Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016
Nr 1/2016 [124]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201601  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Marek Krzysztof Kolasiński
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody powstałe w wyniku oddziaływania efektu parasola cenowego kartelu nad rynkiem w prawie Unii Europejskiej
 • str. 4

  Marek Salamonowicz
 • Harmonizacja prawa tajemnic handlowych w ramach Unii Europejskiej
 • str. 8

  Marcin Hotel
 • Kierunek zmiany kursu instrumentów finansowych a definicja informacji poufnej w dyrektywie MAD
 • str. 16

  Maciej Siwicki
 • Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa autorskiego w "chmurach obliczeniowych" w świetle rozporządzenia nr 1215/2012
 • str. 21

  GLOSY

  Adam Górski, Filip Gołba, Michał Toruński
 • Artykuł 540 § 3 k.p.k. - konkretna czy abstrakcyjna podstawa wznowienia postępowania karnego
  - glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26.06.2014 r. (I KZP 14/14
 • str. 27

  Barbara Grabowska-Moroz
 • Ochrona gromadzonych danych telekomunikacyjnych oraz zasady ich udostępniania na tle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej
  - glosa do wyroku TS w sprawach połączonych: C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland oraz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30.07.2014 r. (K 23/11)
 • str. 31

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Agnieszka Knade-Plaskacz
 • Kryteria oceny negatywnych skutków planu lub przedsięwzięcia dla integralności siedlisk przyrodniczych i specjalnych obszarów ochrony w rozumieniu art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej
  - wprowadzenie i wyrok TS (trzecia izba) z 11.04.2013 r. w sprawie C-258/11 Peter Sweetman i inni przeciwko An Bord Pleanála
 • str. 37

  Sławomir Dudzik
 • Pojęcie pomocy państwa oraz rola sądów krajowych w egzekwowaniu prawa pomocy państwa Unii Europejskiej
  - wprowadzenie i wyrok TS z 11.07.1996 r. w sprawie C-39/94 Syndicat français de l’Express international (SFEI) i inni przeciwko La Poste i inni
 • str. 44

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  John A.E. Vervaele - European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice, with a prologue by Gabrielle Fornasali and Daria Sartori (eds.)
  (recenzja Hanny Kuczyńskiej)
  str. 51

  Stefano Ruggeri (ed.) - Transnational Evidence and Multicultural Inquiries in Europe, Developments in EU Legislation and New Challanges for Human Rights-Oriented Criminal Investitions in Cross-border Cases
  (omówienie Małgorzaty Manikowskiej)
  str. 55

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 58

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 60

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  str. 64
  Marek Krzysztof Kolasiński
  Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody powstałe w wyniku oddziaływania efektu parasola cenowego kartelu nad rynkiem w prawie Unii Europejskiej
  Proces budowy unijnego systemu odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wywołane naruszeniami prawa konkurencji uległ w ostatnim okresie wyraźnemu przyśpieszeniu. Czytelnym tego przejawem było przyjęcie 26.11.2014 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego. Wśród zagadnień, które nie zostały unormowane bezpośrednio w dyrektywie, ważne miejsce znajduje możliwość skutecznego dochodzenia rekompensaty uszczerbku zaistniałego na skutek wystąpienia efektu parasola cenowego (ang. umbrella pricing). Aż do wyroku Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) z 5.06.2014 r. w sprawie Kone AG kwestia ta uznawana była za "niewyjaśnioną dotychczas na poziomie unijnym". Wskazane orzeczenie rozstrzygnęło węzłowe elementy analizowanej problematyki. Uzasadnione jest zatem przedstawienie stanowiska TS i zbadania go w ujęciu komparatystycznym. Pożyteczne wydaje się też podjęcie próby dokonania analizy ekonomicznej przedmiotowego zjawiska oraz określenia wpływu przyjętych przez TS zasad odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku oddziaływania efektu parasola na skuteczność programu łagodzenia kar.

  Początek strony


  Marek Salamonowicz
  Harmonizacja prawa tajemnic handlowych w ramach Unii Europejskiej
  Obecnie toczy się w świetle prawa UE żywy dyskurs co do potrzeby, zakresu i form prawnych harmonizacji reguł dotyczących ochrony tajemnic handlowych. Propozycje Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) zostały zawarte w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (TSD, Trade Secrets Directive). Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić istotę proponowanych rozwiązań oraz dokonać analizy ich potencjalnego wpływu na obrót prawno-gospodarczy w Polsce oraz Unii, poruszono także kwestię implementacji do krajowego porządku prawnego.

  Początek strony


  Marcin Hotel
  Kierunek zmiany kursu instrumentów finansowych a definicja informacji poufnej w dyrektywie MAD
  Ostatnio w literaturze zagranicznej dyskutowany jest problem wykładni pojęcia informacji poufnej w rozumieniu art. 1 pkt 1 dyrektywy MAD pod kątem tego, czy dla przypisania danej informacji przymiotu poufności konieczna jest możliwość przewidzenia na jej podstawie kierunku zmiany kursu, jaki zostanie wywołany po jej przekazaniu do publicznej wiadomości. Kwestia ta ma doniosłe znaczenie praktyczne, gdyż od prawidłowej kwalifikacji informacji, jako poufnej zależy wykonanie obowiązków związanych z jej upublicznieniem oraz przestrzeganie zakazów dotyczących jej wykorzystania. Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel analizę tego problemu z perspektywy celów i funkcji europejskiej regulacji nadużyć na rynku kapitałowym.

  Początek strony


  Maciej Siwicki
  Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa autorskiego w "chmurach obliczeniowych" w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012
  Chmura obliczeniowa bazuje na współdzieleniu i korzystaniu z zasobów technologii informacyjnych często niezależnie od geograficznej lokalizacji poszczególnych jej elementów. Ten aspekt jej funkcjonowania wymusza konieczność rozwiązywania licznych problemów związanych z określeniem jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa autorskiego. Ze względu na to, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 jest najważniejszym źródłem norm jurysdykcyjnych w sprawach cywilnych i handlowych dla sądów państw członkowskich UE, przedmiotem zainteresowania uczyniono zawarte w nim uregulowania normatywne, ze szczególnym uwzględnieniem reguł ustalania jurysdykcji.

  Początek strony


  Adam Górski, Filip Gołba, Michał Toruński
  Artykuł 540 § 3 k.p.k. - konkretna czy abstrakcyjna podstawa wznowienia postępowania karnego - glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26.06.2014 r. (I KZP 14/14)
  W swojej uchwale Sąd Najwyższy (dalej jako SN) uznał, że art. 540 § 3 kodeksu postępowania karnego jest abstrakcyjną podstawą wznowienia postępowania karnego. Oznacza to, że postępowanie karne w sprawie oskarżonego można wznowić nawet wtedy, gdy wobec tego oskarżonego nie zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) stwierdzający naruszenie konwencyjnych praw i wolności. Wystarczy bowiem, aby naruszenie zostało stwierdzone w sprawie "podobnej". Powyższy pogląd - zdaniem autorów - nie zasługuje na uznanie.

  Początek strony


  Barbara Grabowska-Moroz
  Ochrona gromadzonych danych telekomunikacyjnych i zasady ich udostępniania na tle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 8.04.2014 r. w sprawach połączonych: C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland oraz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30.07.2014 r. (K 23/11)
  Dyskusja na temat adekwatnych sposobów zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i wpływu na ograniczenia praw i wolności ma zarówno charakter publicystyczny jak i naukowy. W oba nurty tej debaty wpisują się dwa orzeczenia sądowe wydane w 2014 r. dotyczące tzw. retencji danych telekomunikacyjnych. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) z 8.04.2014 r., a następnie Trybunału Konstytucyjnego (dalej jako TK) z 30.07.2014 r. spowodowały, że polski ustawodawca będzie zobowiązany zweryfikować dotychczasowy model dostępu do danych telekomunikacyjnych. Tym samym został nałożony na niego obowiązek analizy dotychczasowego schematu kontroli nad służbami (policyjnymi i specjalnymi) pod kątem wpływu ich działań na prawo do prywatności oraz autonomię informacyjną.

  Początek strony


  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Kryteria oceny negatywnych skutków planu lub przedsięwzięcia dla integralności siedlisk przyrodniczych i specjalnych obszarów ochrony w rozumieniu art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej - wprowadzenie i wyrok TS (trzecia izba) z 11.04.2013 r. w sprawie C-258/11 Peter Sweetman i inni przeciwko An Bord Pleanála
  Wyrok w sprawie C-258/11, Sweetman stanowi podsumowanie orzecznictwa TS dotyczącego wykładni art. 6 dyrektywy siedliskowej, nakładającego na państwa członkowskie UE wiele zobowiązań i określających szczegółowe procedury zmierzające do zagwarantowania, zachowania lub w stosownym wypadku odtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz specjalnych obszarów ochrony. Kluczową kwestią w omawianym wyroku było wskazanie kryteriów oceny negatywnych skutków planu lub przedsięwzięcia dla integralności siedlisk przyrodniczych i specjalnych obszarów ochrony, albowiem dyrektywa si edliskowa nie ustanawia metod dokonywania takiej oceny. Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował również zakres stosowania zasady ostrożności podczas dokonywania oceny oddziaływania planów i projektów na tereny należące do programu "Natura 2000".

  Początek strony


  Sławomir Dudzik
  Pojęcie pomocy państwa oraz rola sądów krajowych w egzekwowaniu prawa pomocy państwa Unii Europejskiej - wprowadzenie i wyrok TS z 11.07.1996 r. w sprawie C-39/94 Syndicat français de l'Express international (SFEI) i inni przeciwko La Poste i inni
  Wyrok TS w sprawie C-39/94, SFEI dotyczy dwóch kluczowych zagadnień dla unijnego prawa pomocy państwa - samego pojęcia pomocy (zwłaszcza w realiach sektora publicznego) oraz roli sądów krajowych w egzekwowaniu traktatowych zakazów w tym zakresie. Trybunał zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia wyników analiz ekonomicznych przy badaniu, czy mamy do czynienia z pomocą, a także wskazuje na wprawdzie odrębne, ale jednak uzupełniające się role Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) i sądów krajowych. Do tych ostatnich należy przede wszystkim ochrona jednostek przed skutkami wprowadzenia w życie nielegalnej pomocy państwa.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201601 Miejsce wydania: Warszawa