Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014
Nr 6/2014 [105]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201406  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Robert Grzeszczak, Michał Krajewski
 • "Sąd" w świetle przepisów art. 47 KPP oraz art. 267 TFUE
 • str. 4

  Marek Zieliński
 • Agencje wykonawcze UE
 • str. 15

  Jacek Jastrzębski
 • Transgraniczne aspekty obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym
 • str. 20

  Jakub Kociubiński
 • Rabaty udzielane niskokosztowym liniom lotniczym przez regionalne porty lotnicze w świetle unijnego prawa pomocy publicznej
 • str. 29

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Agnieszka Knade-Plaskacz
 • Jurysdykcja szczególna w przypadku odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego popełnionego za pośrednictwem Internetu (art. 5 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001) w świetle orzecznictwa TS
 • str. 36

  GLOSY

  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
 • Naruszenie obowiązku notyfikacji przepisów technicznych a zasada pierwszeństwa prawa UE
  - glosa do postanowienia SN z 28.11.2013 r. (I KZP 15/13)
 • str. 41

  Miłosz Malaga
  Swoboda przepływu towarów - stosowanie art. 34 TFUE do działań podmiotów prywatnych
  - glosa do wyroku TS z 12.07.2012 r. w sprawie C-171/11 Fra.bo SpA przeciwko Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) - Technisch-Wissenschaftlicher Verein
  str. 47

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Aleksandra Sołtysińska
 • Zamówienia publiczne - procedury odwoławcze - pojęcie "interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego" - dopuszczalność indywidualnej skargi jednego z członków konsorcjum
  - wprowadzenie i wyrok TS z 8.09.2005 r. w sprawie C-129/04 Espace Trianon SA, Société wallonne de location-financement SA (Sofibail) przeciwko Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM)
 • str. 53

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  Bertrand Wägenbaur, Court of Justice of the EU
  - Commentary on Statute and Rules of Procedure
  (recenzja Łukasza Augustyniaka)
  str. 57

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 59

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 60

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 61

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2014 r.
  str. 64
  Robert Grzeszczak, Michał Krajewski
  "Sąd" w świetle przepisów art. 47 KPP oraz art. 267 TFUE
  Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) sformułował zasadę efektywnej ochrony sądowej jako zasadę ogólną prawa unijnego. Stało się tak na długo przed nadaniem mocy obowiązującej Karcie Praw Podstawowych UE (dalej jako KPP lub Karta), która w art. 47 skodyfikowała tę zasadę w jej prawnopodmiotowym aspekcie. Stanowi ona warunek konieczny dla zasady skuteczności prawa UE. Tylko te rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach danego podmiotu, które zapadają w wyniku przeprowadzenia postępowania przed sądem, tj. szczególnym organem charakteryzującym się gwarancjami niezależności, niezawisłości i bezstronności oraz orzekającym ostatecznie w imieniu państwa i poddanym wyłącznie prawu, mogą zagwarantować skuteczną ochronę sytuacji prawnej jednostki. Dlatego kluczowe dla określenia unijnego standardu ochrony prawa do sądu jest zdefiniowanie pojęcia "sąd". Interpretacja tego terminu w prawie unijnym budzi wątpliwości. W polskiej wersji językowej aktów prawa pierwotnego UE użyto go bowiem zarówno w art. 47 Karty, jak i w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE), stanowiącym o kompetencji do wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstępnego przez TS. Przedmiotem niniejszego artykułu, zainspirowanego bezpośrednio wyrokiem TS z 13.12.2012 r. w sprawie C-465/11, Forposta S.A., i uznaniem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej jako KIO) za sąd, jest analiza porównawcza pojęcia na tle art. 267 TFUE oraz art. 47 KPP

  Początek strony


  Marek Zieliński
  Agencje wykonawcze UE
  Agencje wykonawcze Unii Europejskiej są organami powoływanymi przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) w celu zarządzania niektórymi jej programami. Znaczenie agencji wykonawczych w bieżącym okresie finansowym (2014-2020) podkreśla wielkość środków, którymi będą one zarządzać. Agencje wykonawcze trzeba odróżnić od agencji zdecentralizowanych (regulacyjnych) UE, które wykonują zupełnie inne zadania i działają na podstawie innych podstaw prawnych. Agencje wykonawcze UE są osobami prawnymi działającymi na podstawie prawa unijnego, pełniącymi służbę publiczną. Ich zadania sprowadzają się do podejmowania czynności technicznych, takich jak gromadzenie informacji statystycznych czy podpisywanie umów z ostatecznymi beneficjentami. Agencje te nie mogą natomiast korzystać z uprawnień delegowanych na nie przez Komisję, jeżeli miałoby się to wiązać z dużym zakresem swobody w podejmowaniu decyzji politycznych.

  Początek strony


  Jacek Jastrzębski
  Transgraniczne aspekty obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym
  Rosnąca rola emisji papierów wartościowych dokonywanych w środowisku wielu jurysdykcji uzasadnia zainteresowanie transgraniczną problematyką obowiązków informacyjnych emitentów. Podstawowe zasady prawa unijnego w tym zakresie wyraża dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe są dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (dyrektywa Transparency) . Została ona wdrożona do prawa polskiego, jednak niektóre rozwiązania implementacyjne zasługują na uwagę i komentarz. Ponadto, w związku z transgraniczną problematyką obowiązków informacyjnych warto także zwrócić uwagę na specyfikę obowiązków informacyjnych przy emisji kwitów depozytowych.

  Początek strony


  Jakub Kociubiński
  Rabaty udzielane niskokosztowym liniom lotniczym przez regionalne porty lotnicze w świetle unijnego prawa pomocy publicznej
  Porozumienia między regionalnymi portami lotniczymi a przewoźnikami, zwłaszcza niskokosztowymi, tworzące dla tych ostatnich preferencyjne pod względem finansowym warunki działania stanowiły i wciąż stanowią przedmiot badania Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja). Zasadnicza wątpliwość związana jest z kwestią występowania pomocy publicznej. Generalnie bowiem wspomniane porty znajdują się pod całkowitą lub częściową kontrolą władz publicznych i w związku z tym przynajmniej teoretycznie ich działania mogą być motywowane nie przesłankami handlowymi, ale koniecznością realizowania celów danych władz. Szczególnie, że port lotniczy, a właściwie połączenia obsługiwane przez obiekt stanowią narzędzie rozwoju regionalnego, dlatego odejście od czysto ekonomicznego paradygmatu w strategicznych decyzjach związanych z funkcjonowaniem portu jest niejako wpisane w profil działalności. Powyższe uwarunkowania wyznaczają strukturę dyskursu, który poza wspomnianym zagadnieniem ewentualnego istnienia pomocy publicznej dotyczy kwestii związanych z narzędziami rozwoju regionalnego i wpływu przedmiotowych porozumień na ogólną konkurencyjność sektora.

  Początek strony


  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Jurysdykcja szczególna w przypadku odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego popełnionego za pośrednictwem Internetu (art. 5 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001) w świetle orzecznictwa TS
  Jurysdykcję w sprawach z zakresu transgranicznej odpowiedzialności deliktowej określa rozporządzenie nr 44/20011. Powód, dochodzący roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych lub czynów podobnych (quasi-deliktów), może według własnego wyboru złożyć pozew, zgodnie z zasadami ogólnymi, do sądu miejsca zamieszkania pozwanego na podstawie art. 2 rozporządzenia nr 44/2001 albo skorzystać z jurysdykcji szczególnej określonej w art. 5 pkt 3 wyżej wymienionego rozporządzenia. Problematyka jurysdykcji szczególnej w sprawach deliktowych stanowi przedmiot niesłabnącego zainteresowania Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS). W tym kontekście na uwagę zasługuje orzecznictwo TS dotyczące ustalenia "miejsca lub miejsc, gdzie nastąpiło lub mogło nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę" w rozumieniu powołanego art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 w sprawach, w których czyn niedozwolony został dokonany za pośrednictwem Internetu.

  Początek strony


  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Naruszenie obowiązku notyfikacji przepisów technicznych a zasada pierwszeństwa prawa UE
  - glosa do postanowienia SN z 28.11.2013 r. (I KZP 15/13)

  "Naruszenie wynikającego z dyrektywy 98/34/WE (...) obowiązku notyfikacji przepisów technicznych ma charakter naruszenia trybu ustawodawczego, którego konstytucyjność może być badana wyłącznie w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jeżeli w konkretnym postępowaniu sąd dochodzi do wniosku, że doszło do takiej wadliwości trybu ustawodawczego, może nie stosować tych przepisów tylko w ten sposób, że zawiesi prowadzone postępowanie, w którym miałyby one zostać zastosowane i skieruje stosowne pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak do czasu zainicjowania tej kontroli lub podjęcia przez Trybunał Konstytucyjny stosownego rozstrzygnięcia, brak jest podstaw do odmowy stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych, w tym jej art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 1".

  Początek strony


  Aleksandra Sołtysińska
  Zamówienia publiczne - procedury odwoławcze - pojęcie "interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego" - dopuszczalność indywidualnej skargi jednego z członków konsorcjum
  - wprowadzenie i wyrok TS z 8.09.2005 r. w sprawie C-129/04 Espace Trianon SA, Société wallonne de location-financement SA (Sofibail) przeciwko Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM)

  W przedstawionym wyroku TS odnosi się do zagadnienia legitymacji procesowej po stronie grupy wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście konsekwencji przybrania określonej formy prawnej. Istotnym elementem, przesądzającym o zgodności regulacji krajowej z prawem unijnym, jest w tym przypadku określenie pojęcia "interes w uzyskaniu danego zamówienia".

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201406 Miejsce wydania: Warszawa