Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016
Nr 4/2016 [127]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201604  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jan Barcz
 • Unia Europejska a Wielka Brytania - prawne aspekty porozumienia nakierowanego na zapobiegnięcie Brexitowi
 • str. 4

  Radosław Strugała
 • Prywatnoprawne skutki naruszenia zakazu nierównego traktowania - uwagi de lege lata i de lege refenda
 • str. 14

  Krzysztof Sikora
 • Sporne problemy dotyczące decyzji zobowiązujących w unijnym i polskim prawie konkurencji
 • str. 20

  GLOSY

  Marcin Rulka
 • Prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.10.2015 r. w sprawie C-650/13 Thierry Delvigne przeciwko Commune de Lesparre-Médoc i Préfet de la Gironde
 • str. 28

  Ada Paprocka
 • Pozytywny obowiązek uregulowania statusu prawnego związków osób tej samej płci
  - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 21.07.2015 r. w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom (skargi nr 18766/11 i nr 36030/11)
 • str. 36

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Sławomir Dudzik
 • Wymóg selektywności środka pomocowego w prawie Unii Europejskiej
  - wprowadzenie i wyrok TS z 8.11.2001 r. w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH, Wieterdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH przeciwko Finanzlandesdirektion für Kärnten
 • str. 42

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  Koen Lenaerts, Ignace Maselis, Kathleen Gutman, Jan Tomasz Nowak (eds.) EU Procedural Law
  (recenzja Łukasza Augustyniaka)
  str. 49

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 51

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 55

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  str. 64
  Jan Barcz
  Unia Europejska a Wielka Brytania - prawne aspekty porozumienia nakierowanego na zapobiegnięcie Brexitowi
  Podczas spotkania 18–19.02.2016 r. szefowie państw i rządów państw członkowskich zebrani w Radzie Europejskiej uzgodnili "Nowe porozumienie dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej". Porozumienie to ma ułatwić podjęcie w Wielkiej Brytanii decyzji na rzecz pozostania w Unii Europejskiej. Dyskusja na ten temat trwa w Wielkiej Brytanii od kilku lat, jej ramy polityczne zostały sprecyzowane przez premiera D. Camerona w znanym przemówieniu wygłoszonym w Bloomberg 23.01.2013 r., a ewentualne przeważenie głosów eurosceptycznych i wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE miałoby bardzo poważne konsekwencje zarówno dla Unii, jak i dla samej Wielkiej Brytanii. Zawarte porozumienie ma więc istotne znaczenie polityczne, tym bardziej że niezwłocznie po jego uzgodnieniu na 23.06.2016 r. został ustalony termin referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie członkostwa w UE. Porozumienie to jest również niezmiernie interesującym pakietem dokumentów, o różnym charakterze z prawnego punktu widzenia. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy właśnie tych aspektów tego porozumienia.

  Początek strony


  Radosław Strugała
  Prywatnoprawne skutki naruszenia zakazu nierównego traktowania - uwagi de lege lata i de lege ferenda
  Krajowe przepisy transponujące dyrektywy unijne rzadko są przedmiotem ożywionej dyskusji poza środowiskiem prawników i wąskim gronem specjalistów z danej dziedziny. W przypadku ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania jest inaczej. Zapowiedź nowelizacji ustawy sprawiła, że przez media przetoczyła się burza podobna do tej towarzyszącej kilka lat temu jej uchwaleniu. Niestety, równie rzadko jak wtedy, dyskutuje się o szczegółowych rozwiązaniach, których jakość przekłada się na częstotliwość stosowania ustawy. Ustawa, jak zwykle analizowana niemal wyłącznie pod kątem kwestii wrażliwych światopoglądowo, już wkrótce może się okazać potrzebna jak nigdy. Zapowiedź jej nowelizacji to doskonały powód, aby podjąć próbę zwrócenia większej uwagi środowiska prawniczego na rozwiązania obowiązującej obecnie ustawy oraz na propozycje ich zmian.

  Początek strony


  Krzysztof Sikora
  Sporne problemy dotyczące decyzji zobowiązujących w unijnym i polskim prawie konkurencji
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie niektórych spornych problemów pojawiających się w związku ze stosowaniem decyzji zobowiązujących przez unijny i polski organ ochrony konkurencji oraz w związku z interpretacją przepisów będących podstawą do przyjmowania zobowiązań. Wątpliwości związane z zapewnieniem właściwego poziomu ochrony praw przedsiębiorców w toku aktualnie obowiązującej procedury skłaniają do rozważania potrzeby wprowadzenia instrumentów chroniących prawa stron postępowania. Zapewnienie przedsiębiorcom odpowiedniego poziomu ochrony ich praw jest istotne, ponieważ obecna interpretacja przepisów dotyczących decyzji zobowiązujących dokonywana przez organy ochrony konkurencji może wskazywać na to, że wydanie takiej decyzji jest możliwe niemal w każdej sprawie dotyczącej praktyk ograniczających konkurencję. Powyższa teza dotyczy zarówno polskiego, jak i unijnego prawa konkurencji.

  Początek strony


  Marcin Rulka
  Prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.10.2015 r. w sprawie C-650/13 Thierry Delvigne przeciwko Commune de Lesparre-Médoc i Préfet de la Gironde
  W wyroku w sprawie Delvigne TS dokonał istotnej zmiany w stosunku do swojego wcześniejszego orzecznictwa w kwestii podziału kompetencji pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi do określenia kręgu osób uprawnionych do głosowania. Było to możliwe dzięki przyznaniu zasadom ujętym w art. 39 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 14 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej waloru normatywnego, co stanowi milowy krok na drodze rozwoju prawnej regulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego (PE). Wyrok ten zapewnia skuteczniejszą ochronę praw wyborczych obywateli Unii, którzy dotąd byli zdani na orzecznictwo sądów konstytucyjnych (jeśli wybory do PE posiadały umocowanie konstytucyjne) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) dopiero od końca lat 90. XX w.)

  Początek strony


  Ada Paprocka
  Pozytywny obowiązek uregulowania statusu prawnego związków osób tej samej płci - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 21.07.2015 r. w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom (skargi nr 18766/11 i nr 36030/11)
  W wyroku z 21.07.2015 r. w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) stwierdził, że brak wprowadzenia przez Włochy możliwości zawarcia przez osoby tej samej płci małżeństwa lub jakiejkolwiek innej prawnie uznanej formy związku narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego chronione na podstawie art. 8 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym samym odstąpił od stanowiska wyrażanego w dotychczasowym orzecznictwie, które pozostawiało kwestię wprowadzenia prawnej regulacji związków homoseksualnych w sferze marginesu uznania państw-stron Konwencji. Orzeczenie to rodzi kilka ciekawych kwestii związanych przede wszystkim z: metodologią orzekania przez ETPCz w sprawach, w których Trybunał w Strasburgu zmienia swoje dotychczasowe stanowisko, uwzględnianiem kontekstu krajowego przy rekonstrukcji treści pozytywnych obowiązków państw oraz skutkami tego rozstrzygnięcia.

  Początek strony


  Sławomir Dudzik
  Wymóg selektywności środka pomocowego w prawie Unii Europejskiej - wprowadzenie i wyrok TS z 8.11.2001 r. w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH, Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH przeciwko Finanzlandesdirektion für Kärnten
  Spory dotyczące ogólnego lub selektywnego charakteru niektórych środków państwowych kierowanych do przedsiębiorstw są w istocie sporami o granice kompetencji państw członkowskich UE w zakresie kształtowania ich polityki gospodarczej. Są to także spory o zakres nadzoru Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) w tym newralgicznym obszarze. Sprawy te należą do szczególnie żywo dyskutowanych w ostatnich latach zagadnień z zakresu unijnego prawa pomocy państwa. Ważnych wskazówek, zwłaszcza w odniesieniu do zasad kształtowania polityki fiskalnej państw członkowskich, dostarcza w tym zakresie wyrok TS w sprawie Adria-Wien.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201604 Miejsce wydania: Warszawa