Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014
Nr 7/2014 [106]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201407  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Sławomir Dudzik
 • "Zgody szczególne" na dokonanie koncentracji (wybrane zagadnienia)
 • str. 4

  Łukasz Żarnowiec
 • Prawo właściwe dla subrogacji w przepisach rozporządzenia "Rzym II"
 • str. 11

  Aleksandra Mężykowska
 • Realizacja postulatów Procesu Interlaken w działalności ETPCz
 • str. 18

  Krzysztof Felchner
 • Biblioteki, archiwa, muzea w świetle nowelizacji przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej
 • str. 30

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Magdalena Bainczyk
 • Wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 18.03.2014 r. w sprawie zgodności aktów prawnych, związanych ze stabilizacją strefy euro, z Ustawą Zasadniczą RFN
 • str. 37

  GLOSY

  Agnieszka Grzelak
 • Granica między skuteczną walką z przestępczością a prawem do prywatności i do ochrony danych osobowych
  - glosa do wyroku TS z 8.04.2014 r. w sprawach połączonych: C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland
 • str. 45

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Aleksandra Sołtysińska
 • Zamówienia publiczne - pojęcie "decyzji" instytucji zamawiającej podlegające zaskarżeniu - bezpośredni skutek przepisów dyrektywy odwoławczej
  - wprowadzenie i wyrok TS z 2.06.2005 r. w sprawie C-15/04 Koppensteiner GmbH przeciwko Bundesimmobiliengesellschaft mbH
 • str. 53

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 57

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 59

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 62

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2014 r.
  str. 64

  Sławomir Dudzik
  "Zgody szczególne" na dokonanie koncentracji (wybrane zagadnienia)
  Sprawowana przez organy państwowe lub ponadnarodowe kontrola koncentracji przedsiębiorstw dotyka podstawowych problemów związanych z istotą i zakresem wolności gospodarczej, interwencją władzy publicznej w procesy gospodarcze, ochroną skutecznej konkurencji oraz innych wartości, na straży których stoi współczesne demokratyczne państwo prawne oraz organizacje międzynarodowe, w których ono uczestniczy. Choć dyskusja co do potrzeby kontroli i nadzoru ex ante przez władze publiczne nad procesami koncentracji w gospodarce nie została definitywnie zakończona, niemniej zdecydowana większość przedstawicieli nauk ekonomicznych i prawnych zajmujących się tą problematyką wyraźnie wskazuje, że pozytywne skutki takich rozwiązań normatywnych przeważają nad związanymi z tym niedogodnościami, kosztami itd. Potwierdza to również rozwój ustawodawstwa chroniącego konkurencję na świecie. Przepisy dotyczące kontroli koncentracji posiada obecnie znaczna już liczba państw, w tym praktycznie wszystkie państwa rozwinięte. W 1990 r. weszły one w życie na szczeblu ponadnarodowym. Wówczas to Europejska Wspólnota Gospodarcza po raz pierwszy poddała uprzedniej kontroli sprawowanej przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) koncentracje przedsiębiorstw posiadające tzw. wymiar wspólnotowy. W Polsce kontrolę procesów koncentracyjnych przedsiębiorstw (w ówczesnej terminologii ustawowej: "łączenia jednostek gospodarczych") wprowadziła po raz pierwszy ustawa z 28.01.1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej. W warunkach gospodarki rynkowej analogiczne przepisy, wykonywane tym razem przez niezależny organ ochrony konkurencji, wprowadziła ustawa z 24.02.1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, zastąpiona następnie ustawą z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Obecnie kwestie te regulują przepisy ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Początek strony


  Łukasz Żarnowiec
  Prawo właściwe dla subrogacji w przepisach rozporządzenia "Rzym II"
  Poszczególne systemy prawne różnią się od siebie w postrzeganiu skutków, jakie w obrębie stosunku obligacyjnego wywołuje zaspokojenie roszczenia wierzyciela przez osobę trzecią. Kwestią o dużej praktycznej doniosłości jest zatem określenie prawa właściwego dla tej materii. Zagadnienie to odgrywa istotną rolę m.in. z punktu widzenia interesów ubezpieczyciela, który pokrywa szkodę w mieniu ubezpieczonego, podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, poręczyciela, banku spełniającego świadczenie wynikające z udzielonej gwarancji bankowej. Wobec postępującego rozwoju rynku ubezpieczeń, szczególnego znaczenia nabiera ono w sprawach z zakresu zobowiązań pozaumownych, zwłaszcza czynów niedozwolonych, stanowiących typowe źródło szkód objętych ochroną ubezpieczeniową.

  Początek strony


  Aleksandra Mężykowska
  Realizacja postulatów Procesu Interlaken w działalności ETPCz
  Toczący się obecnie formalny proces reformy strasburskiego systemu praw człowieka jest kolejnym etapem zmian zapoczątkowanych Konferencją Ministerialną, która odbyła się w Rzymie 3-4.11.2000 r. z okazji 50. rocznicy przyjęcia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej jako EKPCz lub Konwencja). Okazało się wtedy, że system, tak jak został on ukształtowany, począwszy od 1998 r., tj. wejścia w życie Protokołu nr 11, nie jest w stanie sprostać wyzwaniu rozpatrzenia coraz większej liczby skarg napływających do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz). Zakończeniem tego etapu zmian było przyjęcie w 2004 r. Protokołu nr 14, który z założenia miał wzmocnić skuteczność ETPCz. Część przyjętych rozwiązań została zaakceptowana niemalże jednomyślnie, lecz część została ukształtowana w wyniku kompromisu. Niektóre z przedkładanych propozycji reform w ogóle nie zostały uwzględnione.

  Początek strony


  Krzysztof Felchner
  Biblioteki, archiwa, muzea w świetle nowelizacji przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej
  Od implementacji dyrektywy 2003/98/WE, dokonanej przez nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej z końcem 2011 r., upłynęło zaledwie pół roku, gdy tymczasem w lipcu 2012 r. weszła w życie nowelizacja samej dyrektywy (dokonana dyrektywą 2013/37/UE). Przyniosła ona dość istotne zmiany. Celem niniejszego artykułu jest omówienie wycinka tej problematyki, a mianowicie re-use, czyli ponownego wykorzystania informacji publicznej w celu innym, niż cel dla którego została utworzona, zasobów bibliotek, muzeów, archiwów, w szczególności z punktu widzenia obecnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

  Początek strony


  Magdalena Bainczyk
  Wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 18.03.2014 r. w sprawie zgodności aktów prawnych, związanych ze stabilizacją strefy euro, z Ustawą Zasadniczą RFN
  Wyrok z 18.03.2014 r. można podsumować jako niemal już zwyczajowe "tak, ale..." niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (niem. Bundesverfassungsgericht, dalej jako FTK) dla udziału Niemiec w integracji europejskiej. O ile sam wyrok nie zaostrza, a raczej rozwija warunki uczestnictwa Niemiec - w unii walutowej, o tyle paradoksalnie rzecz biorąc, najbardziej problematyczny wydaje się pierwszy w historii wniosek FTK o wydanie orzeczenia prejudycjalnego przez Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS), powiązany z omawianym poniżej wyrokiem.

  Początek strony


  Agnieszka Grzelak
  Granica między skuteczną walką z przestępczością a prawem do prywatności i do ochrony danych osobowych
  - glosa do wyroku TS z 8.04.2014 r. w sprawach połączonych: C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland

  8.04.2014 r. Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) wydał wyrok, który bez wątpienia będzie szeroko komentowany w literaturze. Nie zdarza się często, by TS unieważniał akt prawa pochodnego UE w całości, a w szczególności - w procedurze określonej w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE)4. Sprawa ta stanie się bez wątpienia kamieniem milowym w rozwoju prawa UE z kilku powodów. Po pierwsze, TS dał wskazówki, gdzie leży granica między obowiązkiem walki z przestępczością a prawem do prywatności i prawem do ochrony danych osobowych, chronionymi przez Kartę Praw Podstawowych UE (dalej jako KPP lub Karta). Po drugie, na podstawie tez zawartych w wyroku będzie możliwe przeanalizowanie konsekwencji unieważnienia dyrektywy zarówno dla prawa unijnego, jak i dla prawa krajowego. Po trzecie, jest to kolejny wyrok dotyczący interpretacji przepisów KPP i zakresu jej stosowania. Wreszcie, wyrok jest ważny z tego względu, że pytanie prejudycjalne dotyczyło ważności dyrektywy 2006/24/WE (tzw. dyrektywy retencyjnej), która sama w sobie była kontrowersyjna i budziła wiele wątpliwości nie tylko w kręgach akademickich, lecz także organów Unii zajmujących się ochroną danych osobowych - Grupy roboczej art. 29 czy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

  Początek strony


  Aleksandra Sołtysińska
  Zamówienia publiczne - pojęcie "decyzji" instytucji zamawiającej podlegające zaskarżeniu - bezpośredni skutek przepisów dyrektywy odwoławczej
  - wprowadzenie i wyrok TS z 2.06.2005 r. w sprawie C-15/04 Koppensteiner GmbH przeciwko Bundesimmobiliengesellschaft mbH1

  W przedstawionym wyroku TS dokonał wykładni pojęcia "decyzji" instytucji zamawiającej, która może stanowić przedmiot zaskarżenia, i tym samym doprecyzował zakres przedmiotowy regulacji unijnych koordynujących środki ochrony prawnej w dziedzinie zamówień publicznych. Jednocześnie Trybunał stwierdził, że przepisy dotyczące przysługujących zainteresowanym środków ochrony prawnej mają skutek bezpośredni.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201407 Miejsce wydania: Warszawa