Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017
Nr 2/2017 [137]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201702  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Hanna Machińska
 • Refleksje dotyczące Raportu Sekretarza Generalnego Rady Europy w sprawie stanu demokracji, praw człowieka i rządów prawa jako europejskiego imperatywu bezpieczeństwa
 • str. 4

  Jerzy Jaskiernia
 • Znaczenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy we wspieraniu demokracji w państwach członkowskich
 • str. 9

  Grzegorz Borkowski
 • Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich i jej działalność na rzecz przestrzegania niezawisłości sędziów i niezależności sądów
 • str. 16

  Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Roman Wieruszewski
 • Przeciwdziałanie antysemityzmowi w ramach Rady Europy - bilans osiągnięć i porażek
 • str. 21

  Aleksandra Mężykowska
 • Europejski Trybunał Praw Czlowieka jako europejski sąd pamięci - perspektywa skarg skierowanych przeciwko Polsce w związku z przyznaniem świadczeń dla byłych robotników przymusowych i niewolniczych
 • str. 26

  Dominika Bychawska-Siniarska
 • Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kształtowaniu standardów ochrony wolności słowa w Polsce
 • str. 34

  Maciej Kułak, Krzysztof Śmiszek
 • Kilka uwag o standardzie równości w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
 • str. 40

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Ewa Laskowska
 • Treść prawa autorskiego - kiedy udostępnienie staje się publiczne?
  - wprowadzenie i wyrok TS z 7.12.2006 r. w sprawie C-306/05 Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE) przeciwko Rafael Hoteles SA
 • str. 46

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  Dobrochna Bach-Golecka
  Mobilny pacjent. Korzystanie z transgranicznej opieki zdrowotnej w prawie Unii Europejskiej
  (recenzja Sławomira Dudzika)
  str. 53

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 56

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 58

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 60

  Warunki prenumeraty na 2017 r.
  str. 64
  Hanna Machińska
  Refleksje dotyczące Raportu Sekretarza Generalnego Rady Europy w sprawie stanu demokracji, praw człowieka i rządów prawa jako europejskiego imperatywu bezpieczeństwa
  W niniejszym artykule zostały przedstawione refleksje dotyczące sytuacji w państwach członkowskich Rady Europy z punktu widzenia trzech fundamentów, na których opiera się funkcjonowanie tej najstarszej europejskiej organizacji międzyrządowej, a więc demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Problematyka ta jest szczególnie aktualna z uwagi na zagrożenia dla bezpieczeństwa na naszym kontynencie. Rada Europy stanowiąc standardy adresowane do jej państw członkowskich, lecz także do innych państw wyrażających gotowość ich wdrożenia, jest organizacją monitorującą wywiązywanie się państw z ich zobowiązań członkowskich. Raport jest monitoringiem Europy, obejmującym problematykę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, wolności wypowiedzi, zrzeszania się i stowarzyszania, jak i funkcjonowania instytucji demokratycznych i społeczeństwa inkluzywnego. Liczne rekomendacje w tym zakresie czynią ten materiał niezwykle użytecznym przewodnikiem obrazującym stan państw i ich systemów prawnych.

  Początek strony


  Jerzy Jaskiernia
  Znaczenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy we wspieraniu demokracji w państwach członkowskich
  Autor poddał analizie rolę Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) w procesie wzmacniania demokracji w państwach członkowskich. Zgromadzenie inspiruje działalność Komitetu Ministrów Rady Europy. ZPRE jest określane "sumieniem Europy" ze względu na swoją polityczną reprezentatywność w skali paneuropejskiej. Wiele jego uchwał i zaleceń dotyczy rozwoju demokracji, zwłaszcza w czasie kryzysu ekonomicznego. ZPRE zwraca uwagę na potrzebę ulepszenia europejskiego systemu ochrony praw człowieka w wielu obszarach, takich jak: równość płci, wolność religii, ochrona mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, ochrona praw dziecka czy wolność słowa i ochrona prywatności. Choć dokumenty ZPRE mają charakter jedynie "miękkiego prawa", w "organizacji wartości", jak określana jest RE, odgrywają istotną rolę w procesie budowania aksjologii demokratycznej. Najistotniejsze znaczenie ma jednak procedura monitoringowa zorientowana na wyegzekwowanie zobowiązań podjętych przez państwa z chwilą uzyskania członkostwa w RE.

  Początek strony


  Grzegorz Borkowski
  Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich i jej działalność na rzecz przestrzegania niezawisłości sędziów i niezależności sądów
  Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE) to organ doradczy Komitetu Ministrów Rady Europy, składający się wyłącznie z sędziów, którzy przygotowują opinie w sprawach standardów dotyczących niezależności sądów oraz niezawisłości i bezstronności sędziów. Standardy omówione w Opinii CCJE nr 1 z 2001 r. zostały następnie rozwinięte w kolejnych 18 opiniach. CCJE oraz Biuro CCJE wydają również deklaracje i stanowiska na temat zagrożeń niezawisłości sędziowskiej w poszczególnych państwach członkowskich Rady Europy, w tym dwukrotnie w sprawie Polski. Autorytet, jakim cieszą się sędziowie biorący udział w pracach Rady Konsultacyjnej powoduje, że standardy wypracowane przez CCJE są przywoływane w uzasadnieniach wyroków przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) oraz powinny być uwzględniane przez państwa członkowskie RE w pracach legislacyjnych nad przepisami dotyczącymi sądownictwa i sędziów.

  Początek strony


  Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Roman Wieruszewski
  Przeciwdziałanie antysemityzmowi w ramach Rady Europy - bilans osiągnięć i porażek
  Antysemityzm stanowi jedną z najstarszych i najtrudniejszych w przeciwdziałaniu form nienawiści na tle rasowym, etnicznym i religijnym. Wysiłki podejmowane w celu przezwyciężenia antysemityzmu obecnego zasadniczo we wszystkich państwach Rady Europy organizacja ta podejmuje od początku swojego funkcjonowania. Kluczowymi instytucjami, które w ramach RE wyznaczają standard ochrony przed antysemityzmem, są Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz). Ich dorobek w ciągu ostatnich dekad w sposób kluczowy przyczynił się do podejmowania skutecznych środków przeciwko antysemickiej mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści w państwach członkowskich RE, m.in. poprzez badanie rozwiązań prawnych i ich implementacji w poszczególnych państwach czy, w przypadku Trybunału strasburskiego, poprzez określanie granic wolności wypowiedzi osób głoszących antysemickie treści.

  Początek strony


  Aleksandra Mężykowska
  Europejski Trybunał Praw Człowieka jako europejski sąd pamięci - perspektywa skarg skierowanych przeciwko Polsce w związku z przyznaniem świadczeń dla byłych robotników przymusowych i niewolniczych
  Dwadzieścia pięć lat członkostwa Polski w Radzie Europy to równocześnie niemalże tyle samo lat obecności Polski w strasburskim systemie ochrony praw człowieka, którego podstawą i źródłem jest Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Granicą jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) w stosunku do Polski jest dzień 1.05.1993 r., który stanowi moment początkowy dla oceny wszelkich działań i zaniechań władz polskich co do ich zgodności z gwarancjami Konwencji. Równocześnie jednak należy zauważyć, że rozstrzygnięciu ETPCz zostało poddanych wiele skarg dotyczących stanów faktycznych i prawnych, które wywodziły się z przeszłości. Do takich spraw niewątpliwie należały postępowania skargowe w tzw. sprawach lustracyjnych, w sprawach dotyczących odebranego bezprawnie w czasach komunistycznych mienia, w sprawach dotyczących oceny rzetelności śledztw ws. zbrodni komunistycznych prowadzonych już po upadku reżimu, w sprawach dotyczących ingerencji prawodawcy w prawa z zakresu zabezpieczenia społecznego, w których uprzywilejowana sytuacja skarżących wynikała z uprzedniego zatrudnienia w organach bezpieczeństwa państwa komunistycznego, czy wreszcie skargi dotyczące mechanizmu przyznawania świadczeń dla byłych robotników przymusowych i niewolniczych w trakcie II wojny światowej. Niewątpliwie, każdy z tych tematów wymaga odrębnej analizy, po części dokonanej już w literaturze, ponieważ licznie napływające z Polski skargi stanowiły w wielu przypadkach impuls dla Trybunału w Strasburgu do podejmowania nowych tematów, które pojawiły się wraz z przystąpieniem do systemu EKPCz państw z Europy Środkowo-Wschodniej. Przedmiot niniejszego artykułu ogranicza się do analizy orzecznictwa strasburskiego w jednym ze wskazanych powyżej obszarów, a mianowicie do dokonania oceny, po pierwsze, na ile rozstrzygnięcia ETPCz dokonane w odniesieniu do funkcjonowania mechanizmów przyznawania świadczeń dla byłych robotników przymusowych i niewolniczych w czasie II wojny światowej są spójne z podobnymi ocenami dokonanymi przez ETPCz w sprawach skierowanych przeciwko innym państwom oraz, po drugie, w jaki sposób orzeczenia te odnoszą się do kwestii odpowiedzialności państwa za naruszenia podstawowych praw człowieka dokonane jeszcze przed związaniem się Polski Konwencją.

  Początek strony


  Dominika Bychawska-Siniarska
  Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kształtowaniu standardów ochrony wolności słowa w Polsce
  Polska od 25 lat jest członkiem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przez ten czas EKPCz, a następnie Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) wydały wobec Polski 1099 wyroków, w tym z zakresu wolności słowa 41 wyroków, z czego 28 wyroków stwierdzających naruszenie art. 10 EKPCz. Jest to pokaźna liczba w porównaniu np. z liczbą wyroków wydanych w sprawie takich naruszycieli Konwencji, jak Federacja Rosyjska (27 wyroków stwierdzających naruszenie swobody wypowiedzi) czy Włochy (8 wyroków). Przy analizie orzecznictwa ETPCz warto również pamiętać o decyzjach o niedopuszczalności oraz decyzjach o skreśleniu sprawy z listy, zdarza się bowiem, że ustanawiają one ważny standard dla swobody wypowiedzi. Sprawy z Polski dotykały różnych zagadnień, takich jak znieważenia funkcjonariuszy publicznych czy możliwość repliki przez polityków krytykowanych przez media. W orzecznictwie ETPCz z zakresu swobody wypowiedzi w sprawach polskich można wyróżnić trzy kategorie: 1) zagadnienia z zakresu prawa prasowego, 2) kwestia zniesławienia w prawie karnym i cywilnym oraz 3) prawa pracownicze. We wszystkich tych dziedzinach orzecznictwo Trybunału w Strasburgu miało wpływ na ewolucję w sposobie oceny podobnych spraw przez sądy krajowe. Niestety, nie doprowadziło ono do znaczących zmian legislacyjnych, które mogłyby ograniczyć w przyszłości liczbę skarg z art. 10 Konwencji.

  Początek strony


  Maciej Kułak, Krzysztof Śmiszek
  Kilka uwag o standardzie równości w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
  Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności można uznać za prawdziwą kartę konstytucyjną podstawowych, cywilnych i politycznych praw i wolności dla krajów członkowskich Rady Europy. Jak się podkreśla w literaturze przedmiotu, dokument ten stanowi wartość wspólną europejskich demokracji. Niepozbawiona przesady będzie także konstatacja, że jest również kamieniem węgielnym tożsamości europejskiej, na którą składają się wartości mające oparcie w prawach i wolnościach jednostek. Nieodłącznym elementem katalogu tych wartości jest zasada równości i rozwijany, głównie dzięki orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz), standard ochrony przed dyskryminacją. Zasada niedyskryminacji mająca oparcie w przepisach Konwencji ma w wielu aspektach zakres szerszy niż ten ustanowiony antydyskryminacyjnym unijnym acquis. W doktrynie przedmiotu podkreśla się często, że ten szerszy zakres można wywodzić zarówno z poszczególnych przepisów konwencji gwarantujących konkretne prawa i wolności, które mają charakter wspierający zasadę równości i niedyskryminacji, jak i z samego art. 14 aktu, zakazującego dyskryminacji. Wymiar równościowy przepisów materialnych Konwencji został potwierdzony wprost także w orzeczeniach Trybunału w Strasburgu, który podkreślał, że standard wyznaczony przez art. 14 jest integralną częścią każdego z artykułów dotyczących praw i wolności niezależnie od ich natury. Tak więc całość środków stosowanych dla zabezpieczenia zawartych w nich gwarancji musi uwzględniać obowiązek ochrony przed dyskryminacją.

  Początek strony


  Ewa Laskowska
  Treść prawa autorskiego - kiedy udostępnienie staje się publiczne? - wprowadzenie i wyrok TS z 7.12.2006 r. w sprawie C-306/05 Sociedad General de Autores y Editores de Espańa (SGAE) przeciwko Rafael Hoteles SA
  Prawo autorskie zbudowane jest na konstrukcji praw wyłącznych, umożliwiających uprawnionemu skuteczne względem osób trzecich zakazanie jakichkolwiek form eksploatacji utworu. Sposób tego korzystania jednak sam w sobie wymaga zdefiniowania, a przynajmniej dookreślenia kryteriów dla jego oceny. Wypracowywana przez Trybunał Sprawiedliwości konstrukcja tzw. nowej publiczności miała być odpowiedzią na tę potrzebę.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201702 Miejsce wydania: Warszawa