Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014
Nr 11/2014 [110]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201411  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Wojciech Burek
 • Zastrzeżenia i deklaracja interpretacyjna zgłoszone przez Polskę przy podpisywaniu Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - w świetle prawa międzynarodowego
 • str. 4

  Anna Kościółek
 • Sprzeciw jako środek obrony pozwanego w europejskim postępowaniu nakazowym
 • str. 14

  Barbara Nita-Światłowska
 • Orzeczenia podlegające wykonaniu w trybie określonym w rozdziałach 66a i 66b k.p.k., implementujących decyzję ramową w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym (cz. II)
 • str. 20

  Marcin Trzebiatowski
 • Zarzut nieużywania wcześniejszego znaku wspólnotowego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP
 • str. 29

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Alicja Sikora
 • Praktyka Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniach na podstawie art. 267 TFUE w świetle orzecznictwa i ostatniej reformy procedury
 • str. 35

  GLOSY

  Krystyna Kowalik-Bańczyk
 • O słuchaniu złych rad - nulla poena sine culpa w unijnym prawie konkurencji
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18.06.2013 r. w sprawie C-681/11 Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt przeciwko Schenker & Co. AG i inni
 • str. 42

  Monika Namysłowska
 • Jak można zbudować "piramidę"?
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 3.04.2014 r. w sprawie C-515/12 4finance
 • str. 47

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Aleksandra Sołtysińska
 • Zamówienia publiczne - kryteria oceny ofert - kryteria podmiotowe - proporcjonalność - związanie kryteriów z przedmiotem zamówienia - zasada równego traktowania wykonawców
  - wprowadzenie i wyrok TS z 27.10.2005 r. w sprawie C-234/03 Contse SA, Vivisol Srl Oxigen Salud SA przeciwko Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)
 • str. 52

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 57

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 58

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2015 r.
  str. 64

  Wojciech Burek
  Zastrzeżenia i deklaracja interpretacyjna zgłoszone przez Polskę przy podpisywaniu Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - w świetle prawa międzynarodowego
  Gdy 18.12.2012 r. Polska podpisywała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 2011 r. (dalej jako Konwencja lub Konwencja z 2011 r.), zgłosiła dwa zastrzeżenia i jedną deklarację interpretacyjną. Obecnie (październik 2014 r.) trwają prace w Sejmie nad projektem rządowym ustawy upoważniającej Prezydenta RP do ratyfikacji. Konwencja weszła w życie 1.08.2014 r. Zgodnie z jej art. 75 ust. 3 konieczne do tego było związanie się Konwencją przez 10 sygnatariuszy, w tym co najmniej 8 państw - stron Rady Europy. Obecnie jej stroną jest 15 państw. Zastrzeżenia zostały zgłoszone w chwili podpisywania Konwencji z 2011 r. W związku z brakiem odmiennej regulacji w samej Konwencji, zgodnie z normą prawa zwyczajowego - potwierdzoną w art. 23 ust. 2 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r. (dalej jako konwencja wiedeńska) - do uprawomocnienia zastrzeżeń konieczne jest ich potwierdzenie podczas ewentualnej ratyfikacji Konwencji przez Polskę.

  Początek strony


  Anna Kościółek
  Sprzeciw jako środek obrony pozwanego w europejskim postępowaniu nakazowym
  Istota europejskiego postępowania nakazowego sprawia, że kluczową dla obrony pozwanego rolę odgrywają te środki prawne, które zostały przewidziane w celu przeciwstawienia się już wydanemu europejskiemu nakazowi zapłaty (dalej jako nakaz zapłaty). Środki te, z uwagi na specyfikę omawianego postępowania, są jednocześnie jedynymi przysługującymi pozwanemu środkami obrony. Do dyspozycji pozwanego w europejskim postępowaniu nakazowym pozostawiono: sprzeciw od nakazu zapłaty, wniosek o ponowne zbadanie nakazu zapłaty w państwie jego wydania oraz wniosek o odmowę wykonania nakazu zapłaty. Katalog środków obrony pozwanego w europejskim postępowaniu nakazowym obejmuje zatem zarówno środki zaskarżenia zmierzające do pozbawienia mocy europejskiego nakazu zapłaty, tj. sprzeciw oraz wniosek o ponowne zbadanie, jak i szczególny rodzaj powództwa opozycyjnego w postaci wniosku o odmowę wykonania nakazu. Wydaje się, że spośród przyznanych pozwanemu środków zasadniczą rolę dla jego obrony odgrywa sprzeciw jako środek przysługujący w stosunku do nakazu jeszcze niewykonalnego, podczas gdy pozostałe środki, odnoszące się do nakazu, którego wykonalność została stwierdzona, mają charakter bardziej wyjątkowy.

  Początek strony


  Barbara Nita-Światłowska
  Orzeczenia podlegające wykonaniu w trybie określonym w rozdziałach 66a i 66b k.p.k., implementujących decyzję ramową w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym (cz. II)
  Ustawą z 24.10.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw do ustawy z 6.09.1997 r. - Kodeks postępowania karnego zostały dodane dwa rozdziały: 66a oraz 66b implementujące decyzję ramową Rady UE nr 2005/214/WSiSW z 24.02.2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania kar o charakterze pieniężnym, zmienioną decyzją ramową Rady UE nr 2009/299/WSiSW z 26.02.2009 r. Decyzja ramowa nr 2005/114/WSiSW nałożyła na państwa członkowskie UE obowiązek wprowadzenia do krajowego porządku prawnego przepisów umożliwiających wykonywanie orzeczeń dotyczących kar oraz środków, których pokrzywdzony nie mógł w ramach postępowania karnego dochodzić na drodze cywilnoprawnej w ramach postępowania adhezyjnego. W części pierwszej artykułu, w kontekście założeń, na których opiera się decyzja ramowa nr 2005/214/WSiSW, rozważono problemy wiążące się z wykonaniem na podstawie tej decyzji ramowej grzywny, w tym w szczególności grzywny orzeczonej jako kara zastępcza oraz grzywny nałożonej na podmiot posiłkowo odpowiedzialny, a także pytanie o odpowiednie stosowanie przepisów zawartych w rozdziale 66a k.p.k. wobec podmiotów zbiorowych odpowiadających za czyny zabronione pod groźbą kary. Zagadnienia te nie wyczerpują wszystkich problemów pojawiających się przy próbie ustalenia katalogu sankcji podlegających wykonaniu na podstawie tej decyzji ramowej.

  Początek strony


  Marcin Trzebiatowski
  Zarzut nieużywania wcześniejszego znaku wspólnotowego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP
  W sprawach o unieważnienie prawa ochronnego na krajowy znak towarowy częstą podstawą wniosku jest niezgodność udzielenia przez Urząd Patentowy RP (dalej jako UP RP) ochrony na ten znak z wcześniej powstałym prawem do znaku towarowego, uzyskanym w trybie jego rejestracji jako znaku wspólnotowego. W sytuacji gdy przeciwstawionym znakiem wcześniejszym jest znak krajowy, uprawniony do znaku towarowego objętego wnioskiem o unieważnienie z reguły podnosi w postępowaniu zarzut nieużywania przeciwstawionego znaku na podstawie art. 166 prawa własności przemysłowej (ewentualnie występuje w odrębnym postępowaniu przed UP RP z wnioskiem o wygaśnięcie prawa na znak przeciwstawiony z powodu jego nieużywania na podstawie art. 169 p.w.p.). Powstaje w związku z tym istotna kwestia praktyczna, czy również przeciwko wcześniejszemu znakowi towarowemu, który jest znakiem wspólnotowym, możliwe jest podniesienie zarzutu jego nieużywania w postępowaniu przed UP RP.

  Początek strony


  Alicja Sikora
  Praktyka Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniach na podstawie art. 267 TFUE w świetle orzecznictwa i ostatniej reformy procedury
  Pomimo że procedura pytań prejudycjalnych stanowi podstawowy wyraz dialogu między sędziami sądów państw członkowskich UE a Trybunałem Sprawiedliwości (dalej jako TS), bliższe spojrzenie na praktykę stosowania art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE) w ostatnich latach skłania do refl eksji, iż pytanie prejudycjalne staje się instrumentem coraz bardziej złożonym, którego stosowanie wymaga od sądów prawa krajowego znajomości meandrów zarówno unijnego prawa materialnego, jak i proceduralnego.

  Początek strony


  Krystyna Kowalik-Bańczyk
  O słuchaniu złych rad - nulla poena sine culpa w unijnym prawie konkurencji
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18.06.2013 r. w sprawie C-681/11 Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt przeciwko Schenker & Co. AG i inni

  Austriacki Sąd Najwyższy (niem. Oberster Gerichtshof) skierował do Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) istotne pytania dotyczące tego, jakie skutki dla odpowiedzialności antymonopolowej wywołuje błąd wynikający z uzyskania decyzji Sądu Kartelowego oraz porady wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Czy zagadnienie ewentualnego braku winy przedsiębiorcy może uzasadniać odstąpienie od orzekania o odpowiedzialności antymonopolowej albo od wymierzenia kary? W odpowiedzi na pytania austriackiego Sądu Najwyższego TS nie wykluczył, by subiektywna ocena czynu antymonopolowego wpływała na wymiar kary, przyjął jednak niezwykle restrykcyjne kryteria tej oceny. Zagadnienie winy przedsiębiorcy nie ma znaczenia dla ustalenia odpowiedzialności antymonopolowej, a jedynie dla ustalenia wymiaru kary.

  Początek strony


  Monika Namysłowska
  Czy można zbudować "piramidę"?
  - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 3.04.2014 r. w sprawie C-515/12 4finance

  Wyrok w sprawie C-515/12, 4finance jest dopiero drugim orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS), w którym została dokonana wykładnia jednego z 31 zakazów objętych załącznikiem I do dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych. Tym razem, TS przedstawił interpretację zakazu prowadzenia systemów promocyjnych typu "piramida". Wyrok dostarcza również wskazówek na temat zasad wykładni prawa UE, a także podkreśla ochronę wyłącznie interesów gospodarczych konsumentów przez dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych oraz wskazuje na trudności wynikające z podziału ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi przedsiębiorców wobec konsumentów i przedsiębiorców wobec przedsiębiorców.

  Początek strony


  Aleksandra Sołtysińska
  Zamówienia publiczne - kryteria oceny ofert - kryteria podmiotowe - proporcjonalność - związanie kryteriów z przedmiotem zamówienia - zasada równego traktowania wykonawców
  - wprowa dzenie i wyrok TS z 27.10.2005 r . w sprawie C-234/03 Contse SA, Vivisol Srl Oxigen Salud SA przeciwko Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)

  Przedstawiony wyrok w sprawie Contse SA dotyczy istotnego zagadnienia proporcjonalności stosowanych przez zamawiających kryteriów dopuszczalności do udziału w postępowaniu przetargowym oraz kryteriów wyboru ofert. Określenie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty musi pozostawać w związku z przedmiotem zamówienia i być adekwatne do celów, jakie chce osiągnąć zamawiający. Jest przy tym zakazane stosowanie kryteriów, które w jakikolwiek sposób zmierzałyby do dyskryminacji.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201411 Miejsce wydania: Warszawa