Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014
Nr 5/2014 [104]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201405  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jan Barcz
 • Skład Parlamentu Europejskiego w okresie kadencji 2014-2019 w świetle ewolucji alokacji miejsc między państwa członkowskie
 • str. 4

  Agnieszka Sołtys
 • Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (cz. II)
 • str. 15

  Barbara Nita-Światłowska
 • Prawomocność orzeczenia jako element wyznaczający zakres zasady ne bis in idem w art. 54 Konwencji wykonawczej z Schengen
 • str. 23

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
 • Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w świetle rozstrzygnięć TS wydanych w okresie 2010-2013
 • str. 31

  GLOSY

  Grzegorz Materna
 • Ustalanie przez związek przedsiębiorstw kryteriów kształtowania wynagrodzeń za usługi świadczone przez jego członków w świetle zakazu określonego w art. 101 ust. 1 TFUE
  - glosa do wyroku TS z 18.07.2013 r. w sprawie C-136/12 Consiglio nazionale dei geologi przeciwko Autorit? garante della concorrenza e del mercato oraz Autorit? garante della concorrenza e del mercato przeciwko Consiglio nazionale dei geologi
 • str. 41

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Aleksandra Sołtysińska
 • Zamówienia publiczne - definicja "podmiotu prawa publicznego" jako zamawiającego - zakres działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb w interesie ogólnym - teoria infekcji
  - wprowadzenie i wyrok TS z 15.01.1998 r. w sprawie C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria AG i inni przeciwko Strohal Rotationsdruck GesmbH
 • str. 50

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 57

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 59

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 62

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2014 r.
  str. 64

  Jan Barcz
  Skład Parlamentu Europejskiego w okresie kadencji 2014-2019 w świetle ewolucji alokacji miejsc między państwa członkowskie
  28.06.2013 r. Rada Europejska podjęła decyzję (2013/312/UE), dokonując alokacji miejsc w Parlamencie Europejskim na kadencję 2014-2019. Jest to decyzja istotna i interesująca, po raz pierwszy bowiem system alokacji miejsc odbywa się według reguł ustanowionych na mocy Traktatu z Lizbony (dalej jako TL) (nowego pakietu lizbońskiego). System ten jednak jest w dalszym ciągu rodzajem kontraktu politycznego państw członkowskich, w którego tle pozostaje jedynie zasada degresywnej proporcjonalności. W niniejszym artykule analizie poddano ewolucję systemów alokacji miejsc w pakiecie nicejskim, wielokrotnie korygowanym, oraz w obecnym pakiecie lizbońskim, przy czym celem tej analizy jest ocenienie, na ile możliwe jest ustanowienie przed kolejną kadencją 2019-2024 "trwałego" systemu alokacji miejsc w Parlamencie Europejskim, odwołującego się do zasady degresywnej proporcjonalności, postulowanego w decyzji 2013/312/UE. Sam problem alokacji miejsc w Parlamencie Europejskim pozostaje jedną z ważniejszych kwestii ustrojowych UE ze względu na radykalne umocnienie - na mocy TL - pozycji Parlamentu w systemie instytucjonalnym Unii oraz jej powiązanie z nową formułą podejmowania decyzji w Radzie większością kwalifikowaną (tzw. podwójną większością), która zaczyna obowiązywać od 1.11.2014 r.

  Początek strony


  Agnieszka Sołtys
  Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (cz. II)
  Obowiązek wykładni prawa krajowego, zgodnie z prawem Unii Europejskiej (obowiązek wykładni zgodnej), stanowi wykształcony w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) instrument służący zapewnieniu efektywności prawa unijnego w krajowych porządkach prawnych. Obowiązek ten spoczywa na organach krajowych. W polskim porządku prawnym jest w szczególności realizowany przez sądy krajowe oraz organy administracji w procesie stosowania prawa, jak również przez Trybunał Konstytucyjny (dalej jako TK) w toku kontroli konstytucyjności prawa krajowego. Ta ostatnia kwestia jest przedmiotem rozważań niniejszego opracowania. Analiza orzecznictwa TK dokonywana jest tu przez pryzmat (normatywnego) modelu realizacji obowiązku wykładni zgodnej w ramach kontroli konstytucyjności prawa krajowego sprawowanej przez TK.

  Początek strony


  Barbara Nita-Światłowska
  Prawomocność orzeczenia jako element wyznaczający zakres zasady ne bis in idem w art. 54 Konwencji wykonawczej z Schengen
  Zgodnie z art. 54 Konwencji wykonawczej z Schengen z 19.06.1990 r. dotyczącej stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach: "Osoba, której proces zakończył się wydaniem prawomocnego wyroku na obszarze jednej Umawiającej się Strony, nie może być ścigana na obszarze innej Umawiającej się Strony za ten sam czyn, pod warunkiem, że została nałożona i wykonana kara lub jest ona w trakcie wykonywania, lub nie może być już wykonana na mocy przepisów prawnych innej Umawiającej się Strony". Zakres zasady ne bis in idem, określonej w tym przepisie, wyznacza rozumienie trzech elementów: 1) wyrok, 2) prawomocność, 3) czyn. Wszystkie, pozornie proste, powodują daleko idące trudności interpretacyjne. Wątpliwości wiążące się z wykładnią pojęć: "wyrok" oraz "czyn", którymi posługuje się wskazany przepis konwencji, zostały już częściowo uchylone ze względu na stosunkowo liczne judykaty Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) ustalające ich znaczenie. Problemom wiążącym się z interpretacją tych wyrażeń poświęcono sporo uwagi w piśmiennictwie, także na łamach "Europejskiego Przeglądu Sądowego". Pytanie o rozumienie art. 54 konwencji w kontekście pojęcia "prawomocność", jako elementu wyznaczającego zakres gwarancji ochronnej wynikającej ze wskazanego przepisu, pozostaje zwykle w cieniu rozważań dotyczących problemów przedstawionych powyżej. Obecnie jednak zyskuje szczególną aktualność wobec zawisłego przed TS pytania prejudycjalnego w sprawie C-398/12, w postępowaniu karnym przeciwko M.

  Początek strony


  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w świetle rozstrzygnięć TS wydanych w okresie 2010-2013
  Do tytułowego zakazu odnoszą się ogólne regulacje traktatowe, zwłaszcza postanowienia art. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE)1, który zawiera nakaz zwalczania przez Unię Europejską wszelkiej dyskryminacji m.in. ze względu na wiek przy określaniu i realizacji jej polityk i działań (tzw. strategia mainstreaming), oraz art. 19 TFUE, który stanowi podstawę do przyjmowania aktów prawa wtórnego służących walce z dyskryminacją ze względu na to kryterium. Wiek został też uwzględniony jako odrębna podstawa w art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE (dalej jako KPP lub Karta), zawierającym ogólny zakaz dyskryminacji. Bardziej szczegółowe regulacje w tym zakresie odnajdziemy natomiast w dyrektywie Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Do wieku odnosi się zwłaszcza postanowienie art. 6 tej dyrektywy, które upoważnia państwa członkowskie UE do usprawiedliwienia odmiennego traktowania ze względu na to kryterium obiektywnie i racjonalnie uzasadnionym, zgodnym z przepisami celem, w szczególności celami polityki zatrudnienia, rynku pracy i kształcenia zawodowego, przy zachowaniu wymogów wynikających z zasady proporcjonalności. Na tle stosowania tego przepisu pojawia się wiele wątpliwości, które stara się rozstrzygać Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) w swoim orzecznictwie.

  Początek strony


  Grzegorz Materna
  Ustalanie przez zwi.zek przedsi.biorstw kryteriow kszta.towania wynagrodze. za us.ugi .wiadczone przez jego cz.onkow w .wietle zakazu okre.lonego w art. 101 ust. 1 TFUE
  - glosa do wyroku TS z 18.07.2013 r. w sprawie C-136/12 Consiglio nazionale dei geologi przeciwko Autorita garante della concorrenza e del mercato oraz Autorita garante della concorrenza e del mercato przeciwko Consiglio nazionale dei geologi

  W wyroku w sprawie C-136/121 TS udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące oceny w aspekcie unijnego prawa ochrony konkurencji norm stanowionych przez włoski samorząd geologów. Stanowisko TS ma istotne znaczenie dla praktyki stosowania europejskiego prawa ochrony konkurencji do ustanawianych przez korporacje zawodowe kryteriów kształtowania wysokości wynagrodzeń za usługi świadczone przez ich członków. Wyrok potwierdza linię orzeczniczą, zgodnie z którą przyjmowane przez korporacje zrzeszające osoby wykonujące wolne zawody ograniczenia wykonywania działalności profesjonalnej nie naruszają art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE)2, jeżeli stanowią niezbędne ograniczenia dodatkowe (ang. ancillary restraints). Wyrok TS potwierdza również, że decyzje związków przedsiębiorstw dotyczące cen usług ich członków nie zawsze ograniczają konkurencję ze względu na cel.

  Początek strony


  Aleksandra Sołtysińska
  Zamówienia publiczne - definicja "podmiotu prawa publicznego" jako zamawiającego - zakres działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb w interesie ogólnym - teoria infekcji
  - wprowadzenie i wyrok TS z 15.01.1998 r. w sprawie C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria AG i inni przeciwko Strohal Rotationsdruck GesmbH

  Przedstawiony wyrok jest jednym z pierwszych orzeczeń TS definiujących pojęcie "podmiot prawa publicznego" jako instytucji zobowiązanej do udzielania zamówień publicznych. W sprawie Mannesmann Trybunał przyjął koncepcję tzw. teorii infekcji i przesądził, że podmiot prawa publicznego jest zobowiązany do udzielania zamówień publicznych, nawet jeśli przedmiot zakupów nie pozostaje w związku z działalnością polegającą na zaspokajaniu potrzeb w interesie ogólnym.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201405 Miejsce wydania: Warszawa