Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo spółek handlowych

W podręczniku zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych.

więcej

Autorzy: Andrzej Koch (red. naukowy), Jacek Napierała (red. naukowy), Stanisław Sołtysiński, Feliks Zedler, Maciej Mataczyński, Dorota Sokołowska, Tomasz Sójka, Aurelia Nowicka,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2017 r.
Kod: KAM-0695:W06P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 25

Rozdział pierwszy
Część ogólna prawa spółek handlowych | str. 29

1. Zagadnienia wstępne | str. 29
1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej | str. 29
1.2. Umowa założycielska spółki handlowej | str. 32
2. Źródła prawa spółek | str. 33
2.1. Kodeks spółek handlowych | str. 33
2.2. Stosowanie Kodeksu cywilnego | str. 34
2.3. Inne ustawy regulujące materię prawa spółek | str. 36
2.3.1. Wprowadzenie | str. 36
2.3.2. Postępowanie o rozwiązanie przez sąd rejestrowy podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego | str. 37
2.4. Zwyczaje i dobre obyczaje | str. 39
3. Spółki osobowe | str. 40
3.1. Wprowadzenie | str. 40
3.2. Podmiotowość prawna spółek osobowych | str. 41
3.3. Zmiana umowy spółki osobowej | str. 42
3.4. Przeniesienie członkostwa w spółce osobowej | str. 42
3.4.1. Wprowadzenie | str. 42
3.4.2. Przesłanki przeniesienia członkostwa w spółce osobowej | str. 43
3.4.3. Odpowiedzialność za zobowiązania występującego wspólnika | str. 44
4. Spółki kapitałowe | str. 44
4.1. Wprowadzenie | str. 44
4.2. Spółka kapitałowa w organizacji | str. 47
4.2.1. Powstanie spółki w organizacji | str. 47
4.2.2. Status prawny spółki w organizacji | str. 48
4.2.3. Rozwiązanie spółki kapitałowej w organizacji | str. 50
4.2.4. Wpis do rejestru | str. 51
4.3. Wkłady do spółki kapitałowej | str. 51
4.3.1. Wkłady jako źródło pokrycia kapitału zakładowego spółki | str. 51
4.3.2. Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych | str. 51
4.3.2.1. Kryteria zdolności aportowej | str. 52
4.3.2.2. Ochrona interesów wierzycieli | str. 53
4.4. Zgoda innego organu spółki jako przesłanka skuteczności czynności prawnej dokonanej przez zarząd | str. 56
4.4.1. Wymóg zgody innego organu jako ograniczenie wykonywania mandatu przez członka zarządu | str. 56
4.4.1.1. Zarząd jako organ spółki kapitałowej | str. 56
4.4.1.2. Ograniczenia wykonywania mandatu przez członka zarządu | str. 57
4.4.2. Dokonanie przez zarząd czynności prawnej bez zgody innego organu | str. 58
4.4.2.1. Ustawowy wymóg zgody | str. 58
4.4.2.2. Wymóg zgody wynikający z umowy albo statutu spółki | str. 61
4.4.2.3. Wymóg zgody wynikający z uchwały organu stanowiącego spółki | str. 61
4.5. Zasada równego traktowania wspólników i akcjonariuszy | str. 61
4.6. Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy | str. 65
4.7. Ujawnianie dokumentów i informacji | str. 67
5. Szczególne postacie spółek handlowych | str. 67
5.1. Spółka jednoosobowa | str. 68
5.1.1. Status spółki | str. 68
5.1.2. Forma czynności prawnych | str. 69
5.2. Spółka publiczna | str. 69
5.2.1. Uwagi wstępne | str. 69
5.2.2. Definicja spółki publicznej | str. 70
5.2.3. Dematerializacja akcji | str. 71
5.2.4. Oferta publiczna | str. 74
5.2.5. Obrót akcjami na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu | str. 75
5.3. Spółka dominująca | str. 76
5.4. Spółka powiązana | str. 77
6. Zgrupowania spółek. Zarys problematyki prawa holdingowego | str. 77
6.1. Wprowadzenie | str. 77
6.2. Struktura organizacyjna i typowe cechy zgrupowania spółek | str. 80
6.3. Przegląd charakterystycznych problemów prawnych występujących w procesie tworzenia i zarządzania zgrupowaniami spółek | str. 83
6.3.1. Charakter prawny zgrupowania (grupy spółek) | str. 83
6.3.2. Obowiązki spółek dominujących i członków ich organów zarządzających wobec spółek zależnych, ich akcjonariuszy (udziałowców) i wierzycieli | str. 84
6.3.3. Konsekwencje przystąpienia lub utworzenia zgrupowania dla wspólników (akcjonariuszy) spółki dominującej i zależnej | str. 89
6.3.4. Regulacja stosunków między spółką zależną a spółką dominującą w Kodeksie spółek handlowych (art. 6 i 7) | str. 93

Rozdział drugi
Rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców | str. 97

1. Uwagi wprowadzające | str. 97
2. Regulacja dotycząca rejestru spółek w prawie europejskim | str. 97
3. Rozwój regulacji prawnej dotyczącej rejestru spółek w prawie polskim | str. 100
4. Ogólne uwagi o Krajowym Rejestrze Sądowym | str. 102
4.1. Budowa Krajowego Rejestru Sądowego | str. 102
4.2. Sposób prowadzenia | str. 102
4.3. Funkcje | str. 104
4.4. Domniemania prawne związane z wpisem | str. 105
4.4.1. Domniemanie prawdziwości wpisu i nieistnienia danych niewpisanych | str. 105
4.4.2. Domniemanie powszechnej znajomości wpisu | str. 106
4.5. Obowiązek zgłaszania danych do rejestru | str. 106
4.6. Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego | str. 107
4.6.1. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców | str. 107
4.6.2. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej | str. 108
4.6.3. Rejestr dłużników niewypłacalnych | str. 108
5. Treść wpisów do rejestrów przedsiębiorców | str. 109
5.1. Uwagi wprowadzające | str. 109
5.2. Wpisy w dziale 1 | str. 109
5.3. Wpisy w dziale 2 | str. 116
5.4. Wpisy w dziale 3 | str. 117
5.5. Wpisy w dziale 4 | str. 117
5.6. Wpisy w dziale 5 | str. 118
5.7. Wpisy w dziale 6 | str. 118
6. Ogólne uwagi o postępowaniu związanym z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego | str. 120
6.1. Regulacja prawna dotycząca postępowania w sprawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego | str. 120
6.2. Wszczęcie postępowania | str. 120
6.3. Zakres badania sprawy | str. 121
6.4. Orzeczenie i jego zaskarżenie | str. 121
7. Środki przymuszające | str. 122
7.1. Uwagi wprowadzające | str. 122
7.2. Grzywna | str. 122
7.3. Kurator z art. 26 ustawy o KRS | str. 123
8. Wykreślenie z urzędu danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy | str. 124
Literatura | str. 124

Rozdział trzeci
Firma | str. 125

1. Podstawy prawne ochrony firmy | str. 125
2. Określenie firmy | str. 126
3. Budowa firmy | str. 128
3.1. Spółki osobowe | str. 128
3.1.1. Spółka jawna (sp. j.) | str. 128
3.1.2. Spółka partnerska (sp.p.) | str. 129
3.1.3. Spółka komandytowa (sp.k.) | str. 130
3.1.4. Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) | str. 131
3.2. Spółki kapitałowe | str. 132
3.2.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) | str. 132
3.2.2. Spółka akcyjna (S.A.) | str. 133
4. Przepisy wspólne dla rozmaitych typów spółek | str. 133
4.1. Spółka w organizacji | str. 133
4.2. Spółka w likwidacji | str. 134
4.3. Oddziały i przedstawicielstwa | str. 134
5. Ogólne zasady budowy firmy | str. 136
5.1. Zasada prawdziwości firmy | str. 136
5.2. Zasada jedności firmy | str. 139
5.3. Zasada wyłączności firmy | str. 141
5.4. Zasada jawności firmy | str. 145
5.5. Zasada kontynuacji firmy | str. 146
6. Charakter prawny firmy | str. 148
7. Ochrona firmy | str. 150
8. Firma a oznaczenie przedsiębiorstwa | str. 152
9. Firma a znak towarowy lub usługowy | str. 155
10. Zagraniczne nazwy handlowe | str. 157
Literatura | str. 162

Rozdział czwarty
Spółka handlowa a przedsiębiorstwo | str. 164

1. Prowadzenie przedsiębiorstwa przez spółkę | str. 164
2. Wprowadzenie definicji przedsiębiorstwa | str. 166
3. Nawiązanie do Kodeksu handlowego | str. 166
4. Nowela z 2003 roku | str. 167
5. Załoga | str. 167
6. Przyczyny reformy | str. 168
7. Znaczenia | str. 169
8. Znaczenie przedmiotowe | str. 169
9. Organizacja | str. 170
10. Część przedsiębiorstwa | str. 170
11. Składniki przedsiębiorstwa | str. 172
11.1. Oznaczenia odróżniające | str. 172
11.2. Inne prawa własności przemysłowej | str. 173
11.3. Tajemnice przedsiębiorstwa | str. 174
11.4. Prawa autorskie | str. 174
11.5. Prawa do rzeczy | str. 175
11.6. Prawa względne | str. 175
11.7. Księgi i dokumenty | str. 176
11.8. Koncesje | str. 176
12. Dobro niematerialne | str. 176
13. Wnioski | str. 177
14. Renoma i klientela | str. 178
15. Jedna czynność | str. 179
16. Przykłady czynności | str. 179
17. Przedsiębiorstwo jako aport | str. 180
18. Przepis dyspozytywny | str. 181
19. Sposób oznaczenia przedsiębiorstwa | str. 181
20. Forma | str. 182
21. Umowa pod tytułem szczególnym | str. 182
22. Rozwinięcie | str. 183
23. Decyzje administracyjne | str. 184
24. Los zobowiązań w razie zbycia aktywów | str. 184
25. Wyłączenia odpowiedzialności | str. 185
26. Zapewnienia zbywcy | str. 186
27. Odpowiedzialność solidarna | str. 186
28. Część przedsiębiorstwa oraz inne czynności | str. 187
29. Znajomość zobowiązań | str. 188
30. Odpowiedzialność pro viribus | str. 189
31. Wartość aktywów | str. 189
32. Chwila oceny stanu aktywów | str. 190
33. Inne przepisy | str. 191
34. Inne modyfikacje umowne | str. 191
35. Kilku nabywców | str. 191
36. Uwaga de lege ferenda | str. 192
Literatura | str. 192

Rozdział piąty
Prokura | str. 194

1. Geneza prokury | str. 194
2. Regulacja prokury w Polsce | str. 195
3. Istota prokury | str. 196
4. Udzielenie prokury | str. 198
5. Zakres prokury | str. 203
6. Nieograniczalność prokury wobec osób trzecich | str. 205
7. Wygaśnięcie prokury | str. 209
8. Zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców | str. 212
Literatura | str. 213

Rozdział szósty
Spółka jawna | str. 215

1. Rys historyczny | str. 215
2. Regulacja spółki jawnej w Polsce | str. 216
3. Pojęcie spółki jawnej | str. 216
4. Powstanie spółki | str. 222
4.1. Wprowadzenie | str. 222
4.2. Umowa spółki | str. 222
4.3. Obligatoryjne postanowienia umowy | str. 223
4.4. Wpis do rejestru | str. 224
4.5. Założenie spółki przy zastosowaniu techniki teleinformatycznej | str. 224
4.5.1. Źródło i cel regulacji | str. 224
4.5.2. Umowa spółki | str. 225
4.5.3. Zgłoszenie i wpis spółki do rejestru | str. 226
5. Stosunek do osób trzecich | str. 227
5.1. Reprezentacja spółki | str. 227
5.2. Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki | str. 232
6. Stosunki wewnętrzne spółki | str. 237
6.1. Uwagi wstępne | str. 237
6.2. Prowadzenie spraw spółki | str. 238
6.3. Majątek spółki | str. 239
6.4. Pojęcie udziału | str. 241
6.5. Obowiązek lojalności | str. 243
7. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 244
7.1. Przyczyny rozwiązania spółki | str. 244
7.2. Skutki wystąpienia przyczyny rozwiązania spółki | str. 246
7.2.1. Kontynuacja działalności spółki | str. 246
7.2.1.1. Kontynuacja działalności spółki w dotychczasowym składzie | str. 246
7.2.1.2. Kontynuacja działalności spółki w zmienionym składzie | str. 246
7.2.1.3. Przekształcenie spółki jawnej | str. 248
7.2.1.4. Przejęcie majątku przez jednego wspólnika spółki dwuosobowej | str. 249
7.2.2. Zakończenie działalności spółki | str. 249
7.2.2.1. Uzgodnienie sposobu zakończenia działalności spółki | str. 249
7.2.2.2. Likwidacja spółki | str. 250
7.3. Procedura likwidacji spółki | str. 250
7.3.1. Wprowadzenie | str. 250
7.3.2. Likwidatorzy | str. 250
7.3.3. Czynności likwidacyjne | str. 251
7.3.4. Zakończenie likwidacji | str. 253
Literatura | str. 253

Rozdział siódmy
Spółka partnerska | str. 257

1. Charakterystyka ogólna | str. 257
2. Definicja i reżim prawny spółki partnerskiej | str. 258
3. Wolne zawody | str. 259
4. Przesłanki materialnoprawne utworzenia spółki partnerskiej | str. 262
5. Przesłanki formalne powstania spółki partnerskiej | str. 263
6. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej | str. 265
7. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej | str. 268
7.1. Prowadzenie spraw oraz reprezentacja | str. 268
7.2. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki przez zarząd | str. 268
7.3. Prowadzenie spraw spółki, w której nie powołano zarządu | str. 272
7.4. Reprezentacja spółki, w której nie powołano zarządu | str. 273
8. Pozostałe prawa i obowiązki partnera | str. 275
9. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 277
Literatura | str. 278

Rozdział ósmy
Spółka komandytowa | str. 279

1. Rys historyczny | str. 279
2. Regulacja spółki komandytowej w Polsce | str. 280
3. Pojęcie spółki komandytowej | str. 281
4. Powstanie spółki | str. 284
4.1. Utworzenie spółki w trybie tradycyjnym | str. 284
4.2. Założenie spółki przy zastosowaniu techniki teleinformatycznej | str. 288
4.2.1. Źródło regulacji | str. 288
4.2.2. Umowa spółki | str. 288
4.2.3. Zgłoszenie i wpis spółki do rejestru | str. 290
5. Status prawny komplementariusza | str. 290
6. Status prawny komandytariusza | str. 292
6.1. Uwagi wstępne | str. 292
6.2. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 292
6.3. Odpowiedzialność nieograniczona | str. 296
6.4. Reprezentowanie spółki | str. 298
6.5. Prowadzenie spraw spółki | str. 299
6.6. Uprawnienia kontrolne | str. 300
6.7. Udział w zyskach i stratach | str. 301
7. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 301
Literatura | str. 302

Rozdział dziewiąty
Spółka komandytowo-akcyjna | str. 304

1. Charakterystyka ogólna | str. 304
2. Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej | str. 307
2.1. Pojęcie spółki komandytowo-akcyjnej | str. 307
2.2. Założyciele spółki | str. 307
2.3. Powstanie spółki | str. 307
3. Prowadzenie spraw spółki | str. 312
4. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej | str. 315
5. Funkcjonowanie organów spółki | str. 316
6. Status prawny komplementariusza i akcjonariusza | str. 317
7. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 318
Literatura | str. 319

Rozdział dziesiąty
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 321

1. Konstrukcja prawna i charakterystyka ogólna | str. 321
1.1. Znaczenie i geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 321
1.2. Definicja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 323
1.3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako postać spółki kapitałowej | str. 324
1.4. Elementy osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 325
1.5. Cele i wykorzystanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 328
2. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 331
2.1. Przesłanki powstania | str. 331
2.2. Umowa spółki | str. 331
2.3. Obligatoryjne postanowienia umowy | str. 332
2.4. Fakultatywne postanowienia umowy | str. 333
2.5. Znaczenie pierwotnej umowy założycielskiej i możliwość jej zmiany | str. 334
2.6. Zgromadzenie kapitału zakładowego | str. 337
2.7. Kontrola wniesienia wkładów | str. 342
2.8. Zgłoszenie i wpis spółki do rejestru sądowego | str. 342
2.9. Następstwa naruszeń prawa przy zakładaniu spółki | str. 343
2.10. Założenie spółki z o.o. i dokonywanie innych czynności przy zastosowaniu techniki teleinformatycznej | str. 344
3. Kapitał zakładowy | str. 346
3.1. Pojęcie i funkcje | str. 346
3.2. Wielkość kapitału zakładowego | str. 349
3.3. Ochrona stałości kapitału zakładowego | str. 349
3.4. Podwyższenie kapitału zakładowego | str. 352
3.4.1. Cele i sposoby podwyższenia | str. 352
3.4.2. Pokrycie powiększonego kapitału | str. 355
3.4.3. Objęcie udziałów przez nowego wspólnika | str. 357
3.4.4. Objęcie udziałów przez wspólników dotychczasowych | str. 358
3.4.5. Wpis podwyższenia do rejestru sądowego | str. 359
3.5. Obniżenie kapitału zakładowego | str. 360
3.5.1. Przyczyny obniżenia | str. 360
3.5.2. Sposoby obniżenia kapitału | str. 361
3.5.3. Tryb obniżenia (wymogi formalne) | str. 362
4. Pozycja prawna wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 365
4.1. Udziały w spółce | str. 365
4.2. Równość i nierówność praw i obowiązków | str. 368
4.3. Uprzywilejowanie udziałów | str. 368
4.4. Rodzaje praw i obowiązków | str. 370
4.5. Prawa korporacyjne | str. 371
4.6. Prawa majątkowe | str. 373
4.7. Prawo do udziału w zysku (do dywidendy) | str. 375
4.8. Obowiązki wspólnika | str. 377
5. Utrata członkostwa i zmiany osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 379
5.1. Uwagi ogólne | str. 379
5.2. Zbycie udziałów | str. 380
5.3. Inne rozporządzenia udziałami | str. 382
5.4. Wyłączenie wspólnika orzeczeniem sądowym | str. 383
5.5. Umorzenie udziałów | str. 386
6. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 390
6.1. Charakterystyka ogólna | str. 390
6.2. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 391
6.2.1. Funkcje | str. 391
6.2.2. Powołanie i odwołanie zarządu | str. 391
6.2.3. Kompetencje i obowiązki zarządu | str. 392
6.2.4. Obowiązek prowadzenia spraw i reprezentacji spółki | str. 394
6.2.5. Sposób prowadzenia spraw i reprezentowania spółki przez zarząd | str. 395
6.2.6. Ograniczenia reprezentacji spółki wykonywanej przez zarząd | str. 397
6.2.7. Szczególna kontrola reprezentacji spółki jednoosobowej | str. 399
6.2.8. Konflikt interesów członka zarządu i spółki | str. 399
6.2.9. Odpowiedzialność osobista członków zarządu | str. 400
6.3. Zgromadzenie wspólników | str. 401
6.3.1. Pojęcie i charakterystyka ogólna | str. 401
6.3.2. Kompetencje uchwałodawcze wspólników (zgromadzenia wspólników) | str. 402
6.3.3. Zwoływanie zgromadzenia wspólników | str. 403
6.3.4. Przebieg zgromadzenia i podejmowanie uchwał | str. 405
6.3.5. Możliwość podważenia uchwał wspólników | str. 407
6.4. Organy nadzoru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 410
6.4.1. Fakultatywny i obowiązkowy nadzór | str. 410
6.4.2. Kompetencje organów nadzoru | str. 411
6.4.3. Sposób funkcjonowania rady nadzorczej i komisji rewizyjnej | str. 412
6.4.4. Powoływanie i odwoływanie organów nadzoru i ich członków | str. 413
7. Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 413
7.1. Rozwiązanie i czynności poprzedzające | str. 413
7.2. Przyczyny uzasadniające rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 414
7.3. Postępowanie likwidacyjne | str. 416
7.4. Likwidatorzy | str. 416
7.5. Utrata bytu prawnego | str. 417
Literatura | str. 418

Rozdział jedenasty
Spółka akcyjna | str. 419

1. Wiadomości ogólne o spółce akcyjnej | str. 419
1.1. Charakterystyczne cechy spółki akcyjnej | str. 419
1.2. Rys historyczny | str. 420
1.3. Wpływ systemu corporate governance na ustrój spółek akcyjnych | str. 425
1.3.1. Pojęcie systemu corporate governance | str. 425
1.3.2. Otwarty system corporate governance | str. 426
1.3.3. Zamknięty system corporate governance | str. 428
1.3.4. Polska jako przykład zamkniętego systemu corporate governance | str. 430
2. Powstanie spółki akcyjnej | str. 431
2.1. Czynności podejmowane przy zakładaniu spółki | str. 431
2.1.1. Podstawowe czynności założycielskie | str. 431
2.1.2. Dodatkowe czynności założycielskie | str. 431
2.2. Zawiązanie spółki | str. 434
2.2.1. Umowa założycielska | str. 434
2.2.1.1. Charakter prawny umowy założycielskiej | str. 434
2.2.1.2. Akt założycielski jednoosobowej spółki akcyjnej | str. 436
2.2.2. Statut spółki | str. 437
2.2.2.1. Charakter prawny | str. 437
2.2.2.2. Treść statutu | str. 437
2.2.3. Zawiązanie spółki, której statut określa minimalną lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego | str. 447
2.2.4. Skutek zawiązania spółki | str. 447
2.3. Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego | str. 448
2.4. Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej | str. 448
2.5. Wpis do rejestru | str. 449
3. Akcja | str. 450
3.1. Wprowadzenie | str. 450
3.2. Akcja jako ułamek kapitału zakładowego | str. 451
3.2.1. Kapitał zakładowy | str. 451
3.2.2. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe spółki | str. 452
3.3. Akcja jako prawo podmiotowe | str. 453
3.3.1. Wprowadzenie | str. 453
3.3.1.1. Charakterystyka praw udziałowych (korporacyjnych) w spółce | str. 453
3.3.1.2. Akcje zwykłe i uprzywilejowane | str. 455
3.3.1.3. Uprawnienia udziałowe | str. 457
3.3.2. Prawo do udziału w zysku | str. 459
3.3.2.1. Prawo do udziału w zysku a prawo do wypłaty dywidendy | str. 459
3.3.2.2. Przesłanki prawa do wypłaty dywidendy | str. 460
3.3.2.3. Sposób podziału zysku | str. 462
3.3.2.4. Zaliczka na poczet dywidendy | str. 462
3.3.2.5. Uprzywilejowanie akcji w zakresie dywidendy | str. 464
3.3.3. Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym | str. 467
3.3.3.1. Przesłanki udziału w majątku likwidacyjnym | str. 467
3.3.3.2. Reguły (zasady) podziału majątku likwidacyjnego | str. 467
3.3.4. Prawo poboru akcji | str. 468
3.3.4.1. Rola (funkcja) prawa poboru akcji | str. 468
3.3.4.2. Wyłączenie prawa poboru | str. 469
3.3.4.3. Prawo poboru obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa | str. 470
3.3.5. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu | str. 471
3.3.6. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu | str. 472
3.3.6.1. Zakres | str. 472
3.3.6.2. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa głosu | str. 474
3.3.6.3. Wykonywanie prawa głosu | str. 475
3.3.6.4. Akcja uprzywilejowana co do głosu | str. 476
3.3.6.5. Prawo weta Skarbu Państwa | str. 477
3.3.7. Prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia | str. 477
3.3.7.1. Wprowadzenie | str. 477
3.3.7.2. Osoby legitymowane do wytoczenia powództwa | str. 478
3.3.7.3. Przesłanki | str. 478
3.3.7.4. Skutki wniesienia powództwa | str. 479
3.3.7.5. Skutki wyroku | str. 480
3.3.8. Prawo do informacji | str. 481
3.3.9. Prawo do wniesienia powództwa o odszkodowanie na rzecz spółki | str. 483
3.4. Akcja jako papier wartościowy | str. 484
3.4.1. Wprowadzenie | str. 484
3.4.1.1. Dokument akcji | str. 484
3.4.1.2. Akcje zdematerializowane | str. 486
3.4.1.3. Powstanie akcji jako deklaratywnego papieru wartościowego | str. 487
3.4.2. Akcje imienne i na okaziciela | str. 488
3.4.2.1. Akcje imienne | str. 488
3.4.2.2. Akcje na okaziciela | str. 489
3.4.3. Papiery wartościowe odnoszące się do akcji w obrocie zorganizowanym | str. 490
3.4.3.1. Prawo do akcji | str. 490
3.4.3.2. Kwity depozytowe | str. 490
3.4.3.3. Obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa | str. 492
3.4.3.4. Prawo poboru | str. 492
3.4.3.5. Prawa pochodne | str. 492
3.4.4. Wykonywanie praw z akcji | str. 494
3.4.4.1. Wykonywanie praw z akcji imiennych (świadectw tymczasowych) | str. 494
3.4.4.2. Wykonywanie praw z akcji na okaziciela | str. 497
3.4.4.3. Wykonywanie praw z akcji w obrocie zorganizowanym | str. 497
3.4.4.4. Wykonywanie praw z kuponu dywidendowego | str. 498
3.4.4.5. Wykonywanie praw z akcji imiennych należących do wspólności majątkowej małżeńskiej | str. 498
3.4.5. Rozporządzanie akcją | str. 499
3.4.5.1. Przeniesienie akcji | str. 499
3.4.5.2. Zastaw i użytkowanie akcji | str. 502
3.4.5.3. Ograniczenia rozporządzania akcją | str. 503
3.5. Umorzenie akcji | str. 505
3.5.1. Uwagi wstępne | str. 505
3.5.2. Sposoby umorzenia akcji | str. 506
3.5.2.1. Umorzenie dobrowolne | str. 506
3.5.2.2. Umorzenie przymusowe | str. 508
3.5.3. Przesłanki umorzenia | str. 508
3.5.3.1. Postanowienie statutu | str. 508
3.5.3.2. Uchwała walnego zgromadzenia | str. 510
3.5.3.3. Obniżenie kapitału zakładowego | str. 511
3.5.4. Ustawowe umorzenie akcji | str. 511
3.5.5. Moment dojścia umorzenia akcji do skutku | str. 512
3.6. Nabywanie (obejmowanie) przez spółkę własnych akcji | str. 512
3.6.1. Wprowadzenie | str. 512
3.6.2. Wyjątki od zakazu nabywania własnych akcji | str. 514
3.6.3. Skutki nabycia własnych akcji | str. 517
3.6.3.1. Obowiązki informacyjne | str. 517
3.6.3.2. Ważność rozporządzenia | str. 517
3.6.3.3. Los praw udziałowych | str. 518
3.6.3.4. Obowiązek zbycia albo umorzenia akcji własnych | str. 518
3.6.3.5. Odpowiedzialność członków organów spółki | str. 518
4. Organy spółki akcyjnej | str. 519
4.1. Wprowadzenie | str. 519
4.2. Zarząd spółki akcyjnej | str. 521
4.2.1. Skład zarządu | str. 521
4.2.2. Powoływanie i zatrudnianie członków zarządu | str. 522
4.2.2.1. Wewnętrzny i zewnętrzny stosunek prawny | str. 522
4.2.2.2. Powołanie do zarządu i zmiany w składzie zarządu | str. 523
4.2.2.3. Zatrudnienie | str. 523
4.2.2.4. Skutek powołania | str. 524
4.2.3. Kadencja członka zarządu | str. 524
4.2.4. Mandat członka zarządu | str. 525
4.2.4.1. Prowadzenie spraw spółki | str. 525
4.2.4.2. Reprezentacja spółki | str. 527
4.2.4.3. Wygaśnięcie mandatu | str. 529
4.3. Rada nadzorcza | str. 530
4.3.1. Wprowadzenie | str. 530
4.3.2. Członkowie rady nadzorczej | str. 532
4.3.2.1. Powoływanie | str. 532
4.3.2.2. Wybór rady nadzorczej grupami | str. 533
4.3.2.3. Wynagrodzenie | str. 535
4.3.3. Kadencja i mandat | str. 535
4.3.3.1. Kadencja | str. 535
4.3.3.2. Kompetencje rady nadzorczej | str. 535
4.3.3.3. Zasada kolegialności | str. 536
4.3.3.4. Delegowanie członków rady nadzorczej | str. 537
4.4. Walne zgromadzenie | str. 538
4.4.1. Wprowadzenie | str. 538
4.4.2. Kompetencje walnego zgromadzenia | str. 540
4.4.3. Zwołanie walnego zgromadzenia | str. 541
4.4.4. Obrady walnego zgromadzenia | str. 543
4.4.4.1. Lista uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu | str. 543
4.4.4.2. Otwarcie obrad | str. 544
4.4.4.3. Podejmowanie uchwał | str. 545
4.4.5. Uchwały wymagające kwalifikowanej większości | str. 546
4.4.5.1. Uchwały wymagające większości 2/3 głosów | str. 546
4.4.5.2. Uchwały wymagające 3/4 głosów | str. 550
4.4.5.3. Uchwały wymagające 4/5 głosów | str. 550
4.4.5.4. Uchwała wymagająca 95/100 głosów - usuwanie akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out) | str. 551
4.4.5.5. Uchwały wymagające zgody wszystkich akcjonariuszy, których one dotyczą | str. 553
4.4.5.6. Uchwały wymagające jednomyślności | str. 553
5. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego | str. 554
5.1. Podwyższenie kapitału zakładowego | str. 554
5.1.1. Zwyczajne podwyższenie kapitału zakładowego | str. 555
5.1.1.1. Wprowadzenie | str. 555
5.1.1.2. Zmiana statutu | str. 555
5.1.1.3. Podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji | str. 557
5.1.1.4. Emisja akcji | str. 557
5.1.1.5. Przebieg subskrypcji akcji | str. 561
5.1.1.6. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego | str. 568
5.1.2. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego | str. 569
5.1.2.1. Wprowadzenie | str. 569
5.1.2.2. Statutowe upoważnienie zarządu | str. 569
5.1.2.3. Uchwały zarządu | str. 570
5.1.3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego | str. 571
5.1.3.1. Wprowadzenie | str. 571
5.1.3.2. Cele warunkowego podwyższenia | str. 572
5.1.3.3. Procedura | str. 573
5.1.4. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki | str. 575
5.2. Obniżenie kapitału zakładowego | str. 577
5.2.1. Uchwała o obniżeniu kapitału | str. 577
5.2.2. Ochrona interesów wierzycieli | str. 579
5.2.2.1. Postępowanie konwokacyjne | str. 579
5.2.2.2. Uproszczone obniżenie kapitału zakładowego | str. 579
5.2.3. Wpis do rejestru | str. 581
6. Likwidacja i rozwiązanie spółki akcyjnej | str. 581
6.1. Uwaga terminologiczna | str. 581
6.2. Przyczyny otwarcia likwidacji | str. 582
6.2.1. Zaistnienie przyczyny przewidzianej w statucie | str. 582
6.2.2. Powzięcie przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby za granicę | str. 582
6.2.3. Ogłoszenie upadłości spółki | str. 583
6.2.4. Inne przyczyny przewidziane prawem | str. 583
6.2.4.1. Rozwiązanie na mocy orzeczenia sądu rejestrowego | str. 583
6.2.4.2. Rozwiązanie z mocy decyzji administracyjnej | str. 584
6.3. Skutki otwarcia likwidacji | str. 584
6.4. Likwidacja | str. 585
6.4.1. Status likwidatora | str. 585
6.4.2. Czynności przygotowawcze | str. 586
6.4.2.1. Zgłoszenie otwarcia likwidacji | str. 586
6.4.2.2. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji i wezwanie wierzycieli | str. 587
6.4.2.3. Bilans otwarcia likwidacji | str. 587
6.4.3. Czynności likwidacyjne | str. 587
6.4.3.1. Zakończenie interesów bieżących spółki | str. 587
6.4.3.2. Ściągnięcie wierzytelności oraz należności w stosunku do akcjonariuszy | str. 588
6.4.3.3. Upłynnienie majątku | str. 589
6.4.3.4. Wypełnienie zobowiązań | str. 589
6.5. Uchylenie likwidacji | str. 590
6.6. Zakończenie likwidacji i rozwiązanie spółki | str. 591
Literatura | str. 592

, Rozdział dwunasty
Łączenie, podział i przekształcanie spółek | str. 594

1. Łączenie się spółek | str. 595
1.1. Zagadnienia ogólne | str. 595
1.1.1. Uwagi wstępne | str. 595
1.1.2. Zakres podmiotowy | str. 596
1.1.3. Sposoby łączenia się spółek | str. 597
1.1.4. Wydanie udziałów (akcji). Dopłaty | str. 598
1.1.4.1. Wydanie udziałów (akcji) | str. 598
1.1.4.2. Dopłaty | str. 599
1.1.5. Charakter prawny akcji obejmowanych przez wspólników spółki przejmowanej | str. 600
1.1.6. Dzień połączenia | str. 601
1.1.7. Stosunek wymiany udziałów (akcji) | str. 602
1.1.8. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących powstania spółki | str. 603
1.1.9. Uchylenie połączenia z powodu braków, o których mowa w art. 21 k.s.h. | str. 604
1.1.10. Skutki połączenia | str. 605
1.1.10.1. Ustanie bytu prawnego spółki przejmowanej (spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki) | str. 605
1.1.10.2. Sukcesja uniwersalna | str. 605
1.1.10.3. Sytuacja prawna wspólników spółki przejmowanej (spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki) | str. 609
1.1.11. Oddzielne zarządzanie majątkiem | str. 609
1.2. Łączenie się spółek kapitałowych | str. 610
1.2.1. Postępowanie w sprawie łączenia się spółek kapitałowych | str. 610
1.2.1.1. Etap pierwszy: czynności przygotowawcze | str. 610
1.2.1.2. Etap drugi: powzięcie uchwał o połączeniu | str. 615
1.2.1.3. Etap trzeci: rejestracja i ogłoszenie o połączeniu | str. 617
1.2.2. Charakter prawny planu połączenia. Dopuszczalność wprowadzania zmian przez wspólników | str. 618
1.2.3. Zaskarżanie uchwał o połączeniu | str. 620
1.2.4. Sytuacja prawna osób o szczególnych uprawnieniach i posiadaczy papierów wartościowych innych niż akcje | str. 622
1.2.5. Odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 624
1.2.6. Zakaz obejmowania udziałów (akcji) własnych | str. 625
1.2.7. Połączenie spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego | str. 626
1.2.8. Szczególne przypadki łączenia się spółek | str. 627
1.2.8.1. Przejęcie przez spółkę przejmującą posiadającą co najmniej 90% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym spółki przejmowanej | str. 628
1.2.8.2. Łączenie się spółek z o.o., których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób | str. 631
1.3. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej (zarys regulacji prawnej) | str. 631
1.4. Łączenie się z udziałem spółek osobowych | str. 636
1.4.1. Uwagi ogólne | str. 636
1.4.2. Postępowanie w sprawie połączenia | str. 637
1.4.2.1. Sporządzenie planu połączenia | str. 637
1.4.2.2. Treść planu połączenia | str. 637
1.4.2.3. Zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego | str. 638
1.4.2.4. Badanie planu połączenia | str. 639
1.4.2.5. Zawiadomienie wspólników. Prawo wspólników do informacji | str. 639
1.4.2.6. Uchwała o połączeniu | str. 640
1.4.2.7. Zgłoszenie połączenia do sądu rejestrowego | str. 640
1.4.2.8. Ogłoszenie o połączeniu | str. 641
1.4.2.9. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej | str. 641
1.4.2.10. Odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 641
2. Podział spółek | str. 641
2.1. Uwagi wstępne | str. 641
2.2. Zakres podmiotowy | str. 642
2.3. Sposoby podziału | str. 643
2.4. Skutki podziału | str. 644
2.4.1. Rozwiązanie spółki dzielonej | str. 644
2.4.2. Wydanie udziałów (akcji) spółek przejmujących (spółek nowo zawiązanych). Dopłaty | str. 645
2.4.2.1. Dopłaty na rzecz wspólników spółki dzielonej | str. 646
2.4.2.2. Dopłaty na rzecz spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej | str. 646
2.4.3. Sukcesja uniwersalna | str. 646
2.4.4. Sytuacja prawna wspólników spółki dzielonej | str. 648
2.5. Postępowanie w sprawie podziału spółek | str. 649
2.5.1. Etap pierwszy: czynności przygotowawcze | str. 649
2.5.1.1. Sporządzenie planu podziału wraz z załącznikami | str. 649
2.5.1.2. Zgłoszenie planu podziału do sądu rejestrowego | str. 651
2.5.1.3. Ogłoszenie planu podziału | str. 651
2.5.1.4. Sporządzenie sprawozdań zarządów | str. 651
2.5.1.5. Badanie planu podziału. Opinia biegłego | str. 652
2.5.1.6. Zawiadomienie wspólników | str. 653
2.5.2. Etap drugi: powzięcie uchwały o podziale | str. 654
2.5.3. Etap trzeci: rejestracja podziału, ogłoszenie o podziale | str. 656
2.5.3.1. Wpis wzmianki o uchwale | str. 656
2.5.3.2. Wykreślenie spółki dzielonej. Inne wpisy | str. 656
2.5.3.3. Ogłoszenie o podziale | str. 657
2.6. Zastrzeżenia do planu podziału. Żądanie wykupienia udziałów (akcji) | str. 657
2.7. Zaskarżanie uchwał o podziale | str. 658
2.8. Ochrona wierzycieli spółki dzielonej | str. 659
2.9. Inne elementy regulacji prawnej podziału spółek | str. 660
2.10. Podział jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (wzmianka) | str. 661
3. Przekształcenia spółek | str. 662
3.1. Uwagi wstępne | str. 662
3.2. Zagadnienia ogólne | str. 663
3.2.1. Zakres podmiotowy | str. 663
3.2.2. Dzień przekształcenia | str. 665
3.2.3. Istota i skutki przekształcenia | str. 665
3.2.3.1. Skutki w zakresie praw i obowiązków spółki przekształcanej | str. 665
3.2.3.2. Skutki w zakresie składu osobowego wspólników | str. 666
3.2.3.3. Skutki w zakresie brzmienia firmy | str. 666
3.2.4. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących powstania spółki przekształconej | str. 667
3.2.5. Postępowanie w sprawie przekształcenia | str. 668
3.2.5.1. Sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami | str. 668
3.2.5.2. Badanie planu przekształcenia. Wyznaczenie biegłego rewidenta | str. 669
3.2.5.3. Zawiadomienie wspólników | str. 670
3.2.5.4. Uchwała o przekształceniu | str. 671
3.2.5.5. Wpis przekształcenia do rejestru | str. 672
3.2.5.6. Ogłoszenie o przekształceniu | str. 672
3.2.6. Uczestnictwo wspólników w spółce przekształconej | str. 672
3.2.6.1. Uwagi ogólne | str. 672
3.2.6.2. Roszczenie wspólnika o wypłatę kwoty pieniężnej | str. 673
3.2.6.3. Roszczenie o zwrot przedmiotu wkładu niepieniężnego | str. 674
3.2.7. Zaskarżenie uchwały o przekształceniu | str. 675
3.2.8. Odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 676
3.2.8.1. Odpowiedzialność osób działających za spółkę | str. 676
3.2.8.2. Odpowiedzialność biegłego rewidenta | str. 676
3.3. Zagadnienia szczególne | str. 677
3.3.1. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową | str. 677
3.3.2. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową | str. 680
3.3.3. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową | str. 681
3.3.4. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową | str. 684
3.4. Przekształcenie spółki cywilnej | str. 686
3.5. Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową | str. 688
Literatura | str. 689

Rozdział trzynasty
Prawo kolizyjne spółek prawa handlowego | str. 691

1. Wprowadzenie | str. 691
2. Łącznik siedziby spółki | str. 693
3. Statut personalny spółki handlowej. Uwagi ogólne | str. 696
4. Zakres podmiotowy zastosowania statutu personalnego osoby prawnej do spółek handlowych | str. 699
5. Zakres spraw podlegających statutowi personalnemu spółki handlowej | str. 702
5.1. Typologia (kwalifikacja) spółek | str. 702
5.2. Tworzenie i rozwiązanie (likwidacja) spółki | str. 705
5.3. Organizacja spółki i stosunki między organami spółki a wspólnikami | str. 710
5.4. Treść i wykonywanie praw oraz obowiązków w spółkach handlowych | str. 711
5.5. Pozostałe zagadnienia | str. 716
5.5.1. Oddziały spółek zagranicznych w Polsce | str. 716
5.5.2. Umowy modyfikujące odpowiedzialność spółki, wspólników lub członków jej organów | str. 718
5.5.3. Skutki transgranicznej sukcesji uniwersalnej | str. 719
5.5.4. Umowy między jedynym wspólnikiem (akcjonariuszem) a spółką | str. 722
Literatura | str. 723

Rozdział czternasty
Europejskie prawo spółek | str. 725

1. Wprowadzenie | str. 725
2. Swoboda przedsiębiorczości | str. 726
2.1. Podstawy prawne | str. 726
2.2. Spółka w rozumieniu art. 54 TFUE | str. 727
2.3. Korzystanie przez spółki ze swobody przedsiębiorczości | str. 727
2.4. Zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości | str. 728
2.5. Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki | str. 729
2.5.1. Imigracja spółki | str. 729
2.5.2. Emigracja spółki | str. 730
2.5.2.1. Transgraniczne przeniesienie siedziby faktycznej | str. 730
2.5.2.2. Transgraniczne przekształcenie spółki | str. 732
2.6. Zakładanie oddziału | str. 734
2.6.1. Wyrok ETS w sprawie Segers | str. 734
2.6.2. Wyrok ETS w sprawie Centros | str. 734
2.6.3. Wyrok ETS w sprawie Inspire Art | str. 735
2.7. Transgraniczna fuzja spółek | str. 735
3. Dyrektywy i rozporządzenia jako instrument integracji krajowego prawa spółek | str. 736
3.1. Zasady integracji prawa spółek | str. 736
3.1.1. Zasada pomocniczości | str. 736
3.1.2. Zasada proporcjonalności | str. 737
3.1.3. Zasada szczególnego umocowania | str. 737
3.2. Dyrektywa jako środek harmonizacji prawa spółek | str. 738
3.2.1. Obowiązek implementacji dyrektywy | str. 738
3.2.2. Dyrektywy europejskiego prawa spółek | str. 739
3.3. Rozporządzenia europejskiego prawa spółek | str. 741
3.3.1. Wprowadzenie | str. 741
3.3.2. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych | str. 742
3.3.3. Spółka europejska | str. 744
3.3.3.1. Wprowadzenie | str. 744
3.3.3.2. Tworzenie spółki europejskiej | str. 744
3.3.3.3. Elementy procedury tworzenia spółki europejskiej | str. 746
3.3.3.4. Siedziba spółki europejskiej | str. 748
3.3.3.5. System organów spółki europejskiej | str. 749
3.3.3.6. Współdziałanie pracowników spółki europejskiej | str. 750
3.4. Spółdzielnia europejska | str. 750
3.5. Spółki ponadgraniczne z siedzibą w Polsce | str. 751
3.5.1. Wprowadzenie | str. 751
3.5.2. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych | str. 752
3.5.3. Spółka europejska | str. 752
3.5.3.1. Założenie spółki europejskiej (art. 15-22 ustawy o EZIG) | str. 752
3.5.3.2. Organy spółki europejskiej w systemie dualistycznym i systemie monistycznym | str. 753
3.5.3.3. Przeniesienie siedziby statutowej spółki europejskiej | str. 754
3.5.3.4. Zaangażowanie pracowników | str. 754
3.5.4. Spółdzielnia europejska | str. 756
Literatura | str. 756

Ukryj

Opis:

Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - praktyków i wybitnych znawców tematu. Zostały w nim zaprezentowane zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych.

Autorzy koncentrują się nie tylko na omówieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lecz także przybliżają kluczowe regulacje innych istotnych z punktu widzenia omawianej tematyki aktów prawnych, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych przepisów Kodeksu cywilnego. W opracowaniu omówiono:

  • procedury związane z łączeniem, podziałem, przekształceniem i likwidacją spółek,
  • takie instytucje prawne, jak: rejestr przedsiębiorców, firma i prokura,
  • problematykę kolizyjnoprawną w zakresie spółek prawa handlowego oraz zagadnień dotyczących europejskiego prawa spółek.
W tym wydaniu został dodany rozdział o przedsiębiorstwie spółki, uwzględniono również najnowsze regulacje prawne (np. dyrektywę 2017/1132 z 14.06.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek) oraz nowe instytucje prawne (np. prokurę łączną mieszaną).

Publikacja stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów prawa. Mogą z niej korzystać także osoby stosujące przepisy prawa spółek w praktyce: prawnicy, przedsiębiorcy, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-668-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 760
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-0695:W06P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów