Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014
Nr 10/2014 [109]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201410  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jan Barcz, Ivanna Kolisnyk
 • Podpisanie i tymczasowe stosowanie Układu o stowarzyszeniu z Ukrainą - aspekty prawne
 • str. 4

  Ada Paprocka, Michał Ziółkowski
 • Opinie doradcze w świetle Protokołu nr 16 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
 • str. 15

  Barbara Nita-Światłowska
 • Orzeczenia podlegające wykonaniu w trybie określonym w rozdziałach 66a i 66b k.p.k., implementujących decyzję ramową w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym (cz. I)
 • str. 24

  Konrad Kohutek
 • Rynki wyszukiwarek internetowych a zarzut nadużycia pozycji dominującej (na tle unijnej sprawy przeciwko Google)
 • str. 33

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Aleksandra Kunkiel-Kryńska
 • Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
 • str. 40

  GLOSY

  Maciej Taborowski
 • Obowiązek wzruszenia definitywnej decyzji administracyjnej naruszającej prawo UE przy braku odpowiedniej przesłanki w prawie krajowym - glosa do wyroku TS z 4.10.2012 r. w sprawie C-249/11 Christo Bjankow przeciwko Gławen sekretar na Ministerstwoto na wytresznite raboti
 • str. 46

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Aleksandra Sołtysińska
 • Zamówienia publiczne - możliwość powołania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunku podmiotowego określonego przez zamawiającego - konieczność weryfikacji możliwości wykorzystania zasobów innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia publicznego - wprowadzenie i wyrok TS z 2.12.1999 r. w sprawie C-176/98 Holst Italia SpA przeciwko Comune di Cagliari, interwenient Ruhrwasser AG International Water Management
 • str. 54

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 59

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 62

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2015 r.
  str. 64

  Jan Barcz, Ivanna Kolisnyk
  Podpisanie i tymczasowe stosowanie Układu o stowarzyszeniu z Ukrainą - aspekty prawne
  Podpisanie Układu o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską (dalej jako Układ) nastąpiło w dwóch etapach - 21.03.2014 r. i 27.06.2014 r. w dramatycznych okolicznościach politycznych, zagrożenia integralności terytorialnej i niezawisłości politycznej Ukrainy. W tej sytuacji, niezależnie od programu wsparcia finansowego ze strony instytucji międzynarodowych dla reform ustrojowych na Ukrainie oraz sankcji nałożonych w związku z naruszeniem integralności terytorialnej i suwerenności tego państwa (zwłaszcza na podmioty rosyjskie), bezzwłoczne podpisanie tzw. części politycznej Układu, następnie kolejnych jego części oraz zapowiedź tymczasowego stosowania istotnych jego postanowień stanowią nie tylko ważny sygnał polityczny ze strony UE i jej państw członkowskich, lecz także otwierają drogę dla wsparcia przekształceń ustrojowych na Ukrainie, nakierowanych na budowę państwa prawa i rozwój liberalnej gospodarki rynkowej.

  Początek strony


  Ada Paprocka, Michał Ziółkowski
  Opinie doradcze w świetle Protokołu nr 16 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
  2.10.2013 r. w Strasburgu został otwarty do podpisu Protokół Dodatkowy nr 16 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej jako Protokół nr 16)2. Akt ten upoważnia sądy państw-stron Konwencji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) do wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii doradczej w sprawach dotyczących interpretacji lub stosowania praw i wolności gwarantowanych w Konwencji. Regulacja ta budzi kontrowersje. Istnieje w szczególności obawa, że spowodują one zwiększenie - i tak już bardzo dużych - zaległości w pracy ETPCz. Opinie takie mogą się okazać użytecznym - także dla polskich sądów i trybunałów - narzędziem dialogu między Trybunałem strasburskim i organami krajowymi. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zmian, jakie Protokół nr 16 wprowadza w strasburskim systemie ochrony praw i wolności jednostki, oraz zidentyfikowanie niektórych konsekwencji, jakie może on mieć dla polskiego systemu prawnego.

  Początek strony


  Barbara Nita-Światłowska
  Orzeczenia podlegające wykonaniu w trybie określonym w rozdziałach 66a i 66b k.p.k., implementujących decyzję ramową w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym (cz. I)
  Ustawą z 24.10.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw do ustawy z 6.09.1997 r. - Kodeks postępowania karnego zostały dodane dwa rozdziały: 66a - Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego bądź też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu, oraz 66b - Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym. Przepisy zawarte we wskazanych rozdziałach kodeksu postępowania karnego implementują decyzję ramową Rady UE nr 2005/214/WSiSW z 24.02.2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania kar o charakterze pieniężnym4, zmieniona decyzją ramową Rady UE nr 2009/299/WSiSW z 26.02.2009 r., która nałożyła na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia do krajowego porządku prawnego przepisów umożliwiających wykonywanie orzeczeń dotyczących kar oraz środków, których pokrzywdzony nie mógł w ramach postępowania karnego dochodzić na drodze cywilnoprawnej w ramach postępowania adhezyjnego. Przepisy implementujące decyzję ramową 2005/114/WSiSW nasuwają liczne wątpliwości interpretacyjne. Wiążą się one m.in. z katalogiem orzeczeń podlegających wykonaniu w trybie wskazanym w tej decyzji ramowej. Przy wielojęzyczności prawa UE potęguje je nakaz interpretacji przepisów transponujących decyzję ramową w zgodzie z prawem europejskim. Niejasność w tej kwestii, łącząca się z przewidzianym w niektórych obcych systemach prawnych rozproszeniem kompetencji do orzekania w przedmiocie odpowiedzialności za drobniejsze czyny karalne pomiędzy organy administracji oraz sądy, została w ostatnim czasie rozstrzygnięta wyrokiem TS z 14.11.2013 r. w sprawie C-60/12, w postępowaniu dotyczącym egzekucji kary pieniężnej nałożonej na Mariána Baláža.

  Początek strony


  Konrad Kohutek
  Rynki wyszukiwarek internetowych a zarzut nadużycia pozycji dominującej (na tle unijnej sprawy przeciwko Google)
  Dynamiczny rozwój usług internetowych doprowadził do znacznego zwiększenia ilości podmiotów korzystających z tego środka przekazu. Internet służy zaspokajaniu różnorakich potrzeb, jak w szczególności: informacyjnych, handlowych, towarzyskich czy rozrywkowych. Jest on więc obecnie "miejscem" skupiającym uwagę setek milionów osób niezależnie od wieku, płci, prowadzonej działalności, zainteresowań. Dzięki szerokim możliwościom oddziaływania stał się zarazem jednym z bardziej efektywnych nośników treści reklamowych oferowanych przez przedsiębiorców. Internet stanowi tym samym istotny środek mogący przyczynić się do zwiększenia sprzedaży, z jednej strony, będąc efektywnym środkiem dotarcia do klienteli, a zarazem "polem" konkurencji - z drugiej strony. Doszło zatem do sporego wzrostu popytu przedsiębiorców (w tym tych w dużej mierze prowadzących działalność offline) na tzw. usługi internetowe (zwłaszcza reklamowe). Pojęcie tego rodzaju usług jest szerokie i może obejmować w zasadzie wszelkie usługi, które są świadczone za pośrednictwem Internetu (jak np. płatności, zamawianie towarów, rezerwacja biletów).

  Początek strony


  Aleksandra Kunkiel-Kryńska
  Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
  Specyfika zamówień publicznych sprawia, że w przypadku wprowadzenia zmian do umów w sprawie zamówienia publicznego pojawia się pytanie, jaki jest charakter planowanych zmian i czy ich wprowadzenie determinuje ponowne przeprowadzenie procedury udzielania zamówienia publicznego? Problematyka zmiany umów stanowiła od dawna przedmiot analiz Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS), który udzielał wskazówek interpretacyjnych, jakie zmiany stanowią udzielenie nowego zamówienia i wymagają przeprowadzenia nowej procedury, a jakie nie. Przesłanki wypracowane przez dotychczasowe orzecznictwo TS zostały w dużej mierze skodyfikowane w nowej dyrektywie 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, która uchyla dotychczasową dyrektywę 2004/18/WE.

  Początek strony


  Maciej Taborowski
  Obowiązek wzruszenia definitywnej decyzji administracyjnej naruszającej prawo UE przy braku odpowiedniej przesłanki w prawie krajowym - glosa do wyroku TS z 4.10.2012 r. w sprawie C-249/11 Christo Bjankow przeciwko Gławen sekretar na Ministerstwoto na wytresznite raboti
  W wyroku w sprawie Bjankow TS po raz pierwszy wywiódł z zasady lojalności (art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej) oraz z zasady skuteczności konieczność wznowienia postępowania administracyjnego w sytuacji, w której prawo krajowe takiej możliwości nie przewiduje.

  Początek strony


  Aleksandra Sołtysińska
  Zamówienia publiczne - możliwość powołania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunku podmiotowego określonego przez zamawiającego - konieczność weryfikacji możliwości wykorzystania zasobów innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia publicznego - wprowadzenie i wyrok TS z 2.12.1999 r. w sprawie C-176/98 Holst Italia SpA przeciwko Comune di Cagliari, interwenient Ruhrwasser AG International Water Management
  Przedstawiony wyrok porusza istotne zagadnienie dotyczące możliwości i zasad wykorzystania zasobów innych podmiotów w trakcie procesu kwalifikacji oraz w czasie realizacji przedmiotu zamówienia publicznego. Pomimo zmiany stanu prawnego prezentowane orzeczenie zachowuje swoją aktualność i może służyć do wykładni przepisów regulujących już wprost w kolejnych dyrektywach problematykę wykorzystania potencjału innych podmiotów.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201410 Miejsce wydania: Warszawa