Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016
Nr 3/2016 [126]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201603  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Monika Namysłowska
 • Dziesięć lat dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych
 • str. 4

  Rafał Lipniewicz
 • Rezydencja podatkowa osób fizycznych a swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 • str. 10

  Mirosława Laszuk
 • Wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości na stosowanie art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych
 • str. 16

  Artur Szmigielski
 • Stosowanie klauzul największego uprzywilejowania w działalności handlowej platform internetowych w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej
 • str. 24

  GLOSY

  Anna Piszcz
  W kwestii skutków postępowania ugodowego przed Komisją Europejską w sprawach kartelowych
  - glosa do wyroku Sądu (UE) z 20.05.2015 r. w sprawie T-456/10 Timab Industries i CFPR przeciwko Komisji
  str. 30

  Krzysztof Rokita
 • Rabaty ustandaryzowane, test równie efektywnego konkurenta oraz zasada de minimis w ramach art. 102 TFUE
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.10.2015 r. w sprawie C-23/14 Post Danmark A/S przeciwko Konkurrenceradet
 • str. 35

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Sławomir Dudzik
 • Publiczny sektor gospodarczy jako potencjalne źródło pomocy państwa w prawie Unii Europejskiej
  - wprowadzenie i wyrok TS z 16.05.2002 r. w sprawie C-482/99 Republika Francuska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Stardust)
 • str. 43

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  Andrea Ryan - Towards a System of European Criminal Justice. The Problem of admissibility of evidence
  (recenzja Hanny Kuczyńskiej)
  str. 52

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 56

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 61

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 62

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  str. 64
  Monika Namysłowska
  Dziesięć lat dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych
  Od uchwalenia dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych upłynęła już dekada. Dyrektywa mająca na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez zbliżenie przepisów państw członkowskich UE odnoszących się do nieuczciwych praktyk handlowych szkodzących interesom gospodarczym konsumentów w pełni zharmonizowała porządki prawne państw członkowskich i wciąż wywiera na nie wyjątkowo silny wpływ. Okazała się też trudnym aktem prawnym, budzącym wiele wątpliwości w praktyce. W niniejszym artykule zostaną przedstawione podstawowe problemy, z jakimi należało i należy się zmierzyć przy interpretacji dyrektywy 2005/29/WE i stosowaniu krajowych aktów prawnych ją implementujących. Przybliżone zostaną również wyzwania zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w najbliższych latach.

  Początek strony


  Rafał Lipniewicz
  Rezydencja podatkowa osób fizycznych a swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
  Z ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) wynika, że w zakresie podatków bezpośrednich sytuacja osób fizycznych będących zarówno rezydentami, jak i nierezydentami podatkowymi w danym państwie członkowskim UE nie jest, co do zasady, porównywalna, ponieważ najczęściej dochód uzyskiwany w państwie miejsca zatrudnienia przez nierezydenta stanowi jedynie część jego całego dochodu, którego większa część jest uzyskiwana w miejscu jego zamieszkania (państwie rezydencji), a indywidualną zdolność podatkową nierezydenta wynikającą z wzięcia pod uwagę całości jego dochodów, jego sytuacji osobistej i rodzinnej, najefektywniej można ocenić w miejscu, w którym znajduje się ośrodek jego interesów osobistych i majątkowych. Podejście to jest w pełni zgodne z wieloletnią praktyką podatkową i znajduje potwierdzenie w międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Jednak TS stopniowo podważa tę uznaną regułę i "przerzuca" obowiązek przyznania nierezydentom państwa członkowskiego, pochodzącym z innych państw członkowskich takich samych benefitów podatkowych, jak te gwarantowane rezydentom, powołując się na zakaz dyskryminacji i ograniczeń swobód rynku wewnętrznego, co prowadzi do kolizji przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z postanowieniami dwustronnych umów podatkowych zawieranych między państwami członkowskimi.

  Początek strony


  Mirosława Laszuk
  Wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości na stosowanie art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych
  Wejście w życie ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych spowodowało pojawienie się wielu problemów związanych ze stosowaniem niektórych jej przepisów. Dotyczy to przede wszystkim przepisów regulujących działalność w obszarze gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach w salonach gier. Problem polega na tym, że pomimo wyraźnego stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS), że art. 14 ust. 1 u.g.h. jest przepisem technicznym, ciągle pojawiają się co do tego wątpliwości. Jednak znacznie większym problemem jest określenie następstw technicznego charakteru przepisów ustawy o grach hazardowych. Stwierdzenie TS, że taki przepis jest bezskuteczny, nie rozwiązuje problemów organów administracji celnej jak i sądów administracyjnych i karnych, które orzekają w sprawach dotyczących gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach w salonach gier.

  Początek strony


  Artur Szmigielski
  Stosowanie klauzul największego uprzywilejowania w działalności handlowej platform internetowych w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej
  Klauzule największego uprzywilejowania (ang. most favoured nation clauses, dalej jako klauzule MFN) - stosowane w modelach biznesowych platform internetowych, takich jak eBay czy Amazon - są obecnie przedmiotem szczególnego zainteresowania organów antymonopolowych, a także wywołują wiele debat i dyskusji w doktrynie oraz na forum międzynarodowym. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat były one badane przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja), Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz organy antymonopolowe państw członkowskich UE w różnych sektorach usług online, takich jak rezerwacja hoteli, sprzedaż e-booków czy też porównywanie cen ubezpieczeń samochodowych. Głównym celem niniejszego artykułu będzie przeanalizowanie obecnego rozwoju detalicznych klauzul MFN w świetle prawa konkurencji UE, a także ukazanie istotnych problemów natury teoretycznej i praktycznej związanych z ich funkcjonowaniem.

  Początek strony


  Krzysztof Rokita
  Rabaty ustandaryzowane, test równie efektywnego konkurenta oraz zasada de minimis w ramach art. 102 TFUE - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.10.2015 r. w sprawie C-23/14 Post Danmark A/S przeciwko Konkurrenceradet
  6.10.2015 r. Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) wydał wyrok w sprawie Post Danmark II. Zasadniczym przedmiotem oceny prawnej była praktyka udzielania przez państwowego operatora pocztowego Post Danmark tzw. rabatów ustandaryzowanych jako potencjalnie abuzywna i naruszająca art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Odpowiadając na zadane pytania prejudycjalne TS poruszył także inne kwestie mające implikacje dla działań biznesowych, które mogą być objęte zakazem nadużywania pozycji dominującej, takie jak test równie efektywnego (skutecznego) konkurenta oraz zasada de minimis. Te zagadnienia prawne, które pojawiły się w wyroku TS, będą przedmiotem analiz w niniejszej glosie.

  Początek strony


  Sławomir Dudzik
  Publiczny sektor gospodarczy jako potencjalne źródło pomocy państwa w prawie Unii Europejskiej - wprowadzenie i wyrok TS z 16.05.2002 r. w sprawie C-482/99 Republika Francuska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Stardust)
  Wyrok Trybunału w sprawie C-482/99, Stardust precyzuje przede wszystkim traktatowe pojęcie zasobów publicznych, włączając do niego środki będące w dyspozycji publicznego sektora gospodarczego. Nie każde jednak przysporzenie korzyści na rzecz przedsiębiorstw kosztem tego sektora może zostać uznane za pomoc państwa. Konieczne jest jeszcze, by przysporzenie to spełniało ustanowiony przez Trybunał test przypisywalności. Chodzi o wykazanie zaangażowania władz publicznych w przyjęcie danego środka pomocowego obciążającego zasoby przedsiębiorstwa publicznego. Fakt takiego zaangażowania może zostać ustalony przy uwzględnieniu ogółu okoliczności dotyczących formy, struktury i charakteru działalności danego przedsiębiorstwa oraz jego powiązań z władzami publicznymi, a także okoliczności towarzyszących przyjęciu konkretnego środka pomocowego.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201603 Miejsce wydania: Warszawa