Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Bogdan Bladowski,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0092:W04P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział pierwszy
Postępowanie cywilne w praktyce sądowej
str. 15


1. Uwagi ogólne
str. 15

2. Droga sądowa
str. 16

3. Rodzaje i tryby postępowania
str. 18

4. Zasięg terytorialny i czasowy przepisów
str. 19

5. Przesłanki procesowe
str. 20

6. Zasady unormowania postępowania
str. 22

Rozdział drugi
Rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych
str. 27


1. Uwagi ogólne
str. 27

2. Niezawisłość sędziowska a nadzór służbowy oraz wiążąca wykładnia prawa
str. 29

3. Kierowanie postępowaniem przez sędziego
str. 31

4. Podział czynności sędziów
str. 34

5. Organizacja i technika pracy własnej
str. 37

6. Kultura pracy i funkcja wychowawcza
str. 39

7. Kształtowanie wiedzy zawodowej
str. 41

Rozdział trzeci
Właściwość i skład sądu
str. 44


1. Uwagi ogólne
str. 44

2. Właściwość rzeczowa
str. 45

3. Ustalenie wartości przedmiotu sporu
str. 47

4. Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu
str. 50

5. Właściwość miejscowa
str. 52

6. Wyznaczenie innego sądu
str. 57

7. Badanie właściwości i przekazanie sprawy
str. 58

8. Skład sądu
str. 60

9. Wyłączenie sędziego
str. 63

Rozdział czwarty
Wszczęcie procesu i dalsze czynności
str. 67


1. Uwagi ogólne
str. 67

2. Wytoczenie powództwa i wstępne czynności sądowe
str. 68

3. Właściwy tryb postępowania
str. 75

4. Zabezpieczenie powództwa
str. 77

5. Działanie stron i współuczestników sporu
str. 81

6. Pełnomocnictwo procesowe
str. 86

7. Znaczenie i warunki formalne pism procesowych
str. 89

8. Doręczanie pism
str. 93

9. Terminy procesowe
str. 99

10. Postanowienia i zarządzenia
str. 102

11. Posiedzenia sądowe
str. 105

12. Zawieszenie postępowania
str. 108

13. Umorzenie postępowania
str. 113

14. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt
str. 115

Rozdział piąty
Przygotowanie rozprawy
str. 118


1. Uwagi ogólne
str. 118

2. Wyznaczenie rozprawy
str. 119

3. Gromadzenie materiału procesowego
str. 124

4. Powództwo wzajemne i interwencja główna oraz interwencja uboczna i przypozwanie
str. 131

5. Przekształcenie podmiotowe procesu
str. 135

6. Zmiana powództwa i cofnięcie pozwu
str. 138

7. Koszty sądowe
str. 142

8. Wstrzymanie postępowania i odwołanie rozprawy
str. 149

Rozdział szósty
Przebieg rozprawy
str. 151


1. Uwagi ogólne
str. 151

2. Rozpoczęcie rozprawy
str. 151

3. Wyjaśnienie stanowiska stron i próba ich pojednania
str. 157

4. Wszczęcie postępowania dowodowego
str. 162

5. Przeprowadzenie poszczególnych dowodów
str. 168

6. Odroczenie rozprawy
str. 180

7. Protokół rozprawy
str. 183

8. Zamknięcie rozprawy
str. 187

Rozdział siódmy
Wydanie wyroku
str. 190


1. Uwagi ogólne
str. 190

2. Zasady orzekania
str. 191

3. Wyrok wstępny i częściowy
str. 195

4. Wyrok zaoczny
str. 198

5. Narada i zdanie odrębne
str. 203

6. Forma i treść sentencji wyroku
str. 206

7. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu
str. 210

8. Rygor natychmiastowej wykonalności
str. 217

9. Ogłoszenie wyroku
str. 220

10. Uzasadnienie wyroku
str. 222

11. Czynności po wydaniu wyroku
str. 228

12. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku
str. 232

Rozdział ósmy
Postępowanie odwoławcze
str. 236


1. Uwagi ogólne
str. 236

2. Dopuszczalność apelacji i zażalenia
str. 238

3. Czynności wstępne w sądzie pierwszej instancji
str. 244

4. Rozstrzygnięcie zażalenia przez sąd pierwszej instancji
str. 254

5. Czynności przygotowawcze w drugiej instancji
str. 257

6. Rozprawa apelacyjna
str. 261

7. Rozpoznanie sprawy na skutek apelacji
str. 263

8. Orzeczenie sądu drugiej instancji
str. 265

9. Rozpoznanie zażalenia przez sąd drugiej instancji
str. 270

10. Pytania prawne do Sądu Najwyższego
str. 275

11. Czynności wstępne w postępowaniu kasacyjnym
str. 277

Rozdział dziewiąty
Wznowienie postępowania
str. 280


1. Uwagi ogólne
str. 280

2. Dopuszczalność wznowienia
str. 280

3. Wstępne czynności sądowe
str. 286

4. Rozpoznanie sprawy
str. 288

Rozdział dziesiąty
Sprawy egzekucyjne
str. 292


1. Uwagi ogólne
str. 292

2. Wszczęcie i przebieg postępowania
str. 293

3. Nadzorowanie czynności komornika
str. 299

4. Wyjawienie majątku oraz wyjawienie dokumentu lub rzeczy podlegających odebraniu
str. 301

5. Egzekucja świadczeń niepieniężnych
str. 304

6. Czynności w toku egzekucji z nieruchomości
str. 309

7. Rozpoznawanie skarg i zarzutów
str. 313

8. Dopuszczalność zażalenia
str. 316

Rozdział jedenasty
Charakterystyka pism sądowych
str. 321


1. Rodzaje pism
str. 321

2. Wymagania formalne
str. 325

3. Układ i język pism
str. 327

4. Ogłaszanie i doręczanie pism
str. 330

Rozdział dwunasty
Wzory wybranych wyroków (Iinstancja)
str. 333

Bibliografia
str. 361


Ukryj

Opis:

Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań i swoistych właściwości wymiaru sprawiedliwości. Realizację tych zadań w praktyce sądowej ma ułatwić sędziemu cywiliście książka poświęcona metodyce jego pracy, której istotę stanowi stosowanie prawa. Całokształt jego wysiłku i umiejętności w rozpoznawaniu spraw obejmuje gromadzenie materiału procesowego (czynności przygotowawcze) oraz rozstrzygnięcie sprawy, polegające na zastosowaniu przepisów prawnych do ustalonego stanu faktycznego i określenie mających stąd wynikać skutków prawnych (czynności orzekania). Na treść książki składają się procesowe reguły metodyczne i ogólne reguły prakseologiczne. Wykorzystano w niej dorobek nauki i judykatury, a także doświadczenie własne autora oraz innych sędziów cywilistów, preferując generalnie związki teorii prawa z praktyką jego stosowania. W publikacji przedstawione zostało postępowanie cywilne w praktyce sądowej oraz rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych. Kolejno naświetlono, w aspekcie praktycznym: właściwość i skład sądu, wszczęcie procesu, przygotowanie i przebieg rozprawy oraz wydanie wyroku, postępowanie odwoławcze i wznowieniowe oraz sprawy egzekucyjne. W końcowej części książki zaprezentowano charakterystykę pism sądowych i wzory wybranych wyroków. Pionierska w polskim piśmiennictwie prawniczym Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych tegoż Autora ukazała się po raz pierwszy w 1987 r. Aktualne czwarte już wydanie pod tytułem Metodyka pracy sędziego cywilisty stanowi jej kontynuację. W tematycznym związku pozostaje praca Autora Pisma sądowe w sprawach cywilnych, także wydana nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4059-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 364
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Sądownictwo powszechne / Sędziowie
Kod: KAM-0092:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów