Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014
Nr 9/2014 [108]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201409  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Koen Lenaerts
Wartości UE a pluralizm konstytucyjny
str. 4

Nina Półtorak
 • Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych UE
 • str. 17

  Antonio Tizzano
  Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE w państwach członkowskich (art. 51 ust. 1 Karty)
  str. 29

  Andrzej Wróbel
 • Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych)
 • str. 33

  Lars Bay Larsen
 • Uwagi wprowadzające do dyskusji na temat sankcji administracyjnych i karnych w orzecznictwie TSUE oraz sądów konstytucyjnych
 • str. 41

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Magdalena Skowron
 • Agencje i urzędy europejskie w orzecznictwie TS
 • str. 43

  GLOSY

  Aleksandra Mężykowska
 • ETPCz o obowiązku uzasadniania odmowy zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym
  - glosa do wyroku z 8.04.2014 r. w sprawie Dhahbi przeciwko Włochom
 • str. 49

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Aleksandra Sołtysińska
 • Zamówienia publiczne - warunki podmiotowe - określenie wymogu zdolności ekonomicznej przy uwzględnieniu ustawodawstwa krajowego - możliwość powołania się na zasoby innych podmiotów
  - wprowadzenie i wyrok TS z 18.10.2012 r. w sprawie C-218/11 Észak-dunántúli Környezetvédelmiés VízügyiIgazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, obecnie Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, przeciwko Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntöbizottság
 • str. 54

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 58

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 60

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2014 r.
  str. 64

  Nina Półtorak
  Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej
  Zakres podmiotowy zastosowania praw podstawowych uznawanych w systemie prawnym Unii Europejskiej od dawna budzi wątpliwości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE) początkowo uznawał prawa podstawowe wyinterpretowane z porządków konstytucyjnych państw członkowskich UE i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej jako EKPCz) za obowiązujące instytucje Wspólnot (obecnie Unii), a następnie odniósł je także do państw członkowskich. Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie Karty Praw Podstawowych UE (dalej jako KPP lub Karta) jako aktu o mocy równej traktatom. Unia Europejska ma obecnie katalog praw podstawowych, a TSUE uzyskał wobec tego katalogu jurysdykcję. Odwołania w orzecznictwie TSUE do Karty od uzyskania przez nią mocy wiążącej są bardzo liczne. Uzyskanie przez KPP mocy wiążącej nie tylko jednak nie wyjaśniło problemu zakresu zastosowania unijnych praw podstawowych do państw członkowskich, ale dodatkowo skomplikowało sytuację. Celem niniejszego artykułu jest próba zdefiniowania zakresu związania państw członkowskich prawami zawartymi w Karcie. Dla tego celu podstawowe znaczenie ma art. 51 ust. 1 KPP, który określa jej zakres podmiotowy i przewiduje, że Karta ma zastosowanie do państw członkowskich "wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii", dlatego po przedstawieniu problematyki związania państw członkowskich unijnymi prawami podstawowymi przed wejściem w życie KPP, analiza koncentruje się na treści i interpretacji powyższego przepisu Karty. Następnie rozważania dotyczą możliwości stosowania przez sądy krajowe Karty w relacji do konstytucyjnych standardów ochrony praw podstawowych.

  Początek strony


  Andrzej Wróbel
  Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych)
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba rekonstrukcji poglądów Trybunału Konstytucyjnego (dalej jako TK) odnośnie do kryteriów konstytucyjnego kwalifikowania odpowiedzialności administracyjnej oraz relacji między tym rodzajem odpowiedzialności prawnej a odpowiedzialnością karną w kontekście wypracowanej przez TK oryginalnej koncepcji przepisów represyjnych lub przepisów o represyjnym charakterze (tzw. prawo represyjne).

  Początek strony


  Lars Bay Larsen
  Uwagi wprowadzające do dyskusji na temat sankcji administracyjnych i karnych w orzecznictwie TSUE oraz sądów konstytucyjnych
  Po tym doskonałym wprowadzeniu przez sędziego A. Wróbla do polskiego orzecznictwa, jest dla mnie zarazem zaszczytem i przyjemnością występować po nim w niegdysiejszym kasynie dla rosyjskich oficerów, nie - na szczęście - po to, by grać w rosyjską ruletkę, lecz by podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami na temat sankcji administracyjnych i karnych na szczeblu Unii Europejskiej. Pragnę zaznaczyć, że wyrażają one moje poglądy, niekoniecznie zaś stanowisko Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) czy moich kolegów w Luksemburgu.

  Początek strony


  Magdalena Skowron
  Agencje i urzędy europejskie w orzecznictwie TS
  Od ponad 30 lat Unia Europejska tworzy agencje i urzędy. Agencje europejskie to niezależne od instytucji unijnych podmioty europejskiego prawa publicznego posiadające osobowość prawną i wykonujące konkretne zadania: techniczne, naukowe i administracyjne. Urząd europejski cechują podobne kryteria. W lipcu 2012 r. Parlament Europejski, Rada UE i Komisja Europejska (dalej jako Komisja) wydały Wspólne Oświadczenie w sprawie zdecentralizowanych agencji. Instytucje unijne - "mając na uwadze kwestie polityczno-gospodarcze, których podstawą jest troska o zwiększenie efektywności" - zaapelowały w tym dokumencie do zdecentralizowanych agencji "o dalsze usprawnianie działalności i dążenie do uzyskania lepszych wyników poprzez wdrożenie zasad określonych we wspólnym oświadczeniu, które leżą w ich kompetencjach". Instytucje UE zdecydowały się ponadto wprowadzić jednolite reguły obowiązujące podmioty niebędące instytucjami, czyli agencje i urzędy. Na wstępie niniejszego opracowania zostaną przedstawione najważniejsze tezy z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) dotyczące podstaw prawnych do tworzenia agencji i przekazywania im zadań. W dalszej kolejności zostaną przedstawione inne orzeczenia TS w sprawach agencji, dotyczące rodzaju zadań delegowanych agencjom.

  Początek strony


  Aleksandra Mężykowska
  ETPCz o obowiązku uzasadniania odmowy zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym
  - glosa do wyroku z 8.04.2014 r. w sprawie Dhahbi przeciwko Włochom

  Wraz ze zbliżającą się akcesją Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej jako EKPCz lub Konwencja) Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) coraz częściej i chętniej wypowiada się w zakresie skarg dotyczących różnych aspektów prawa UE2. Kolejną okazją do takiej wypowiedzi była sprawa Dhahbi przeciwko Włochom. Trybunał w Strasburgu jednogłośnie stwierdził, że imigrant zarobkowy pochodzenia tunezyjskiego nie powinien być pozbawiony świadczeń rodzinnych jedynie na podstawie kryterium narodowości (naruszenie art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji). Dodatkowo, ETPCz negatywnie ocenił sposób postępowania sądu włoskiego w odniesieniu do żądania skarżącego zwrócenia się przez sąd rozstrzygający o jego roszczeniach z pytaniem prejudycjalnym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (nazewnictwo sprzed Traktatu z Lizbony, obecnie Trybunału Sprawiedliwości, dalej jako TS). W tym względzie ETPCz uznał, że doszło do naruszenia art. 6 Konwencji gwarantującego prawo do rzetelnego procesu. Omawiane orzeczenie zasługuje na uwagę z dwóch względów: po pierwsze - ETPCz po raz pierwszy uznał, że arbitralne odstąpienie od zadania pytania prejudycjalnego stanowi naruszenie gwarantowanego jednostkom w EKPCz prawa do sądu, a po drugie - ETPCz potwierdził w nim wyraźnie linię orzeczniczą, zgodnie z którą brak przyznania pewnych świadczeń społecznych cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium państwa jedynie na podstawie kryterium obywatelstwa, w sytuacji gdy kontrybuują oni do systemu ubezpieczeniowego, stanowi - jeśli państwo nie wskaże właściwego uzasadnienia dla swoich działań - naruszenie wskazanych przepisów Konwencji.

  Początek strony


  Aleksandra Sołtysińska
  Zamówienia publiczne - warunki podmiotowe - określenie wymogu zdolności ekonomicznej przy uwzględnieniu ustawodawstwa krajowego - możliwość powołania się na zasoby innych podmiotów
  - wprowadzenie i wyrok TS z 18.10.2012 r. w sprawie C-21 8/11 Észak-dunántúli Környezetvédelmiés VízügyiIgazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, obecnie Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe przeciwko Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntöbizottság

  Przedstawiony wyrok dotyczy zagadnienia określenia przez instytucję zamawiającą warunków podmiotowych - w tym przypadku zdolności ekonomicznej - przy uwzględnieniu wymogów przyjętych przez ustawodawcę krajowego. Etap kwalifikacji wykonawców, mający na celu sprawdzenie zdolności do realizacji przedmiotu zamówienia, stanowi istotną część postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ ma bezpośredni wpływ na ustalenie kręgu przedsiębiorców ubiegających się o zawarcie z nimi umowy.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201409 Miejsce wydania: Warszawa