Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki prawa autorskiego.

więcej

Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz,
Seria:  Przepisy z wprowadzeniem
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 sierpnia 2017 r.
Kod: KAM-0509:W07P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Od autorów | str. 17


Rozdział pierwszy
Uwagi wstępne | str. 19


Rozdział drugi
Prawo autorskie | str. 24

1. Przedmiot prawa | str. 24
1.1. Uwagi ogólne | str. 24
1.2. Cecha twórczości i indywidualności | str. 29
1.3. Problemy praktyczne dotyczące kwalifikacji wytworu intelektualnego jako utworu | str. 31
1.4. Utwór zależny | str. 41
1.5. Wyłączenia wybranych kategorii wytworów intelektu spod prawa autorskiego | str. 46
2. Konstrukcja, powstanie i czas ochrony praw autorskich | str. 49
3. Podmiot praw autorskich | str. 52
3.1. Twórca | str. 52
3.2. Współautorstwo | str. 53
3.3. Twórczość pracownicza | str. 57
3.4. Inne podmioty praw autorskich | str. 59
3.5. Następcy prawni | str. 61
4. Autorskie prawa osobiste | str. 62
4.1. Uwagi ogólne | str. 62
4.1.1. Treść i naruszenie | str. 62
4.1.2. Ochrona po śmierci | str. 66
4.1.3. Problem wspólności praw | str. 67
4.1.4. Umowy | str. 67
4.1.5. Utwory pracownicze | str. 69
4.2. Poszczególne autorskie prawa osobiste | str. 70
4.2.1. Prawo do autorstwa | str. 70
4.2.2. Prawo do integralności utworu | str. 73
4.2.3. Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu | str. 75
4.2.4. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności | str. 76
4.2.5. Prawo dostępu do dzieła | str. 77
4.3. Ochrona autorskich dóbr osobistych a stosunki umowne | str. 77
5. Autorskie prawa majątkowe | str. 79
5.1. Treść prawa | str. 79
5.1.1. Uwagi ogólne. Pojęcie korzystania | str. 79
5.1.2. Pola eksploatacji | str. 80
5.1.3. Postacie korzystania z utworu | str. 81
5.1.4. Rozporządzanie utworem i prawo do wynagrodzenia | str. 85
5.1.5. Zezwolenie na wykonywanie prawa autorskiego do dzieła zależnego | str. 86
5.1.6. Droit de suite | str. 87
5.1.7. Zabezpieczenia przed dostępem do utworów | str. 88
5.1.8. Prawa wyłączne do utworu a własność egzemplarza utworu | str. 89
5.2. Wyczerpanie prawa | str. 90
5.3. Ograniczenia treści autorskich praw majątkowych | str. 95
5.3.1. Uwagi wstępne | str. 95
5.3.1.1. Istota i funkcja dozwolonego użytku | str. 95
5.3.1.2. Trzystopniowy test z art. 35 pr. aut. | str. 96
5.3.1.3. Umowy a dozwolony użytek | str. 98
5.3.1.4. Rozpowszechnienie utworu jako warunek dozwolonego użytku | str. 100
5.3.1.5. Obowiązek wymienienia imienia i nazwiska twórcy | str. 100
5.3.1.6. Korzyści majątkowe użytkownika | str. 101
5.3.1.7. Wynagrodzenie twórcy | str. 102
5.3.2. Dozwolony użytek osobisty | str. 103
5.3.3. Swoboda cytowania | str. 109
5.3.4. Parodia, pastisz i karykatura | str. 115
5.3.5. Antologie | str. 116
5.3.6. Przedruk | str. 118
5.3.7. Licencje dla celów naukowych i dydaktycznych | str. 120
5.3.7.1. Licencja dla zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia badań naukowych | str. 120
5.3.7.2. "Licencja dla bibliotek" | str. 124
5.3.8. Publiczne odtwarzanie programu radiowego lub telewizyjnego | str. 131
5.3.9. Licencja z art. 231 pr. aut | str. 132
5.3.10. Dzieła osierocone | str. 134
5.3.11. Inne postacie licencji | str. 137
5.4. Rozszerzony zbiorowy zarząd | str. 139
5.4.1. Uwagi ogólne | str. 139
5.4.2. Zawieranie umów w sprawie korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym | str. 141
5.4.3. Reemisja programów w sieciach kablowych | str. 142
6. Regulacje szczególne | str. 143
6.1. Programy komputerowe | str. 143
6.2. Utwór audiowizualny | str. 150
7. Umowy | str. 152
7.1. Zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia | str. 152
7.2. Zasada specyfikacji w umowie pól eksploatacji utworu | str. 156
7.3. Zakaz obejmowania umową nieznanych (w chwili jej zawierania) pól eksploatacji utworu | str. 158
7.4. Zakaz zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości | str. 159
7.5. Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia | str. 159
7.6. Nakaz zawierania pod rygorem nieważności umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych wyłącznych w formie pisemnej (art. 53 i art. 67 ust. 5 pr. aut.) | str. 160
7.7. Autorskie dobra osobiste a umowy | str. 161
7.8. Inne ograniczenia swobody umów | str. 163
7.9. Przepisy względnie obowiązujące | str. 164
7.10. Zasady redakcji kontraktów autorskich | str. 167
7.11. Licencje open source, creative commons i ruch open access | str. 172
8. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych | str. 175
8.1. Autorskie prawa osobiste | str. 175
8.2. Autorskie prawa majątkowe | str. 177
8.2.1. Stwierdzenie naruszenia i podmiot odpowiedzialny | str. 177
8.2.1.1. Bezpośrednie wkroczenie w zakres cudzego prawa autorskiego | str. 177
8.2.1.2. Legitymacja bierna; pośrednie naruszenie prawa autorskiego | str. 179
8.2.1.3. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w internecie | str. 182
8.2.1.4. Legitymacja czynna | str. 196
8.2.2. Roszczenia | str. 197
8.2.2.1. Uwagi ogólne | str. 197
8.2.2.2. Roszczenie o zaniechanie naruszania | str. 197
8.2.2.3. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia | str. 198
8.2.2.4. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych | str. 198
8.2.2.5. Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej | str. 199
8.2.2.6. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści | str. 201
8.2.2.7. Roszczenie o ogłoszenie oświadczenia lub wyroku | str. 203
8.2.2.8. Roszczenia informacyjne | str. 203
8.2.2.9. Roszczenia uzupełniające | str. 206
8.2.2.10. Roszczenia w związku z usuwaniem zabezpieczeń technicznych i elektronicznych informacji | str. 206
8.2.3. Powództwo z art. 189 k.p.c. | str. 207
8.2.4. Przedawnienie | str. 207
8.2.5. Zagadnienia procesowe | str. 209
8.2.5.1. Sąd właściwy | str. 209
8.2.5.2. Ciężar dowodu - zasady ogólne i domniemania | str. 210
8.2.5.3. Ciężar dowodu w procesie o naruszenia praw autorskich | str. 212
8.2.5.4. Wnioski o zabezpieczenie roszczeń i dowodów | str. 214
8.3. Nadużycie prawa autorskiego | str. 216

Rozdział trzeci
Prawa pokrewne | str. 220

1. Uwagi generalne | str. 220
2. Prawo do artystycznych wykonań | str. 222
3. Prawa do fonogramów i wideogramów | str. 228
4. Prawo do nadań | str. 230
5. Prawo do pierwszego wydania | str. 231
6. Prawo do wydania naukowego i krytycznego | str. 234
7. Ochrona praw pokrewnych | str. 236

Rozdział czwarty
Sui generis ochrona baz danych | str. 237

1. Wprowadzenie | str. 237
2. Przedmiot ochrony | str. 240
3. Producent bazy danych | str. 243
4. Treść ochrony | str. 244
5. Czas ochrony | str. 250
6. Ochrona baz danych | str. 250

Rozdział piąty
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego | str. 251

1. Uwagi ogólne | str. 251
2. Wykonywanie zbiorowego zarządu w stosunkach wewnętrznych | str. 252
3. Wykonywanie zbiorowego zarządu w stosunkach zewnętrznych | str. 255
4. Tabele wynagrodzeń | str. 257
5. Domniemania | str. 259

Rozdział szósty
Konwencje międzynarodowe | str. 264

1. Konwencja berneńska | str. 264
2. Konwencja rzymska | str. 268
3. Porozumienie TRIPS | str. 272
4. "Internetowe" traktaty WIPO | str. 276
4.1. Wprowadzenie | str. 276
4.2. Traktat WIPO o prawie autorskim | str. 277
4.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach | str. 280
4.4. Pekiński traktat w sprawie audiowizualnych artystycznych wykonań | str. 282
4.5. Traktat o dostępie osób z upośledzeniem wzroku do opublikowanych utworów | str. 284

Rozdział siódmy
Prawo autorskie w Unii Europejskiej | str. 285


Akty normatywne | str. 291
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 293
Wykaz aktów wykonawczych do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 378
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych | str. 380
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane | str. 388
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji | str. 390
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną | str. 391
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw | str. 394
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści | str. 397
Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. | str. 424
Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r. | str. 441
Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzonej w Rzymie dnia 26 października 1961 r. | str. 456
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej | str. 458
Traktat WIPO o prawie autorskim sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. | str. 480
Traktat WIPO sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. o artystycznych wykonaniach i fonogramach | str. 493
Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym | str. 511

Ukryj

Opis:

Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki prawa autorskiego. Niezwykle cenne jest omówienie:

  • kwestii związanych z właściwym redagowaniem umów z zakresu prawa autorskiego,
  • stosowania prawa autorskiego w Internecie, w tym m.in. zagadnienia wolnego dostępu (open access), wyczerpania prawa do programu komputerowego udostępnianego online,
  • pojęcia utworu w prawie Unii Europejskiej,
  • dyrektywy o dziełach osieroconych.
Publikacja zawiera również wybór podstawowych aktów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego, w tym:
  • najnowsze rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści,
  • istotne dla omawianych zagadnień przepisy ustawy z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw,
  • ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawę o ochronie baz danych,
  • konwencję berneńską, konwencję rzymską,
  • porozumienie TRIPS,
  • traktaty WIPO: o prawie autorskim oraz o artystycznych wykonaniach i fonogramach.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-792-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 542
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-0509:W07P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów