Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017
Nr 1/2017 [136]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201701  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Aleksandra Sołtysińska
 • Interes w uzyskaniu zamówienia publicznego w świetle prawa unijnego i polskiego
 • str. 4

  Monika Skowrońska
 • Przecięcie węzła gordyjskiego w dziedzinie hazardu - uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie G.M. i M.S.
 • str. 14

  Joanna Dominowska
 • Jurysdykcja w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego a jurysdykcja w postępowaniu rozwodowym
 • str. 22

  GLOSY

  Monika Namysłowska
 • Oferta wiązana w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 7.09.2016 r. w sprawie C-310/15 Deroo-Blanquart
 • str. 28

  Ewa Olas
 • Zakaz tortur nie implikuje jurysdykcji uniwersalnej w sprawach cywilnych
  - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 21.06.2016 r. w sprawie Nait-Liman przeciwko Szwajcarii (skarga nr 51357/07)
 • str. 33

  Michał Krzykowski
 • Uchybienie ciążącym na Polsce obowiązkom na rynku gazu ziemnego
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.09.2015 r. w sprawie C-36/14 Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej
 • str. 37

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Ewa Laskowska
 • Przedmiot prawa autorskiego - utwór a pojęcie oryginalności w prawie UE
  - wprowadzenie i wyrok TS z 16.07.2009 r. w sprawie C-5/08 Infopaq
 • str. 46

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 54

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 57

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61

  Warunki prenumeraty na 2017 r.
  str. 64
  Aleksandra Sołtysińska
  Interes w uzyskaniu zamówienia publicznego w świetle prawa unijnego i polskiego
  Wykonawcy uprawnieni do wnoszenia środków ochrony prawnej powinni wykazać interes w uzyskaniu danego zamówienia. Przesłanka interesu w uzyskaniu danego zamówienia wskazuje na cele systemu odwoławczego w dziedzinie zamówień publicznych, które wiążą się bezpośrednio z ochroną praw uczestników postępowania przetargowego, a nie z koniecznością oceny całokształtu zachowania zamawiającego. W praktyce orzeczniczej wielokrotnie pojawiały się wątpliwości dotyczące zakresu pojęcia "interesu w uzyskaniu danego zamówienia" oraz okoliczności, które mogą powodować jego utratę. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie zakresu podmiotowego regulacji polskich i unijnych w zakresie systemów odwoławczych, a zwłaszcza przesłanki dotyczącej konieczności wykazania przez wykonawcę interesu w uzyskaniu danego zamówienia.

  Początek strony


  Monika Skowrońska
  Przecięcie węzła gordyjskiego w dziedzinie hazardu - uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie G.M. i M.S.
  Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-303/2015 Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł. przeciwko G.M. i M.S. wynika, że art. 6 ust. 1 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych, który uzależnia prowadzenie działalności w zakresie niektórych gier losowych i gier na automatach od posiadania koncesji na prowadzenie kasyna, nie jest przepisem technicznym w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE i w konsekwencji nie podlega obowiązkowi powiadomienia przewidzianemu w tej dyrektywie.

  Początek strony


  Joanna Dominowska
  Jurysdykcja w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego a jurysdykcja w postępowaniu rozwodowym
  Zasadą polskiego prawa rodzinnego w sprawach rozwodowych jest wspólne orzekanie przez ten sam sąd o wszystkich sprawach dotyczących rodziny, czyli również o władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach na rzecz małoletnich dzieci małżonków. Artykuł przedstawia możliwości utrzymania tej zasady w sprawach z elementem zagranicznym. Nie jest to proste, ponieważ rozporządzenie nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej, a także rozporządzenie nr 4/2009 w zakresie alimentów, wyraźnie odrębnie traktują kwestie jurysdykcji w sprawach rozwiązania małżeństwa od jurysdykcji w kwestiach dotyczących dzieci. W artykule przedstawiam możliwe wyjątki od tych reguł, które mogą doprowadzić do wspólnego orzekania przez jeden sąd o wszystkich kwestiach dotyczących rodziny, a także inne możliwości zmiany jurysdykcji.

  Początek strony


  Monika Namysłowska
  Oferta wiązana w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 7.09.2016 r. w sprawie C-310/15 Deroo-Blanquart
  W wyroku w sprawie C-310/15 Deroo-Blanquart Trybunał Sprawiedliwości po raz pierwszy rozwinął linię orzeczniczą, na podstawie której za sprzeczne z dyrektywą 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych zostały uznane krajowe zakazy w każdych okolicznościach ofert wiązanych. Dopiero w glosowanym wyroku TS dokonał oceny konkretnej oferty wiązanej w świetle art. 5 i 7 dyrektywy 2005/29/WE, interpretując tym samym klauzulę generalną zakazującą nieuczciwych praktyk handlowych, a także zakaz wprowadzenia w błąd przez zaniechanie.

  Początek strony


  Ewa Olas
  Zakaz tortur nie implikuje jurysdykcji uniwersalnej w sprawach cywilnych - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 21.06.2016 r. w sprawie Nait-Liman przeciwko Szwajcarii (skarga nr 51357/07)
  21.06.2016 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz), zasiadając w składzie Izby, wydał wyrok w sprawie Nait-Liman przeciwko Szwajcarii. W postępowaniu podniesiono zarzut naruszenia prawa dostępu do sądu przewidzianego w art. 6 ust. 1 europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy doszło do naruszenia tego prawa, wymagało zmierzenia się z kontrowersyjnym zagadnieniem jurysdykcji uniwersalnej w sprawach cywilnych w kontekście zakazu tortur. Trybunał w Strasburgu nie wypowiedział się dotychczas szerzej na ten temat, dlatego orzeczenie zasługuje na szczególną uwagę. Sędziowie strasburscy zostali zmuszeni do wypracowania stanowiska w kwestii istnienia w prawie międzynarodowym jurysdykcji uniwersalnej w sytuacji dochodzenia roszczeń wynikających z tortur, choć sam zarzut naruszenia zakazu tortur nie został podniesiony w skardze. Okazało się, że osiągnięcie porozumienia nie jest łatwe.

  Początek strony


  Michał Krzykowski
  Uchybienie ciążącym na Polsce obowiązkom na rynku gazu ziemnego - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.09.2015 r. w sprawie C-36/14 Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej
  Komentowany wyrok związany jest ze wszczęciem przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) kilkunastu postępowań wobec państw członkowskich UE w 2009 r. w sprawie proporcjonalności interwencji państwa w kształtowaniu cen energii i paliw. Postępowania te miały na celu zmianę dotychczasowego podejścia w publicznoprawnej regulacji cen na rynkach państw członkowskich. Punkt wyjścia dla prowadzonych postępowań stanowiło orzeczenie w sprawie C-265/08, Federutility. Trybunał Sprawiedliwości podkreślił w nim znaczenie popytu i podaży jako determinantów cen energii i paliw, wyznaczając przy tym określone ramy dla interwencji państwowej, tzn. ograniczenie w czasie i dopuszczalność tylko w takim zakresie, w jakim są spełnione warunki interwencji w tzw. ogólnym interesie gospodarczym.

  Początek strony


  Ewa Laskowska
  Przedmiot prawa autorskiego - utwór a pojęcie oryginalności w prawie UE - wprowadzenie i wyrok TS z 16.07.2009 r. w sprawie C-5/08 Infopaq International A/S przeciwko Danske Dagblades Forening
  Prawo autorskie koncentruje się wokół pojęcia utworu, który jako dobro intelektualne ze względu na swój niematerialny charakter wymaga ochrony normatywnej. Określenie tego, co składa się na przedmiot praw autorskich, jest zagadnieniem niezwykle trudnym, wywołującym dyskusję i krytykę, niezależnie od przyjętego rozwiązania. Nie może więc dziwić kontrowersyjny charakter wyroku TS, w którym nie tylko podjęto próbę wskazania, jak należy rozumieć pojęcie twórczości w prawie autorskim, lecz także dokonano tego mimo wcześniejszego zaniechania harmonizacji tego pojęcia przez samego prawodawcę unijnego.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201701 Miejsce wydania: Warszawa