Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I i II

W publikacji w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

więcej

Autorzy: Joanna Bodio, Tomasz Demendecki, Andrzej Jakubecki (red. naukowy), Olimpia Marcewicz, Przemysław Telenga, Mariusz Piotr Wójcik,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  14 lutego 2017 r.
z uwzględnieniem ustaw z dnia: 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 187), która wchodzi w życie 15 lutego 2017 r.; 10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.), która wchodzi w życie 1 marca 2017 r.; 16 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948), która wchodzi w życie 1 marca 2017 r.; 15 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 67), która wchodzi w życie 12 lipca 2017 r.; 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634), która wchodzi w życie 18 kwietnia 2026 r.

Kod: KAM-0723:W07D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

TOM I


Wykaz skrótów | str. 11

Literatura | str. 25

Przedmowa | str. 31

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego | str. 33
Tytuł wstępny. Przepisy ogólne | str. 35

Cześć pierwsza. Postepowanie rozpoznawcze | str. 63
Księga pierwsza. Proces | str. 63
Tytuł I. Sąd | str. 63
Dział I. Właściwość sądu | str. 63
Przepis wstępny | str. 63
Rozdział 1. Właściwość rzeczowa | str. 65
Oddział 1. Podstawy właściwości | str. 65
Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu | str. 70
Rozdział 2. Właściwość miejscowa | str. 77
Oddział 1. Właściwość ogólna | str. 77
Oddział 2. Właściwość przemienna | str. 79
Oddział 3. Właściwość wyłączna | str. 84
Oddział 4. Przepisy szczególne | str. 88
Dział II. Skład sądu | str. 92
Dział III. Wyłączenie sędziego | str. 95
Tytuł II. Prokurator | str. 104
Tytuł III. Organizacje pozarządowe | str. 110
Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy | str. 114
Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów | str. 115
Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postepowaniu na podstawie odrębnych przepisów | str. 116
Tytuł IV. Strony | str. 117
Dział I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 117
Dział II. Współuczestnictwo w sporze | str. 130
Dział III. Interwencja główna i uboczna | str. 134
Dział IV. Przypozwanie | str. 143
Dział V. Pełnomocnicy procesowi | str. 145
Tytuł V. Koszty procesu | str. 160
Dział I. Zwrot kosztów procesu | str. 160
Dział II. Pomoc prawna z urzędu | str. 203
Tytuł VI. Postępowanie | str. 225
Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych | str. 227
Rozdział 1. Pisma procesowe | str. 227
Rozdział 2. Doręczenia | str. 252
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe | str. 275
Rozdział 4. Terminy | str. 296
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu | str. 299
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania | str. 306
Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji | str. 332
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze | str. 332
Oddział 1. Mediacja | str. 332
Oddział 2. Postępowanie pojednawcze | str. 351
Rozdział 2. Pozew | str. 353
Rozdział 3. Rozprawa | str. 383
Dział III. Dowody | str. 409
Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów | str. 413
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe | str. 424
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 424
Oddział 2. Dokumenty | str. 438
Oddział 3. Zeznania świadków | str. 463
Oddział 4. Opinia biegłych | str. 484
Oddział 5. Oględziny | str. 504
Oddział 6. Przesłuchanie stron | str. 507
Oddział 7. Inne środki dowodowe | str. 515
Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów | str. 521
Dział IV. Orzeczenia | str. 525
Rozdział 1. Wyroki | str. 525
Oddział 1. Wydanie wyroku | str. 526
Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków | str. 547
Oddział 3. Wyroki zaoczne | str. 552
Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków | str. 560
Rozdział 1a. Nakazy zapłaty | str. 564
Rozdział 2. Postanowienia sądu | str. 565
Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń | str. 574
Dział V. Środki odwoławcze | str. 579
Rozdział 1. Apelacja | str. 580
Rozdział 11. (uchylony) | str. 615
Rozdział 2. Zażalenie | str. 615
Dział Va. Skarga kasacyjna | str. 628
Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str. 659
Dział VI. Wznowienie postępowania | str. 661
Dział VII. (uchylony) | str. 682
Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 683
Tytuł VII. Postępowania odrębne | str. 700
Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich | str. 700
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 701
Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację | str. 707
Rozdział 3. Inne sprawy | str. 719
Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 723
Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 732
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 733
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 760
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 766
Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania | str. 778
Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów | str. 780
Rozdział 1. (uchylony) | str. 781
Rozdział 2. (uchylony) | str. 781
Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 789
Dział IVb. (uchylony) | str. 789
Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki | str. 791
Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty | str. 796
Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego | str. 799
Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze | str. 802
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 802
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe | str. 802
Rozdział 3. Postępowanie upominawcze | str. 814
Dział VI. Postępowanie uproszczone | str. 821
Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych | str. 833
Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe | str. 834
Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń | str. 844
Dział VIII. Postępowania elektroniczne | str. 851
Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze | str. 852
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe | str. 875
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 875
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw | str. 901
Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego | str. 901
Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu | str. 901
Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego | str. 901
Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu | str. 906
Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu | str. 908
Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie | str. 911
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 911
Oddział 2. Doradca tymczasowy | str. 918
Oddział 3. Postępowanie | str. 921
Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli | str. 932
Rozdział 1. Sprawy małżeńskie | str. 934
Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze | str. 944
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 944
Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 955
Oddział 3. Sprawy o przysposobienie | str. 966
Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki | str. 973
Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką | str. 979
Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem | str. 990
Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli | str. 996
Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego | str. 1002
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1003
Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia | str. 1005
Rozdział 2a. Przepadek rzeczy | str. 1013
Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego | str. 1013
Oddział 2. Przepadek pojazdów | str. 1018
Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem | str. 1021
Rozdział 4. Zniesienie współwłasności | str. 1026
Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu | str. 1038
Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 1044
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego | str. 1072
Przepisy wstępne | str. 1073
Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza | str. 1075
Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 1097
Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu | str. 1099
Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych | str. 1105
Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego | str. 1109
Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu | str. 1111
Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego | str. 1112
Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 1115
Rozdział 9. Dział spadku | str. 1141
Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe | str. 1152
Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego | str. 1154
Dział V. Sprawy depozytowe | str. 1161
Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 1161
Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu | str. 1177
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu | str. 1183
Dział VI. Postępowanie rejestrowe | str. 1186
Księga trzecia. (uchylona) | str. 1196
Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt | str. 1196TOM II


Wykaz skrótów | str. 9

Literatura | str. 23

Przedmowa | str. 29

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego | str. 31

Cześć druga. Postepowanie zabezpieczające | str. 33
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 36
Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych | str. 79
Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia | str. 105

Cześć trzecia. Postepowanie egzekucyjne | str. 121
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 121
Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postepowanie w ogólności | str. 121
Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności | str. 176
Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 223
Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty | str. 237
Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postepowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 239
Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych | str. 240
Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych | str. 243
Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych | str. 244
Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne | str. 248
Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postepowania | str. 285
Dział V. Ograniczenia egzekucji | str. 302
Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 312
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych | str. 323
Dział I. Egzekucja z ruchomości | str. 323
Rozdział 1. Zajęcie | str. 324
Rozdział 2. Sprzedaż | str. 337
Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej | str. 349
Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str. 357
Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych | str. 367
Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności | str. 379
Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych | str. 393
Dział V. Wyjawienie majątku | str. 411
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości | str. 423
Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 424
Rozdział 2. Zajęcie | str. 426
Rozdział 3. Opis i oszacowanie | str. 444
Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji | str. 450
Rozdział 5. Warunki licytacyjne | str. 454
Rozdział 6. Licytacja | str. 459
Rozdział 7. Przybicie | str. 465
Rozdział 8. Przysądzenie własności | str. 469
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 474
Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości | str. 478
Dział VII. Egzekucja ze statków morskich | str. 483
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji | str. 489
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 490
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę | str. 498
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych | str. 501
Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości | str. 502
Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji | str. 508
Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych | str. 508
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców | str. 526
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 527
Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy | str. 530
Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego | str. 563
Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej | str. 589
Dział IV. (uchylony) | str. 592
Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych | str. 593
Dział VI. (uchylony) | str. 599

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego | str. 601
Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa | str. 601
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 602
Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie | str. 611
Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym | str. 634
Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym | str. 650
Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny | str. 654
Księga druga. Postępowanie | str. 663
Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 663
Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu | str. 666
Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych | str. 676
Tytuł IV. Pomoc prawna | str. 678
Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów | str. 697
Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe | str. 699
Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach | str. 700
Tytuł VIIA. Europejskie poświadczenie spadkowe | str. 705
Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności | str. 710
Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń | str. 713
Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej | str. 716
Tytuł XI. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym | str. 718
Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności | str. 727
Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych | str. 727
Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych | str. 738
Tytuł III. (uchylony) | str. 745
Tytuł IV. (uchylony) | str. 746
Tytuł V. (uchylony) | str. 746
Tytuł VI. (uchylony) | str. 746
Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych | str. 746
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 746
Tytuł II. Wykonanie | str. 755
Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania | str. 765

Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy) | str. 771
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 772
Tytuł II. Zapis na sąd polubowny | str. 779
Tytuł III. Skład sądu polubownego | str. 790
Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego | str. 799
Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym | str. 802
Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania | str. 810
Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 816
Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej | str. 824

Ukryj

Opis:

W komentarzu w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Siódme wydanie publikacji pod redakcją naukową prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego prezentuje wszystkie zmiany kodeksu, które miały miejsce od czasu ostatniego wydania w 2014 r., w tym m.in.:

  • dotyczące sprzedaży rzeczy ruchomych w drodze licytacji publicznej przez komornika oraz wprowadzające przepisy umożliwiające sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej, które wchodzą w życie 1 marca 2017 r., oraz
  • umożliwiające skuteczne stosowanie w polskim porządku krajowym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych; zmiana ta pozwala na zabezpieczenie roszczenia wierzyciela na rachunku bankowym lub rachunku prowadzonym przez inną instytucję kredytową niż bank, należącym do dłużnika, na takich samych warunkach we wszystkich krajach Unii Europejskiej; wejdzie w życie od 18 stycznia 2017 r.,
  • wynikające z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r., sygn. akt SK 21/14., dotyczące wydłużenia terminu do wznowienia postępowania.
Oprócz analizy przepisów prawa procesowego cywilnego autorzy przywołują również poglądy doktryny i orzecznictwo poświęcone zagadnieniom tej dziedziny prawa. Autorzy są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w większości praktykami wykonującymi zawody prawnicze.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i aplikantów tych zawodów prawniczych. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa cywilnego procesowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-222-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 2036
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-0723:W07D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów