Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015
Nr 6/2015 [117]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201506  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Michał Krajewski
 • Akt ustawodawczy o charakterze generalnym a prawo do skutecznej ochrony sądowej
 • str. 4

  Barbara Nita-Światłowska
 • Stosowanie zasady wzajemnego uznawania w celu ochrony pokrzywdzonego przestępstwem - europejski nakaz ochrony
 • str. 14

  Joanna Osiejewicz
 • Członek rodziny w prawie Unii Europejskiej
 • str. 24

  Maciej Siwicki
 • Koncepcja wyczerpania autorskich praw majątkowych w dystrybucji cyfrowej (cz. II)
 • str. 31

  GLOSY

  Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk
 • Swoboda przepływu kapitału w stosunkach między państwami trzecimi - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.04.2014 r. w sprawie C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy
 • str. 37

  Zbigniew Pinkalski
 • Digitalizacja i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w ramach dozwolonego użytku publicznego - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.09.2014 r. w sprawie C-117/13 Technische Universität Darmstadt przeciwko Eugen Ulmer KG
 • str. 44

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Agnieszka Knade-Plaskacz
 • Pojęcie dyskryminacyjnego ze względu na koszty charakteru postępowań sądowych w sprawach dotyczących środowiska - wprowadzenie i wyrok TS z 11.04.2013 r. w sprawie C-260/11 David Edwards, Lilian Pallikaropoulos przeciwko Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
 • str. 48

  VARIA

  Michał Grabowski
 • Nowe usługi płatnicze w projekcie dyrektywy PSD2 - czy screen scraping jest legalny?
 • str. 53

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 58

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 60

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61
  Michał Krajewski
  Akt ustawodawczy o charakterze generalnym a prawo do skutecznej ochrony sądowej
  Celem niniejszego artykułu jest ocena wyłączenia dopuszczalności skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE) na nieważność aktu ustawodawczego o charakterze generalnym, składanej przez skarżącego nieuprzywilejowanego na podstawie art. 263 ak. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w świetle wymogów prawa do skutecznej ochrony sądowej wyrażonego w art. 47 Karty Praw Podstawowych UE. Do rozważań nad relacją pomiędzy wskazanymi przepisami skłania częściowa rewizja traktatowego systemu środków prawnych z Traktatu z Lizbony, kodyfi kacja prawa do skutecznej ochrony sądowej w KPP, a także wciąż możliwa akcesja Unii do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej zostanie wskazane, w jaki sposób art. 263 ak. 4 TFUE dokonuje operacjonalizacji części treści art. 47 Karty. Skarga na nieważność atu osadzona zostanie również w kontekście innych środków prawnych realizujących prawo do skutecznej ochrony sądowej. W drugiej części artykułu zostanie przeprowadzona rekonstrukcja treści prawa podstawowego do skutecznego środka prawnego przed sądem, stanowiącego element prawa do skutecznej ochrony sądowej, oraz ocena w jego świetle unijnego mechanizmu ochrony sądowej przed aktem ustawodawczym o charakterze generalnym. W trzeciej części zostaną przeanalizowane propozycje krajowych środków uzupełniających mechanizm unijny.

  Początek strony


  Barbara Nita-Światłowska
  Stosowanie zasady wzajemnego uznawania w celu ochrony pokrzywdzonego przestępstwem - europejski nakaz ochrony
  Ustawą z 28.11.2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka do kodeksu postępowania karnego zostały dodane dwie nowe jednostki redakcyjne: rozdział 66j - "Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony" i rozdział 66k - "Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony". Przepisy zawarte we wskazanych rozdziałach kodeksu postępowania karnego implementują dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z 13.12.2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony. Celem wskazanej dyrektywy jest zagwarantowanie wykonywalności orzeczenia zapadłego w państwie członkowskim UE, przyznającego ochronę osobie zagrożonej w innych państwach członkowskich, na terytorium których ta osoba przebywa. Instrument ten ma na celu ochronę pokrzywdzonego; w świetle motywu 9 dyrektywy 2011/99/UE jest to jej wyłączny cel.

  Początek strony


  Joanna Osiejewicz
  Członek rodziny w prawie Unii Europejskiej
  Na tle prawa UE rodzina nie jest instytucją prawną, podlega jednak ochronie prawnej. Regulacje Unii dotyczące rodziny nie zostały zebrane w jednym akcie prawnym i nie mają charakteru kompleksowego. Znajdziemy je w nielicznych przepisach prawa pierwotnego i kilku aktach prawa wtórnego, a ich zakres jest stosunkowo skromny. Prawo rodzinne należy bowiem do typowo narodowych materii prawnych, uwarunkowanych socjalnie, religijnie i kulturowo. Jego treści są kształtowane decyzjami, które mają silny związek z korzeniami kulturowymi i aksjologią poszczególnych państw członkowskich UE i są determinowane specyfi ką tradycji i doświadczeń historycznych. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, jaki jest zakres pojęcia "rodzina" w świetle prawa UE oraz jak kształtuje się status prawny jej członków. Na potrzeby rozważań przyjęto hipotezę, że zakres pojęciowy wyrażenia "rodzina" w prawie unijnym jest szczególny, ponieważ, z jednej strony, podmiotowo nie zawsze jest tożsamy z kręgiem osób, któremu zwyczajowo przypisuje się cechę bycia rodziną, a z drugiej strony - może zmieniać swoje granice w zależności od kontekstu prawnego.

  Początek strony


  Maciej Siwicki
  Koncepcja wyczerpania autorskich praw majątkowych w dystrybucji cyfrowej (cz. II)
  Część II opracowania dotyczy problematyki odsprzedaży prawa do korzystania z kopii programu komputerowego, jego zwielokrotniania i wykorzystywania przez kolejnego nabywcę. W niniejszej części autor prezentuje też kilka własnych przemyśleń na temat koncepcji wyczerpania prawa w stosunku do innych, niż programy komputerowe utworów dystrybuowanych w wersji elektronicznej. Tłem dla poniższych rozważań jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) z 3.07.2012 r. w sprawie C-128/11, UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp., który stanowi istotny głos w dyskusji na temat wyczerpania autorskich praw majątkowych w stosunku do utworów dystrybuowanych w Internecie.

  Początek strony


  Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk
  Swoboda przepływu kapitału w stosunkach z państwami trzecimi - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.04.2014 r. w sprawie C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy
  Zasada swobody przepływu kapitału, mająca swoje źródło w art. 63-66 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE), zakazuje wszelkich ograniczeń w przepływie kapitału oraz w płatnościach pomiędzy państwami członkowskimi UE, a także pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi. Oznacza to, że państwa członkowskie jednostronnie ograniczyły własną suwerenność w zakresie stanowienia prawa wewnętrznego w odniesieniu do dokonywania płatności oraz przepływu kapitału pomiędzy tymi państwami a państwami trzecimi (nienależącymi do Unii Europejskiej).

  Początek strony


  Zbigniew Pinkalski
  Digitalizacja i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w ramach dozwolonego użytku publicznego - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.09.2014 r. w sprawie C-117/13 Technische Universität Darmstadt przeciwko Eugen Ulmer KG
  Artykuł 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest kluczowym przepisem dla działalności bibliotek. Przepis ten, mimo swojej istotności, nie był jednak dotychczas częstym przedmiotem analiz orzecznictwa. Na jego tle powstało natomiast wiele problemów interpretacyjnych, które są efektem m.in. postępu technologicznego i cyfryzacji, do których biblioteki muszą dostosować swoją działalność. W kontekście nielicznych wypowiedzi krajowego orzecznictwa większość z tych problemów pozostaje nierozstrzygnięta. Na tym tle duże znaczenie trzeba przypisać, odnoszącemu się do problematyki dozwolonego użytku praw autorskich w działalności bibliotek, orzeczeniu TS z 11.09.2014 r. w sprawie C-117/13, Technische Universität Darmstadt przeciwko Eugen Ulmer KG.

  Początek strony


  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Pojęcie dyskryminacyjnego ze względu na koszty charakteru postępowań sądowych w sprawach dotyczących środowiska - wprowadzenie i wyrok TS z 11.04.2013 r. w sprawie C-260/11 David Edwards, Lilian Pallikaropoulos przeciwko Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
  Konwencja z Aarhus oraz transponująca ją do prawa unijnego dyrektywa 2003/35/WE3 stanowią, że postępowanie toczące się przed sądami krajowymi w sprawach dotyczących ochrony środowiska nie mogą być dyskryminujące ze względu na koszty. W wyroku w sprawie C-260/11, Edwards TS zbadał w sposób abstrakcyjny znaczenie tej reguły oraz określił, w jaki sposób należy zastosować konwencję oraz odpowiednie przepisy dyrektyw w ramach sporu dotyczącego orzeczenia o kosztach postępowania w sprawach dotyczących środowiska.

  Początek strony


  Michał Grabowski
  Nowe usługi płatnicze w projekcie dyrektywy PSD2 - czy screen scraping jest legalny?
  24.07.2014 r. Komisja Europejska (dalej jako Komisja) opublikowała propozycję nowych regulacji w obszarze płatności. Zawierała ona projekt rozporządzenia w sprawie wielostronnej opłaty interchange (MIFs) oraz projekt drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (dalej jako PSD2). Zasadniczą nowością drugiego z projektów była propozycja wprowadzenia dodatkowych usług płatniczych, opartych na uzyskaniu dostępu do rachunku płatniczego tzw. podmiotom trzecim. Propozycja Komisji wydaje się zmierzać do wypełnienia istniejącej luki prawnej oraz tym samym zakończenia istniejącego w tym zakresie sporu o legalność używanej do agregowania informacji oraz inicjowania płatności metody screen scraping. Dyskusja nad celowością i skutkami tej inicjatywy legislacyjnej stała się na rynku polskim tym bardziej aktualna, że 14.07.2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej jako KNF) opublikowała ostrzeżenie dotyczące ryzyka związanego z podawaniem innemu bankowi danych do logowania do rachunku bankowego (przy użyciu metody screen scraping), a jego konsekwencją było zakazanie niektórym bankom stosowania tego rodzaju praktyk.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201506 Miejsce wydania: Warszawa