Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Zdzisław Jasiński (red. nauk.),
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0194:W03D01  Ilość w paczce: 18

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Autorzy | str. 9

Przedmowa | str. 11

1. Istota, elementy i zasady organizacji działalności operacyjnej | str. 13


Pojęcie działalności operacyjnej | str. 13

System operacyjny i jego elementy | str. 14

Proces wytwórczy i jego struktura | str. 16

Rodzaje procesów wytwórczych | str. 19

Otoczenie systemu operacyjnego | str. 21

Podstawowe zasady organizacji procesów wytwarzania | str. 22

Pytania kontrolne | str. 26

Ćwiczenie | str. 27

2. Warunki i mechanizmy funkcjonowania systemów operacyjnych | str. 28

Proces adaptacyjny | str. 29

Opór wobec zmian | str. 33

Pytania kontrolne | str. 34

Ćwiczenie | str. 34

3. Decyzje strategiczne dotyczące działalności operacyjnej | str. 36

Wybór lokalizacji procesu wytwórczego | str. 37

Wybór technologii | str. 40

Określenie koniecznej zdolności wytwórczej | str. 41

Określenie stopnia integracji działań | str. 42

Określenie kierunków rozwoju poziomego | str. 49

Pytania kontrolne | str. 51

Ćwiczenie | str. 52

4. Kształtowanie przestrzeni pracy | str. 55

Stanowisko pracy | str. 55

Sposoby grupowania stanowisk pracy | str. 59

Projektowanie przestrzeni pracy | str. 67

Metody rozmieszczenia komórek wytwórczych | str. 72

Współczesne tendencje w kształtowaniu struktury przestrzennej zakładu | str. 76

Elastyczne systemy produkcyjne | str. 77

Pytania kontrolne | str. 80

Ćwiczenia | str. 81

5. Analiza, pomiar i kompresja czasu w łańcuchu dostaw | str. 85

Czas jako wymiar konkurowania | str. 85

Zakres i przedmiot badań cyklu | str. 87

Modelowanie cyklu wytwarzania | str. 91

Metody obliczania normatywnego cyklu wytwarzania produktu | str. 97

Kompresja czasu w łańcuchu dostaw | str. 111

Efekty kompresji cyklu procesu | str. 114

Pytania kontrolne | str. 115

Ćwiczenia | str. 116

6. Planowanie zadań i zasobów | str. 120

System planowania działalności operacyjnej | str. 120

Uwarunkowania prac planistycznych | str. 123

Planowanie zagregowane | str. 125

Główne planowanie zadań | str. 133

Zlecanie zadań | str. 136

Bilansowanie zadań ze zdolnościami produkcyjnymi | str. 142

Sterowanie przebiegiem zadań i jego kontrola | str. 146

Kontrola przebiegu realizacji zadań | str. 155

Pytania kontrolne | str. 157

Ćwiczenia | str. 157

7. Transport i magazynowanie w łańcuchu dostaw | str. 160

Magazynowanie materiałów | str. 161

Transport | str. 170

Pytania kontrolne | str. 179

Ćwiczenie | str. 179

8. Dobór ludzi i organizacja pracy | str. 181

Planowanie potrzeb kadrowych | str. 181

Zasady doboru ludzi na stanowiska pracy | str. 186

Przystosowanie nowego pracownika do miejsca pracy | str. 198

Formy organizacyjnego zespolenia pracowników | str. 206

Podział pracy | str. 210

Organizacja czasu pracy | str. 211

"Pożeracze czasu" i sposoby walki z nimi | str. 216

Pytania kontrolne | str. 220

Ćwiczenia | str. 221

9. Szkolenie pracowników | str. 227

Pojęcie i zakres szkoleń | str. 227

Geneza i rozwój działalności szkoleniowej | str. 228

Funkcje i rodzaje szkoleń pracowniczych | str. 231

Szkolenie jako działanie zorganizowane | str. 233

Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i ustalenie celów szkolenia | str. 234

Dobór podmiotów szkolonych i szkolących | str. 241

Dobór metod i technik szkolenia | str. 243

Badanie i ocena skuteczności szkolenia | str. 248

Podmiotowa odpowiedzialność za skuteczność szkolenia | str. 254

Pytania kontrolne | str. 257

Ćwiczenie | str. 258

10. Motywowanie pracowników | str. 260

Istota i znaczenie motywowania pracowników | str. 260

Przebieg procesu motywowania | str. 266

Zasady i warunki skutecznego motywowania pracowników | str. 275

Formy płac oraz determinanty ich wyboru | str. 278

Premiowanie pracowników | str. 282

Pozapłacowe elementy motywowania | str. 291

Pytania kontrolne | str. 300

Ćwiczenie | str. 301

11. Ocenianie pracowników | str. 305

Cele oceny | str. 307

Kryteria oceniania pracowników | str. 310

Metody oceny | str. 313

Przebieg i struktura procesu oceniania | str. 317

Czynniki kształtujące systemy ocen pracowniczych | str. 320

Pytania kontrolne | str. 323

Ćwiczenie | str. 324

12. Materialne środowisko pracy | str. 326

Istota i znaczenie materialnego środowiska pracy | str. 326

Podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 330

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy | str. 335

Ergonomiczne przesłanki kształtowania materialnego środowiska pracy | str. 339

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe | str. 352

Pytania kontrolne | str. 357

Ćwiczenie | str. 358

13. Automatyzacja i informatyzacja procesów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii ICT | str. 362

Automatyzacja i informatyzacja w przedsiębiorstwie | str. 363

Technologie ICT | str. 364

Pozycja technologiczna przedsiębiorstwa - wymiar strategiczny informatyzacji | str. 366

Wdrażanie technologii ICT w obrębie procesów przedsiębiorstwa - wymiar operacyjny informatyzacji | str. 368

Pytania kontrolne | str. 374

Ćwiczenie | str. 374

14. Skutki informatyzacji i automatyzacji procesów wytwarzania dla pracowników | str. 376

Izolacja | str. 377

Przeciążenie informacyjne | str. 378

Poczucie tożsamości i poczucie deindywiduacji | str. 381

Wzrost odpowiedzialności | str. 383

Poczucie kontroli wewnętrznej | str. 385

Stres | str. 386

Pytania kontrolne | str. 392

Ćwiczenie | str. 392

15. Kształtowanie jakości w procesach wytwarzania | str. 395

Pojęcie jakości | str. 395

Historia zarządzania jakością | str. 398

Sposoby zapewnienia jakości | str. 401

Dokumentacja jakości | str. 411

Narzędzia i metody wspomagające kształtowanie jakości | str. 415

Pytania kontrolne | str. 418

Ćwiczenie | str. 419

Literatura | str. 421

Indeks | str. 437Ukryj

Opis:

Nasilanie się konkurencji na rynku powoduje, że coraz większego znaczenia nabiera umiejętność odpowiedzialnego zarządzania. Aby tak zarządzać, menedżer musi mieć wiedzę o współczesnych systemach wytwarzania oraz dobrze się orientować w związanych z tym zagadnieniach technicznych i socjopsychologicznych. Ponieważ każdy system wytwórczy ma charakter społeczno-techniczny, a o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa decydują przede wszystkim zatrudnieni w nim ludzie, ważny jest nie tylko techniczny aspekt zarządzania operacyjnego, lecz także kwestie kadrowe. Dlatego w książce w sposób kompleksowy zostały omówione następujące zagadnienia:

  • zasady organizacji działalności operacyjnej,
  • mechanizmy funkcjonowania systemów operacyjnych,
  • podejmowanie w ich obszarze decyzji strategicznych,
  • planowanie zadań i zasobów,
  • organizowanie procesów wytwórczych w czasie i przestrzeni,
  • logistyka procesów wytwarzania,
  • kształtowanie jakości w procesie wytwarzania,
  • informatyzacja i automatyzacja procesów przedsiębiorstwa,
  • organizacja pracy,
  • szkolenie, motywowanie i ocenianie pracowników.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3403-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 448
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0194:W03D01 Miejsce wydania: Warszawa