Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014
Nr 3/2014 [102]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201403  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Michał Wojewoda
 • Instytucja odesłania w rozporządzeniu spadkowym (UE) nr 650/2012 - geneza i normatywny kształt renvoi w art. 34 (cz. I)
 • str. 4

  Tomasz Kołodziej
 • Transgraniczne przekształcenie spółki w prawie polskim na tle wyroku TS w sprawie VALE (cz. II)
 • str. 13

  Michał Bernat
 • Ograniczenia w przenoszeniu aktywów związane z pomocą publiczną
 • str. 22

  Izabela Wróbel
 • Przyznanie prawa wstępu za opłatą jako usługa podlegająca opodatkowaniu obniżoną stawką VAT na tle prawa UE i prawa krajowego
 • str. 29

  GLOSY

  Karol Piech
 • Dopuszczalność zmiany kodu procedury celnej po zwolnieniu towarów - glosa do wyroku TS z 14.10.2010 r. w sprawach połączonych: C-430/08 i C-431/08 Terex Equipment Ltd. oraz FG Wilson i Caterpillar przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
 • str. 37

  Mateusz Knecht
 • Ograniczenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w postaci dozwolonego użycia oznaczenia opisowego - glosa do wyroku SN z 2.06.2011 r. (I CSK 581/10)
 • str. 44

  Rafał Cebula
 • Przynależność jednostki do związku wyznaniowego jako przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych - glosa do wyroku NSA z 27.03.2013 r. (I OSK 932/12)
 • str. 49

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Aleksandra Sołtysińska
 • Zamówienia "bezpośrednie" - definicja zamówienia publicznego - uprawnienie do zawarcia umowy z pominięciem obowiązkowych procedur udzielania zamówień publicznych - wprowadzenie i wyrok TS z 18.11.1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal Srl przeciwko Comune di Viano i Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia
 • str. 54

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  Bernd Hecker
  Europäisches Strafrecht
  (recenzja Marka Zielińskiego)
  str. 58

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 60

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 61

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 63

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2014 r.
  str. 64

  Michał Wojewoda
  Instytucja odesłania w rozporządzeniu spadkowym (UE) nr 650/2012 - geneza i normatywny kształt renvoi w art. 341 (cz. I)
  4.07.2012 r. zostało oficjalnie przyjęte rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Rozporządzenie nr 650/2012 odważnie wkracza w domenę prawa spadkowego, harmonizując szeroki wachlarz zagadnień z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego oraz międzynarodowej procedury cywilnej. Stanowi ono kolejny ważny krok Unii Europejskiej w kierunku ujednolicenia regulacji prywatnoprawnych przynajmniej na poziomie kolizyjnym. Jedną z ciekawych konstrukcji, która znalazła swoje miejsce w nowej regulacji, jest instytucja odesłania, unormowana w art. 34 rozporządzenia spadkowego. Niniejsza wypowiedź ma służyć bliższemu wyjaśnieniu, na czym polega tzw. gra odesłania i jak może ona wpłynąć na przyjęty w rozporządzeniu mechanizm kolizyjny. Opracowanie zostało podzielone na dwie części. Poniżej, w części pierwszej, będzie omówiona geneza wprowadzenia odesłania do regulacji rozporządzenia nr 650/2012. W podstawowym zarysie zostanie też zaprezentowany normatywny kształt analizowanej konstrukcji. Natomiast druga część opracowania będzie poświęcona przedstawieniu wybranych problemów praktycznych oraz ocenie rozporządzenia spadkowego z punktu widzenia wpływu instytucji odesłania na realizację celów i założeń, jakie towarzyszyły uchwaleniu nowej regulacji unijnej.

  Początek strony


  Tomasz Kołodziej
  Transgraniczne przekształcenie spółki w prawie polskim na tle wyroku TS w sprawie VALE1 (cz. II)
  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w sprawie VALE otwiera nowe perspektywy dla realizacji swobody osiedlania się w drodze transgranicznego przekształcenia spółki. Przedmiotem poniższych rozważań jest analiza rozstrzygnięcia TS oraz jego znaczenia dla stosowania polskiego prawa spółek. Artykuł jest poświęcony próbie oceny skuteczności transgranicznego przekształcenia spółki, przeprowadzanego na podstawie przepisów polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i materialnego prawa spółek w świetle art. 49 i art. 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE).

  Początek strony


  Michał Bernat
  Ograniczenia w przenoszeniu aktywów związane z pomocą publiczną
  W praktyce gospodarczej nie należą do rzadkości przypadki, w których ze względu na cechy jednej ze stron transakcji lub status określonych składników majątku na tle prawa pomocy publicznej przeniesienie aktywów będzie doznawać istotnych ograniczeń lub będzie się wiązać z powstaniem, lub rozszerzeniem obowiązku zwrotu pomocy publicznej. Normy prawa pomocy publicznej będą przy tym znajdować zastosowanie niezależnie od prawnej konstrukcji transakcji prowadzącej do przeniesienia aktywów, z zastrzeżeniem odmienności wskazanych w niniejszym artykule. Zasady prawa pomocy będą bowiem miały zastosowanie zarówno do rozporządzenia majątkiem beneficjenta pomocy publicznej w przypadku sprzedaży lub aportu przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub aktywów, w tym rzeczy i praw (ang. asset deal), czy to w trybie zwykłej sprzedaży, czy też w toku egzekucji lub upadłości, jak i do połączenia, i podziału spółek lub innych form restrukturyzacji. Zasady te będą miały również zastosowanie do zbycia udziałów (akcji) w spółce uzyskującej pomoc publiczną (ang. share deal).

  Początek strony


  Izabela Wróbel
  Przyznanie prawa wstępu za opłatą jako usługa podlegająca opodatkowaniu obniżoną stawką VAT na tle prawa UE i prawa krajowego
  Ustanowienie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej wymaga wprowadzenia i utrzymywania w państwach członkowskich UE przepisów prawa podatkowego, które nie zakłócają warunków konkurencji ani nie utrudniają swobodnego przepływu towarów i usług. Temu celowi służy harmonizacja krajowych ustawodawstw dotyczących podatków obrotowych w drodze ustanowienia wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej jako VAT). Podstawowym instrumentem prawnym w tym zakresie jest obecnie dyrektywa 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu VAT.

  Początek strony


  Karol Piech
  Dopuszczalność zmiany kodu procedury celnej po zwolnieniu towarów
  - glosa do wyroku TS z 14.10.2010 r. w sprawach połączonych: C-430/08 i C-431/08 Terex Equipment Ltd. oraz FG Wilson i Caterpillar przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

  Procedura uszlachetniania czynnego jest środkiem szczególnym mającym na celu ułatwienie przebiegu niektórych czynności gospodarczych. Pozwala bowiem na zawieszenie poboru cła wobec przywożonych surowców i materiałów niezbędnych do wytworzenia produktów przeznaczonych na eksport. Dzięki korzystaniu z tej procedury unijni producenci mogą konkurować na rynkach państw trzecich, bez konieczności włączania należności celnych w koszty i następnie ceny sprzedaży eksportowanych towarów. Jednak pomyłkowe wskazanie w zgłoszeniach wywozowych błędnego kodu procedury celnej powoduje powstanie długu celnego, co stawia pod znakiem zapytania opłacalność takich operacji gospodarczych.

  Początek strony


  Mateusz Knecht
  Ograniczenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w postaci dozwolonego użycia oznaczenia opisowego
  - glosa do wyroku SN z 2.06.2011 r. (I CSK 581/10)

  Wyrażenie obcojęzyczne może być uznane za opisowe również w języku polskim, jeżeli dla odbiorcy docelowego towarów oznaczonych takim wyrażeniem może ono brzmieć tylko opisowo, ze względu na powszechne używanie tego wyrażenia zamiennie ze słowem polskim albo tylko w języku obcym, ze względu na brak odpowiednika polskiego lub jego nieużywanie dla oznaczenia rodzajowego, jednak nie wtedy, gdy zarejestrowany znak towarowy obejmuje to wyrażenie, a używanie go w obrocie przez osoby trzecie jest niezgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (art. 12 lit. b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009).

  Początek strony


  Rafał Cebula
  Przynależność jednostki do związku wyznaniowego jako przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych
  - glosa do wyroku NSA z 27.03.2013 r. (I OSK 932/12)

  Wyrok z 27.03.2013 r. (I OSK 932/12) wydany przez NSA stał się jednym z pierwszych orzeczeń, które dokonało zwrotu w interpretacji przepisów regulujących sytuację prawną osób domagających się ochrony swoich danych osobowych, przetwarzanych przez kościelne osoby prawne, dotąd traktowane w sposób uprzywilejowany w sporach z jednostką. Konstytucyjna sfera prywatności, która roztacza się nad rozważaniami w omawianym orzeczeniu, obejmuje szczegółowe zagadnienia dotyczące wolności sumienia i wyznania oraz ochrony danych osobowych w ramach relacji wyznaniowej. Z natury rzeczy omawiane kwestie muszą więc dotyczyć zagadnień fundamentalnych, bowiem źródłem zarówno wolności sumienia oraz wyznania, jak i prawa do ochrony danych osobowych jest niezbywalna i przyrodzona godność człowieka3. Można także przy okazji stwierdzić, że okoliczności faktyczne sprawy są przykładem na to, w jaki sposób pojawiają się próby zawężania sfery prywatności na rzecz interesu zbiorowości jako wynik uwikłania człowieka w konieczną rzeczywistość kulturowo-informacyjną. Sprawa ta jest więc też dowodem na wciąż aktualne zagrożenia w przestrzeni prywatności, na jakie przed kilkunastoma laty zwracał uwagę M. Safjan.

  Początek strony


  Aleksandra Sołtysińska
  Zamówienia "bezpośrednie" - definicja zamówienia publicznego - uprawnienie do zawarcia umowy z pominięciem obowiązkowych procedur udzielania zamówień publicznych
  - wprowadzenie i wyrok TS z 18.11.1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal Srl przeciwko Comune di Viano i Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia

  W przedstawionym wyroku TS przyjął, że obowiązek przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy tych przypadków, gdy zamawiający planuje zawrzeć umowę z podmiotem, który jest formalnie od niej odrębny i niezależny w zakresie podejmowania decyzji. Udzielając odpowiedzi na pytanie skierowane przez sąd krajowy, TS po raz pierwszy wskazał na możliwość udzielania tzw. zamówień bezpośrednich (ang. in house) w sytuacji gdy zamawiający sprawuje nad wykonawcą kontrolę analogiczną jak nad własnymi oddziałami lub innymi jednostkami organizacyjnymi (zależność organizacyjna), a wykonawca prowadzi działalność w przeważającej mierze na rzecz zamawiającego lub wspólnie z zamawiającym (zależność ekonomiczna).

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201403 Miejsce wydania: Warszawa