Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015
Nr 9/2015 [120]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201509  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Anna Wyrozumska
 • Pozywanie przed sądami polskimi ambasady obcego państwa oraz dostarczanie dokumentów sądowych w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE
 • str. 4

  Monika Niedźwiedź
 • Ochrona prawna w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE - rozważania w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13 z 18.12.2014 r. (cz. II)
 • str. 14

  Agnieszka Jabłonowska
 • Ugody patentowe zawierane w sektorze farmaceutycznym w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej (cz. II)
 • str. 20

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Jacek Szajnar
 • Co nam zostało z Keck i Mithouard? - analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości inspirowanego wyrokiem z 24.11.1993 r. w sprawach połączonych: C-267/91 i C-268/91 Postępowanie karne przeciwko Bernardowi Keck i Danielowi Mithourd
 • str. 25

  GLOSY

  Izabela Wróbel
 • Wyłączenie nieaktywnych zawodowo obywateli innych państw członkowskich UE z korzystania ze świadczeń socjalnych
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.11.2014 r. w sprawie C-333/13 Elisabeta Dano i Florin Dano przeciwko Jobcenter Leipzig
 • str. 35

  Marcin Weisbrot
 • Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań w sprawach o zwrot nienależnych subwencji
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.06.2013 r. w sprawie C-568/11 Agroferm A/S przeciwko Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fiskeri
 • str. 44

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Agnieszka Knade-Plaskacz
 • Podmioty odpowiedzialne za naprawienie szkody wyrządzonej w środowisku w wyniku rozlania się ropy naftowej zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci"
  - wprowadzenie i wyrok TS (wielka izba) z 24.06.2008 r. w sprawie C-188/07 Commune de Mesquer przeciwko Total France SA i Total International Ltd
 • str. 51

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 59

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 60

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 62
  Anna Wyrozumska
  Pozywanie przed sądami polskimi ambasady obcego państwa oraz dostarczanie dokumentów sądowych w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE
  Coraz więcej spraw przeciwko państwom obcym trafi a do polskich sądów, dotyczą one najczęściej zatrudnienia polskich obywateli w obcych placówkach dyplomatycznych. Nasze rozważania w zasadzie ograniczamy do tych spraw, jednakże poczynione ustalenia pozwalają sformułować wnioski także co do innych kategorii spraw pojawiających się przed sądami. Polskie sądy dopuściły możliwość rozpatrywania niektórych sporów dotyczących państwa obcego już wiele lat temu, odchodząc od immunitetu absolutnego państwa obcego chroniącego to państwo przed jurysdykcją państwa forum zgodnie z zasadą par in parem non habet imperium. Stosowanie immunitetu ograniczonego polegające na rozróżnianiu aktów władczych państwa (łac. de iure imperii), w których immunitet nadal przysługuje, i aktów o charakterze prywatnoprawnym (łac. de iure gestionis), w których immunitet nie przysługuje, wywołuje jednak dalsze problemy. Zajmiemy się dwoma z nich: po pierwsze, prawidłowością określania strony pozwanej, czy powinna nią być misja dyplomatyczna (dla uproszczenia dalej jako ambasada), czy raczej państwo obce. Po drugie, dostarczaniem dokumentów sądowych, czy powinny być dostarczane ambasadzie, czy też państwu obcemu i któremu organowi w tym państwie. Kwestie te nabierają szczególnego znaczenia w związku z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) oraz Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS).

  Początek strony


  Monika Niedźwiedź
  Ochrona prawna w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE - rozważania w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13 z 18.12.2014 r. (cz. II)
  Opinia 2/13 przyczyniła się do ożywienia interesującej dyskusji na temat ochrony prawnej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (dalej jako WPZiB). Argumenty podnoszone w ramach tej dyskusji dotykają jej szczególnego, międzyrządowego charakteru. Jeśli zasadą jest, że z powodu braku kompetencji to nie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) należy ochrona prawna w tym obszarze, wtedy powstaje pytanie, kto zatem ma ją sprawować? W opinii 2/13 instytucje UE, państwa członkowskie oraz rzecznik generalna J. Kokott przedstawili różne koncepcje w tej kwestii. Zostały one omówione w tej części artykułu w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa TSUE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej ETPCz).

  Początek strony


  Agnieszka Jabłonowska
  Ugody patentowe zawierane w sektorze farmaceutycznym w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej (cz. II)
  Strategiczne wykorzystywanie praw wyłącznych przez producentów leków innowacyjnych w celu opóźnienia wejścia na rynek konkurencyjnych produktów generycznych to niezwykle aktualny problem występujący na styku prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. W ostatnich latach nastąpiła wyraźna intensyfikacja działań Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom, które tego rodzaju praktyki stwarzają dla skutecznej rywalizacji na rynku. Priorytetowym zagadnieniem stały się ugody patentowe zawierane przez producentów leków innowacyjnych oraz generycznych, które w ocenie Komisji mogą naruszać art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację opublikowanego już opracowania, zawierającego wprowadzenie do problematyki ugód patentowych w sektorze farmaceutycznym oraz zarys dotychczasowej praktyki decyzyjnej Komisji w tym obszarze. W drugiej części przedstawiono wybrane problemy związane z oceną tej szczególnej kategorii porozumień pod względem zgodności z unijnym prawem konkurencji.

  Początek strony


  Jacek Szajnar
  Co nam zostało z Keck i Mithouard? - analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości inspirowanego wyrokiem z 24.11.1993 r. w sprawach połączonych: C-267/91 i C-268/91 Postępowanie karne przeciwko Bernardowi Keck i Danielowi Mithouard
  Wolny przepływ towarów byłby w wielu przypadkach iluzoryczny, gdyby obok zakazu ceł i ograniczeń ilościowych nie istniał także zakaz środków o skutku równoważnym z ograniczeniami ilościowymi. Wyrokiem, który wprowadził wielkie zmiany w orzecznictwie odnoszącym się do tych środków był wyrok Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w sprawie Keck i Mithouard. Wprowadził on rozróżnienie na regulacje dotyczące produktu i sposobów sprzedaży. Wyraźnym jego mankamentem było niedocenienie roli reklamy, uległo to jednak zmianie w późniejszym orzecznictwie, które położyło nacisk na kryterium dostępu, przez co zakwestionowane zostało orzecznictwo Keck i Mithouard. Przedmiotem niniejszego artykułu jest również kontrowersyjna propozycja rzecznik generalnej J. Kokott wyłączenia sposobów użytkowania z zakresu art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) analogicznie do sposobów sprzedaży.

  Początek strony


  Izabela Wróbel
  Wyłączenie nieaktywnych zawodowo obywateli innych państw członkowskich UE z korzystania ze świadczeń socjalnych - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.11.2014 r. w sprawie C-333/13 Elisabeta Dano i Florin Dano przeciwko Jobcenter Leipzig
  W wyroku w sprawie Dano TS dopuścił wyłączenie nieaktywnych zawodowo obywateli innych państw członkowskich UE z korzystania z niektórych świadczeń socjalnych zagwarantowanych obywatelom przyjmującego państwa członkowskiego znajdującym się w tej samej sytuacji w zakresie, w jakim zainteresowanym nie przysługuje prawo pobytu na mocy prawa unijnego w przyjmującym państwie członkowskim i - co za tym idzie - wynikająca z prawa unijnego ochrona przed dyskryminacją. Stanowisko TS oznacza, że państwa członkowskie mogą, choć nie muszą, odmówić przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej obywatelom innych państw członkowskich przybywającym na ich terytorium, bez zamiaru znalezienia tam zatrudnienia i bez możliwości samodzielnego utrzymania się.

  Początek strony


  Marcin Weisbrot
  Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań w sprawach o zwrot nienależnych subwencji - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.06.2013 r. w sprawie C-568/11 Agroferm A/S przeciwko Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fiskeri
  Komentowany wyrok w sprawie C-568/11, Agroferm rozstrzyga istotne zagadnienie związane ze stosowaniem unijnej zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań przez organy krajowe w sprawach o zwrot nienależnie przyznanych subwencji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Wyrok ten umniejsza zasadzie autonomii proceduralnej, ugruntowując harmonizację prawa administracyjnego Unii Europejskiej.Co więcej, został on wydany w kontekście niekonsekwentnej linii orzeczniczej i stanowi krok ku ujednoliceniu orzecznictwa w przedmiotowym zakresie.

  Początek strony


  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Podmioty odpowiedzialne za naprawienie szkody wyrządzonej w środowisku w wyniku rozlania się ropy naftowej zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" - wprowadzenie i wyrok TS (wielka izba) z 24.06.2008 r. w sprawie C-188/07 Commune de Mesquer przeciwko Total France SA i Total International Ltd
  Wyrok w sprawie Commune de Mesquer stanowi kolejną, po orzeczeniach w sprawie MOX oraz Intertanko, istotną wypowiedź w przedmiocie relacji pomiędzy międzynarodowym prawem ochrony środowiska a prawem unijnym. Podstawowym zagadnieniem rozstrzyganym przez Trybunał była zasada odpowiedzialności za szkody w środowisku spowodowane wyciekiem olejów, uregulowana na poziomie zarówno prawa międzynarodowego, jak i prawa UE. W ocenie TS, Unia nie jest związana konwencją o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami i konwencją o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami (IOPC). W konsekwencji, ustalając podmioty odpowiedzialne za naprawienie szkody, należy stosować regulacje prawa unijnego.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201509 Miejsce wydania: Warszawa