Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016
Nr 7/2016 [130]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201607  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Krzysztof Rokita
 • Niezależność organów ochrony danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
 • str. 4

  Piotr Bogdanowicz
 • Kilka uwag w związku z transpozycją "dyrektyw zamówieniowych" do prawa polskiego
 • str. 13

  Aleksandra Krawczyk
 • Statut upadłościowy spółki a odpowiedzialność członków zarządu za jej zobowiązania
 • str. 20

  Marek Świerczyński
 • Konwencja haska o umowach jurysdykcyjnych a klauzule prorogacyjne w umowach elektronicznych
 • str. 25

  Marek Wieruszewski
 • Wizy Schengen dla uchodźców - praktyka Szwajcarii
 • str. 31

  GLOSY

  Barbara Nita-Światłowska
 • Przesłanki orzeczenia o prawnej niedopuszczalności ekstradycji obywatela polskiego do USA
  - glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z 30.10.2015 r. (III Kop 14/15)
 • str. 36

  Katarzyna Holy
 • Postpenalna detencja sprawcy niebezpiecznego przedłużana w sposób retrospektywny nie musi naruszać Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
  - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7.01.2016 r. w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom (skarga nr 23279/14)
 • str. 44

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Sławomir Dudzik
 • Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie pomocy państwa podlegającej zgłoszeniu
  - wprowadzenie i wyrok TS z 11.12.1973 r. w sprawie 120/73 Gebrüder Lorenz GmbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec i Land Rheinland-Pfalz
 • str. 49

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  Alberto Alemanno, Amandine Garde (eds.)
  Regulating Lifestyles Risks. The EU, Alcohol, Tobacco and Unhealthy Diets
  (recenzja Agaty Jurkowskiej-Gomułki)
  str. 54

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 57

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 58

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 60

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  str. 64
  Krzysztof Rokita
  Niezależność organów ochrony danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
  W kwietniu 2016 r. zostało uchwalone ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązującą dyrektywę 95/46/WE i będzie stanowić podstawowy akt prawny w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych. Stanowi ono jeden z istotnych elementów na rzecz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej. Jego sukces w dużej mierze będzie zależeć od organów odpowiedzialnych za jego stosowanie. Niniejszy artykuł ma na celu analizę przepisów w zakresie kluczowego atrybutu, jaki nowe rozporządzenie nadaje krajowym organom odpowiedzialnym za wdrażanie jego przepisów - niezależności.

  Początek strony


  Piotr Bogdanowicz
  Kilka uwag w związku z transpozycją "dyrektyw zamówieniowych" do prawa polskiego
  Przyjęte w 2014 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych oraz w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych stanowiły ważny etap reformy prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie UE otrzymały zasadniczo czas na transpozycję dyrektyw do 18.04.2016 r. Polska nie dotrzymała tego terminu, ponieważ stosowna ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona dopiero 13.05.2016 r. Przedmiotem niniejszego artykułu nie jest jednak omówienie zmian wprowadzonych tą ustawą do polskiego prawa zamówień publicznych, lecz zwrócenie uwagi na wybrane problemy związane z transpozycją dyrektyw do porządku krajowego, które uwidoczniły się przy tej okazji.

  Początek strony


  Aleksandra Krawczyk
  Statut upadłościowy spółki a odpowiedzialność członków zarządu za jej zobowiązania
  Prawo państwa członkowskiego UE, w którym spółka posiada główny ośrodek podstawowej działalności, a nie posiada siedziby statutowej, może określać zasady odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania, jeśli przesłanki tej odpowiedzialności pozostają w związku z prawem upadłościowym fori concursus. W wyroku z 10.12.2015 r. Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) potwierdził obowiązywanie tej zasady na podstawie przepisu prawa niemieckiego, przewidującego odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za szkody wywołane niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. W niniejszym artykule staram się wykazać, że analogiczny wyrok zapadłby również w razie poddania pod rozstrzygnięcie TS podobnych pod względem celu i funkcji przepisów prawa polskiego.

  Początek strony


  Marek Świerczyński
  Konwencja haska o umowach jurysdykcyjnych a klauzule prorogacyjne w umowach elektronicznych
  Przedmiotem opracowania jest analiza przepisów konwencji haskiej o umowach jurysdykcyjnych z 30.06.2005 r., która weszła w życie 1.10.2015 r., w aspekcie dopuszczalności zawarcia umowy prorogacyjnej za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu. W tym względzie porównano przepisy konwencji haskiej z przepisami rozporządzenia Bruksela I bis, a także odniesiono się do rozporządzenia eIDAS oraz przepisów o formie dokumentowej wprowadzanych przez kodeks cywilny. W ocenie autora niniejszego artykułu, przyjęte w konwencji rozwiązania mają modelowy charakter i należy rozważyć ich wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto, w opracowaniu przedstawiono genezę konwencji haskiej związaną z rozwojem handlu elektronicznego oraz zwrócono uwagę na zakres konwencji w przypadku spraw dotyczących własności intelektualnej.

  Początek strony


  Marek Wieruszewski
  Wizy Schengen dla uchodźców - praktyka Szwajcarii
  Od 4.09.2013 r. do 29.11.2013 r. szwajcarskie konsulaty w Ammanie, Bejrucie, Istambule i Ankarze wydały 4673 wiz Schengen dla obywateli syryjskich. Wizy zostały wydane na podstawie art. 25 kodeksu wizowego Schengen, który pozwala na odstępstwo od restrykcyjnych kryteriów wydawania wiz. Osoby, które przyleciały dzięki temu do Szwajcarii, wystąpiły następnie o status uchodźcy. Kolejne 1000 osób ma dotrzeć w ten sposób do Szwajcarii do końca 2016 r. Cała operacja nie spotkała się z większym zainteresowaniem opinii publicznej w Szwajcarii. Stanowi jednak interesujący przypadek wykorzystania kodeksu wizowego w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do postępowania azylowego. Jednocześnie procedura ta pozostaje kontrowersyjna z prawnego punktu widzenia i z tego powodu spotkała się z krytyką Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja). Autor analizuje praktykę szwajcarską pod kątem zgodności z prawem unijnym – również w kontekście planowanej reformy kodeksu wizowego. Należy bowiem pamiętać, że akcja przeprowadzona przez szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Migracji była spowodowana narastającą presją migracyjną wynikającą przede wszystkim z wojny w Syrii. Już w trakcie obowiązywania specjalnych ułatwień wizowych dla obywateli Syrii, 3.10.2013 r., doszło do największej wówczas tragedii na Morzu Śródziemnym, w wyniku której u wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa śmierć poniosło ponad 360 osób.

  Początek strony


  Barbara Nita-Światłowska
  Przesłanki orzeczenia o prawnej niedopuszczalności ekstradycji obywatela polskiego do USA - glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z 30.10.2015 r. (III Kop 14/15)
  Postanowieniem z 30.10.2015 r. (III Kop 14/15) Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdził prawną niedopuszczalność wydania stronie amerykańskiej obywatela polskiego i francuskiego, poszukiwanego przez Prokuraturę Okręgową Okręgu Los Angeles w celu wydania wyroku w sprawie dotyczącej popełnienia przestępstwa z § 261.5 kodeksu karnego Kalifornii, polegającego na odbyciu 10.03.1977 r. niedozwolonego stosunku płciowego z małoletnią. Jako podstawę prawną tego orzeczenia wskazano art. 603 § 1 kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 615 k.p.k. oraz art. 1, art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 umowy mię dzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji z 10.07.1996 r., stanowiącej załącznik do umowy z 9.06.2006 r. mię dzy Rzeczą pospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania umowy między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji z 10.07.1996 r., zgodnie z art. 3 ust. 2 porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25.06.2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 501), a także art. 5, 6, 7, 3 i 8 europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

  Początek strony


  Katarzyna Holy
  Postpenalna detencja sprawcy niebezpiecznego przedłużana w sposób retrospektywny nie musi naruszać Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7.01.2016 r. w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom (skarga nr 23279/14)
  7.01.2016 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (dalej jako ETPCz) wydał wyrok w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom (skarga nr 23279/14) dotyczącej prewencyjnego pozbawienia wolności osoby cierpiącej na zaburzenia skłonności seksualnych, przedłużanego ponad dziesięcioletni maksymalny okres obowiązujący w czasie wydania przez sąd krajowy wyroku skazującego. W swojej skardze do ETPCz skarżący podniósł zarzut naruszenia art. 5 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gwarantującego prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, oraz art. 7 ust. 1, przewidującego zakaz karania bez podstawy prawnej oraz zakaz wymierzania kary surowszej niż obowiązująca w chwili popełnienia przestępstwa. Wyrok dotyczy niezwykle istotnej kwestii, jaką jest ingerencja w jedno z podstawowych praw jednostki poprzez stosowanie dalszej detencji już po wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na stwierdzone u danej osoby zaburzenia osobowości, mimoże w chwili skazania uznano ją za zdolną do ponoszenia odpowiedzialności karnej.Po wielu orzeczeniach w sprawach przeciwko Niemcom, w których ETPCz stwierdzał naruszenia Konwencji, w sprawie Bergmann po raz pierwszy ETPCz oceniał znowelizowane przepisy prawa niemieckiego. W swoim wyroku Trybunał w Strasburgu, zasiadający w składzie Izby, jednogłośnie uznał, że nie doszło do naruszenia art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Konwencji. Wobec braku wniosku o przekazanie sprawy do rozpoznania przez Wielką Izbę wyrok uprawomocnił się z 7.04.2016 r.

  Początek strony


  Sławomir Dudzik
  Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie pomocy państwa podlegającej zgłoszeniu - wprowadzenie i wyrok TS z 11.12.1973 r. w sprawie 120/73 Gebrüder Lorenz GmbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec i Land Rheinland-Pfalz
  Zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wszelkie plany przyznania przez państwo członkowskie UE pomocy dla przedsiębiorstw lub zmiany pomocy istniejącej wymagają uprzedniego zgłoszenia do Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) w celu ich zatwierdzenia. Równocześnie państwa członkowskie nie mogą wprowadzić w życie projektowanych środków pomocowych przed zakończeniem postępowania przed Komisją. Regulacje te umożliwiają Komisji sprawowanie skutecznego nadzoru ex ante nad stosowaniem na szczeblu krajowym środków, które ze swej istoty stanowią zagrożenie dla rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. W braku szczegółowych przepisów traktatowych kluczowe zasady proceduralne w tym zakresie zostały wypracowane przez TS, a następnie dopiero skodyfikowane w prawie wtórnym.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201607 Miejsce wydania: Warszawa