Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015
Nr 10/2015 [121]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201510  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Maciej Szpunar
 • Kilka uwag systematyzujących na temat zakresu zastosowania Karty Praw Podstawowych UE
 • str. 4

  Robert Grzeszczak, Artur Szmigielski
 • Sądowe stosowanie Karty Praw Podstawowych UE w odniesieniu do państw członkowskich - refleksje na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i praktyki sądów krajowych
 • str. 11

  Mirosław Wróblewski
 • Karta Praw Podstawowych UE w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - stan obecny i perspektywy
 • str. 19

  Jacek Skrzydło
 • Karta Praw Podstawowych UE w praktyce brytyjskiej
 • str. 25

  Małgorzata Kożuch
 • Karta Praw Podstawowych UE - samoistne źródło prawa czy zbiór zasad interpretacyjnych?
 • str. 35

  Małgorzata Wąsek-Wiaderek
 • Ochrona praw oskarżonego w Karcie Praw Podstawowych UE - nowy standard czy zatwierdzenie status quo?
 • str. 44

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Agnieszka Knade-Plaskacz
 • Zaniechanie przeprowadzania oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne a moc wiążąca decyzji administracyjnej
  - wprowadzenie i wyrok TS (piąta izba) z 16.04.2015 r. w sprawie C-570/13 Karoline Gruber przeciwko Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
 • str. 45

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  Ł. Bojarski, D. Schindlauer, K. Wladasch, M. Wróblewski (red.) - Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników
  (recenzja Krystyny Kowalik-Bańczyk)
  str. 52

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 54

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 56

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 59
  Maciej Szpunar
  Kilka uwag systematyzujących na temat zakresu zastosowania Karty Praw Podstawowych UE
  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jest w dalszym ciągu stosunkowo nowym aktem prawnym. Wiele zagadnień dotyczących jej stosowania - również tych o fundamentalnym znaczeniu - wymaga nadal doprecyzowania w orzecznictwie sądowym. Pojawiające się coraz częściej orzeczenia sądów oraz liczne wypowiedzi doktryny prawa, nie tylko przyczyniają się do wyjaśniania istniejących wątpliwości, lecz także - i to nawet znacznie częściej - wskazują na nowe, niezauważane wcześniej, zagadnienia o dużej doniosłości praktycznej i teoretycznej.

  Początek strony


  Robert Grzeszczak, Artur Szmigielski
  Sądowe stosowanie Karty Praw Podstawowych UE w odniesieniu do państw członkowskich - refleksje na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i praktyki sądów krajowych
  Problematyka związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych UE nabrała praktycznego znaczenia wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, który nadał jej moc wiążącą art. 6 ust. 1 TUE. Początkowo w Polsce najwięcej emocji budziło pytanie o związanie przepisami Karty w świetle Protokołu nr 30, tzw. Protokołu brytyjsko-polskiego. Jednak wraz ze zbadaniem tej kwestii ciężar analiz przeniósł się na stosowanie KPP w porządkach państw członkowskich UE, w tym w porządku prawa polskiego. Obecnie po dokonaniu wielu wszechstronnych analiz treści art. 51 ust. 1 Karty, zarówno w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS), jak i w literaturze przedmiotu, należy się zastanowić nad kolejnym problemem, tj. faktyczną implikacją tego przepisu z perspektywy sądów krajowych. Do nich w dużej mierze należy zagwarantowanie skuteczności praw i wolności zawartych w Karcie. Głównym przedmiotem artykułu jest więc doprecyzowanie roli i zdań sądu krajowego w stosowaniu KPP oraz praktyczne i potencjalne problemy, które organ ten napotyka w związku z stosowaniem unijnego instrumentu ochrony praw człowieka.

  Początek strony


  Mirosław Wróblewski
  Karta Praw Podstawowych UE w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - stan obecny i perspektywy
  Sześć lat obowiązywania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej skłania do przeprowadzenia analizy i refleksji nad jej wykorzystaniem dla ochrony praw człowieka przez polski sąd konstytucyjny. Namysł ten wydaje się szczególnie potrzebny z uwagi na potencjał orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego (dalej jako TK), który w swoich wyrokach nadał już istotne znaczenie w dziedzinie ochrony praw jednostek europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tymczasem w literaturze wyrażany jest pogląd, że TK "nie traktuje Karty jako równorzędne względem europejskiej konwencji źródło wiedzy o międzynarodowym standardzie ochrony praw człowieka". Celem niniejszego artykułu jest zweryfi kowanie tej tezy, a także przedstawienie orzecznictwa TK odnoszącego się do Karty.

  Początek strony


  Jacek Skrzydło
  Karta Praw Podstawowych UE w praktyce brytyjskiej
  W toku prac nad Traktatem z Lizbony, zmieniającym Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, jedną z najbardziej spornych kwestii był status Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w unijnym porządku prawnym. Ostatecznie dwa państwa członkowskie UE - Rzeczypospolita Polska i Wielka Brytania - wywalczyły objęcie ich specjalnymi rozwiązaniami, umieszczonymi w protokole do TL. Protokół ten przyjęło się określać mianem Protokołu brytyjskiego lub Protokołu nr 30.

  Początek strony


  Małgorzata Kożuch
  Karta Praw Podstawowych UE - samoistne źródło prawa czy zbiór zasad interpretacyjnych?
  Przedmiotem refleksji zawartych w poniższym artykule będzie relacja, jaka zachodzi pomiędzy art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej a art. 19 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w kontekście zasady efektywności i autonomii proceduralnej państw członkowskich UE realizowanej za pomocą działalności Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) i sądów krajowych oraz jej wpływu na prawo cywilne, a w szczególności na realizację autonomii woli stron, jako naczelnej zasady prawa prywatnego. Autorka stawia tezę, że ekstensywna interpretacja zasady efektywności prawa UE negatywnie wpływa na percepcję ochrony praw określonych w umowie prywatnoprawnej, a gwarantowanych prawem krajowym. Zatarcie różnicy pomiędzy horyzontalnym skutkiem prawa unijnego lub jego brakiem i skupienie uwagi wykładniczej TS na elemencie efektywności ochrony sądowej, prowadzi do zbudowania nowych hybrydowych instrumentów prawnych. Owa hybrydowość wynika z dwoistości podstawy środka - krajowej i unijnej. Równocześnie TS nie stosuje testu niezbędności ingerencji w krajową autonomię proceduralną. W analizowanych orzeczeniach TS nie udziela sądom krajowym odpowiedzi na pytanie, czy sprzeczność, jaka może zachodzić pomiędzy celem instrumentu prawa UE a realizacją autonomii woli stron wyrażonych w umowie (a którą mają chronić sądy krajowe) jest wystarczająca do podważania efektywności działania krajowych środków egzekucyjnych. Prowadzi to do pytania, czy swoboda umów jest elementem zasad ogólnych prawa UE jako emanacji podmiotowego statusu jednostki w systemie prawa? Budowanie przez TS "nowych środków ochrony" jest równocześnie wyrazem pogłębiającego się procesu integracji i dalszym, prawdopodobnie nieuniknionym, odejściem od zasady autonomii proceduralnej sądów krajowych. Wypowiedzi TS analizowane w rozważaniach są dokonywane przez pryzmat wykładni na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z ostatnich miesięcy. Poza zakresem rozważań zostaną w całości działania, jakie są lub mogą być podejmowane, przez organy pozasądowe, w szczególności organy władzy prawodawczej i wykonawczej.

  Początek strony


  Małgorzata Wąsek-Wiaderek
  Ochrona praw oskarżonego w Karcie Praw Podstawowych UE - nowy standard czy zatwierdzenie status quo?
  Spójność ochrony praw oskarżonego wynikającej z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz z systemu europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nabiera szczególnego znaczenia wobec oddalającej się perspektywy przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji. Jednolita wykładnia unormowań Konwencji i odpowiadających im postanowień KPP ma kluczowe znaczenie dla sądów karnych orzekających w sprawach wchodzących w zakres prawa unijnego. W artykule zbadano spójność orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) dotyczącego prawa oskarżonego do sprawiedliwego rozpoznania sprawy, w tym ochrony przed osądzeniem in absentia, oraz zakazu ne bis in idem. W odniesieniu do zakazu ne bis in idem rozważania dotyczą także relacji między a rt. 50 KPP a a rt. 54 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen.

  Początek strony


  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Zaniechanie przeprowadzania oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne a moc wiążąca decyzji administracyjnej– wprowadzenie i wyrok TS (piąta izba) z 16.04.2015 r. w sprawie C-570/13 Karoline Gruber przeciwko Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
  Zgodnie z a rt. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i a rt. 37 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej celem Unii jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony środowiska. Jednym z elementów służących realizacji tego celu jest zapewnienie szerokiego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska oraz m.in. nałożenie na państwa członkowskie obowiązku dokonywania oceny skutków na środowisko, które mogą wywoływać określone inwestycje publiczne i prywatne. W wyroku w sprawie Karoline Gruber TS wypowiedział się na temat zasady skutecznej ochrony sądowej wyrażonej w art. 47 KPP i art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Szczególne znaczenie ma określenie przez TS podmiotowego zakresu ochrony sądowej przed decyzją o nieprzeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko oraz mocy wiążącej takiej decyzji w stosunku do podmiotów, które zostały pozbawione możliwości jej zaskarżenia.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201510 Miejsce wydania: Warszawa