Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016
Nr 2/2016 [125]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201602  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Ewa Skrzydło-Tefelska
 • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w prawie Unii Europejskiej a znaki towarowe
 • str. 4

  Jarosław Dudzik
 • Oznakowanie i reklama żywności w prawie Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia związane z wejściem w życie rozporządzenia nr 1169/2011
 • str. 10

  Yves Petit
 • Oznaczenia jakościowe Unii Europejskiej w sektorze wina
 • str. 16

  Edyta Całka
 • Ochrona naturalnych wód mineralnych w świetle przepisów dyrektywy 2009/54/WE
 • str. 23

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Kinga Wernicka
 • Poinformowany użytkownik i stopień swobody twórcy w ocenie całościowego wrażenia wzorów opakowań produktów żywnościowych w świetle praktyki Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • str. 29

  GLOSY

  Michał Mazurek
 • Mylący charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego
  - glosa do decyzji V Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z 13.06.2012 r. w sprawie R 426/2012-5
 • str. 27

  Anna Magdalena Kosińska
 • Definicja pojęcia zagrożenia dla porządku publicznego, jakie może stanowić obywatel państwa trzeciego i okoliczności wyznaczania terminu dobrowolnego powrotu cudzoziemca
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.06.2015 r. w sprawie C-554/13 Z.Zh. przeciwko Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie oraz Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie przeciwko I.O.
 • str. 31

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Sławomir Dudzik
 • Rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w prawie pomocy państwa Unii Europejskiej
  - wprowadzenie i wyrok TS z 24.07.2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH i inni przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH
 • str. 37

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 53

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 56

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 59

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  str. 64
  Ewa Skrzydło-Tefelska
  Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w prawie Unii Europejskiej a znaki towarowe
  Żywność jest produktem, który decyduje o zdrowiu społeczeństw, a współcześnie prowadzone badania dowodzą, że sposób odżywiania może przedłużyć życie ludzkie i poprawić jego jakość. Jednak ustawodawstwo wprowadzające zasady gwarantujące bezpieczeństwo konsumentów na rynku produktów żywnościowych jest stosunkowo nowe. Pierwsze akty prawa żywnościowego zmierzały do zapewnienia przestrzegania tradycyjnych przepisów gwarantujących niezmienny skład produktów zwyczajowo spożywanych w danym państwie. Dopiero występujące na dużą skalę w XIX w. fałszowanie produktów spożywczych poprzez dodawanie do nich podnoszących ich atrakcyjność, lecz szkodliwych dla człowieka składników takich, jak miedź, ołów, a nawet arszenik zwróciło uwagę ustawodawców na ten poważny problem. Szczególną rolę w porządkowaniu rynku żywności w państwach członkowskich pod względem jej bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt odegrała Unia Europejska czyniąc ze zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w tym obszarze jeden ze swoich naczelnych celów. Wprawdzie Traktat Rzymski z 1957 r., na podstawie którego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), nie zaliczał ochrony konsumentów ani ochrony zdrowia publicznego do swoich głównych celów, ale stosowne zmiany w prawie pierwotnym zostały dokonane w art. 3 TEWG przez Jednolity Akt Europejski i Traktat z Maastricht.

  Początek strony


  Jarosław Dudzik
  Oznakowanie i reklama żywności w prawie Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia związane z wejściem w życie rozporządzenia nr 1169/2011
  W ramach szeroko rozumianego prawa żywnościowego istotne miejsce zajmują regulacje dotyczące oznakowania i reklamy żywności. Tak jak ma to miejsce w przypadku innych towarów oraz usług, tak i w tym obszarze mają zastosowanie zarówno ogólne regulacje prawne, jak i - przykładowo - przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisy o zwalczaniu nieuczciwych praktykach rynkowych, a także przepisy szczegółowe dotyczące wyłącznie oznakowania i reklamy środków spożywczych. W praktyce stosowania tych przepisów wyłaniają się nadal kwestie praktyczne i teoretyczne wymagające szczegółowej analizy oraz interpretacji obowiązujących regulacji. Można wskazać na kilka zasadniczych powodów takiego stanu rzeczy. Przede wszystkim nie budzi wątpliwości, że na rynku żywności toczy się wyjątkowo zażarta walka przedsiębiorców oferujących tego rodzaju towary. Wymusza to na przedsiębiorcach konieczność podejmowania intensywnych działań marketingowych w celu przyciągnięcia konsumentów do własnej oferty. Jest to z kolei przyczyną tego, że przedsiębiorcy sięgają po metody reklamy oraz treści informacyjne, które balansują na granicy legalności. Chodzi tu, przykładowo, o reklamy polegające na przypisywaniu żywności szeroko rozumianych właściwości leczniczych, reklamy stwierdzający lub sugerujące w nieuprawniony sposób "ekologiczny" charakter produktu, lub reklamy fałszujące rzeczywisty charakter reklamowych produktów. Złożoność problematyki regulacji prawnej oznakowania i reklamy żywności wynika także z faktu, że w tym obszarze regulacji nakładają się na siebie, ze szczególną intensywnością, normy prawa krajowego oraz normy prawa unijnego. Oznakowanie i reklama żywności stanowią bowiem od wielu lat przedmiot zainteresowania prawodawcy unijnego. Wystarczy wskazać, że "pomnikowe" już obecnie rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu (dalej jako TS) dotyczące swobody przepływu towarów w kontekście traktowego zakazu stosowania środków o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych, zostały wydane na tle stanów faktycznych dotyczących również, chociażby pośrednio, oznakowania i reklamy żywności. Dążenie do zniesienia ograniczeń w swobodnym handlu żywnością wynikających z krajowych regulacji oznaczania i reklamy żywności było zatem jednym z podstawowych obszarów aktywności prawodawcy unijnego w obszarze rynku wewnętrznego.

  Początek strony


  Yves Petit
  Oznaczenia jakościowe Unii Europejskiej w sektorze wina
  Tradycja winiarska odgrywa fundamentalne znaczenie w kulturze wielu państw członkowskich UE, a w szczególności we Francji. To w krajach śródziemnomorskich zaczęły się rozwijać winnice, a w Egipcie natrafi ono na najstarsze ślady aktywności w zakresie uprawy winorośli. Aktualnie winnice zajmują powierzchnię wynoszącą ok. 8 mln hektarów. Unia Europejska jest wiodącym producentem wina na świecie, a głównymi państwami członkowskimi wytwarzającymi tego rodzaju produkty są Włochy, Francja i Hiszpania. W obrębie UE całkowita produkcja wina wynosi 175 mln hektolitrów rocznie w odniesieniu do 45% całkowitej powierzchni winnic na świecie. Inne dane pozwalające ocenić znaczenie tego sektora rolnictwa: w Unii produkcja wina stanowi 65% światowej produkcji i 57% jego konsumpcji. Całkowity eksport do państw trzecich wzrósł z 17,9 mln hektolitrów w 2007 r. do 22,8 mln w 2011 r. (wzrost +27%). Ich łączna wartość wzrosła zatem z 5,9 mld euro w 2007 r. do 8,1 mld euro w 2011 r. (+36%).

  Początek strony


  Edyta Całka
  Ochrona naturalnych wód mineralnych w świetle przepisów dyrektywy 2009/54/WE
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE ma podstawowe znaczenie w zakresie ochrony naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. W państwach członkowskich UE wody te, a w szczególności naturalne wody mineralne, cieszą się dużym uznaniem wśród konsumentów. Wody objęte zakresem przedmiotowym dyrektywy należą do wód podziemnych, butelkowanych w miejscu pochodzenia. Dyrektywa wyznacza zakres ich ochrony. W szczególności harmonizuje ona przepisy krajowe państw członkowskich w zakresie definicji naturalnych wód mineralnych, warunków ich wydobywania i butelkowania oraz znakowania i prezentacji. Kwestie te mają istotne znaczenie zwłaszcza z punktu widzenia możliwości rozróżnienia naturalnych wód mineralnych od wód źródlanych i stołowych.

  Początek strony


  Kinga Wernicka
  Poinformowany użytkownik i stopień swobody twórcy w ocenie całościowego wrażenia wzorów opakowań produktów żywnościowych w świetle praktyki Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Sposób pakowania produktów odgrywa obecnie szczególną rolę w obrocie gospodarczym. Opakowania nie pełnią już bowiem wyłącznie funkcji ochronnej czy informacyjnej. Mają przede wszystkim zachęcać konsumentów do zakupu towarów i dlatego powinny być atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Wzornictwo przemysłowe opakowań stało się zatem wyznacznikiem konkurencyjności produktów na rynku, i w związku z tym wielu przedsiębiorców inwestuje w nowe projekty opakowań, co jest również widoczne w odniesieniu do żywności. W konsekwencji produktami, dla których najczęściej są dokonywane zgłoszenia wspólnotowych wzorów przemysłowych, są właśnie opakowania. Prawa z rejestracji wzorów opakowań są też częstym przedmiotem postępowania o unieważnienie. W związku z tym niezmiernie istotne jest poprawne przeprowadzanie oceny całościowego wrażenia i jednocześnie prawidłowe stosowanie pojęć, takich jak "poinformowany użytkownik" i "stopień swobody twórcy”.

  Początek strony


  Michał Mazurek
  Mylący charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego - glosa do decyzji V Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z 13.06.2012 r. w sprawie R 426/2012–5
  Ocena mylącego charakteru oznaczenia, jako bezwzględnej przeszkody rejestracji znaku towarowego, wymaga zestawienia oznaczania z towarami (usługami) wymienionymi w zgłoszeniu oraz uwzględnienia zakładanych oczekiwań przeciętego odbiorcy tych towarów (usług), jako osoby należycie poinformowanej, uważnej i racjonalnej. Koniecznym warunkiem zastosowania tej przeszkody jest ustalenie, że oznaczenie przekazuje wskazanemu odbiorcy dostatecznie jasną i zarazem niezgodną z prawdą informację o rodzaju oznaczanych towarów (usług) albo o ich cechach. Taki fałszywy przekaz może być wykonywany przez znaki różnych kategorii.

  Początek strony


  Anna Magdalena Kosińska
  Definicja pojęcia zagrożenia dla porządku publicznego, jakie może stanowić obywatel państwa trzeciego i okoliczności wyznaczania terminu dobrowolnego powrotu cudzoziemca - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.06.2015 r. w sprawie C- 554/13 Z.Zh. przeciwko Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie oraz Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie przeciwko I.O.
  "1. Artykuł 7 ust. 4 dyrektywy 2008/115/WE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie praktyce krajowej, zgodnie z którą przyjmuje się, że obywatel państwa trzeciego, który nielegalnie przebywa na terytorium państwa członkowskiego, stanowi zagrożenie dla porządku publicznego (...), jedynie na tej podstawie, że obywatel ten jest podejrzewany o popełnienie czynu podlegającego w prawie krajowym karze jako występek lub zbrodnia, albo został skazany za popełnienie takiego czynu".

  Początek strony


  Sławomir Dudzik
  Rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w prawie pomocy państwa Unii Europejskiej - wprowadzenie i wyrok TS z 24.07.2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH i inni przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH
  Wyrok TS w sprawie C-280/00, Altmark precyzuje traktatowe pojęcie pomocy państwa, wskazując, że z pomocą taką mamy do czynienia tylko w przypadku kumulatywnego spełniania wszystkich czterech przesłanek wskazanych w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jeszcze bardziej istotne jest jednak to, że wyznacza on również granice zastosowania unijnego prawa pomocy państwa w sektorze usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Z jednej strony, określa zatem przesłanki, których zaistnienie wyłącza wypłacane w związku z tymi usługami rekompensaty spod działania art. 107 i art. 108 TFUE, z drugiej zaś strony przesądza, że rekompensaty, które nie spełniają choćby jednego z ustanowionych tam kryteriów wyłączenia podlegają - co do zasady - wymogom właściwym dla pomocy państwa.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201602 Miejsce wydania: Warszawa