Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015
Nr 4/2015 [115]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201504  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz
 • Ewolucja koncepcji europejskiego nadzoru bankowego
 • str. 4

  Maciej Siwicki
 • Koncepcja wyczerpania autorskich praw majątkowych w dystrybucji cyfrowej (cz. I)
 • str. 10

  Jędrzej Maśnicki
 • Postępowanie z tytułu braku notyfikacji środków implementujących dyrektywy w świetle opinii rzecznika generalnego w sprawie C-320/13
 • str. 16

  GLOSY

  Grzegorz Materna
 • Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do układów zbiorowych pracy
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 4.12.2014 r. w sprawie C-413/13 FNV Kunsten Informatie en Media przeciwko Staat der Nederlanden
 • str. 24

  Izabela Wróbel
 • Odpowiedzialność dostawcy dostępu do Internetu jako pośrednika, którego usługi są wykorzystywane w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.03.2014 r. w sprawie C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH przeciwko Constantin Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH
 • str. 31

  Ewa Olas
 • Immunitet jurysdykcyjny państwa a prawo dostępu do sądu i zakaz tortur
  - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 14.01.2014 r. w sprawie Jones i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (skargi nr 34356/06 i nr 40528/06)
 • str. 41

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Agnieszka Knade-Plaskacz
 • Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
  - bezpośredni skutek art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus
  - wprowadzenie i wyrok TS z 8.03.2011 r. w sprawie C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK przeciwko Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • str. 46

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 54

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 56

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 62
  Hanna Gronkiewicz-Waltz
  Ewolucja koncepcji europejskiego nadzoru bankowego
  Przez wiele lat, zanim przystąpiono do budowy ponadnarodowego europejskiego nadzoru bankowego, dostrzegano praktyczną potrzebę harmonizacji prawa bankowego, początkowo wyłącznie minimalnej, a proces ten zaczął się jeszcze w latach 70. XX w. Harmonizacja regulacji dotyczących systemu finansowego okazała się jednak niewystarczająca, ponieważ państwa członkowskie UE nie implementowały w pełni unijnych przepisów. Z kolei tzw. procedura Lamfalussy'ego nie sprostała wymaganiom nadzoru nad instytucjami działającymi transgranicznie. Z tego też względu postanowiono zinstytucjonalizować nadzór finansowy i powołano nowe instytucje nadzorcze o charakterze ponadnarodowym.

  Początek strony


  Maciej Siwicki
  Koncepcja wyczerpania autorskich praw majątkowych w dystrybucji cyfrowej (cz. I)
  Cyfrowa dystrybucja utworów (np. e-booków, audiobooków, e-wydań gazet, filmów, gier komputerowych, muzyki), głównie ze względu na atrakcyjną cenę oferowanych produktów, cyfrowe dodatki (np. ścieżki dźwiękowe, dodatkowe mapy, misje w grze) i szybkość dostępu do zakupionej treści, cieszy się coraz większym zainteresowaniem1. Mogłoby się wydawać, że ten rodzaj dystrybucji, często określany w języku potocznym jako "sprzedaż elektroniczna", jest w ujęciu prawnym bardzo podobny do tradycyjnej umowy sprzedaży, w której wydawca lub dystrybutor za określoną cenę przenosi na kupującego określone dobro niematerialne w postaci cyfrowej kopii, kupujący zaś zobowiązuje się zapłacić mu umówioną cenę.

  Początek strony


  Jędrzej Maśnicki
  Postępowanie z tytułu braku notyfikacji środków implementujących dyrektywy w świetle opinii rzecznika generalnego w sprawie C-320/13
  11.12.2014 r. rzecznik generalny M. Wathelet przedstawił opinię w sprawie Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (C-320/13), w której zaproponował Trybunałowi Sprawiedliwości (dalej jako TS) nałożenie kary finansowej z tytułu uchybienia polegającego na niepełnej transpozycji dyrektywy 2009/28/WE. Pomimo to, że w ostatnich dniach Komisja Europejska (dalej jako Komisja) wycofała skargę, opinia rzecznika nadal będzie stanowić istotny punkt odniesienia dla analizy uwarunkowań prawnych postępowań z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym. Znaczenie opinii przejawia się w pierwszej kompleksowej interpretacji mechanizmu sankcyjnego zapisanego w art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE). Niestety, rozumowanie przyjęte przez rzecznika, aczkolwiek prowadzi do szczytnego celu, jakim jest zapewnienie większej skuteczności prawa UE w krajowych porządkach prawnych, trudno uznać za przekonujące.

  Początek strony


  Grzegorz Materna
  Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do układów zbiorowych pracy
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 4.12.2014 r. w sprawie C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media przeciwko Staat der Nederlanden

  W wyroku w sprawie C-413/13 Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące stosowania traktatowego zakazu porozumień ograniczających konkurencję wewnątrz rynku wewnętrznego do postanowień układów zbiorowych pracy. Komentowany wyrok potwierdza zasadniczy brak zastosowania traktatowych reguł konkurencji do tego rodzaju porozumień między pracodawcami lub ich organizacjami a organizacjami pracowników. Zarazem jednak przewiduje, że zasada ta nie jest bezwzględna w odniesieniu do układów dotyczących osób wykonujących na rzecz pracodawcy (przedsiębiorstwa) na podstawie umów z zakresu prawa cywilnego takie same czynności jak pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy. Artykuł 101 ust. 1 TFUE w dalszym ciągu nie ma zastosowania do układów pracy dotyczących tego rodzaju osób, jeżeli tylko pozornie prowadzą one działalność na własny rachunek, a w praktyce działają de facto jak pracownicy. W przypadku zaś, gdy osoby takie działają jak samodzielne przedsiębiorstwa, dotyczący ich układ pracy może być analizowany w aspekcie traktatowych reguł konkurencji.

  Początek strony


  Izabela Wróbel
  Odpowiedzialność dostawcy dostępu do Internetu jako pośrednika, którego usługi są wykorzystywane w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.03.2014 r. w sprawie C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH przeciwko Constantin Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH

  We wcześniejszych orzeczeniach TS wskazał, że odpowiedzialność podmiotów będących pośrednikami w środowisku cyfrowym, których usługi są wykorzystywane w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych, mieści się w granicach zakreślonych dwoma kryteriami o charakterze generalnym: zgodnością z prawami podstawowymi i zasadami ogólnymi prawa UE, takimi jak zasada proporcjonalności, oraz odpowiednią równowagą między branymi pod uwagę prawami podstawowymi chronionymi przez unijny porządek prawny. W budzącym kontrowersje wyroku w sprawie UPC Telekabel Wien TS po raz pierwszy sformułował jasne kryteria szczegółowe, wychodząc w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym udzielenia przez niego bardziej konkretnej pomocy w ustaleniu zakresu tej odpowiedzialności i istotnie rozwijając swoje dotychczasowe orzecznictwo w podobnych sprawach.

  Początek strony


  Ewa Olas
  Immunitet jurysdykcyjny państwa a prawo dostępu do sądu i zakaz tortur
  - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 14.01.2014 r. w sprawie Jones i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (skargi nr 34356/06 i nr 40528/06)

  W wyroku z 14.01.2014 r. w sprawie Jones i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz), zasiadając jako Izba, orzekł, że odmowa merytorycznego rozpoznania sprawy przeciwko Arabii Saudyjskiej oraz saudyjskim funkcjonariuszom, z uwagi na przysługujący pozwanym immunitet, nie naruszała prawa dostępu skarżących do sądu (art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności). Trybunał w Strasburgu stwierdził tym samym, że rozstrzygnięcie brytyjskiej Izby Lordów z 14.06.2006 r., w którym uznano, iż w sprawie znajduje zastosowanie immunitet jurysdykcyjny państwa, było słuszne. Jednocześnie ETPCz potwierdził swoją linię orzeczniczą dotyczącą immunitetu jurysdykcyjnego państwa w kontekście naruszenia zakazu tortur, przyjętą w wyroku z 21.11.2001 r. w sprawie Al-Adsani przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. O ile jednak ten ostatni zapadł większością głosów 9:8, zgłoszono do niego dwie opinie zbieżne i aż trzy opinie odrębne, o tyle przeciwko rozstrzygnięciu większości w sprawie Jones i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu był tylko jeden sędzia. Co więcej, orzeczenie ETPCz wpisuje się w kierunek wyznaczony przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako MTS) w wyroku z 3.02.2012 r. w sprawie immunitetów jurysdykcyjnych państwa (Republika Federalna Niemiec przeciwko Republice Włoskiej).

  Początek strony


  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - bezpośredni skutek art. 9 ust. 3 konwencji z A arhus
  - wprowadzenie i wyrok TS z 8.03.2011 r. w sprawie C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK przeciwko Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

  Artykuł 9 ust. 3 konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska zapewnia dostęp do procedur sądowych lub innych procedur odwoławczych umożliwiających kwestionowanie działań i zaniechań osób prywatnych i władz publicznych naruszających przepisy prawa ochrony środowiska. W omawianym wyroku TS, orzekając w składzie wielkiej izby, rozstrzygał istotną dla praktyki kwestię, czy postanowienia art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus mogą wywołać skutek bezpośredni? Wyrok określa także zobowiązania sądów krajowych w zakresie stosowania tego przepisu konwencji.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201504 Miejsce wydania: Warszawa