Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014
Nr 2/2014 [101]

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6509:201402  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Agnieszka Frąckowiak-Adamska
 • Granice wzajemnego zaufania w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
 • str. 4

  Tomasz Kołodziej
 • Transgraniczne przekształcenie spółki w prawie polskim na tle wyroku TS w sprawie VALE (cz. I)
 • str. 20

  Monika Namysłowska
 • Stosowanie dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w świetle pierwszego sprawozdania Komisji
 • str. 26

  PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

  Agnieszka Knade-Plaskacz
 • Odpowiedzialność ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w orzecznictwie TS i Trybunału EFTA - naprawienie szkody niemajątkowej oraz przyczynienie się poszkodowanego
 • str. 32

  GLOSY

  Marcin Orecki
  Ambasada państwa jako filia, agencja, oddział w świetle rozporządzenia (WE) nr 44/2001
  - glosa do wyroku TS z 19.07.2012 r. w sprawie C-154/11 Ahmed Mahamdia przeciwko République algérienne démocratique et populaire
  str. 37

  Agata Jurkowska-Gomułka
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia art. 101 lub art. 102 TFUE przez Komisję: podwójna rola organu antymonopolowego
  - glosa do wyroku TS z 6.11.2012 r. w sprawie C-199/11 Wspólnota Europejska przeciwko Otis i inni
 • str. 43

  KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

  Aleksandra Sołtysińska
 • Zamówienia publiczne - pojęcie udzielania zamówień publicznych - istotna zmiana umowy - zmiana po stronie wykonawcy - wprowadzenie i wyrok TS z 19.06.2008 r. w sprawie C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH przeciwko Republice Austrii (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
 • str. 49

  OMÓWIENIA I RECENZJE

  Bartosz Turno
  Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji
  (recenzja Krystyny Kowalik-Bańczyk)
  str. 53

  Jeremy Waldron
  The Harm in Hate Speech
  (recenzja Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabis)
  str. 55

  UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
  (Jakub Królikowski)
  str. 57

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  (Monika Domańska)
  str. 59

  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  str. 60

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2014 r.
  str. 64

  Agnieszka Frąckowiak-Adamska
  Granice wzajemnego zaufania w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
  Jednym z głównych celów Unii Europejskiej na początku XXI w. jest konstruowanie wspólnej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (dalej jako PWBiS), czyli obszaru "bez granic wewnętrznych, w którym zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak i zapobiegania i zwalczania przestępczości". Podstawą jego konstrukcji jest wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi UE, m.in. co do tego, "że ich krajowe porządki prawne są w stanie zaoferować równoważne i skuteczne poziomy ochrony praw podstawowych uznanych na płaszczyźnie Unii, w szczególności w karcie praw podstawowych".

  Początek strony


  Tomasz Kołodziej
  Transgraniczne przekształcenie spółki w prawie polskim na tle wyroku TS w sprawie VALE (cz. I)
  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w sprawie VALE otwiera nowe perspektywy dla realizacji swobody osiedlania się w drodze transgranicznego przekształcenia spółki. Przedmiotem poniższych rozważań jest analiza rozstrzygnięcia TS oraz jego znaczenia dla stosowania polskiego prawa spółek. Artykuł jest poświęcony próbie oceny skuteczności transgranicznego przekształcenia spółki, przeprowadzanego na podstawie przepisów polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i materialnego prawa spółek w świetle art. 49 i art. 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE).

  Początek strony


  Monika Namysłowska
  Stosowanie dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w świetle pierwszego sprawozdania Komisji
  Z niemal 2-letnim opóźnieniem Komisja Europejska (dalej jako Komisja) opublikowała w marcu 2013 r. sprawozdanie dotyczące stosowania dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych. Sprawozdanie było oczekiwane m.in. ze względu na fakt, że dyrektywa 2005/29/WE jest pierwszym aktem prawnym Unii Europejskiej, który w sposób zupełny reguluje zasady ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi przedsiębiorców wobec konsumentów. W tym celu dyrektywa posłużyła się nowatorskimi, ale i dyskusyjnymi instrumentami prawnymi, jak np. klauzula generalna oraz czarna lista. Wbrew trudnościom w stosowaniu dyrektywy, na jakie wskazują choćby tylko pytania prejudycjalne sądów krajowych, Komisja dokonała jej oceny pozytywnej, wskazując jedynie lapidarnie, że większość problemów można rozwiązać za pomocą inicjatyw mających na celu poprawę egzekwowania prawa, w których intensyfikacji sama chce odegrać znaczącą rolę. Mimo niedociągnięć, sprawozdanie może być pomocne dla podmiotów stosujących dyrektywę 2005/29/WE w Polsce.

  Początek strony


  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Odpowiedzialność ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w orzecznictwie TS i Trybunału EFTA - naprawienie szkody niemajątkowej oraz przyczynienie się poszkodowanego
  W wyniku wzrastającego ruchu transgranicznego w Europie coraz większego znaczenia nabiera określenie zakresu odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń i funduszy gwarancyjnych za szkody spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych na terytorium Unii Europejskiej. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) oraz Trybunału EFTA włączające szkodę niematerialną do systemu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkodę spowodowaną zgonem bliskiej osoby w wypadku drogowym, oraz określające granice kompetencji państw członkowskich UE w zakresie ograniczenia odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia w stosunku do osób, które przyczyniły się do powstania szkody.

  Początek strony


  Agata Jurkowska-Gomułka
  Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia art. 101 lub art. 102 TFUE przez Komisję: podwójna rola organu antymonopolowego
  - glosa do wyroku TS z 6.11.2012 r. w sprawie C-199/11 Wspólnota Europejska przeciwko Otis i inni

  Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja), ma prawo do dochodzenia roszczeń związanych z naprawieniem bezprawnych szkód wynikających z praktyk stanowiących naruszenie art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE)1. Prawo to powinno być wykonywane z poszanowaniem praw podstawowych strony pozwanej, zagwarantowanych w szczególności w Karcie Praw Podstawowych (dalej jako KPP lub Karta).

  Początek strony


  Aleksandra Sołtysińska
  Zamówienia publiczne - pojęcie udzielania zamówień publicznych - istotna zmiana umowy
  - zmiana po stronie wykonawcy
  - wprowadzenie i wyrok TS z 19.06.2008 r. w sprawie C-454/06
  Pressetext Nachrichtenagentur GmbH przeciwko Republice Austrii (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

  Przedstawiony wyrok stanowi pierwszy przypadek, w którym TS dokonał wykładni pojęcia "udzielanie zamówień publicznych" w kontekście dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie publiczne - w zakresie zarówno treści umowy, jak i strony kontraktu. Trybunał Sprawiedliwości przesądził, że istotna zmiana umowy może stanowić "udzielenie zamówienia publicznego" i tym samym prowadzić do zawarcia umowy przez instytucję zamawiającą z pominięciem obowiązujących procedur przetargowych. Najbardziej istotne rozważania TS odnoszą się do możliwości zmian po stronie wykonawcy.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: KIK-6509:201402 Miejsce wydania: Warszawa