Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014
Nr 4/2014 [103]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201404  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Agnieszka Sołtys
 • Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (cz. I)
 • str. 4

  Adam Ploszka
 • Ochrona demaskatorów (whistleblowers) w orzecznictwie ETPCz
 • str. 12

  Michał Wojewoda
 • Instytucja odesłania w rozporządzeniu spadkowym (UE) nr 650/2012 - wybrane problemy praktyczne (cz. II)
 • str. 19

  Anna Kościółek
 • Usunięcie sprzeczności między treścią art. 165 § 2 i art. 11355 k.p.c. a prawem UE
 • str. 26

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Agnieszka Knade-Plaskacz
 • Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w świetle orzecznictwa TS
 • str. 32

  GLOSY

  Anna Konert
 • Zakres zastosowania rozporządzenia nr 261/2004 - glosa do wyroku TS (czwarta izba) z 10.07.2008 r. w sprawie C-173/07 Emirates Airlines Direktion für Deutschland przeciwko Dietherowi Schenkelowi
 • str. 37

  Aleksandra Jamróz
  Zróżnicowanie wysokości odprawy przy zastosowaniu kryterium wieku i niepełnosprawności - glosa do wyroku TS z 6.12.2012 r. w sprawie C-152/11 J. Odar przeciwko Baxter Deutschland GmbH
  str. 40

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Aleksandra Sołtysińska
 • Zamówienia publiczne - dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawców przewidziane w prawie krajowym - zasada równego traktowania wykonawców i zasada proporcjonalności przy podejmowaniu środków ograniczających udział w postępowaniach przetargowych - wprowadzenie i wyrok TS z 3.03.2005 r. w sprawach połączonych: C-21/03 i C-34/03 Fabricom SA przeciwko państwu belgijskiemu
 • str. 47

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 54

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 56

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 59

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2014 r.
  str. 64

  Agnieszka Sołtys
  Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (cz. I)
  Obowiązek wykładni prawa krajowego, zgodnie z prawem Unii Europejskiej (obowiązek wykładni zgodnej), stanowi wykształcony w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) instrument służący zapewnieniu efektywności prawa unijnego w krajowych porządkach prawnych. Obowiązek ten spoczywa na organach krajowych. W polskim porządku prawnym jest on realizowany w szczególności zarówno przez sądy krajowe oraz organy administracji w procesie stosowania prawa, jak i przez Trybunał Konstytucyjny (dalej jako TK) w toku kontroli konstytucyjności prawa krajowego. Ta ostatnia kwestia będzie przedmiotem rozważań niniejszego opracowania. Analiza orzecznictwa TK będzie dokonywana przez pryzmat (normatywnego) modelu realizacji obowiązku wykładni zgodnej w ramach kontroli konstytucyjności prawa krajowego sprawowanej przez TK. W pierwszej części analizy (pkt 1.) zostanie podjęta próba wyznaczenia takiego modelu. Pozwoli to - w dalszej części rozważań (pkt 2.) - na wyróżnienie, uporządkowanie i ocenę wybranych, zasadniczych problemów występujących w praktyce orzeczniczej TK, warunkujących skuteczność realizacji unijnego obowiązku wykładni zgodnej. Przedmiotem odniesienia dla prezentowanych uwag będą orzeczenia TK, w których odnosił się on do wykładni prawa krajowego przyjaznej prawu UE (formułował twierdzenia ogólne jej dotyczące bądź stosował ją w konkretnych przypadkach), jak i orzeczenia TK dotyczące relacji polskiego i unijnego porządku prawnego. Uwagi będą się odnosić zarówno do orzecznictwa poakcesyjnego TK, jak i przedakcesyjnego - które pozostaje istotne z punktu widzenia rekonstrukcji znaczenia wykładni zgodnej w orzecznictwie TK.

  Początek strony


  Adam Ploszka
  Ochrona demaskatorów (whistleblowers) w orzecznictwie ETPCz
  Niedawne przypadki dwóch Amerykanów: Edwarda Snowdena oraz Bradleya Manninga skoncentrowały debatę na tzw. sygnalistach (ang. whistleblowers), czyli osobach przekazujących opinii publicznej ważne dla niej, lecz niejawne informacje. Informacje ujawnione przez E. Snowdena i B. Manninga miały istotne znaczenie z punktu widzenia demokracji, co pozwoliło większości komentatorów uznać ich za tzw. whistleblowers. Można postawić pytanie: czy publicystyczna kwalifikacja jest tożsama z prawną? Odpowiedź stanowi asumpt dla niniejszego artykułu, którego celem zasadniczym jest ustalenie, jak w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) definiowany jest sygnalista i jakie niesie to następstwa.

  Początek strony


  Michał Wojewoda
  Instytucja odesłania w rozporządzeniu spadkowym (UE) nr 650/2012 - wybrane problemy praktyczne (cz. II)
  W pierwszej części opracowania został przedstawiony ogólny kształt instytucji odesłania, uregulowanej w art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. W tej części zostaną poruszone pewne zagadnienia szczegółowe, które mogą budzić określone wątpliwości praktyczne, rzutujące na całościową ocenę rozporządzenia oraz na sposób jego stosowania przez sądy państw członkowskich UE.

  Początek strony


  Anna Kościółek
  Usunięcie sprzeczności między treścią art. 165 § 2 i art. 11355 k.p.c. a prawem UE
  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zmian w treści art. 165 § 2 oraz art. 11355 kodeksu postępowania cywilnego, które zostały wprowadzone na mocy ustawy z 13.06.2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, w związku z dążeniem do zapewnienia zgodności regulacji procesowych z prawem UE. Potrzeba wprowadzenia pilnych zmian w przepisach polskiej procedury cywilnej stanowiła konsekwencję zarówno sprzeczności wspomnianych przepisów z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE), ustanawiającym zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, jak i sprzeczności art. 11355 k.p.c. z rozporządzeniem nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007 r., dotyczącym doręczania w państwach członkowskich UE dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady nr 1348/20004. W efekcie wprowadzonych zmian niezbędnej modyfi kacji uległy zasady składania pism w postępowaniu cywilnym przez strony tego postępowania, mające miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę w państwach członkowskich innych niż Polska (art. 165 § 2 k.p.c.), a także przepisy dotyczące doręczania pism takim stronom (art. 11355 k.p.c.).

  Początek strony


  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w świetle orzecznictwa TS
  Zgodnie z art. 24 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dalej jako Karta lub KPP), we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka. Zapewnienie podstawowych praw dziecka w wielu przypadkach wymaga współpracy sądów państw członkowskich UE orzekających w sprawach związanych z przyznawaniem, wykonywaniem, przekazywaniem pełnego lub częściowego pozbawienia władzy rodzicielskiej, a więc w sprawach szeroko rozumianej odpowiedzialności rodzicielskiej. Podstawowe zasady ustalania jurysdykcji w tym zakresie określa rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich, oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

  Początek strony


  Anna Konert
  Zakres zastosowania rozporządzenia nr 261/2004 - glosa do wyroku TS (czwarta izba) z 10.07.2008 r. w sprawie C-173/07 Emirates Airlines Direktion für Deutschland przeciwko Dietherowi Schenkelowi
  Artykuł 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.02.2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/912 należy interpretować w ten sposób, że nie znajduje on zastosowania do podróży do miejsca przeznaczenia i z powrotem, w ramach której pasażerowie, których pierwszym miejscem odlotu było lotnisko znajdujące się na terytorium państwa członkowskiego, do którego mają zastosowanie postanowienia traktatu, wracają na to lotnisko w ramach lotu z lotniska znajdującego się w państwie trzecim. Okoliczność, że lot do miejsca przeznaczenia i lot powrotny stanowią przedmiot jednej rezerwacji, pozostaje bez znaczenia dla wykładni tego przepisu.

  Początek strony


  Aleksandra Sołtysińska
  Zamówienia publiczne - dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawców przewidziane w prawie krajowym - zasada równego traktowania wykonawców i zasada proporcjonalności przy podejmowaniu środków ograniczających udział w postępowaniach przetargowych
  - wprowadzenie i wyrok TS z 3.03.2005 r. w sprawach połączonych: C-21/03 i C-34/03 Fabricom SA przeciwko państwu belgijskiemu

  Przedstawiony wyrok zapoczątkował linię orzeczniczą TS dotyczącą przesłanek wprowadzenia do ustawodawstwa krajowego państw członkowskich UE dodatkowych podstaw wykluczenia, które nie zostały wprost przewidziane w regulacjach prawa unijnego.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201404 Miejsce wydania: Warszawa