Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017
Nr 3/2017 [138]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201703  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jędrzej Maśnicki
 • Bezpośredni skutek dyrektyw w relacjach triangularnych
 • str. 4

  Małgorzata Ciechomska
 • Tarcza prywatności UE-USA (EU-U.S. Privacy Shield) - nowy instrument transatlantyckiej wymiany danych osobowych
 • str. 13

  Marcin Hotel
 • Naruszenie prawnie uzasadnionych interesów emitenta jako przesłanka opóźnienia podania do wiadomości publicznej informacji poufnych
 • str. 19

  GLOSY

  Aleksandra Szczerba-Zawada
 • Czasowa nieaktywność zawodowa z powodu ciąży i urlopu macierzyńskiego a status pracownika w prawie Unii Europejskiej
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.06.2014 r. w sprawie C-507/12 Jessy Saint Prix
 • str. 24

  Agnieszka Grzelak
 • Trybunał Sprawiedliwości ponownie o relacji między koniecznością zwalczania przestępczości a prawem do prywatności
  - glosa do wyroku TS z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB oraz C-698/15 Watson, Brice, Lewis
 • str. 31

  Dariusz Gibasiewicz
 • Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej usług prawniczych a realizacja prawa do sądu
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 28.07.2016 r. w sprawie C-543/14 Ordre des barreaux francophones et germanophone i inni przeciwko Conseil des ministres
 • str. 37

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Ewa Laskowska
 • Treść prawa autorskiego - kiedy publiczność staje się nowa?
  - wprowadzenie i wyrok TS z 8.09.2016 r. w sprawie C-160/15 GS Media
 • str. 46

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 55

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 59

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61

  Warunki prenumeraty na 2017 r.
  str. 64
  Jędrzej Maśnicki
  Bezpośredni skutek dyrektyw w relacjach triangularnych
  Czy można napisać coś nowego o bezpośrednim skutku dyrektyw? Okazuje się, że tak, gdyż wciąż niewiele miejsca poświęcono do tej pory bezpośredniemu skutkowi dyrektyw w relacji triangularnej. Relacje triangularne dotyczą sytuacji, w których bezpośrednie zastosowanie dyrektywy między państwem a jednostką wpływa na sytuację prawną podmiotu trzeciego niebędącego stroną postępowania lub sporu. Określenie tej relacji mianem triangularnej ma swoje źródło w zaangażowaniu trzech podmiotów - dwóch zaangażowanych w relację o charakterze wertykalnym i podmiotu trzeciego - jednostki, która w istocie ponosi konsekwencje braku transpozycji prawa unijnego. Omawiany tu wariant bezpośredniego skutku dyrektyw może zatem prowadzić do rezultatów tożsamych z odrzuconym przez orzecznictwo odwróconym skutkiem bezpośrednim, w którym organ lub sąd nakłada na podmioty prywatne obowiązki wynikające wprost z postanowień dyrektyw. W związku z tym, bezpośrednie stosowanie dyrektyw - w takich sytuacjach jak bezpośredni skutek w relacji triangularnej - może być tożsame z nałożeniem obowiązków na jednostki.

  Początek strony


  Małgorzata Ciechomska
  Tarcza Prywatności UE-USA (EU-U.S. Privacy Shield) - nowy instrument transatlantyckiej wymiany danych osobowych
  Wyrokiem z 6.10.2015 r. w sprawie C-362/14 Maximillian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner, TS stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) 2000/520/WE, która uznawała adekwatność ochrony prywatności i danych osobowych w ramach tzw. programu Bezpiecznej Przystani (ang. Safe Harbor), a tym samym przez ponad 15 lat umożliwiała transfer danych osobowych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Konsekwencją wydania orzeczenia było prz yjęcie przez Komisję 12.07.2016 r. tzw. Tarczy Prywatności UE-USA, która ma zastąpić nieważną decyzję Komisji. Celem niniejszego artykułu jest analiza przyjętego w lipcu 2016 r. rozwiązania w zakresie przekazywania danych osobowych konsumentów z UE do USA.

  Początek strony


  Marcin Hotel
  Naruszenie prawnie uzasadnionych interesów emitenta jako przesłanka opóźnienia podania do wiadomości publicznej informacji poufnych
  3.07.2016 r. weszło w życie rozporządzenie MAR, które ujednoliciło w całej Unii Europejskiej regulację związaną z przekazywaniem informacji poufnych do wiadomości publicznej. Przepisy rozporządzenia zastąpiły dyrektywę MAD oraz dyrektywy wykonawcze. Oznacza to, że w zakresie, w jakim polskie przepisy zostały niedostosowane do uchylenia dyrektyw, zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia MAR, które będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami odpowiednich polskich aktów prawnych. Nowe przepisy, podobnie jak dotychczas obowiązująca dyrektywa MAD, daje emitentom możliwość opóźnienia podania informacji poufnej do wiadomości publicznej, jeśli są spełnione wymienione w nich przesłanki. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć przesłankę naruszenia prawnie uzasadnionych interesów emitenta, która stanowi uzasadnienie samej możliwości opóźnienia podania informacji poufnej do wiadomości publicznej.

  Początek strony


  Aleksandra Szczerba-Zawada
  Czasowa nieaktywność zawodowa z powodu ciąży i urlopu macierzyńskiego a status pracownika w prawie Unii Europejskiej - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.06.2014 r. w sprawie C-507/12 Jessy Saint Prix
  Artykuł 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że kobieta, która zaprzestaje pracy lub poszukiwania pracy z uwagi na fizyczne ograniczenia wynikające z zaawansowanej ciąży i okresu poporodowego, zachowuje status "pracownika" w rozumieniu tego artykułu, pod warunkiem że powróci do pracy lub znajdzie inną pracę w rozsądnym okresie po urodzeniu dziecka. W celu ustalenia, czy okres, jaki upłynął od porodu do powrotu do pracy, może być uznany za rozsądny, do danego sądu krajowego należy uwzględnienie wszystkich szczególnych okoliczności sprawy w postępowaniu głównym i właściwych przepisów krajowych regulujących okres urlopu macierzyńskiego zgodnie z art. 8 dyrektywy Rady 92/85/EWG z 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią. Obywatelka Unii zostałaby zniechęcona do wykonywania przysługującego jej prawa swobodnego przemieszczania się, jeżeli, w sytuacji gdyby była w ciąży w państwie przyjmującym i zrezygnowałaby z tego względu z zatrudnienia, choćby na krótki okres, mogłaby stracić status pracownika w tym państwie.

  Początek strony


  Agnieszka Grzelak
  Trybunał Sprawiedliwości ponownie o relacji między koniecznością zwalczania przestępczości a prawem do prywatności - glosa do wyroku TS z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB oraz C-698/15 Watson, Brice, Lewis
  W kwietniu 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) w szeroko komentowanej sprawie Digital Rights Ireland (DRI) stwierdził nieważność tzw. dyrektywy retencyjnej. Wyrok ten wówczas wzbudził dyskusję m.in. co do jego skutków dla przepisów prawa krajowego, transponujących tę dyrektywę. W wyroku z 21.12.2016 r. w sprawie Tele2 rozwinięto tezy zaprezentowane 2 lata temu przez TS w sposób, który będzie miał znaczenie nie tylko dla wykładni przepisów dyrektywy 2002/58/WE oraz przepisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ale przede wszystkim dla wykładni przepisów krajowych tych państw członkowskich UE, które po wyroku w sprawie DRI utrzymały obowiązki nałożone na operatorów telekomunikacyjnych. Trybunał Sprawiedliwości rozwinął wcześniejsze wskazówki na temat tego, gdzie leży granica między obowiązkiem walki z przestępczością a prawem do prywatności i prawem do ochrony danych osobowych. Wyrok pozwala również przypomnieć, jakie są skutki orzeczeń wydanych w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne sądów krajowych dla wszystkich państw członkowskich. Wreszcie, wyrok jest też ważny ze względu na to, że został wydany w czasie, gdy zarówno wiele państw członkowskich, jak i Unia Europejska przyjmuje przepisy, które - przy uzasadnieniu konieczności podejmowania działań na rzecz walki z przestępczością, w szczególności z terroryzmem - ograniczają prawa podstawowe w sposób, który może budzić wątpliwości co do ich niezbędności i konieczności.

  Początek strony


  Dariusz Gibasiewicz
  Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej usług prawniczych a realizacja prawa do sądu - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 28.07.2016 r. w sprawie C-543/14 Ordre des barreaux francophones et germanophone i inni przeciwko Conseil des ministres
  Orzeczenie w sprawie Ordre des barreaux francophones et germanophone i inni odnosi się do bardzo ciekawej kwestii dotyczącej tego, w jaki sposób objęcie usług prawniczych podatkiem od wartości dodanej może wpływać na realizację prawa do sądu. Trybunał Sprawiedliwości dokonuje analizy tego zagadnienia, odpowiadając na pytanie, czy opodatkowanie usług świadczonych przez adwokatów podatkiem VAT i zwiększenie kosztów tych usług, do jakiego prowadzi owo opodatkowanie, są zgodne z prawem do skutecznego środka prawnego, a w szczególności z prawem do skorzystania z pomocy adwokata. Ponadto rozstrzyga on, czy przepisy będące przedmiotem postępowania głównego są zgodne z zasadą równości broni, jeżeli ów wzrost kosztów obejmuje jedynie podmioty niebędące podatnikami i niekorzystające z pomocy prawnej, podczas gdy podmioty będące podatnikami mają możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od tych świadczeń.

  Początek strony


  Ewa Laskowska
  Treść prawa autorskiego - kiedy publiczność staje się nowa? - wprowadzenie i wyrok TS z 8.09.2016 r. w sprawie C-160/15 GS Media BV przeciwko Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruidzie Dekker
  Rozwój nowych technologii wymusza stałe dostosowanie reguł i konstrukcji normatywnych do błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie ustalania zakresu praw wyłącznych autorskich w ramach środowiska cyfrowego. Nawiązując do poprzednich milowych kamieni orzecznictwa TS, warto więc zwrócić uwagę na wyrok w sprawie GS Media, nie tylko niezwykle kontrowersyjny z uwagi na dokonaną wykładnię, lecz także wywołujący dyskusję co do zakresu ingerencji prawodawcy unijnego w konstrukcje prawne państw członkowskich UE.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201703 Miejsce wydania: Warszawa