Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017
Nr 4/2017 [139]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201704  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Łukasz Kułaga
 • Unia Europejska a zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym
 • str. 4

  Marzena Radziun
 • Postępowanie ugodowe w prawie konkurencji Unii Europejskiej
 • str. 9

  Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
 • Odliczanie podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z samochodami w świetle prawa unijnego
 • str. 15

  Magdalena Matusiak-Frącczak
 • Wyrok w sprawie Al-Dulimi - czy Europejski Trybunał Praw Człowieka zmusi Radę Bezpieczeństwa ONZ do wprowadzenia mechanizmu sądowej kontroli sankcji przeciwko jednostkom?
 • str. 25

  GLOSY

  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
 • Długotrwałe ograniczenie zdolności do pracy a pojęcie niepełnosprawności
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 1.12.2016 r. w sprawie C-395/15 Mohamed Daouidi przeciwko Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal
 • str. 30

  Piotr Niezgódka
 • Kontrowersyjny charakter łącznika centrum życiowych interesów domniemanej ofiary publikacji internetowej
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2011 r. w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10 eDate Advertising i Martinez
 • str. 36

  Anna-Karolina Nowak
 • Definicja pojęcia prawa do publicznego udostępnienia utworów na tle art. 3 dyrektywy 2001/29/WE i art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115/WE
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 31.05.2016 r. w sprawie C-117/15 Reha
 • str. 44

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Ewa Laskowska
 • Treść prawa autorskiego - czy działania reklamowe naruszają prawa wyłączne?
  - wprowadzenie i wyrok TS z 13.05.2015 r. w sprawie C-516/13 Dimensione Direct Sales Srl, Michele Labianca przeciwko Knoll International SpA
 • str. 49

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  Andrzej Marian Świątkowski
  Prawo pracy Unii Europejskiej
  (recenzja Mateusza Pękali)
  str. 56

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 58

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 59

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61

  Warunki prenumeraty na 2017 r.
  str. 64
  Łukasz Kułaga
  Unia Europejska a zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym
  Przejęcie kompetencji przez Unię Europejską w zakresie inwestycji bezpośrednich wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony nastąpiło równocześnie z procesem zintensyfikowania globalnej debaty dotyczącej znaczenia międzynarodowego prawa inwestycyjnego oraz jego wpływu na swobodę regulacyjną państw, w szczególności w zakresie poszanowania praw człowieka, praw pracowniczych oraz ochrony środowiska. Debata ta, w największym stopniu w państwach członkowskich, wykroczyła poza ramy dyskusji akademickiej i objęła szerokie kręgi społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność wielu rozmaitych grup społecznych, przede wszystkim państw Europy Zachodniej, spowodowała zaangażowanie Parlamentu Europejskiego (PE) w tym zakresie. W kolejnych rezolucjach PE podkreślał swoje zainteresowanie procesem zawierania międzynarodowych porozumień inwestycyjnych przez UE, przedstawiając równocześnie wiele postulatów dotyczących kształtu tej polityki. Procesy te, potwierdzone dodatkowo wynikami bezprecedensowych konsultacji społecznych w tym zakresie, pociągnęły za sobą zmianę podejścia Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja). Nie jest zatem zaskakujące, że w swoim komunikacie z 2015 r. Komisja stwierdziła: "Nie chodzi więc o to, czy należy zmienić system, ale o to, jak to zrobić. Utrzymanie status quo nie wchodzi w rachubę". W rezultacie, nolens volens, Unia stała się wiodącym globalnie podmiotem dążącym do przeprowadzenia fundamentalnych zmian w międzynarodowym prawie inwestycyjnym.

  Początek strony


  Marzena Radziun
  Postępowanie ugodowe w prawie konkurencji Unii Europejskiej
  Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych problemów postępowania ugodowego (ang. settlement procedure) w unijnym prawie konkurencji. Pierwszym z nich są prawa proceduralne przysługujące przedsiębiorstwom w postępowaniu ugodowym, natomiast drugim - problematyka spraw hybrydowych, czyli takich, w których Komisja Europejska (dalej jako Komisja) prowadzi jednocześnie postępowanie standardowe i ugodowe w tej samej sprawie kartelowej. Jak zostanie wykazane, pomimo niewątpliwych zalet postępowania ugodowego, szereg zastrzeżeń może zostać zgłoszonych w odniesieniu do powyższych zagadnień. Wydaje się, że prawa proceduralne przysługujące stronom postępowania ugodowego nie są zagwarantowane w wystarczającym stopniu. Ponadto, po tegorocznym wyroku Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w sprawie Timab na pełne wyjaśnienie wciąż zasługuje kwestia równego traktowania uczestników kartelu w sprawach hybrydowych.

  Początek strony


  Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
  Odliczanie podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z samochodami w świetle prawa unijnego
  Ustawodawstwo Unii Europejskiej dopuszcza do odliczenia od podatku należnego tylko podatek naliczony zawarty w wydatkach ściśle powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do takich - zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/112/WE - nie należą wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe lub wydatki reprezentacyjne. Ponieważ przepisy unijne nie precyzują dokładnie ich zakresu, istnieją duże wątpliwości interpretacyjne odnośnie do właściwej kwalifikacji dokonywanych wydatków. Najwyższy stopień trudności w tym zakresie - obok wydatków z tytułu zakwaterowania, wyżywienia i kosztów reprezentacyjnych - przedstawiają wydatki związane z pojazdami samochodowymi, a ściślej mówiąc z samochodami osobowymi. Ich związek z działalnością gospodarczą nie jest bowiem jednoznaczny - służą one zwykle równocześnie zarówno czynnościom prywatnym, jak i prowadzonej działalności gospodarczej. Mając na uwadze tę specyfikę, bardzo trudno (a czasem jest to wręcz niemożliwe) rozgraniczyć wydatki związane ściśle z prowadzoną działalnością, dające prawo do odliczenia VAT, od prywatnych korzyści, związanych z użytkiem tych pojazdów, które podlegają opodatkowaniu VAT. Z tego też powodu niemożliwe okazało się przyjęcie ogólnego rozwiązania tego problemu na szczeblu UE. Ponieważ obecnie samochody są podstawowym towarem wykorzystywanym w działalności gospodarczej, jednocześnie będąc niezbędnymi w życiu prywatnym, zagadnienie odliczania wydatków z nimi związanych jest jednym z budzących największe spory interpretacyjne w VAT. Dodatkowo, dokonywanie odliczeń w tym zakresie związane jest z istotnymi skutkami budżetowymi - są to towary z natury rzeczy o charakterze inwestycyjnym, charakteryzujące się istotną wartością, wymagające bieżących nakładów eksploatacyjnych. Powszechne zastosowanie samochodów w działalności gospodarczej, przy jednoczesnym wykorzystywaniu ich na cele niezwiązane z tą działalnością, jest przyczyną braku jednolitości w regulacjach państw członkowskich UE, które, uwzględniając specyfikę swoich rynków, w różny sposób poszukują kompromisu pomiędzy interesami swoich podatników a równowagą budżetową. Niniejszy artykuł stanowi próbę kompleksowego omówienia podejścia w zakresie regulacji i zasad dotyczących odliczania VAT w odniesieniu do tych specyficznych towarów, jakimi są samochody, w kontekście prawa unijnego.

  Początek strony


  Magdalena Matusiak-Frącczak
  Wyrok w sprawie Al-Dulimi - czy Europejski Trybunał Praw Człowieka zmusi Radę Bezpieczeństwa ONZ do wprowadzenia mechanizmu sądowej kontroli sankcji przeciwko jednostkom?
  Spośród środków stosowanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ (dalej jako RB ONZ) w ramach rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych (dalej jako Karta NZ) najwięcej kontrowersji i polemiki wywołują sankcje skierowane przeciwko jednostkom. Są one najczęściej krytykowane ze względu na ich konflikt z prawem do skutecznego środka kontroli sądowej. W wyroku z 21.06.2016 r. w sprawie Al-Dulimi swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W związku z powyższym nadal aktualne jest pytanie o utworzenie sądowego mechanizmu kontroli sądowej na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  Początek strony


  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Długotrwałe ograniczenie zdolności do pracy a pojęcie niepełnosprawności - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 1.12.2016 r. w sprawie C-395/15 Mohamed Daouidi przeciwko Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal
  Dyrektywę Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy interpretować w ten sposób, że:
  - fakt, iż z powodu wypadku przy pracy dana osoba znajduje się przez nieokreślony okres w sytuacji czasowej niezdolności do pracy w rozumieniu prawa krajowego, nie oznacza sam w sobie, że ograniczenie zdolności tej osoby można zakwalifikować jako "długotrwałe”" w rozumieniu definicji "niepełnosprawności" wskazanej w tej dyrektywie, rozpatrywanej w świetle Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, zatwierdzonej w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 2010/48/WE z 26.11.2009 r.;
  - wskazówki pozwalające stwierdzić, iż takie ograniczenie jest "długotrwałe", obejmują w szczególności fakt, że w dacie podnoszonego dyskryminującego zachowania niezdolność danej osoby nie wskazuje ściśle określonej perspektywy jej ustania w krótkim terminie, lub fakt, że ta niezdolność może się istotnie przedłużyć przed wyzdrowieniem wspomnianej osoby, oraz
  - w ramach rozpatrywania tego "długotrwałego" charakteru sąd odsyłający powinien uwzględnić wszystkie czynniki obiektywne w oparciu o materiały, którymi dysponuje, a w szczególności w oparciu o dokumenty i zaświadczenia dotyczące stanu tej osoby, sporządzone w oparciu o aktualną wiedzę oraz aktualne dane medyczne i naukowe.

  Początek strony


  Piotr Niezgódka
  Kontrowersyjny charakter łącznika centrum życiowych interesów domniemanej ofiary publikacji internetowej - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2011 r. w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10 eDate Advertising i Martinez
  Wyrok TS w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10, eDate Advertising i Martinez miał rozstrzygnąć problem jurysdykcji krajowej w cywilnych sprawach o ochronę dóbr osobistych w związku z publikacjami internetowymi. Sformułowany w nim łącznik centrum życiowych interesów domniemanej ofiary takich publikacji, mający w zamyśle wyjść naprzeciw interesom obu stron procesu, w praktyce doprowadził do istotnego osłabienia sytuacji procesowej dostawców treści internetowych. Wątpliwe jest przede wszystkim przyjęte przez TS założenie, że łącznik ten sam w sobie uwzględnia, leżący u podstaw unijnych przepisów o jurysdykcji, wymóg przewidywalności forum do rozpoznania danego sporu. Wskazany łącznik ustanawia w istocie jurysdykcję państwa miejsca zamieszkania powoda (forum actoris) oraz marginalizuje, a nawet eliminuje podstawowy łącznik jurysdykcji oparty na zasadzie actor sequitur forum rei.

  Początek strony


  Anna-Karolina Nowak
  Definicja pojęcia prawa do publicznego udostępnienia utworów na tle art. 3 dyrektywy 2001/29/WE i art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115/WE - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 31.05.2016 r. w sprawie C-117/15 Reha
  Glosowane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości dotyczy udostępnienia pacjentom centrum rehabilitacyjnego Reha programów telewizyjnych w poczekalni oraz w sali ćwiczeń za pomocą zainstalowanych tam odbiorników telewizyjnych. Prawo do publicznego udostępnienia utworu zostało ujęte w art. 3 dyrektywy 2001/29/WE. W myśl tego przepisu państwa członkowskie UE powinny zapewnić autorom wyłączne prawo do zezwalania na jakiekolwiek publiczne udostępnienie lub do zabraniania jakiegokolwiek publicznego udostępniania utworów drogą przewodową lub bezprzewodową. Preambuła dyrektywy 2001/29/WE uściśla art. 3, dodając, że udostępnienie implikuje transmisję i retransmisję utworu. Tym samym z wyżej przytoczonych przepisów jasno wynika, że każde udostępnienie w rozumieniu art. 3 wymaga zgody podmiotu uprawnionego. Na wstępie należy zaznaczyć, że liczba spraw rozpatrywanych przez TS dotyczących publicznego udostępnienia w ostatnich latach rośnie. Wynika to z faktu, że, po pierwsze, prawo do publicznego udostępnienia zostało zdefiniowane w dyrektywie dość szeroko. W konsekwencji TS systematycznie doprecyzowuje tę prerogatywę. Po drugie, zakres tego uprawnienia jest systematycznie poszerzany przez TS w związku z pojawieniem się nowych form eksploatacji dzieł w Internecie. Jednak, pomimo aktywnej roli TS, wykładnia kluczowych przesłanek publicznego udostępnienia nie jest spójna. W tym kontekście komentowane orzeczenie ma istotne znaczenie, gdyż uszczegóławia te kryteria, a problematyka udostępniania utworów w lokalach usługowo-handlowych nie była dotąd jednolicie rozstrzygana przez sądy państw członkowskich. Wydaje się, że wyrok w sprawie Reha daje precyzyjne wskazówki w tej materii dla sądów krajowych. Powinno się to przełożyć na większą jednolitość wydawanych przez nie wyroków. Również orzecznictwo TS w tym zakresie nie jest spójne. Wydaje się, że wyrok w sprawie Reha kieruje linię orzeczniczą sądu luksemburskiego w trafną stronę i jednocześnie systematyzuje to zagadnienie.

  Początek strony


  Ewa Laskowska
  Treść prawa autorskiego - czy działania reklamowe naruszają prawa wyłączne? - wprowadzenie i wyrok TS z 13.05.2015 r. w sprawie C-516/13 Dimensione Direct Sales Srl, Michele Labianca przeciwko Knoll International SpA
  Jednym z kluczowych elementów treści prawa autorskiego jest możliwość decydowania o tym, w jaki sposób i na jakich warunkach utwór będzie wprowadzany jako dostępny produkt w obrocie handlowym. Dookreślenie tego, co składa się na tę swobodę decyzyjną w obrocie transgranicznym, stwarza jednak szczególne problemy, choćby z pozornie prostym zdefiniowaniem, czym może być samo "wprowadzenie" utworu do obrotu. Jednym z orzeczeń, które istotnie wpłynęły na nasze krajowe postrzeganie konstrukcji cywilistycznych w tym kontekście, jest przedstawiany wyrok w sprawie Dimensione Direct.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201704 Miejsce wydania: Warszawa