Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017
Nr 6/2017 [141]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201706  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Artur Nowak-Far
 • Effet utile, obowiązek bezpośredniego stosowania dyrektyw i wykładnia zgodna - relacje i ograniczenia w kontekście unijnego prawa zamówień publicznych
 • str. 4

  Jakub Kociubiński
 • Efekt zachęty w kontroli pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej
 • str. 13

  Paweł Selera
 • Pomoc publiczna a podatek dochodowy korporacji międzynarodowych - zakres kompetencji Komisji Europejskiej a władztwo podatkowe państw członkowskich
 • str. 20

  Barbara Nita-Światłowska
 • Możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności bez dostępu do warunkowego przedterminowego zwolnienia jako przeszkoda ekstradycji wynikająca z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
 • str. 27

  GLOSY

  Marcin Sokołowski
 • Legitymacja procesowa osób trzecich w sprawach o unieważnienie małżeństwa
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.10.2016 r. w sprawie C-294/15, E. Mikołajczyk przeciwko Czarneccy
 • str. 34

  Marek Krzysztof Kolasiński
 • Kryteria legalności ugód patentowych o odwróconej płatności
  - glosa do wyroku Sądu UE z 8.09.2016 r. w sprawie T-472/13, H. Lundbeck A/S i Lundbeck Ltd przeciwko Komisji Europejskiej
 • str. 40

  Piotr Sadowski
 • Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt cudzoziemcowi-nosicielowi wirusa HIV
  - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 15.03.2016 r. w sprawie Novruk i inni przeciwko Rosji (skargi nr 31039/11, 48211/11, 76810/12, 14618/13 i 13817/14)
 • str. 44

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Ewa Laskowska
 • Czy prawo autorskie może objąć zabezpieczenia techniczne utworu
  - wprowadzenie i wyrok TS z 23.01.2014 r. w sprawie C-355/12 Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH przeciwko PC Box Srl i 9Net Srl
 • str. 48

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  Jan Barcz, Przemysław Saganek (red.)
  Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej
  (omówienie Moniki Szwarc)
  str. 55

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 58

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61

  Warunki prenumeraty na 2017 r.
  str. 64
  Artur Nowak-Far
  Effet utile, obowiązek bezpośredniego stosowania dyrektyw i wykładnia zgodna - relacje i ograniczenia w kontekście unijnego prawa zamówień publicznych
  Effet utile i obowiązek wykładni zgodnej powstaje wtedy, gdy przepis dyrektywy nie został w terminie prawidłowo implementowany w prawie krajowym. Istotnym pytaniem jest to, jak w tym kontekście przedstawiają się konkretne obowiązki sądów i organów administracji państwowej dotyczące zapewnienia właściwego zakresu zastosowania przepisów dyrektyw. W szczególności, złożonym zagadnieniem jest stosowanie reguł effet utile o wykładni zgodnej w kontekście unijnego prawa zamówień publicznych, w których występują znaczne różnice kompetencji i zakresu kognicji pomiędzy tymi podmiotami. W artykule przedstawiono analizę tego zagadnienia, a także rozważania odnoszące się do zakresu ewentualnej odpowiedzialności prawnej podmiotów za niezastosowanie albo niewłaściwe zastosowanie reguł effet utile oraz wykładni zgodnej.

  Początek strony


  Jakub Kociubiński
  Efekt zachęty w kontroli pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej
  Jednym z głównych założeń reformy - modernizacji - systemu kontroli pomocy publicznej w Unii Europejskiej jest racjonalizacja wydatków. Wsparcie, żeby mogło być uznane za zgodne z rynkiem wewnętrznym, musi - co do zasady - być niezbędne do realizacji założonego celu i być ograniczone do minimum. Efekt zachęty oznacza, że w wyniku zastosowania środka państwowego, od beneficjenta pomocy oczekuje się podjęcia działań, które są pożądane z punktu widzenia władz publicznych, a których ten nie powziąłby w toku swojej zwykłej działalności. Efekt zachęty służy zatem ocenie, czy cel badanej interwencji państwowej mógłby zostać zrealizowany wyłącznie za pomocą nieskorygowanego mechanizmu rynkowego. Stosowanie tytułowego efektu nie jest pozbawione kontrowersji, gdyż opiera się na niepewnym prognozowaniu, jak wyglądałaby przyszła, zwykła działalność przedsiębiorstwa mającego otrzymać pomoc.

  Początek strony


  Paweł Selera
  Pomoc publiczna a podatek dochodowy korporacji międzynarodowych - zakres kompetencji Komisji Europejskiej a władztwo podatkowe państw członkowskich
  Harmonizacja prawa podatkowego w obszarze podatku dochodowego jest fragmentaryczna. Zróżnicowania podatkowe istniejące z uwagi na brak harmonizacji podatków dochodowych prowadzą często do zjawiska szkodliwej (agresywnej) konkurencji podatkowej pomiędzy państwami członkowskimi UE. Zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego państwa członkowskie konkurują o inwestycje, także przyznając niekiedy międzynarodowym koncernom nieuzasadnione korzyści podatkowe, których pozbawieni są często "zwykli" rezydenci podatkowi z tych państw. Celem niniejszego opracowania jest analiza nowej strategii postępowania przejętej przez Komisję Europejską (dalej Komisja) wobec przyznawania przez poszczególne państwa członkowskie UE selektywnych korzyści podatkowych określonym podatnikom.

  Początek strony


  Barbara Nita-Światłowska
  Możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności bez dostępu do warunkowego przedterminowego zwolnienia jako przeszkoda ekstradycyjna wynikająca z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
  W kwestii stosowania gwarancji konwencyjnych w odniesieniu do postępowań ze stosunków międzynarodowych w sprawach karnych orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej ETPCz) ewoluowało. Początkowo Trybunał strasburski odrzucał możliwość stosowania do postępowań transgranicznych gwarancji wynikających z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Aktualnie orzecznictwo strasburskie w coraz szerszym zakresie odnosi gwarancje ochronne wynikające z tej Konwencji do takich postępowań, w tym w szczególności do postępowań ekstradycyjnych. Na uwagę zasługuje tu grupa judykatów wskazujących na istnienie przeszkody ekstradycyjnej zakorzenionej w art. 3 Konwencji w przypadku, gdy w państwie, do któr ego miałoby nastąpić wydanie osoby w celu przeprowadzenia tam przeciwko niej postępowania karnego za przestępstwo, z którym wiąże się wniosek ekstradycyjny, ściganemu może zostać wymierzona kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

  Początek strony


  Marcin Sokołowski
  Legitymacja procesowa osób trzecich w sprawach o unieważnienie małżeństwa - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.10.2016 r. w sprawie C-294/15, E. Mikołajczyk przeciwko Czarneccy
  Glosowany wyrok dotyczy możliwości wnoszenia powództwa o unieważnienie małżeństwa przez osoby inne niż małżonkowie, również po zakończeniu małżeństwa z powodu śmierci małżonka. Poruszone jest także zagadnienie jurysdykcji sądowej z uwagi na powiązanie (związek) stron z terytorium określonego państwa członkowskiego. Trybunał Sprawiedliwości formułuje doktrynę "elastycznego systemu jurysdykcyjnych norm kolizyjnych" na tle art. 3 rozporządzenia nr 2201/2003.

  Początek strony


  Marek Krzysztof Kolasiński
  Kryteria legalności ugód patentowych o odwróconej płatności - glosa do wyroku Sądu UE z 8.09.2016 r. w sprawie T-472/13, H. Lundbeck A/S i Lundbeck Ltd przeciwko Komisji Europejskiej
  Wyrok Sądu w sprawie H. Lundbeck A/S i Lundbeck Ltd przeciwko Komisji Europejskiej jest pierwszym unijnym orzeczeniem dotyczącym ugód patentowych o odwróconej płatności (Reverse Patent Settlemant, RPS). Istota tej konstrukcji prawnej polega na tym, że uprawniony z patentu uiszcza na rzecz potencjalnych konkurentów świadczenie majątkowe w zamian za to, że powstrzymają się oni od kwestionowania przysługujących mu praw własności intelektualnej i wprowadzenia na rynek produktów konkurencyjnych wobec dóbr przez niego oferowanych. Sama nazwa "ugoda patentowa o odwróconej płatności" jest pochodną faktu, że w umowach tego typu świadczenie jest uiszczane w kierunku przeciwnym niż ma to zazwyczaj miejsce w przypadku ugód dotyczących praw patentowych. Problematyka RPS wzbudza znaczne zainteresowanie Komisji Europejskiej (dalej Komisja), a w amerykańskiej doktrynie uznaje się ją za przedmiot najważniejszego sporu antymonopolowego ostatnich lat. Ogromne jest również jej gospodarcze znaczenie. Poza sporem powinno być zatem to, że glosowane orzeczenie zasługuje na uwagę.

  Początek strony


  Piotr Sadowski
  Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt cudzoziemcowi-nosicielowi wirusa HIV - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 15.03.2016 r. w sprawie Novruk i inni przeciwko Rosji (skargi nr 31039/11, 48511/11, 76810/12, 14618/13 i 13817/14)
  W wyroku z 15.03.2016 r. w sprawie Novruk i inni przeciwko Rosji Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej ETPCz) uznał, że decyzje o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt wydawane cudzoziemcom-nosicielom wirusa HIV wyłącznie z uwagi na stan ich zdrowia (pomijające ocenę indywidualnej sytuacji wnioskodawcy) naruszają art. 14 w zw. z art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sędziowie strasburscy uznali, że relacje matki mieszkającej z rodziną syna (pokrywała ona część kosztów utrzymania jego gospodarstwa domowego) stanowią "życie prywatne", a koncepcja "życia rodzinnego" opiera się na istnieniu bliskich relacji osobistych (obejmuje więc pary, w tym homoseksualne, zamieszkujące razem w stabilnych związkach).

  Początek strony


  Ewa Laskowska
  Czy prawo autorskie może objąć zabezpieczenia techniczne utworu? - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie C-355/12, Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH przeciwko PC Box Srl i 9Net Srl
  Gwałtowny postęp technologiczny, dostępność i szybkość w rozpowszechnianiu utworów w Internecie zaowocowały dyskusją nad wprowadzeniem dodatkowego filaru ochrony prawnoautorskiej w postaci ochrony tzw. zabezpieczeń technicznych. Głównym powodem objęcia ich regulacją prawną było zapobiegnięcie "wyścigowi zbrojeń" między producentami utworów a użytkownikami i dowolności w stosowaniu środków technologicznych uniemożliwiających dostęp i eksploatację z kopii utworów. Zagadnienie to stało się niedawno przedmiotem rozważań TS, którego rezultat ponownie rozbudził szeroką dyskusję na ten temat.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201706 Miejsce wydania: Warszawa