje się, że kompleksowe oddziaływanie wielu różnych regulacji stanowiłoby najlepszą możliwość, jeżeli nie pozbycia się, to przynajmniej znacznego ograniczenia niskiej emisji.

  Początek strony


  Zbigniew Bukowski
  Prawne uwarunkowania ochrony przed smogiem pochodzącym z emisji ze źródeł liniowych na przykładzie transportu drogowego
  Jedną z przyczyn zjawiska określanego mianem smogu jest emisja z transportu drogowego. Regulacje dotyczące ograniczenia emisji substancji powodujących zjawisko smogu występują zarówno w prawie Unii Europejskiej, jak i w prawach krajowych państw członkowskich UE. Jedną z najważniejszych instytucji prawnych w tym zakresie stała się strefa ograniczonej emisji komunikacyjnej. Tego typu strefy wprowadzono w ostatnich latach w wielu państwach członkowskich, jednak w Polsce, jak na razie, żadna taka strefa nie powstała. Polskie przepisy nie przewidują bezpośredniej możliwości ustanowienia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej w mieście, co wymagałoby - wnioskując de lege ferenda - zmian. Z istniejących instytucji prawnych za najwłaściwszą w zakresie wprowadzania ograniczeń w ruchu pojazdów należy uznać program ochrony powietrza.

  Początek strony


  Ewa Laskowska
  Kiedy użytek prywatny jest dozwolony? - wprowadzenie i wyrok TS z 10.04.2014 r., C-435/12, ACI Adam BV i inni przeciwko Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding
  W ramach prawa autorskiego przyznawanych jest nie tylko wiele uprawnień o charakterze bezwzględnym, lecz także uwzględnione są wyjątki i ograniczenia z zakresu prawa autorskiego na rzecz osób fizycznych lub w przypadkach umożliwiających realizację istotnych potrzeb społeczeństwa. Jednym z takich wyjątków jest tzw. dozwolony użytek prywatny, którego znaczenie docenia każdy użytkownik, widz lub odbiorca dzieł artystycznych, a który wywołuje poważne dyskusje systemowe odnośnie do uzasadnienia utrzymania ochrony prawnoautorskiej.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201707 Miejsce wydania: Warszawa