Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016
Nr 12/2016 [135]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201612  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jan Barcz
 • Brexit - w sprawie interpretacji postanowień art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej
 • str. 4

  Michał Zaremba
 • Europejskie i krajowe standardy wolności słowa na przykładzie "polskich spraw" w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (cz. II)
 • str. 15

  Marek Świerczyński
 • Jurysdykcja krajowa w świetle rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych
 • str. 21

  GLOSY

  Agnieszka Grzelak
 • Czy obywatelstwo UE ogranicza możliwość ekstradycji do państw trzecich?
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2016 r. w sprawie C-182/15 Petruhhin
 • str. 29

  Daria Katarzyna Gęsicka
 • Odpowiedzialność dostawców dostępu do bezprzewodowej sieci lokalnej wi-fi
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 15.09.2016 r. w sprawie C-484/14 Mc Fadden
 • str. 35

  Ariel Falkiewicz
 • Warunek podwójnej przestępności w instytucji tzw. przekazywania skazanych
  - glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5.07.2016 r. (II AKz 227/16)
 • str. 42

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Sławomir Dudzik
 • Obowiązki sądów krajowych w odniesieniu do zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem UE
  - wprowadzenie i wyrok TS z 12.02.2008 r. w sprawie C-199/06 Centre d'exportation du livre français (CELF) i Ministre de la Culture et de la Communication przeciwko Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE)
 • str. 46

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  H. von der Groeben, J. Schwarze, A. Hatje (red.)
  Europäisches Unionsrecht. Vertrag über die Europäische Union - Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union - Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Kommentar
  (recenzja Łukasza Augustyniaka)
  str. 54

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 57

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 60

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 62

  Warunki prenumeraty na 2017 r.
  str. 64
  Jan Barcz
  Brexit - w sprawie interpretacji postanowień art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej
  W ostatnich latach, w obliczu kryzysu finansów publicznych w niektórych państwach strefy euro, który zachwiał stabilnością tej strefy jako całości, "karierę" zrobiło pojęcie Grexitu, wokół którego prawnicy poszukiwali procedury opuszczenia strefy euro przez państwo członkowskie UE należące do tej strefy. W tym kontekście nawiązywano również do art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, który określa procedurę dobrowolnego wyjścia z całej Unii Europejskiej. W świetle wyników referendum, przeprowadzonego w Zjednoczonym Królestwie 23.06.2016 r. w sprawie wystąpienia tego państwa z Unii Europejskiej (tzw. Brexitu), w którym - przy frekwencji 72,2% - 51,89% biorących udział opowiedziało się za wystąpieniem z Unii, przy sprzeciwie 48,11%, procedura określona w art. 50 TUE nabrała realnego znaczenia. Zarazem coraz bardziej widoczne stają się luki i brak precyzji postanowień tego artykułu. Spełniają się obawy wyrażane wcześniej, że skoncentrowanie się w postanowieniach art. 50 TUE na proceduralnych aspektach wystąpienia z Unii, przy braku odwołania do warunków merytorycznych, może skłaniać państwa do pochopnych decyzji, motywowanych jedynie przyczynami wewnątrzpolitycznymi, a nawet do nadużywania tej procedury w celu wywarcia presji na inne państwa członkowskie UE. Problemy interpretacyjne związane z art. 50 TUE są tak liczne i poważne, że zasadnie zwraca się uwagę na to, że na obecnym etapie Brexitu jedyne, co jest pewne, to rozpoczynający się proces zakończenia członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE. W niniejszym artykule podjęto próbę - w nawiązaniu do coraz liczniejszych publikacji - identyfikacji zasadniczych problemów interpretacji postanowień art. 50 TUE.

  Początek strony


  Michał Zaremba
  Europejskie i krajowe standardy wolności słowa na przykładzie "polskich spraw" w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (cz. II)
  Większość analizowanych w niniejszym artykule wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (dalej jako ETPCz) dotyczy spraw, w których przedmiotem sporu było dochowanie przez skarżących odpowiednich standardów rzetelności lub też użycie przez nich prowokacyjnej formy. Najczęściej skarżący ci zostali pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej lub karnej za naruszenie dobrego imienia lub godności osobistej jakiejś osoby, a wątpliwości budzi nie sama treść krajowych przepisów, lecz praktyka ich stosowania. W pierwszej części artykułu, była już mowa o tym, że art. 10 europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie gwarantuje nieograniczonej wolności wypowiedzi, ponieważ chroni on tylko tych dziennikarzy, którzy działają w dobrej wierze oraz w celu zapewnienia dokładnych i wiarygodnych informacji, zgodnie z etyką dziennikarską. Dla oceny, czy warunki te zostały spełnione, istotne są takie czynniki, jak rodzaj i stopień zniesławienia, wiarygodność źródeł informacji oraz to, czy publikacja była wyważona (pozbawiona tendencyjności) i czy osoba nią poszkodowana miała możliwość ustosunkowania się do zarzutów. Ważne jest przy tym, czy sporna wypowiedź stanowi twierdzenie o faktach, opinię lub inny rodzaj wypowiedzi, ponieważ, w zależności od wyniku tej kwalifikacji, sąd krajowy powinien zastosować inne podejście. Zgodnie ze stanowiskiem ETPCz, tylko twierdzenia faktyczne mogą być poddane dowodzeniu jako prawdziwe lub fałszywe, niedopuszczalne jest więc żądanie przedstawienia dowodu na prawdziwość opinii. Te ostatnie powinny natomiast posiadać dostateczną podstawę faktyczną, w przeciwnym razie mogą zostać uznane za nieuzasadnione. W opinii ETPCz stosowanie przez sądy krajowe nadmiernie rygorystycznego podejścia do oceny etyki zawodowej dziennikarzy może ich zniechęcić do pełnienia funkcji informowania społeczeństwa. Co bardzo ważne, sądy powinny brać pod uwagę prawdopodobny odstraszający wpływ ich orzeczeń nie tylko na przyszłe poczynania skarżących, ale również na media w ogólności. W szczególności, jeżeli na poparcie twierdzeń o faktach zostały przedstawione niewystarczające dowody, sądy powinny sprawdzić, czy dziennikarz działał profesjonalnie i w dobrej wierze.

  Początek strony


  Marek Świerczyński
  Jurysdykcja krajowa w świetle rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego ułatwiających dostęp do sądów krajowych osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, które wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. W zakresie ochrony danych osobowych przepisy te zastąpią ogólne przepisy jurysdykcyjne, w szczególności wynikające z rozporządzenia Bruksela I bis (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/20122). Przyznają one istotne przywileje jurysdykcyjne poszkodowanym w ramach asymetrycznego systemu jurysdykcyjnego, wzorowanego na modelu kolizyjnoprawnej ochrony strony słabszej stosunku prawnego. Ich stosowanie może jednak napotkać liczne problemy praktyczne. Celem opracowania jest wyjaśnienie głównych wątpliwości.

  Początek strony


  Agnieszka Grzelak
  Czy obywatelstwo UE ogranicza możliwość ekstradycji do państw trzecich? - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2016 r. w sprawie C-182/15 Petruhhin
  Prawo państwa do odmowy wydawania własnych obywateli do innych państw w celu przeprowadzenia przeciwko nim postępowania karnego albo w celu odbycia kary jest bezdyskusyjne, chociaż nie wszystkie państwa z tej możliwości korzystają. W wydanym 6.09.2016 r. wyroku TS odniósł się do nowego zagadnienia, a mianowicie do obowiązku państwa członkowskiego UE do potraktowania obywatela innego państwa członkowskiego tak jak własnego obywatela i rozważał, czy w sytuacji, gdy państwo przewiduje niewydawanie własnych obywateli do państwa trzeciego na podstawie wniosku ekstradycyjnego, nie powinno się tego zakazu rozszerzyć też na obywateli innych państw członkowskich. Odwołał się przy tym do podstawowych zasad współpracy państw członkowskich w sprawach karnych. Dodatkowo, po raz pierwszy wyraźnie uznał stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w odniesieniu do wydawania obywateli państw UE na podstawie wniosków ekstradycyjnych, a także potwierdził wykładnię jej art. 19.

  Początek strony


  Daria Katarzyna Gęsicka
  Odpowiedzialność dostawców dostępu do bezprzewodowej sieci lokalnej wi-fi - wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15.09.2016 r. w sprawie C-484/14 Mc Fadden
  15.09.2016 r. Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) wydał wyrok w sprawie Tobias Mc Fadden przeciwko Sony Music Entertainment Germany GmbH dotyczącej odpowiedzialności dostawców dostępu do bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN). Odpowiedzi udzielone przez TS na skierowane do niego pytania prejudycjalne mają bardzo istotne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej przez nich działalności oferują swoim klientom bezpłatnie dostęp do bezprzewodowej sieci lokalnej. Taki model biznesowy, w którym przedsiębiorcy poza świadczeniem usług będących głównym przedmiotem ich działalności udostępniają niezabezpieczone łącze, spotykany jest coraz częściej, co podyktowane jest potrzebami konsumentów. Nierzadko zdarza się, że użytkownicy, także bezpłatnych sieci bezprzewodowych, za ich pomocą zapoznają się z treścią utworów lub ich części, przy czym treści te nie zawsze udostępniane są w Internecie legalnie. W związku z powyższym pojawia się pytanie o podstawę i zakres ewentualnej odpowiedzialności podmiotu świadczącego usługę dostępu do sieci za działania użytkownika.

  Początek strony


  Ariel Falkiewicz
  Warunek podwójnej przestępności w instytucji tzw. przekazywania skazanych - glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5.07.2016 r. (II AKz 227/16)
  Autor w glosie odnosi się z aprobatą do stanowiska zajętego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w uzasadnieniu postanowienia z 5.07.2016 r. i zaprezentowanej w nim tezy, że przesłanka odmowy przejęcia do wykonania w Polsce kary pozbawienia wolności, orzeczonej w innym państwie członkowskim UE, oparta na braku podwójnej przestępności czynu, ma charakter obligatoryjny. Uwag polemicznych wymaga jednak kwestia, czy weryfikacja (lub innymi słowy: interpretacja) podwójnej przestępności czynu na gruncie obrotu unijnego powinna wyglądać podobnie jak w przypadku obrotu konwencyjnego i czy na gruncie niniejszej sprawy nie został spełniony warunek podwójnej przestępności in abstracto. Stan faktyczny sprawy wymaga również zaprezentowania postulatu de lege ferenda polegającego na zmianie przepisu art. 611tk § 1 pkt 1 kodeksu postępowania karnego w kierunku umożliwiającym przekazanie skazanego przy braku podwójnej przestępności czynu, w przypadku jego zgody. W istocie bowiem, w ocenie glosatora, nie jest uprawnione przenoszenie dorobku doktryny i orzecznictwa dotyczącego warunku podwójnej przestępności, powstałego na gruncie ekstradycji, na grunt instytucji przekazywania skazanych, której cel można, co do zasady, uznać za gwarancyjny.

  Początek strony


  Sławomir Dudzik
  Obowiązki sądów krajowych w odniesieniu do zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem UE - wprowadzenie i wyrok TS z 12.02.2008 r. w sprawie C-199/06 Centre d'exportation du livre français (CELF) i Ministre de la Culture et de la Communication przeciwko Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE)
  Spoczywający na sądach krajowych obowiązek ochrony praw jednostek wynikających z prawa Unii Europejskiej uzasadnia możliwość inicjowania przez tymi sądami postępowań o zwrot bezprawnej pomocy państwa. Zwrot ten może obejmować zarówno samą kwotę (wartość) pomocy, jak i odsetki za okres trwania bezprawności. W niektórych przypadkach będzie on jednak ograniczony do samych odsetek, a nawet wyłączony. W tym ostatnim przypadku muszą jednak zachodzić nadzwyczajne okoliczności skutkujące powstaniem po stronie beneficjenta uzasadnionych oczekiwań co do legalności pomocy.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201612 Miejsce wydania: Warszawa