Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015
Nr 8/2015 [119]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201508  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Monika Niedźwiedź
 • Ochrona prawna w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE - rozważania w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13 z 18.12.2014 r. (cz. I)
 • str. 4

  Agnieszka Jabłonowska
 • Ugody patentowe zawierane w sektorze farmaceutycznym w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej (cz. I)
 • str. 12

  Krzysztof Rokita
 • Systemy rabatowe przedsiębiorstw dominujących w prawie konkurencji Unii Europejskiej
 • str. 18

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Ireneusz C. Kamiński
 • Zakaz karania bez podstawy prawnej – orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za lata 2011–2014
 • str. 25

  GLOSY

  Tomasz Długosz
 • Prawa wyłączne z art. 106 ust. 1 TFUE i równość szans podmiotów gospodarczych
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.07.2014 r. w sprawie C-553/12 P, Komisja Europejska przeciwko Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)
 • str. 30

  Aleksandra Machowska
 • Równowaga między ochroną ogółu wierzycieli przed uszczupleniem masy a ochroną uprawnionego z art. 13 rozporządzenia nr 1346/2000
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.04.2015 r. w sprawie C-557/13 Hermann Lutz przeciwko Elke Bäuerle
 • str. 36

  Michał Grabowski
 • Pojęcie instrumentów płatniczych
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 9.04.2014 r. w sprawie C-616/11 T-Mobile Austria GmbH przeciwko Verein für Konsumenteninformation
 • str. 43

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Agnieszka Knade-Plaskacz
 • Dostęp do informacji o środowisku znajdujących się w posiadaniu organów władzy publicznej pełniących funkcje o charakterze ustawodawczym - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości (wielka izba) z 14.02.2012 r. w sprawie C-204/09 Flachglas Torgau GmbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland
 • str. 48

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 56

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 60

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61
  Monika Niedźwiedź
  Ochrona prawna w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE - rozważania w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13 z 18.12.2014 r. (cz. I)
  18.12.2014 r. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu (dalej jako TS) wydał opinię w przedmiocie zgodności projektu umowy o przystąpieniu Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W opinii tej TS stwierdził, że porozumienie nie jest zgodne z art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej ani z Protokołem nr 8 dotyczącym art. 6 ust. 2 TUE w sprawie przystąpienia Unii do EKPCz. Opinia ta wywołała żywą dyskusję w doktrynie4 i przede wszystkim pytanie, co dalej w kwestii przystąpienia UE do Konwencji? Opinia 2/13 stanowi także przyczynek do dyskusji, jaką wywołała w kwestii ochrony prawnej w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (dalej jako WPZiB) w związku z ograniczonym charakterem jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE) w tym obszarze.

  Początek strony


  Agnieszka Jabłonowska
  Ugody patentowe zawierane w sektorze farmaceutycznymw świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej (cz. I)
  W 2015 r. upływa 10 lat od wydania przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) decyzji w sprawie AstraZeneca, w której po raz pierwszy dokonano oceny strategicznych działań podejmowanych przez producentów leków oryginalnych w celu opóźnienia wejścia na rynek konkurencyjnych produktów generycznych. Od tego czasu zainteresowanie branżą farmaceutyczną ze strony organów ochrony konkurencji w Unii Europejskiej utrzymuje się na wysokim poziomie. Kompleksowe badanie sektorowe przeprowadzone przez Komisję w latach 2008–2009 ujawniło wiele praktyk stosowanych przez przedsiębiorców innowacyjnych w celu wydłużenia okresu monopolu rynkowego swoich leków. Podtrzymanie w przeważającym stopniu wspomnianej decyzji Komisji przez Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS), zachęciło organy antymonopolowe do podejmowania dalszych działań na rzecz egzekwowania reguł konkurencji na rynku produktów leczniczych. Priorytetowym zagadnieniem stały się ugody patentowe zawierane przez producentów leków innowacyjnych oraz generycznych, które w ocenie Komisji mogą naruszać art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Początek strony


  Krzysztof Rokita
  Systemy rabatowe przedsiębiorstw dominujących w prawie konkurencji Unii Europejskiej
  Przedsiębiorstwa mające pozycję rynkową pozwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od zachowań swoich konkurentów, klientów oraz konsumentów (tzn. pozycję dominującą), zgodnie z art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie mogą tej pozycji nadużywać na unijnym rynku wewnętrznym. Nadużywanie pozycji dominującej może się objawiać przez stosowanie przez przedsiębiorstwo dominujące tzw. praktyk wykluczających (wyłączających), czyli takich zachowań rynkowych, które mogą spowodować wykluczenie z rynku konkurentów przedsiębiorstwa dominującego. Jednak marginalizacja lub nawet opuszczenie rynku przez niektórych jego uczestników może być też rezultatem wartościowej i pożądanej konkurencji. Nie zawsze więc zachowanie skutkujące wykluczeniem rywali przedsiębiorstwa dominującego będzie równoznaczne z bezprawnym działaniem tego ostatniego. Przedmiotem analiz w niniejszym artykule będą systemy rabatowe przedsiębiorstw dominujących jako potencjalne praktyki wykluczające.

  Początek strony


  Ireneusz C. Kamiński
  Zakaz karania bez podstawy prawnej - orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za lata 2011-2014
  Zawarty w art. 7 europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zakaz karania bez podstawy prawnej, wyrażany paremią nullum crimen (nulla poena) sine lege anteriori, to jeden z niekwestionowanych kanonów nowoczesnego prawa karnego. Zakaz zajmuje też szczególne miejsce w konwencyjnym systemie ochrony praw człowieka; niedopuszczalne jest uchylenie się od stosowania zakazu na mocy art. 15 Konwencji (w stanie wojny lub niebezpieczeństwa publicznego „zagrażającego życiu narodu”). Można więc oczekiwać, że wyroki stwierdzające naruszenie podstawowego zakazu wyrażonego w art. 7 EKPCz wystąpią sporadycznie. Tymczasem w latach 2011–2014 Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) 18 razy konstatował złamanie art. 7 EKPCz, a najwięcej takich wyroków (8), co musi zaskakiwać, zapadło przeciwko Niemcom. Ponadto, pewne sprawy związane z zarzutem braku podstawy dla karania ETPCz rozpoznawał jako 17-osobowa Wielka Izba. Oznacza to, że skargi ujawniały skomplikowane zagadnienia prawne, wymagające rozstrzygnięcia przez największy skład orzekający.

  Początek strony


  Tomasz Długosz
  Prawa wyłączne z art. 106 ust. 1 TFUE i równość szans podmiotów gospodarczych - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.07.2014 r. w sprawie C-553/12 P Komisja Europejska przeciwko Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)
  Prawem wyłącznym w rozumieniu art. 106 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest ustanowiona przez państwo członkowskie UE wyłączność w zakresie prowadzenia określonej działalności gospodarczej. W świetle prawa unijnego państwa zasadniczo mogą wprowadzić taki stan rzeczy, ale pojawiają się w związku z tym liczne wątpliwości, które dotyczą m.in. przesłanek ustanowienia praw wyłącznych i relacji praw wyłącznych do usług w ogólnym interesie gospodarczym. Istotne znaczenie w tych sprawach ma wyrok TS w sprawie C-553/12 P, Komisja Europejska przeciwko DEI, w którym powołano się na kryterium równości szans podmiotów gospodarczych, stwierdzając, że samo pojawienie się nierównych warunków konkurencji w wyniku działania państwowego stanowi o naruszeniu przez państwo art. 106 ust. 1 TFUE. Związek prawa wyłącznego z usługą w ogólnym interesie gospodarczym zdaje się polegać nie tylko na tym, że ta ostatnia może uzasadniać ustanowienie prawa wyłącznego, lecz także na tym, iż usługa w ogólnym interesie gospodarczym może służyć zabezpieczeniu prawidłowego wykonywania prawa wyłącznego.

  Początek strony


  Aleksandra Machowska
  Równowaga między ochroną ogółu wierzycieli przed uszczupleniem masy a ochroną uprawnionego z art. 13 rozporządzenia nr 1346/2000 - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.04.2015 r. w sprawie C-557/13 Hermann Lutz przeciwko Elke Bäuerle
  Zagadnienia zabezpieczeń rzeczowych w transgranicznym prawie upadłościowym stanowią jeden z najtrudniejszych problemów w toku postępowań insolwencyjnych. Jeżeli dodatkowo w związku z nimi wystąpi kwestia ochrony wierzycieli upadłego (ochrony masy upadłości), to sytuacja może się znacznie skomplikować. Z takim właśnie problemem musiał się zmierzyć TS w sprawie C-557/13, Lutz. Wyrok TS z 16.04.2015 r. dotyczy kwestii niezwykle istotnej z punktu widzenia ochrony masy upadłości przed jej uszczupleniem w wyniku czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Jego znaczenie jest tym istotniejsze, że podobna kwestia nigdy dotychczas nie stała się przedmiotem rozważań TS, a dokonana interpretacja rozporządzenia, choć trafna z punktu widzenia zgodności z literą rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000, to jednak może budzić wątpliwości z punktu widzenia celów rozporządzenia.

  Początek strony


  Michał Grabowski
  Pojęcie instrumentów płatniczych - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 9.04.2014 r. w sprawie C-616/11 T-Mobile Austria GmbH przeciwko Verein für Konsumenteninformation
  Artykuł 4 pkt 23 dyrektywy 2007/64/WE należy interpretować w ten sposób, że zarówno procedura oparta na podpisanym własnoręcznie przez płatnika formularzu płatności zmierzająca do wydania polecenia przelewu, jak i procedura wydania polecenia przelewu w bankowości internetowej stanowią instrumenty płatnicze w rozumieniu tego przepisu.

  Początek strony


  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Dostęp do informacji o środowisku znajdujących się w posiadaniu organów władzy publicznej pełniących funkcje o charakterze ustawodawczym - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości (wielka izba) z 14.02.2012 r. w sprawie C-204/09 Flachglas Torgau GmbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland1
  Podpisując konwencję z Aarhus, Unia Europejska zobowiązała się do tego, że będzie udostępniać informacje o środowisku znajdujące się w posiadaniu organów władzy publicznej lub informacje, które są dla tych organów przeznaczone. W tym celu została przyjęta dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska. Zgodnie z postanowieniami tej dyrektywy, państwa członkowskie UE mogą zwolnić z obowiązku udostępniania informacji o środowisku organy pełniące funkcje sądowe i ustawodawcze. W przedstawionym wyroku TS dokonał wykładni pojęcia organu pełniącego funkcje o charakterze ustawodawczym, oraz określił przesłanki odmowy udostępnienia przez państwa członkowskie informacji o środowisku ze względu na konieczność ochrony poufności działań organów władzy ustawodawczej.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201508 Miejsce wydania: Warszawa