Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015
Nr 5/2015 [116]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201505  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Michał Czerniawski
 • Aktualny i projektowany zakres terytorialny unijnych przepisów o ochronie danych osobowych
 • str. 4

  Mateusz Błachucki
 • Dostęp do informacji przekazywanych Komisji Europejskiej i Prezesowi UOKiK w trakcie procedury łagodzenia kar pieniężnych (leniency)
 • str. 10

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Wojciech Drobny
 • Ochrona "celu kontroli, dochodzenia czy audytu" jako przesłanka ograniczenia publicznego dostępu do dokumentów instytucji Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
 • str. 23

  GLOSY

  Grzegorz Sibiga
 • Ograniczenie prawa dostępu do dokumentów w trakcie procesu decyzyjnego
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.10.2013 r. w sprawie C-280/11 P, Rada Unii Europejskiej przeciwko Access Info Europe
 • str. 30

  Agnieszka Piskorz-Ryń
  Prawo dostępu do informacji a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.10.2011 r. w sprawie C-362/10, Komisja Europejska przeciwko Polsce str. 35

  ŻYCIE NAUKOWE

  Anna Gos
  Perspektywy rozwoju prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Polsce
  str. 40

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Agnieszka Knade-Plaskacz
 • Legitymacja procesowa organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących ochrony środowiska - art. 9 ust. 2 konwencji z Aarhus
  - wprowadzenie i wyrok TS w sprawie C-115/09, Bund für Unwelt und Naturschutz Deutschland
 • str. 42

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  Pieter Van Cleynenbreugel - Market Supervision in the European Union. Integrated Administration in Constitutional Context (recenzja Macieja Bernatta)
  str. 51

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 53

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 54

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 59
  Michał Czerniawski
  Aktualny i projektowany zakres terytorialny unijnych przepisów o ochronie danych osobowych
  Jednym z głównych celów stawianych przed ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, mającym zastąpić obecnie obowiązującą dyrektywę 95/46/WE, jest dostosowanie unijnych przepisów prawa do realiów społeczeństwa informacyjnego i obecnego stanu techniki. Aby zmiany te odniosły zamierzony skutek i zapewniły rzeczywistą ochronę podmiotów danych, niezbędne wydaje się rozszerzenie zakresu terytorialnego unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Obecnie, w związku z powszechnością Internetu, coraz częściej dane osobowe mieszkańców Unii Europejskiej są przetwarzane, nieraz na skalę masową, przez administratorów danych osobowych spoza UE, niepodlegających wysokim europejskim standardom w zakresie ochrony danych osobowych. Konieczne wydaje się odejście od - wprowadzonej w dyrektywie 95/46/WE - zasady terytorialności, na rzecz bardziej elastycznego uregulowania zakresu stosowania unijnych przepisów.

  Początek strony


  Mateusz Błachucki
  Dostęp do informacji przekazywanych Komisji Europejskiej i Prezesowi UOKiK w trakcie procedury łagodzenia kar pieniężnych (leniency)
  Prawo konkurencji jest przykładem dynamicznie rozwijającej się gałęzi administracyjnego prawa gospodarczego. Rozwój ten jest w dużym stopniu funkcją dynamiki przedmiotu regulacji, tj. zachowań rynkowych przedsiębiorców. Zmieniająca się sytuacja rynkowa, ewoluująca struktura rynków oraz dostosowywanie się przedsiębiorców do otoczenia regulacyjnego wymuszają na ustawodawcy oraz organach antymonopolowych konieczność dostosowania instrumentów prawnych do zmian przedmiotu interwencji administracyjnej. Jedną z nowości w unijnym i polskim prawie konkurencji jest system łagodzenia kar (ang. leniency) stanowiący przykład zastosowania ekonomicznych zachęt w celu zwalczania karteli. Istotą programu łagodzenia kar jest możliwość odstąpienia od ukarania lub obniżenie kary finansowej za popełniony delikt antymonopolowy w zamian za przyznanie się do jego popełnienia i przedstawienie dowodów na zaistnienie tego deliktu. Wprowadzeniu nowych instytucji, takich jak leniency, towarzyszy często tworzenie nowych reguł procesowych ich stosowania zawierających szczególne regulacje, m.in. w zakresie dostępu do informacji zawartych w aktach postępowania uzyskanych w ramach leniency. Reguły i sposoby uzyskiwania dostępu do tych informacji rozwijają się i podlegają w ostatnich latach istotnym przemianom, a co więcej, proces ten wchodzi w kolejną fazę - po rozwoju w drodze orzecznictwa sądowego, następuje czas zmian legislacyjnych.

  Początek strony


  Wojciech Drobny
  Ochrona "celu kontroli, dochodzenia czy audytu" jako przesłanka ograniczenia publicznego dostępu do dokumentów instytucji Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
  Jawność życia publicznego jako uznany, ważny atrybut demokratycznego państwa prawa, znajduje wyraz w międzynarodowych i krajowych aktach prawnych, m.in. w formie gwarancji jawności informacji odnoszących się do sfery publicznej. W ujęciu normatywnym gwarancje te uzyskują formę prawa dostępu do informacji (przysługującego każdemu) oraz obowiązku udostępnienia informacji (nałożonego na ich posiadacza). Zrozumiały jest jednak pogląd, że zasada jawności nie ma charakteru absolutnego i podlega pewnym uzasadnionym ograniczeniom. Wskutek ograniczenia dostępności informacji, zdolność ich uzyskania zostaje zastrzeżona wyłącznie dla podmiotów uprawnionych. Wprowadzenie wyjątków w generalnej gwarancji jawności musi się opierać na solidnym, aksjologicznym uzasadnieniu, tj. ich wdrożenie powinno mieć na celu ochronę określonych prawem dóbr i wartości. W ten sposób następuje kolizja chronionych pryncypiów, tj. zasady jawności z innymi istotnymi wartościami, np. zasadą prywatności w kontekście ochrony danych osobowych. Słusznie zatem zauważono w doktrynie, że "ograniczenia dostępności informacji stanowią wyjątki od zasady, a co za tym idzie powinny być sformułowane precyzyjnie i nie powinny być interpretowane rozszerzająco".

  Początek strony


  Grzegorz Sibiga
  Ograniczenie prawa dostępu do dokumentów w trakcie procesu decyzyjnego
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.10.2013 r. w sprawie C-280/11 P, Rada Unii Europejskiej przeciwko Access Info Europe

  Występująca w licznych systemach prawnych ochrona sfery wewnętrznej podmiotów publicznych objętych zakresem przepisów o dostępie do informacji (dokumentów) należy do najbardziej dyskusyjnych ograniczeń prawa do informacji o działalności tych podmiotów. Elementem tej sfery pozostaje także informacja o niezakończonym procesie decyzyjnym. W rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 30.05.2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) ograniczeniem prawa do dokumentów tych instytucji jest cel wewnętrzny dokumentu sporządzonego przez instytucję lub odnoszenie się dokumentu do spraw, w przypadku których decyzja nie została jeszcze wydana przez instytucję (dokument otrzymany przez instytucję). Ograniczenie to jednak może nastąpić tylko na warunkach określonych w rozporządzeniu, tj. po przeprowadzonych po sobie teście szkody oraz teście ważenia interesów (teście interesu publicznego).

  Początek strony


  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Legitymacja procesowa organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących ochrony środowiska
  - art. 9 ust. 2 konwencji z Aarhus - wprowadzenie i wyrok TS z 12.05.2011 r. w sprawie C-115/09 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

  W przedstawionym wyroku TS odniósł się do zagadnienia legitymacji procesowej organizacji pozarządowych w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących ochrony środowiska. Zakres kompetencji organizacji pozarządowych do wnoszenia odwołania od decyzji podjętych w sprawach dotyczących środowiska naturalnego został określony w art. 9 ust. 2 konwencji z Aarhus oraz w art. 10a dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. W ocenie TS, z art. 10a dyrektywy 85/337/EWG wynika, że organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska ma legitymację procesową w sporach dotyczących określonych kategorii postępowań, mimo że krajowe prawo procesowe takiej legitymacji nie przewiduje. Rozważane przez TS zagadnienia mają zatem istotne znaczenie z perspektywy obowiązku urzeczywistnienia zasady skuteczności przy kształtowaniu krajowego postępowania administracyjnego i sądowego.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201505 Miejsce wydania: Warszawa