Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016
Nr 5/2016 [128]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201605  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Marcin Rulka
 • Wpływ dorobku Komisji Weneckiej na prawodawstwo krajowe
 • str. 4

  Jędrzej Maśnicki
 • Komisja przeciwko Polsce - ilościowa analiza skarg wniesionych z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym
 • str. 11

  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
 • Postępowanie o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego - nowe obowiązki sądów państw członkowskich Unii Europejskiej
 • str. 24

  Marek Krzysztof Kolasiński
 • "Ugody patentowe o odwróconej płatności" w prawie antymonopolowym Unii Europejskiej na tle rozwiązań przyjętych w prawie amerykańskim
 • str. 31

  Michał Romanowski, Anne-Marie Weber-Elżanowska
 • Czy członek organu spółki kapitałowej ma "prawo do bycia zapomnianym"? - uwagi na tle pytania prejudycjalnego w sprawie C-398/15 Manni
 • str. 37

  GLOSY

  Aneta Giedrewicz-Niewińska
 • Prawo pracowników do uczestnictwa w organach spółki powstałej w wyniku transgranicznego połączenia
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.06.2013 r. w sprawie C-635/11 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów
 • str. 45

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Sławomir Dudzik
 • Szczególne krajowe techniki legislacyjne w zakresie podatków bezpośrednich a prawo pomocy państwa Unii Europejskiej
  - wprowadzenie i wyrok TS z 15.11.2011 r. w sprawach połączonych: C-106/09 P i C-107/09 P Komisja Europejska przeciwko Government of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 • str. 51

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 58

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 59

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 62

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  str. 64
  Marcin Rulka
  Wpływ dorobku Komisji Weneckiej na prawodawstwo krajowe
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza wpływu opinii Komisji Weneckiej (dalej jako KW lub komisja) na prawodawstwo państw będących jej członkami. Formalnie niewiążąca opinia, jak się okazuje, może mieć bowiem wpływ na krajowe rozwiązania prawne, nawet w przypadku jej zignorowania przez państwo, do którego jest skierowana. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, orzecznictwo sądowe (szczególnie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dalej jako ETPCz) coraz częściej powołuje się na opinie KW, szczególnie te dotyczące problematyki wyborczej. Po drugie, Rada Europy oraz Unia Europejska, których wszyscy członkowie są jednocześnie członkami komisji, powołując się na opinie tego organu w procedurze oceny praworządności, w pewnym stopniu je sankcjonując. Przykładem tego są ostatnie działania podejmowane na forum tych organizacji odnośnie do Węgier oraz Polski.

  Początek strony


  Jędrzej Maśnicki
  Komisja przeciwko Polsce - ilościowa analiza skarg wniesionych z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym
  Postępowania z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktowym mają podwójną, polityczną i prawną naturę. W latach 2009-2013 Polska należała do państw członkowskich UE najczęściej pozywanych przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym. Fakt ten budzi powszechne zainteresowanie najczęściej w związku z możliwością ewentualnego nałożenia przez Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) kar finansowych. Znacznie rzadziej eksponowana jest specyfi ka postępowań i leżące u ich podstaw kwestie transpozycji oraz implementacji prawa unijnego. Źródłem skarg są nie tylko same uchybienia, ale przede wszystkim brak zainteresowania ze strony państwa członkowskiego doprowadzenia do zgodności prawa krajowego z wymogami prawa UE, na przedsądowym etapie postępowania. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza tych postępowań przeciwko Polsce, w przypadku, których doszło do wniesienia skargi. Celem obserwacji jest nie tylko scharakteryzowanie przebiegu postępowań, lecz także ich ocena jako jednego z mechanizmów kontroli skuteczności implementacji prawa pochodnego do krajowego porządku prawnego.

  Początek strony


  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Postępowanie o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego - nowe obowiązki sądów państw członkowskich Unii Europejskiej
  Dążąc do ułatwienia obrotu prawnego w transgranicznych sprawach spadkowych, 4.07.2012 r. Parlament Europejski oraz Rada UE przyjęły rozporządzenie nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego poświadczenia spadkowego. W związku z tym, że dla stosowania jego przepisów niezbędne było przyjęcie regulacji krajowych doprecyzowujących pewne zagadnienia, m.in. związane z wydawaniem europejskiego poświadczenia spadkowego, jego przepisy znajdują zastosowanie generalnie do tych spadków, które zostały otwarte od 17.08.2015 r. Niniejszy artykuł koncentruje się na obowiązkach przewidzianych w rozporządzeniu nr 650/2012 w stosunku do sądów państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z nową instytucją, jaką jest europejskie poświadczenie spadkowe. Uwzględnione zostały również regulacje prawa polskiego zawarte w kodeksie postępowania cywilnego (art. 1142(1)-1142(6)), a wprowadzone ustawą z 24.07.2015 r.

  Początek strony


  Marek Krzysztof Kolasiński
  "Ugody patentowe o odwróconej płatności" w prawie antymonopolowym Unii Europejskiej na tle rozwiązań przyjętych w prawie amerykańskim
  Zagadnienie zgodności "ugód patentowych o odwróconej płatności" z prawem antymonopolowym wzbudza ogromne zainteresowanie w doktrynie i judykaturze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uznaje się je nawet za przedmiot najważniejszego amerykańskiego sporu antymonopolowego ostatniej dekady. W Europie dostrzega się obecnie ogromne znaczenie ekonomiczne tej kwestii, ale dopiero od niedawna przyciąga ono uwagę piśmiennictwa i administracji antymonopolowej. Warto zatem zbadać, czy rezultaty intensywnych amerykańskich analiz wskazanego zagadnienia mogą zostać wykorzystane w warunkach europejskich. Interesujące oraz ważne ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia jest też przedstawienie sposobu egzekwowania unijnych standardów antymonopolowych w stosunku do "ugód patentowych o odwróconej płatności" przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) i organy ochrony konkurencji państw członkowskich UE oraz rozważenie tego, jakie rysują się na tej płaszczyźnie perspektywy.

  Początek strony


  Michał Romanowski, Anne-Marie Weber-Elżanowska
  Czy członek organu spółki kapitałowej ma "prawo do bycia zapomnianym"? - uwagi na tle pytania prejudycjalnego w sprawie C-398/15 Manni
  Do Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) wpłynął 23.07.2015 r. wniosek włoskiego sądu Corte suprema di cassazione (dalej jako sąd odsyłający) o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku nakazującego Izbie Handlowej, Przemysłowej, Rzemieślniczej i Rolnej w Lecce, prowadzącej rejestr podmiotów gospodarczych, poddanie anonimizacji danych łączących Pana Salvatore Manniego z upadłością spółki budowlanej, której był on członkiem zarządu i zobowiązującego Izbę do zapłaty S. Manniemu odszkodowania. Sprawa Manni będzie stanowiła kolejny - po doniosłym rozstrzygnięciu w sprawie C-131/12, Google przeciwko Hiszpanii - przykład zajęcia przez TS stanowiska w sprawie doktryny "prawa do bycia zapomnianym" stojącej na straży ochrony danych osobowych i tym samym prawa do prywatności.

  Początek strony


  Aneta Giedrewicz-Niewińska
  Prawo pracowników do uczestnictwa w organach spółki powstałej w wyniku transgranicznego połączenia - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.06.2013 r. w sprawie C-635/11 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów
  Prawo pracowników do uczestnictwa w organach spółki stanowiło przez długi czas przeszkodę w uregulowaniu ponadnarodowych połączeń spółek w prawie UE. Kwestia ta została unormowana na płaszczyźnie unijnej dopiero wówczas, gdy udało się osiągnąć kompromis w sprawie uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej. Przepisy dotyczące uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia odwołują się do modelu przewidzianego dla spółki europejskiej. Wprowadzają jednak zasadnicze wyjątki, których treść wywołuje wątpliwości interpretacyjne. Jedną z takich kontrowersji, dotyczącą prawa pracowników do uczestnictwa w zagranicznych zakładach spółki transgranicznej, zajął się Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-635/11 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów.

  Początek strony


  Sławomir Dudzik
  Szczególne krajowe techniki legislacyjne w zakresie podatków bezpośrednich a prawo pomocy państwa Unii Europejskiej - wprowadzenie i wyrok TS z 15.11.2011 r. w sprawach połączonych: C-106/09 P i C-107/09 P Komisja Europejska przeciwko Government of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
  Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa (zwłaszcza duże międzynarodowe korporacje) należy ostatnio do kluczowych zagadnień debaty publicznej w Unii Europejskiej. Z istotnymi inicjatywami legislacyjnymi w tym zakresie wystąpiła ostatnio Komisja Europejska (dalej jako Komisja). Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach to same państwa członkowskie UE są odpowiedzialne za tworzenie na ich terytorium rajów podatkowych. Stosując np. szczególne techniki legislacyjne, państwa członkowskie mogą bowiem uprzywilejowywać w zakresie obciążeń publicznoprawnych niektóre przedsiębiorstwa, w tym zwalniać je całkowicie od opodatkowania. Narzędziem walki z tego rodzaju praktykami okazują się unijne przepisy dotyczące pomocy państwa dla przedsiębiorstw.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201605 Miejsce wydania: Warszawa