Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016
Nr 8/2016 [131]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201608  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


Dagmara Skupień
Wprowadzenie
str. 4

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Abdelkhaleq Berramdane
 • Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy
 • str. 5

  Marek Safjan, Dominik Düsterhaus
 • Stosowanie prawa UE przez państwa członkowskie z perspektywy Trybunału Sprawiedliwości - od pełnej zgodności między Kartą i prawem UE do barier proceduralnych ją niweczących
 • str. 10

  Emmanuel François
 • Zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych UE
 • str. 19

  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
 • Karta Praw Podstawowych UE w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
 • str. 21

  Poly Vassiliou
 • Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy francuskie - Radę Stanu i Sąd Kasacyjny
 • str. 27

  Michał Seweryński
 • Ewolucja praw socjalnych w Unii Europejskiej
 • str. 32

  Marcin Górski
 • Prawo do skutecznego środka prawnego w art. 47 Karty Praw Podstawowych UE - znaczenie i defi cyty
 • str. 37

  GLOSY

  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
 • Elektroniczne wersje gazet i czasopism a audiowizualne usługi medialne w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.10.2015 r. w sprawie C-347/14 New Media Online przeciwko Bundeskommunikationssenat
 • str. 36

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Sławomir Dudzik
 • Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie pomocy państwa niezgodnej z prawem
  - wprowadzenie i wyrok TS z 21.03.1990 r. w sprawie C-142/87 Królestwo Belgii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
 • str. 49

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 57

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 58

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 62

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  str. 64
  Abdelkhaleq Berramdane
  Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy
  Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w toku prac nad jej przyjęciem, a w szczególności wynikające z rezygnacji z uchwalenia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy wywołały liczne trudności związane z zakresem stosowania KPP, określeniem hierarchii praw w ramach praw podstawowych oraz dotyczące zależności pomiędzy Kartą a krajowymi prawami podstawowymi, a także pomiędzy Kartą a prawami ustanawionymi w europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) wyjaśniło wiele z tych wątpliwości, aczkolwiek niektóre kwestie pozostają nadal nierozstrzygnięte.

  Początek strony


  Marek Safjan, Dominik Düsterhaus
  Stosowanie prawa UE przez państwa członkowskie z perspektywy Trybunału Sprawiedliwości - od pełnej zgodności między Kartą i prawem UE do barier proceduralnych ją niweczących
  Artykuł prezentuje przesłanki stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w krajowych porządkach prawnych, a także analizuje wypadki, w których powoływanie się na Kartę jest możliwe w ramach postępowania prejudycjalnego przed Trybunałem Sprawiedliwości (dalej jako TS). Ciążący na sądach krajowych rygorystyczny obowiązek ustalenia powiązania danego stanu faktycznego z prawem UE, a także tendencja do wyłączania Karty z analizy pewnych problemów sprawiają, że sądy krajowe są niejednokrotnie pozostawione w niepewności co do zakresu stosowania praw gwarantowanych przez Kartę.

  Początek strony


  Emmanuel François
  Zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych UE
  Szczegółową analizę art. 51 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej - stanowiącego kamień węgielny dyskusji o zakresie jej zastosowania - należy poprzedzić krótką refleksją nad tym, czym Karta jest, choć zdecydowanie łatwiej byłoby powiedzieć, czym dokument ten nie jest. Każda próba zdefiniowania zakresu zastosowania KPP jest bowiem pochodną odpowiedzi na pytanie o względy, które zdecydowały o przyjęciu analizowanego postanowienia Karty, w znanym nam jego brzmieniu. Ujmując rzecz możliwie zwięźle, można powiedzieć, że KPP nie służy harmonizacji prawa ani nie próbuje wyznaczyć standardów minimalnych wspólnych dla wszystkich państw członkowskich UE. W konsekwencji, nie zastępuje ona międzynarodowych i państwowych środków ochrony praw podstawowych.

  Początek strony


  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Karta Praw Podstawowych UE w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
  Katalog praw i wolności człowieka i obywatela, zawarty w rozdziale II Konstytucji RP z 1997 r. jest zbliżony do katalogu z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Konstytucja reguluje także środki ochrony, wśród nich skargę konstytucyjną. W postępowaniu skargowym przed Trybunałem Konstytucyjnym (dalej jako TK) nie można jednak zarzucać naruszenia aktów prawa międzynarodowego. Być może z tego właśnie powodu Karta nie została jeszcze powołana jako wzorzec kontroli w postępowaniu przed TK. W wielu swoich wyrokach TK, w różnej formie, nawiązuje jednak do standardu ochrony praw i wolności, wynikających z Karty.

  Początek strony


  Poly Vassiliou
  Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy francuskie - Radę Stanu i Sąd Kasacyjny
  Po 6 latach od wejścia w życie, podniesionej do rangi źródła prawa pierwotnego, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, pytanie o zakres jej zastosowania pozostaje w pełni aktualne. Niezależnie od tego, że Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) w istotnej mierze wyjaśnił warunki jej stosowania, zwłaszcza w 2013 r. w wyrokach wydanych w sprawach Aklagaren przeciwko Hans Akerberg Fransson i Stefano Melloni przeciwko Ministerio Fiscal, to sądy krajowe ponoszą pierwszoplanową odpowiedzialność za prawidłowe i zupełne stosowanie Karty. Od chwili jej proklamowania w grudniu 2000 r., stanowisko sądownictwa francuskiego względem KPP jest niejednorodne. Wahanie między konserwatyzmem a ewolucją, oraz powściągliwością a postawą nacechowaną pewną swobodą łatwo dostrzec, jeśli wziąć pod uwagę stosunek do Karty naczelnego organu sądownictwa administracyjnego - Rady Stanu oraz najwyższego sądu w sądownictwie powszechnym - Sądu Kasacyjnego. Odmienne podejście tych organów ujawnia się szczególnie dobitnie w odniesieniu do czasowego zakresu zastosowania Karty (pkt I.), dopuszczalności uwzględniania zarzutów z urzędu (fr. relevé d'office) (pkt II.) oraz materialnego zakresu zastosowania Karty (pkt III.).

  Początek strony


  Michał Seweryński
  Ewolucja praw socjalnych w Unii Europejskiej
  Uznanie praw socjalnych za podstawowe prawa Unii Europejskiej i włączenie ich do prawa traktatowego jest dopełnieniem podstaw aksjologicznych Unii oraz określeniem wytycznych dla jej polityki socjalnej. Jednak widoczna tendencja do rozszerzania katalogu tych praw i do nadawania im charakteru roszczeniowego, tak jak podstawowym prawom osobistym i politycznym, napotyka na poważne trudności w praktyce, ze względu na wielostronne uwarunkowania praw socjalnych, zróżnicowane w poszczególnych krajach. W tym kontekście podnosi się argumenty przemawiające za nadaniem prawom socjalnym charakteru zasad prawa unijnego, wiążących zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i wobec państw członkowskich. Jednak zakres i forma konkretyzacji płynących z tych zasad byłyby pozostawione autonomicznej regulacji każdego państwa członkowskiego, przy udziale partnerów społecznych.

  Początek strony


  Marcin Górski
  Prawo do skutecznego środka prawnego w art. 47 Karty Praw Podstawowych UE - znaczenie i deficyty
  Prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem stanowi centralny element mechanizmu ochrony praw podstawowych gwarantowanych w systemie prawa UE, bo skuteczna droga sądowa jest konieczna dla egzekwowania innych praw i wolności chronionych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Prawo to ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla ochrony indywidualnej przyznawanej jednostkom, lecz także - systemowo - dla demokracji konstytucyjnej, zabezpieczając funkcjonowanie systemu checks and balances. Wynika to z roli, jaką w demokracji konstytucyjnej odgrywa niezależne i sprawnie funkcjonujące sądownictwo, nie tylko zresztą konstytucyjne.

  Początek strony


  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
  Elektroniczne wersje gazet i czasopism a audiowizualne usługi medialne w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.10.2015 r. w sprawie C-347/14 New Media Online GmbH przeciwko Bundeskommunikationssenat
  Koń jaki jest każdy widzi - zacytował w swojej opinii w sprawie New Media Online rzecznik generalny M. Szpunar. W aktualnym krajobrazie medialnym analizowanym na tle regulacji prawnych można by powtórzyć za rzecznikiem, że chciałoby się, aby tak było. Rzecznik generalny proponuje ograniczyć zastosowanie dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych4, wskazując, że pojęciem audiowizualnej usługi medialnej, zdefiniowanej w art. 1 ust. 1 lit. a ppkt i, nie jest objęta ani strona internetowa gazety codziennej zawierająca materiały audiowizualne, ani żadna część tej strony internetowej. Trybunał Sprawiedliwości nie zdecydował się w ten sposób zawęzić zakresu zastosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, TS dokonał wykładni pojęcia "audycja", wskazując, że są nim objęte krótkie materiały wideo odpowiadające krótkim sekwencjom z wiadomościami lokalnymi, sportowymi lub rozrywkowymi. Dla oceny, czy mamy do czynienia z audiowizualną usługą medialną, kluczowe znaczenie ma natomiast przesłanka "podstawowego celu usługi", wykładni której TS dokonał w kontekście udostępniania materiałów wideo na stronach internetowych gazety. Pytanie, na ile udzielona odpowiedź jest czytelną wskazówką dla krajowych organów regulacyjnych i sądów. Istotne ponadto jest, jakie zastosowanie wykładnia TS powinna znaleźć przy wykładni ustawy o radiofonii i telewizji oraz w kontekście rozgraniczenia zakresów zastosowania ustawy o radiofonii i telewizji i prawa prasowego, co ma znaczenie dla zakresu obowiązków dostawców usług medialnych i prasowych.

  Początek strony


  Sławomir Dudzik
  Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie pomocy państwa niezgodnej z prawem - wprowadzenie i wyrok TS z 21.03.1990 r. w sprawie C-142/87 Królestwo Belgii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
  Artykuł 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazuje wprawdzie wprowadzenia w życie pomocy państwa przed wydaniem przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) decyzji w sprawie zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, nie określa jednak wyraźnie skutków naruszenia tej klauzuli standstill. Zadanie zapewnienia pełnej skuteczności wyżej wymienionego zakazu spoczęło zatem początkowo na Trybunale Sprawiedliwości (dalej jako Trybunał lub TS), a w dalszej kolejności było realizowane przez prawodawcę unijnego przyjmującego przepisy proceduralne w sprawach dotyczących pomocy państwa. Regulacje te tworzą obecnie spójny zespół norm zapewniających, z jednej strony, należytą ochronę konkurencji na rynku wewnętrznym przed zakłóceniami ze strony niezgodnej z prawem pomocy państwa, z drugiej zaś strony, poszanowanie praw państw członkowskich UE do obrony w postępowaniu przed Komisją oraz do merytorycznej oceny danego środka pomocowego przez Komisję.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201608 Miejsce wydania: Warszawa