Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Akcyza. Komentarz [EBOOK PDF]

Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o podatku akcyzowym i omówienie wszystkich istotnych zagadnień problemowych, jakie podatnicy akcyzy mogą napotkać w toku prowadzonej działalności.

więcej

Autorzy: Szymon Parulski,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 stycznia 2016
Kod: KAM-0691;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 242,76 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Od autora | str. 11

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.)

Dział I. Przepisy ogólne | str. 17

Dział Ia. Wiążąca informacja akcyzowa | str. 128

Dział II. Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych | str. 142
Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego | str. 142
Rozdział 2. Podatnik akcyzy. Właściwość organów podatkowych | str. 246
Rozdział 3. Rejestracja podmiotów | str. 286
Rozdział 3a. Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych | str. 315
Rozdział 4. Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy | str. 335
Rozdział 5. Postępowanie w przypadku importu | str. 383
Rozdział 6. Zwolnienia | str. 393

Dział III. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi | str. 584
Rozdział 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy | str. 584
Rozdział 2. Składy podatkowe | str. 676
Rozdział 3. Podmiot pośredniczący | str. 749
Rozdział 4. Zarejestrowani odbiorcy | str. 760
Rozdział 5. (uchylony) | str. 781
Rozdział 5a. Zarejestrowani wysyłający | str. 781
Rozdział 6. Zabezpieczenie akcyzowe | str. 791
Rozdział 7. Wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy | str. 859
Rozdział 8. Zezwolenia | str. 904
Rozdział 9. Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych | str. 908

Dział IV. Wyroby akcyzowe - przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy | str. 946
Rozdział 1. Wyroby energetyczne i energia elektryczna | str. 946
Rozdział 2. Napoje alkoholowe | str. 1031
Rozdział 3. Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy | str. 1064
Dział V. Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych | str. 1098

Dział VI. Znaki akcyzy | str. 1155
Rozdział 1. Obowiązek oznaczania znakami akcyzy | str. 1155
Rozdział 2. Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy | str. 1182
Rozdział 3. Procedura otrzymywania znaków akcyzy | str. 1195
Rozdział 4. Prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy | str. 1211

Dział VIa. Ewidencje i inne dokumentacje | str. 1241

Dział VII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 1278
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1278
Rozdział 2. Przepisy przejściowe | str. 1290
Rozdział 3. Przepisy końcowe | str. 1307

Załączniki | str. 1309
Załącznik nr 1. Wykaz wyrobów akcyzowych | str. 1311
Załącznik nr 2. (pominięto) | str. 1315
Załącznik nr 3. Wykaz wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy | str. 1316

Wykaz dyrektyw wdrażanych przez ustawę | str. 1319

Wykaz polskich aktów prawnych w zakresie polskiego podatku akcyzowego | str. 1321

Wykaz najważniejszych aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej w zakresie wspólnotowego systemu podatku akcyzowego | str. 1325

Ukryj

Opis:

Szymon Parulski – doradca podatkowy specjalizujący się w zagadnieniach podatków pośrednich i ceł, ze szczególnym uwzględnieniem akcyzy. Przez ostatnie cztery lata był uznawany za
najlepszego doradcę podatkowego w zakresie akcyzy w rankingu doradców podatkowych organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Od 2009 r. współtworzy i zarządza kancelarią spe-
cjalizującą się w doradztwie podatkowym dla przemysłu. W trakcie kilkunastu lat pracy prowadził najbardziej precedensowe i złożone sprawy akcyzowe na poziomie organów podatkowych,
sądów administracyjnych oraz Komisji Europejskiej.
Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o podatku akcyzowym i omówienie wszystkich
istotnych zagadnień problemowych, jakie podatnicy akcyzy mogą napotkać w toku prowadzonej
działalności. Autor przedstawia najlepsze praktyki stosowania przepisów akcyzowych, jak również obszary, w których mogą powstawać spory z organami podatkowymi.
W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakie wprowadza tzw. deregulacyjna ustawa akcyzowa
z dniem 1 stycznia 2016 r., dotyczące m.in.: logistycznych składów podatkowych, wspólnego
magazynowania wyrobów, uregulowania obrotu wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym przez pośredniczące podmioty tytoniowe. Autor rozpatruje także preferencje akcyzowe,
jakie na ostatnim etapie prac nad ustawą zostały wprowadzone w odniesieniu do energii elektrycznej zużywanej przez branże energochłonne. Ustawa deregulacyjna wprowadziła również
szereg kazuistycznych zmian istotnych dla poszczególnych branż czy nawet podatników.
Publikacja przeznaczona jest dla podatników akcyz, funkcjonariuszy celnych stosujących na co
dzień przepisy akcyzowe, doradców podatkowych, a także prawników, zwłaszcza sędziów sądów
administracyjnych, którzy rozpatrują sprawy związane z akcyzą.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-130-6 , 1324
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-0691;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów