Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014
Nr 8/2014 [107]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201408  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Dariusz Adamski
 • Dialog konstytucyjny buntem podszyty: komentarz do postanowienia Bundesverfassungsgericht z 14.01.2014 r. w sprawie Gauweiler
 • str. 4

  Bożena Gronowska
 • Czas a zobowiązania materialne państw-stron EKPCz - zarys problemu
 • str. 17

  Krzysztof Rokita
 • Niezależność krajowych organów ochrony danych osobowych w świetle prawa UE
 • str. 24

  Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
 • Współpraca państw członkowskich UE w świetle ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • str. 29

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Izabela Wróbel
 • Pojęcie publicznego udostępniania utworów w prawie UE - przegląd orzecznictwa TS
 • str. 37

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Aleksandra Sołtysińska
 • Zamówienia publiczne - procedury odwoławcze - termin na wniesienie odwołania - obowiązek doręczenia uzasadnienia decyzji instytucji zamawiającej - wprowadzenie i wyrok TS z 28.01.2010 r. w sprawie C-406/08 Uniplex (UK) Ltd przeciwko NHS Business Services Authority
 • str. 46

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  Witold Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwanie standardu europejskiego (recenzja Mariana Grzybowskiego)
  str. 52

  Etienne de Lhoneux Christos A. Vassilopoulos, The European Stability Mechanism Before the Court of Justice of the European Union. Comments on the Pringle Case Springer Briefs in Law (recenzja Jolanty Pawlickiej)
  str. 56

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 59

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 60

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 62

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2014 r.
  str. 64

  Sławomir Dudzik
  Dialog konstytucyjny buntem podszyty: komentarz do postanowienia Bundesverfassungsgericht z 14.01.2014 r. w sprawie Gauweiler
  W styczniu 2014 r. niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (niem. Bundesverfassungsgericht, dalej jako FTK) zadał Trybunałowi Sprawiedliwości (dalej jako TS) pierwsze w swojej historii pytanie prejudycjalne (sprawa programu OMT lub sprawa Gauweiler). Pytanie to dotyczyło ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (dalej jako EBC lub Bank Centralny) we wrześniu 2012 r. programu warunkowego skupu - na rynku pochodnym, czyli nie bezpośrednio od emitenta - obligacji skarbowych państw strefy euro dotkniętych kryzysem finansowym (dalej jako program OMT). Z wielu względów postanowienie odsyłające można uznać za "bez wątpienia najważniejsze i historyczne odniesienie prejudycjalne kiedykolwiek uczynione przez sąd konstytucyjny". Po pierwsze, zadając je, niemiecki FTK zajął zdecydowane stanowisko w sprawie prawnej oceny programu OMT. Po drugie, w jej wyniku doszedł do mało zawoalowanego wniosku, że program ten ma charakter ultra vires i narusza zasadę tożsamości konstytucyjnej Niemiec, czyli jest w sposób kwalifikowany sprzeczny z niemiecką Ustawą Zasadniczą (niem. Grundgesetz, dalej jako UZ). Po trzecie, konkluzję tę wywiódł z autonomicznej, dokonanej samodzielnie, interpretacji Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE). Po czwarte wreszcie, posunął się nawet do określenia warunków, pod jakimi - w świetle dokonanej przez siebie interpretacji - jego zdaniem, można uznać program OMT za zgodny z prawem europejskim, a w konsekwencji - z UZ.

  Początek strony


  Bożena Gronowska
  Czas a zobowiązania materialne państw-stron EKPCz - zarys problemu
  Tradycyjna analiza zobowiązań traktatowych państw w kontekście temporalnym jest odnoszona do przesłanki ratione temporis, a więc do zasięgu jurysdykcji kontrolnej organów implementacyjnych czuwających nad przestrzeganiem przez państwa tych zobowiązań. Wbrew tej tradycji celem niniejszego opracowania jest przyjrzenie się temu, jak czynnik czasu wpływa na treść, istotę i zakres zobowiązań materialnych (substancjalnych) państw, które ratyfikowały Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. (dalej jako EKPCz lub Konwencja).

  Początek strony


  Krzysztof Rokita
  Niezależność krajowych organów ochrony danych osobowych w świetle prawa UE
  Organy ochrony danych osobowych pełnią współcześnie wiele istotnych funkcji. Wymaga się od nich, aby spełniały rolę ombudsmanów, audytorów, konsultantów, aby zwiększały świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, służyły opiniami odnośnie do projektów legislacyjnych zawierających kwestie przetwarzania tych danych, ale przede wszystkim, aby zapewniały efektywną ochronę przed naruszeniami praw jednostek. Szczególna trudność dotycząca tego ostatniego zadania polega na tym, że organy ochrony danych osobowych kontrolują przetwarzanie tych danych nie tylko w sektorze prywatnym, lecz także przez rządy, parlamenty, sądy oraz inne instytucje publiczne. Tak szeroki zakres podmiotowy ich działalności wymaga, aby organy te funkcjonowały niezależnie i były chronione przed zewnętrzną ingerencją w ich decyzje.

  Początek strony


  Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
  Współpraca państw członkowskich UE w świetle ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
  11.10.2013 r. została uchwalona nowa ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Ustawodawca dokonał w ten sposób transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2010/24/UE z 16.03.2010 r., poszerzając ramy uregulowanych dotychczas w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zasad wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi UE przy odzyskiwaniu wierzytelności publicznoprawnych. Nowa regulacja w początkowym etapie swojego obowiązywania skłania do zastanowienia się nad potrzebą oraz znaczeniem poszczególnych przyjętych w niej rozwiązań wpływających na efektywność prowadzonej współpracy międzynarodowej. Podstawowe jej założenia będą stanowiły przedmiot poniższych rozważań.

  Początek strony


  Izabela Wróbel
  Pojęcie publicznego udostępniania utworów w prawie UE - przegląd orzecznictwa TS
  Ustanowieniu i zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej służy m.in. zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich w zakresie praw autorskich i pokrewnych. Do najważniejszych aktów prawnych Unii w tej dziedzinie należy dyrektywa 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Akt ten reguluje m.in. prawo do publicznego udostępniania utworów, nie definiując jednak pojęcia "publiczne udostępnianie utworów" ani nie odsyłając w tym zakresie do prawa państw członkowskich UE. Wyrażenie to jest zatem pojęciem autonomicznym prawa unijnego i powinno być interpretowane zgodnie z wykładnią dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS). W wydanych dotąd kilkunastu wyrokach odnoszących się do publicznego udostępniania utworów w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE, TS dostarczył już wszystkich wskazówek niezbędnych do właściwego stosowania tego przepisu na poziomie krajowym.

  Początek strony


  Aleksandra Sołtysińska
  Zamówienia publiczne - procedury odwoławcze - termin na wniesienie odwołania - obowiązek doręczenia uzasadnienia decyzji instytucji zamawiającej - wprowadzenie i wyrok TS z 28.01.2010 r. w sprawie C-406/08 Uniplex (UK) Ltd przeciwko NHS Business Services Authority
  Przedstawiony wyrok porusza istotne zagadnienie dotyczące przysługujących wykonawcom środków ochrony prawnej, a mianowicie prawo do uzyskania uzasadnienia decyzji podjętej przez instytucję zamawiającą. Trybunał Sprawiedliwości przesądził, że termin do wniesienia odwołania powinien się liczyć od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, albowiem tylko pisemne motywy sporządzone przez instytucję zamawiającą pozwolą zainteresowanemu wykonawcy na ustalenie, czy doszło do naruszenia prawa, a w konsekwencji - na właściwe i skuteczne wykorzystanie środków ochrony prawnej.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201408 Miejsce wydania: Warszawa