Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015
Nr 7/2015 [118]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201507  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Małgorzata Król-Bogomilska
 • Najnowsze zmiany w zakresie sankcji penalnych w polskim prawie antymonopolowym a prawo unijne – kolejne podobieństwa i różnice
 • str. 4

  Marek Szydło
 • Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK w świetle prawa unijnego i prawa polskiego
 • str. 13

  Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
 • Konwergencja systemów ochrony konkurencji w Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję
 • str. 20

  Jarosław Łukawski
 • Decyzje wyrażające warunkową zgodę na dokonanie koncentracji w świetle prawa unijnego i najnowszych zmian polskiego prawa antymonopolowego
 • str. 28

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Grzegorz Materna
 • Realizacja przez Komisję Europejską uprawnień kontrolnych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji
 • str. 35

  GLOSY

  Krystyna Kowalik-Bańczyk Pochwała fishing expeditions
  - glosa do wyroku Sądu (UE) z 6.09.2013 r. w sprawach połączonych: T-289/11, T-290/11 i T-521/11 Deutsche Bahn i inni przeciwko Komisji Europejskiej
  str. 41

  Anna Zientara
 • Zbieg odpowiedzialności za międzynarodowy kartel w krajowym i unijnym prawie konkurencji
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.02.2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba Corporation i inni przeciwko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • str. 47

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Agnieszka Knade-Plaskacz
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza członka kartelu za tzw. efekt parasola cenowego - wprowadzenie i wyrok TS z 5.06.2014 r. w sprawie C-557/12 Kone AG i inni przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG
 • str. 53

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  Anna Piszcz - Sankcje w polskim prawie antymonopolowym
  (recenzja Agaty Jurkowskiej-Gomułki)
  str. 57

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 59

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 61

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 62
  Małgorzata Król-Bogomilska
  Najnowsze zmiany w zakresie sankcji penalnych w polskim prawie antymonopolowym a prawo unijne - kolejne podobieństwa i różnice
  Najnowsze zmiany polskiej ustawy antymonopolowej z 2007 r. wprowadzone w drodze ustawy z 10.06.2014 r., która weszła w życie 18.01.2015 r., obejmują m.in. liczne zmiany dotyczące podstaw i zasad stosowania sankcji penalnych. Niektóre spośród nich oznaczają wprowadzenie od dawna oczekiwanych ustawowych uregulowań takich jak określenie okoliczności branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych za rozmaite naruszenia, czy też kolejne bardziej szczegółowe uregulowania zasad łagodzenia kar. Jednocześnie jednak ustawa nowelizująca wprowadziła nowe podstawy odpowiedzialności „osób zarządzających” z możliwością nakładania na takie osoby kar pieniężnych do wysokości 2 mln zł. Jednym z celów artykułu jest przedstawienie podstaw tej odpowiedzialności w płaszczyźnie spornych problemów, jakie mogą się pojawić w przyszłej praktyce.

  Początek strony


  Marek Szydło
  Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK w świetle prawa unijnego i prawa polskiego
  Unijne prawo pierwotne gwarantuje przedsiębiorstwom dotkniętym decyzją krajowego organu konkurencji, stosującego prawo unijne, prawo do sądowej kontroli danej decyzji, mające charakter unijnego prawa podstawowego. W Polsce istnieje powszechne przekonanie, że sądowa kontroli decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK) sprawowana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako SOKiK) ma charakter merytoryczno-celowościowy, i że jest czymś jakościowo różnym od kontroli decyzji administracyjnych sprawowanej przez sądy administracyjne. Tymczasem w niniejszym opracowaniu argumentuje się, że w rzeczywistości kontrola SOKiK ma charakter analogiczny do kontroli decyzji sprawowanej przez sądy administracyjne, i że w związku z tym konieczne byłoby stworzenie - być może w ramach UOKiK - odrębnej instytucji quasi-sądowej weryfikującej pod względem celowościowym decyzje Prezesa UOKiK.

  Początek strony


  Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
  Konwergencja systemów ochrony konkurencji w Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję
  Decentralizacja systemu stosowania prawa konkurencji UE przez włączenie w ten proces, obok Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja), organów antymonopolowych państw członkowskich UE, doprowadziła m.in. do postępującej w niespotykanym wcześniej zakresie konwergencji krajowych systemów prawa antymonopolowego. Dotyczy to przede wszystkim przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w szczególności instrumentarium prawnego wykorzystywanego w tym celu. Chodzi tu, przykładowo, o takie instytucje, jak polityka łagodzenia kar (leniency), decyzje zobowiązaniowe, o środkach tymczasowych i nakładające środki zaradcze. Harmonizacja regulacji w tym zakresie dotyczy większości państw UE, w tym również Polski będącej aktywnym uczestnikiem tego procesu przez przyjmowanie do krajowego ustawodawstwa regulacji zbliżonych do standardów określonych w przepisach prawa unijnego.

  Początek strony


  Jarosław Łukawski
  Decyzje wyrażające warunkową zgodę na dokonanie koncentracji w świetle prawa unijnego i najnowszych zmian polskiego prawa antymonopolowego
  Decyzje wyrażające warunkową zgodę na dokonanie koncentracji stanowią jedną z częściej dyskutowanych w piśmiennictwie form rozstrzygnięć wydawanych przez Komisję oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK) w sprawach z zakresu kontroli koncentracji. Istota tych decyzji wyraża się w udzieleniu przez organ ochrony konkurencji zgody na dokonanie przez przedsiębiorcę koncentracji pod warunkiem zmodyfi kowania jej zamierzonego kształtu, w sposób pozwalający na wyeliminowanie wynikających z niej początkowo zagrożeń dla konkurencji. Istotne zmiany, jakie zostały wprowadzone do polskiego prawa antymonopolowego w styczniu 2015 r., w zakresie decyzji warunkowych skłaniają do analizy wybranych zagadnień dotyczących tego rodzaju decyzji. Analiza taka daje możliwość porównania przepisów dotyczących decyzji warunkowych obowiązujących w prawie UE z rozwiązaniami wprowadzonymi w ostatnim czasie do prawa polskiego.

  Początek strony


  Grzegorz Materna
  Realizacja przez Komisję Europejską uprawnień kontrolnych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji
  Realizacja uprawnień dochodzeniowych Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) w sprawach z zakresu ochrony konkurencji jest stałym przedmiotem refleksji ze strony sądów unijnych. Wobec rosnących trudności w wykrywaniu naruszeń reguł konkurencji określonych w art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na podstawie rozporządzenia nr 1/2003 Komisji przyznano szerokie uprawnienia dochodzeniowe w postaci kontroli przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw (na ich terenie, w ich pomieszczeniach i środkach transportu). Celem tego opracowania jest przedstawienie najnowszych wyroków sądów unijnych dotyczących zakresu uprawnień kontrolnych Komisji w aspekcie zarówno podmiotowym, jak i przedmiotowym. Opracowanie omawia także stanowisko sądów w kwestii zasady proporcjonalności jako czynnika limitującego prowadzenie kontroli.

  Początek strony


  Anna Zientara
  Zbieg podstaw odpowiedzialności za międzynarodowy kartel w krajowym i unijnym prawie konkurencji - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.02.2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba Corporation i inni przeciwko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  Wyrok TS z 14.02.2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba Corporation i inni miał istotne znaczenie dla ustalenia właściwości organu oraz regulacji prawnych mających zastosowanie dla oceny porozumienia zawartego między przedsiębiorcami w przypadku międzynarodowego kartelu, który rozpoczął się przed wejściem państwa do Unii Europejskiej i trwał już po jego przystąpieniu do Unii. Orzeczenie to dotyczy problematyki stosowania zasady ne bis in idem w prawie konkurencji, która jest poruszana w coraz liczniejszych opracowaniach.

  Początek strony


  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Odpowiedzialność odszkodowawcza członka kartelu za tzw. efekt parasola cenowego - wprowadzenie i wyrok TS z 5.06.2014 r. w sprawie C-557/12 Kone AG i inni przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG
  Egzekwowanie na drodze prywatnoprawnej reguł konkurencji określonych w art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez kartele, stanowi zarówno przedmiot zainteresowania ustawodawcy unijnego, jak i licznych wypowiedzi TS. W omawianym wyroku Trybunał rozstrzygał, czy odpowiedzialność odszkodowawcza członków kartelu obejmuje również tzw. efekt parasola cenowego (ang. umbrella pricing), a więc szkody wynikającej z działań podmiotów nieuczestniczących w kartelu, lecz wykorzystujących zakłócenia na rynku wywołane jego działaniami.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201507 Miejsce wydania: Warszawa