Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015
Nr 2/2015 [113]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201502  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Błażej Kuźniacki
 • Niezgodność polskich przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
 • str. 4

  Magdalena Piech
 • Wyszukiwarka jako administrator danych osobowych w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2014 r. w sprawie C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González
  - konsekwencje dla pośredników internetowych
 • str. 18

  Jakub Kociubiński
 • Inwestycje linii lotniczych z państw trzecich w przewoźników z Unii Europejskiej w świetle ograniczeń kontroli i własności
 • str. 25

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Marcin Rulka
 • Problem wykonywalności orzecznictwa strasburskiego na przykładzie wyroku w sprawie Hirst przeciwko Wielkiej Brytanii
 • str. 32

  GLOSY

  Łukasz Goździaszek
 • Prawo do bycia zapomnianym w wyszukiwarce internetowej
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2014 r. w sprawie C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González
 • str. 41

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Agnieszka Knade-Plaskacz
 • Ochrona i zachowanie środowiska morskiego - zobowiązanie do niepoddawania sporów dotyczących wykładni lub stosowania traktatu procedurze rozstrzygania innej niż w nim przewidziana
  - wprowadzenie i wyrok TS z 30.05.2006 r. w sprawie C-495/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii
 • str. 49

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 56

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 57

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2015 r.
  str. 64

  Błażej Kuźniacki
  Niezgodność polskich przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
  Prezentowane opracowanie zawiera analizę wybranych wyroków Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w sprawach dotyczących przepisów o podatkowych grupach kapitałowych (dalej jako PGK) w świetle prawa UE oraz stanowiska Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) w tym zakresie. W rezultacie tej analizy autor zweryfikuje hipotezę o niezgodności polskich przepisów o PGK z prawem unijnym poprzez naruszenie zakazu dyskryminacji na podstawie kryterium miejsca siedziby spółki.

  Początek strony


  Magdalena Piech
  Wyszukiwarka jako administrator danych osobowych w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2014 r. w sprawie C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González
  - konsekwencje dla pośredników internetowych

  Wyrok w sprawie Costeja przeciwko Google zapadł w rezultacie skierowania do TS pytania prejudycjalnego w związku z toczącym się przed sądem hiszpańskim sporem co do możliwości zobowiązania wyszukiwarki internetowej do usunięcia niektórych danych osobowych z wyników wyszukiwania. Orzeczenie TS było oczekiwane głównie ze względu na pytanie o istnienie określanego mianem "prawa do bycia zapomnianym" uprawnienia podmiotów danych. Rozważania TS na temat możliwości usunięcia danych z Internetu są jednak mniej rewolucyjne niż stwierdzenie, że podjęcia decyzji w tej sprawie można wymagać od podmiotu, który z publikacją danych ma niewiele wspólnego i nawet jeżeli pierwotna publikacja tych danych jest zgodna z prawem.

  Początek strony


  Jakub Kociubiński
  Inwestycje linii lotniczych z państw trzecich w przewoźników z Unii Europejskiej w świetle ograniczeń kontroli i własności
  W kwietniu 2014 r. Komisja Europejska (dalej jako Komisja) rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w związku z możliwym naruszeniem ograniczeń dotyczących dopuszczalnego poziomu udziału kapitału pochodzącego z państw trzecich w strukturze właścicielskiej europejskich linii lotniczych (tzw. przewoźników wspólnotowych). Elementem postępowania jest także zbadanie, czy nie doszło do przejęcia "skutecznej kontroli" (ang. effective control) i "decydującego wpływu" (ang. decisive influence) nad europejskim przewoźnikiem lotniczym przez podmioty pozaeuropejskie, również niedozwolonego na mocy tzw. klauzuli kontroli i własności. Chodzi o nabycie przez Delta Airlines 49% udziałów w Virgin Atlantic, przez Etihad 29% udziałów w Air Berlin i 33% w Darwin Airlines (przemianowanych na Etihad Regional), przez Korean Air 49% udziałów w CSA Czech Airlines oraz przez HNCA 35% udziałów w Cargolux. Ogłoszone w lipcu 2014 r. nabycie przez Etihad 49% udziałów cierpiącej na chroniczne problemy Alitalii stało się również przedmiotem postępowania. O ile ocena, czy doszło do naruszenia wymogów dotyczących struktury właścicielskiej jest relatywnie prosta, o tyle stwierdzenie, że doszło do przejęcia "skutecznej kontroli" czy osiągnięcia "decydującego wpływu" jest znacznie bardziej problematyczne.

  Początek strony


  Marcin Rulka
  Problem wykonywalności orzecznictwa strasburskiego na przykładzie wyroku w sprawie Hirst przeciwko Wielkiej Brytanii
  Wykonywanie orzeczeń wydawanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) staje się ostatnio coraz poważniejszym problemem Rady Europy. Wśród państw, które są najbardziej oporne w implementacji do krajowego porządkowego prawnego judykatów ETPCz znajdują się państwa o nieustabilizowanej demokracji: Mołdowa, Rosja czy Ukraina. Niepokojące jest jednak to, że też "dojrzałe demokracje", takie jak Wielka Brytania będąca w grupie 12 państw, które podpisały europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej jako EKPCz lub Konwencja), coraz częściej mają problemy z wykonaniem orzecznictwa strasburskiego. Wyrok w sprawie Hirst przeciwko Wielkiej Brytanii jest tego dobrym przykładem.

  Początek strony


  Łukasz Goździaszek
  Prawo do bycia zapomnianym w wyszukiwarce internetowej
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2014 r. w sprawie C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González

  Popularność wyszukiwarki internetowej Google przekłada się na szczególną doniosłość dotyczących jej orzeczeń sądowych. Glosowany wyrok porusza problem wyników wyszukiwania zawierających dane osobowe. Interesującą kwestią jest wprowadzenie przez Google, w wyniku takiego rozstrzygnięcia sprawy, ogólnego mechanizmu pozwalającego na modyfikację wyników wyszukiwania przez zainteresowane osoby. Dotychczas Google czerpało zyski z wiązania konkretnych słów z wynikami wyszukiwania, teraz operacja będzie odwrotna - po wskazaniu nazwiska jako kryterium przeglądania Internetu określone wyniki nie będą się pojawiały.

  Początek strony


  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Ochrona i zachowanie środowiska morskiego - zobowiązanie do niepoddawania sporów dotyczących wykładni lub stosowania traktatu procedurze rozstrzygania innej niż w nim przewidziana
  - wprowadzenie i wyrok TS z 30.05.2006 r. w sprawie C-459/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

  W omawianym wyroku w sprawie sporu dotyczącego fabryki MOX TS po raz pierwszy rozważał kwestię naruszenia postanowień art. 344 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE), zgodnie z którym państwa członkowskie UE zobowiązały się "nie poddawać sporów dotyczących wykładni lub stosowania traktatów procedurze rozstrzygania innej niż w nich przewidziana". Wyrok nabiera szczególnego znaczenia w kontekście opinii TS 2/13 z 18.12.2014 r. wydanej na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej jako EKPCz lub Konwencja) podpisanej w Rzymie 4.11.1950 r. W opinii tej TS uznał, odwołując się do tez zawartych w omawianym wyroku, że przystąpienie do Konwencji na podstawie art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej jako TUE)4 nie może naruszać wyłącznej kompetencji TS do rozstrzygania sporów prawnych między państwami członkowskimi dotyczących prawa UE.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201502 Miejsce wydania: Warszawa